Raport roczny 2019

Rok zmian

2019 rok był dla BNP Paribas Bank Polska rokiem przełomowym – zamknęliśmy ważny rozdział budowy naszego Banku finalizując proces fuzji operacyjnej przy zachowaniu efektywności biznesowej i finansowej. Jako Bank Zielonych Zmian konsekwentnie wspieraliśmy zrównoważony rozwój.

Rekordowe
wyniki

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska w 2019 r. osiągnęła najwyższe wyniki w historii działalności.

Integracja
banków

Finalizując proces integracji przejętej działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska umocniliśmy się na pozycji wiodącego banku uniwersalnego w Polsce z szóstym miejscem pod względem wartości aktywów.

Rok transformacji
Banku

Koncentrujemy się na potrzebach klientów oczekujących od nowoczesnego banku doskonałej jakości usług w oddziałach i online.

Jesteśmy Bankiem
Zielonych Zmian

Troska o środowisko naturalne jest jednym z kluczowych zobowiązań Banku BNP Paribas.

Lider Rankingu
Odpowiedzialnych Firm

W trzynastej już edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm zajęliśmy I miejsce w klasyfikacji generalnej oraz I miejsce w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy.

614,7 mln zł Zysk
netto
4,52 mld zł Wynik z działalności bankowej
950,5 mln zł Zysk netto po wyłączeniu
kosztów integracji
8,7 % ROE bez kosztów integracji

W 2019 r. osiągnęliśmy najwyższe wyniki w historii działalności. Zysk netto wyniósł 614,7 mln zł i był wyższy o 70,6% w ujęciu r/r. Po wyłączeniu kosztów integracji zysk netto Grupy przekroczył 950,5 mln zł. W samym IV kw. Grupa wypracowała 121,3 mln zł zysku netto, który był wyższy o 5,7% k/k.

Wynik z działalności bankowej za 2019 r. wyniósł 4,52 mld zł, co wyznacza nowy poziom dochodów generowanych przez Grupę.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

77 mld zł Wartość kredytów brutto
86 mld zł Wartość depozytów klientów
252,7 tys. Sprzedaż kont osobistych
425,7 tys. Liczba użytkowników GOmobile

W 2019 r. Bank rozwijał ofertę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw. W kwietniu 2019 r. zaproponował klientom detalicznym flagowy produkt „Konto Otwarte na Ciebie”, pozwalający na wybór karty dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Sprzedaż kredytów hipotecznych osiągnęła rekordowy poziom, a BNP Paribas TFI odnotowało najwyższy wzrost wśród średnich i dużych TFI w Polsce.

Jednocześnie Bank kontynuował rozwój ekosystemu aplikacji digitalowych: wdrożył nową bankowość internetową – GOonline oraz nieustająco wzbogaca o nowe funkcjonalności aplikację mobilną – GOmobile. Obie aplikacje łącznie osiągnęły już ponad milion aktywnych użytkowników. Wśród przedsiębiorców dużą popularnością cieszy się przebudowana platforma FX PL@NET, umożliwiająca szybkie i bezpieczne zawieranie transakcji walutowych. Wysoka jakość usługi przekłada się na silną pozycję Banku w tym segmencie rynku.

Odpowiedzialność Banku w zakresie ESG to przede wszystkim: długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z klientami w zgodzie z zasadami etycznymi, odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracownika, zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby klientów oraz inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej, proekologiczne produkty i usługi oraz popularyzacja eko-postaw.

50 przyznanych grantów lokalnych
1 900 uczestniczek programu Agro na Obcasach w 2019 r.
2 500 pracowników wzięło udział w kampanii Bank Zielonych Zmian
>30 mln osób, do których dotarliśmy z kampanią "Zmiany klimatu kosztują"

31 października 2018 r. nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A., które zostało potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. W 2019 r. nastąpił rebranding marki. Od 1 kwietnia 2019 r. połączona organizacja funkcjonuje pod nazwą BNP Paribas Bank Polska S.A.

3 mln klientów poinformowanych o planowanych zmianach

W listopadzie 2019 r. zrealizowano ostatni etap połączenia banków – pełną integrację systemową i procesową. Nastąpiła wówczas fuzja operacyjna, czyli migracja danych klientów do docelowych systemów informatycznych i ujednolicenie systemów działalności w całej firmie. Była to jedna z największych tego typu operacji w historii polskiej bankowości. W ten sposób z sukcesem zamknięto ponad roczny proces integracji.

>200 zaktualizowanych regulacji i instrukcji
5 000 przeszkolonych osób

Na początku 2019 r. nastąpił rebranding Banku i wprowadzenie marki BNP Paribas we wszystkich materiałach bankowych i systemach informatycznych. Od 1 kwietnia 2019 r. Bank funkcjonuje pod nazwą BNP Paribas Bank Polska S.A. Komunikację tej zmiany wsparła m.in. szeroko zakrojona kampania marketingowa. Zgodnie ze spójnym planem wprowadzenia marki BNP Paribas, stosownej zmianie uległy również nazwy spółek Grupy i Fundacji.

568 lokalizacji objętych rebrandingiem
172 systemów objętych rebrandingiem

Rebranding:

BNP Paribas Bank Polska S.A. „Bankiem zmieniającego się świata”

+10 pp r/r Wzrost znajomości marki

Głównym założeniem strategii „Fast Forward” na lata 2018-2021, przyjętej przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku w maju 2018 r., jest koncentracja na kliencie oraz transformacja cyfrowa produktów, usług i procesów, mające na celu przyśpieszenie rozwoju i zwiększenie rentowności. Obok zaprezentowana jest realizacja celów finansowych w 2019 r.

