Raport roczny 2019

Metodologia

Bank BNP Paribas od 2010 roku zbiera dane pozafinansowe, a od 2011 roku publikuje roczne raporty społeczne zawierające dane pozafinansowe według wytycznych GRI (Global Reporting Initiative).

 • 102-1
 • 102-44
 • 102-45
 • 102-46
 • 102-48
 • 102-49
 • 102-50
 • 102-51
 • 102-52
 • 102-53
 • 102-54
 • 102-56

Publikacje dostępne są na stronie internetowej Banku.

Raport, który oddajemy w Państwa ręce, obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, Bank ujmując dane dotyczące BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz spółek, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Banku BNP Paribas S.A. (zwane w materiale: Grupa Kapitałowa Banku) na dzień 31.12.2019 roku:

 1. Bankowy Fundusz Nieruchomościowy ACTUS Sp. z o.o. („ACTUS”).
 2. BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”).
 3. BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. („LEASING”).
 4. BNP Paribas Group Service Center S.A. („GSC”).
 5. Campus Leszno Sp. z o.o.
 6. BGZ Poland ABS1 DAC („SPV”).
 7. BNP Paribas Solutions Spółka z o.o.

W związku ze specyfiką działalności spółek: ACTUS oraz SPV prezentowane w Raporcie dane niefinansowe nie obejmują wskazanych podmiotów.

Poprzednia publikacja – Raport CSR Banku BNP Paribas za rok 2018 – została opublikowana 14.03.2019 r.

Raportowane wcześniej dane nie wymagały korekt. Porównując dane liczbowe za rok 2018 i 2019 należy wziąć pod uwagę przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. przeprowadzanej w latach 2018-2019, która wiązała się m.in. ze zwiększeniem skali działalności operacyjnej połączonego Banku.

Raport spełnia również obowiązki raportowania danych niefinansowych określone w Ustawie o Rachunkowości implementującej wytyczne Dyrektywy UE 2014/95 w zakresie ujawniania danych niefinansowych. Stanowi on załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku 2019 i dostępny jest na stronie Banku w zakładce raporty okresowe Banku BNP Paribas S.A.

Niniejszy raport został opracowany w zgodzie z wytycznymi standardu raportowania GRI Standards na poziomie Core. Raport nie został poddany dodatkowej zewnętrznej weryfikacji.

Zgodnie z zaleceniami standardu GRI Standards, w procesie określania istotności raportowanych tematów uwzględniono opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Banku BNP Paribas S.A. Interesariusze zewnętrzni zostali włączeni w proces raportowania za pośrednictwem ankiety on-line. W toku dokonanej rewizji istotności raportowanych tematów, zidentyfikowano tematy wskazane poniżej.

 

 • 102-44
 • 102-47
Lista najbardziej istotnych tematów raportowania niefinansowego za rok 2019
Istotne tematy Raportowane treści
1. Prosta i transparentna komunikacja link
2. Przyjazne miejsce pracy i odpowiedzialne zarządzanie zatrudnieniem link, link, link, link, link, link
3. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link
4. Etyka w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych link, link
5. Edukacja i rozwój pracowników link
6. Oferowanie produktów i usług odpowiadających na wyzwania społeczne i/lub środowiskowe link, link, link
7. Odpowiedzialna sprzedaż produktów i usług oraz samoregulacje w tym zakresie link
8. Ograniczenie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko link, link, link
9. Wolontariat pracowniczy i zaangażowanie społeczne link
10. Wspieranie różnorodności w miejscu pracy link, link

Wyniki wyszukiwania