Raport roczny 2019

Fundusze własne i wskaźniki kapitałowe

Łączny współczynnik kapitałowy Grupy na 31 grudnia 2019 r. wyniósł 15,03% i wzrósł w stosunku do grudnia 2018 r. o 0,40 p.p.

Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET I) oraz skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I (Tier I) Grupy na koniec 2019 r. były identyczne i wyniosły 12,78% (wzrost w stosunku do końca 2018 r. o 0,40 p.p.).

Całkowite fundusze własne na 31 grudnia 2019 r. wzrosły o 372 334 tys. zł w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2018 r., co wynikało przede wszystkim z włączenia do funduszy własnych:

  • skonsolidowany zysk netto za I kwartał 2019 r., w kwocie 161 601 tys. zł (zgoda KNF z dnia 10 czerwca 2019 r.),
  • skonsolidowany zysk netto za II kwartał 2019 r., w kwocie 217 059 tys. zł (zgoda KNF z dnia 25 września 2019 r.).

Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. cały zysk Banku za rok 2018, w kwocie 364 739 tys. zł, przeznaczony został na kapitał rezerwowy.

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko na koniec 2019 r. wyniosła 83 762 992 tys. zł i wzrosła o 311 711 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec 2018 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w sektorze finansowym oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów od 1 stycznia 2019 r. wymogi kapitałowe obowiązujące banki w Polsce zwiększyły się poprzez:

  • wprowadzanie bufora ryzyka systemowego w wysokości 3%,
  • wzrost poziomu bufora zabezpieczającego z 1,875% do 2,5%.
zmiana
w tys. zł 31.12.2019 31.12.2018 tys. zł %
Kapitał podstawowy (Tier I)
kapitał akcyjny 147 419 147 419 0 0,0%
kapitał zapasowy 7 259 316 7 259 316 0 0,0%
kapitał rezerwowy 2 797 264 2 432 582 364 682 15,0%
fundusz ogólnego ryzyka 627 154 627 154 0 0,0%
wartości niematerialne (519 504) (520 621) 1 117 (0,2%)
inne składniki funduszy własnych, uwzględniane  w wyliczeniu kapitałów podstawowych (Tier I) 394 984 388 449 6 535 1,7%
Razem kapitał podstawowy (Tier I) 10 706 633 10 334 299 372 334 3,6%
Fundusze uzupełniające (Tier II)
zobowiązania podporządkowane zaliczane do funduszy własnych 1 879 895 1 872 490 7 405 0,4%
Razem fundusze własne 12 586 528 12 206 789 379 739 3,1%
Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu
ryzyka kredytowego 74 668 829 74 358 821 310 008 0,4%
ryzyka rynkowego 876 152 844 070 32 082 3,8%
ryzyka operacyjnego 7 941 509 7 908 064 33 445 0,4%
korekty wyceny kredytowej 276 502 340 326 (63 824) (18,8%)
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 83 762 992 83 451 281 311 711 0,4%
Wskaźniki kapitałowe Grupy Kapitałowej   zmiana
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 15,03% 14,63%   0,40 p.p.
Współczynnik kapitału Tier I 12,78% 12,38%   0,40 p.p.

W dniu 8 sierpnia 2018 r. Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego informujące o przeprowadzeniu przez Komisję przeglądu adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. W rezultacie przeglądu Komisja stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające uchylenie lub zmianę decyzji Komisji z dnia 4 października 2016 r., w brzmieniu ustalonym decyzją Komisji z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie nałożenia na Bank (w ujęciu skonsolidowanym oraz jednostkowym) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

W dniu 10 lipca 2019 r. Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego decyzję z 9 lipca 2019 r. stwierdzającą wygaśnięcie decyzji KNF z 15 października 2018 r., na podstawie której KNF zaleciła utrzymywanie przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 0,36 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, 0,27 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I oraz 0,20 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I, o których mowa w art. 92 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („Rozporządzenie nr 575/2013”).

W rezultacie powyższych zmian, minimalne poziomy współczynników wypłacalności wynikające z przepisów prawa oraz z decyzji administracyjnych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) na datę sprawozdawczą 31 grudnia 2019 r., zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym, wynoszą:

  • współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET I) = 10,25%;
  • współczynnik kapitału Tier I = 11,75%;
  • łączny współczynnik kapitałowy = 13,75%.

12 grudnia 2017 r. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły Rozporządzenie nr 2017/2395 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz dotyczących traktowania jako duże ekspozycje niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w walucie krajowej dowolnego państwa członkowskiego. Niniejsze rozporządzenie weszło w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i znajduje zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r. Parlament Europejski oraz Rada (UE) uznali, że stosowanie MSSF 9 może doprowadzić do nagłego zwiększenia odpisów na oczekiwane straty kredytowe, a co za tym idzie do spadku kapitału podstawowego Tier I.

Grupa, po analizie wymogów Rozporządzenia nr 2017/2395, zdecydowała o zastosowaniu przepisów przejściowych przewidzianych przez niniejsze rozporządzenie, co oznacza, że na potrzeby oceny adekwatności kapitałowej Banku i Grupy nie uwzględniany będzie pełen wpływ wdrożenia MSSF 9. W wyniku dostosowania obliczeń regulacyjnych wymogów kapitałowych oszacowano, iż uwzględnienie pełnego wpływu wdrożenia MSSF 9, na łączny współczynnik kapitałowy Grupy obniżyłoby jego wartość o 70 punktów bazowych.

Wyniki wyszukiwania