ZOBACZ WIĘCEJ

+37,4 % r/r tempo wzrostu wyniku z działalności bankowej
✔ Wzrost wyniku Grupy istotnie powyżej dynamiki sektora w związku z nabyciem Core RBPL w 2018
8,7 % ROE
(bez kosztów integracji)
✔ Poprawa w rentowności Banku
55,7 % C/I
(bez kosztów integracji)
✔ Poprawa w efektywności kosztowej Banku

Program Transformacji Banku został uruchomiony w 2017 r. Jego celem było maksymalne skupienie się na potrzebach klientów, którzy od nowoczesnego banku oczekują przede wszystkim doskonałej jakości usług, świadczonych już nie tylko w tradycyjnie rozumianym oddziale, ale przede wszystkim online, wszędzie tam, gdzie potrzebuje tego klient i o wygodnej dla niego porze.

1Q 2019
  • Ujednolicenie modelu obsługi
  • Optymalizacja sieci
2Q 2019
  • Nowa flagowa oferta produktowa
  • Start portalu Agronomist
3Q 2019
  • start GOonline dla klientów
  • nowa platforma FX Pl@net dla klientów korporacyjnych
4Q 2019
  • Start GOmobile 2.0
  • Ujednolicenie systemów – migracja klientów

W 2019 r. kontynuowaliśmy transformację sieci placówek z nową aranżacją oraz nowym modelem obsługi klienta bazującym na przeniesieniu obsługi podstawowych, codziennych transakcji do kanałów samoobsługowych.

Bank podejmuje działania w celu zwiększenie dostępności jego produktów i usług. Placówki Banku przechodzą proces audytów i certyfikacji pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących, niedosłyszących, starszych, rodziców z dziećmi czy też osób ze szczególnymi potrzebami. W 2019 r. Bank otrzymał nagrodę „Lider Dostępności 2019” za wdrażanie usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami w oddziałach Banku oraz certyfikat jakości OK SENIOR® za wdrażanie procesu dostosowania placówek do potrzeb osób powyżej 60. roku życia.

142 oddziały w nowym formacie
28 oddziałów z Certyfikatem „Obiekt bez barier”

Troska o środowisko naturalne jest jednym z kluczowych zobowiązań Banku BNP Paribas. Wierzymy, że wielkie zmiany zaczynają się od nas samych, dlatego każdego dnia przywiązujemy ogromną wagę do działań na rzecz naszej planety.

ZOBACZ WIĘCEJ

7x Wzrost finansowania OZE
10 tys. sfinansowanych przydomowych instalacji PV
50 tys. drzew tlenowych
30 mln odbiorców kampanii "Zmiany klimatu kosztują"
34 tys. km przejechanych w ramach usługi carsharing
9 pszczelich domów w "Pasiece pod gwiazdami"
9 sektorowych polityk i zasad CSR
333 deklaracje CSR podpisane przez dostawców
89 % wydatków Banku na produkty i usługi stanowiły zakupy u dostawców lokalnych
24 245 rachunków dla organizacji pozarządowych

Kluczowym wymiarem odpowiedzialności Banku BNP Paribas jest wspieranie rozwoju gospodarki poprzez odpowiedzialne finansowanie. W Banku BNP Paribas rozumiemy je jako dbanie o najwyższe standardy etyczne, prowadzenie monitoringu środowiskowych, społecznych i ekonomicznych (ESG) aspektów zawieranych transakcji u wszystkich swoich klientów, a także oferowanie klientom produktów i usług, odpowiadających na wyzwania globalne oraz uwarunkowania rynku lokalnego, a tym samym na zmieniające się potrzeby naszych klientów.

Zrównoważone podejście opieramy na budowaniu trwałych relacji z klientami oraz innymi interesariuszami w zgodzie z zasadami etycznymi. Chcemy mieć wpływ na biznes, w którym operujemy dlatego w 2019 r. razem z partnerami zainaugurowaliśmy Deklarację Odpowiedzialnej Sprzedaży – samoregulację branży finansowej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Jesteśmy w momencie niespotykanych dotąd zmian gospodarczych. Jako bank zmieniającego się świata chcemy za nimi nie tylko nadążać, ale także dla naszych klientów, być partnerem rozumiejącym stojące przed nimi wyzwania i potrzeby, wspierającym merytorycznie ich plany rozwoju i inspirującym do podejmowania kolejnych ambitnych celów. Bank BNP Paribas pragnie odpowiedzialnie wspierać i stymulować rozwój innowacji w Polsce, a także ekspansję krajowych przedsiębiorstw na zagraniczne rynki. W 2018 r. jako pierwszy Bank w Polsce zaprezentowaliśmy Kodeks Współpracy ze Startupami i nieustannie wspieramy innowacje wspierające zrównoważony rozwój.

3 500 uczestników spotkań w ramach Programu Handlu Zagranicznego
1 000 uczestników spotkań w ramach Agro Akademii
270 firm z sektora produkcji żywności wzięło udział w Agrokonferencji
7 nowych wdrożeń startupów

W Banku BNP Paribas działa program wolontariatu pracowniczego, którego motto brzmi „Możesz na mnie polegać”.

Każdemu pracownikowi przysługują w ciągu roku 2 dodatkowe dni wolne na działania wolontariackie. Możliwości zaangażowania społecznego są bardzo szerokie. Pracownicy mogą zaangażować się w wolontariat indywidualny, pracując na rzecz wybranej przez siebie organizacji społecznej lub biorąc udział jako edukatorzy w programie Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, koordynowanym przez Warszawski Instytut Bankowości.

4 782 pracowników zaangażowanych społecznie
31 126 godzin przepracowanych w ramach wolontariatu
3 317 wolontariuszy Banku zaangażowanych w akcję Szlachetna Paczka
95 wolontariuszy Banku działających w ramach programu BAKCYL

Wyniki wyszukiwania