Raport roczny 2019

Obszar Bankowości Korporacyjnej

Segmentacja

Obszar Bankowości Korporacyjnej kieruje swoją ofertę usług finansowych do dużych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego o rocznych obrotach równych lub większych niż 40 mln zł lub do przedsiębiorstw, w przypadku których zaangażowanie kredytowe Banku wobec klienta jest większe lub równe 12 mln zł, a także do podmiotów wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.

Klienci Bankowości Korporacyjnej dzielą się na 4 podstawowe grupy:

 • polskie korporacje o rocznych przychodach ze sprzedaży pomiędzy 40 a 600 mln zł (lub pomiędzy 60 a 600 mln zł w przypadku podmiotów gospodarczych prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie) lub o zaangażowaniu kredytowym większym bądź równym 12 mln zł (lub 25 mln zł dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w rolnictwie);
 • klienci międzynarodowi (spółki należące do międzynarodowych grup kapitałowych);
 • duże polskie korporacje (o rocznych obrotach powyżej 600 mln zł, notowane na giełdzie oraz z potencjałem w zakresie usług bankowości inwestycyjnej);
 • podmioty sektora publicznego oraz instytucje finansowe.

W ramach powyższych grup funkcjonują podsegmenty klientów z obszaru Agro i non-Agro.

Kanały dystrybucji

Jakość

Obszar Bankowości Korporacyjnej prowadzi działalność w oparciu o stabilne relacje z klientami, a szczególny nacisk położony jest na wysoki standard i jakość świadczonych usług, wyspecjalizowane kompetencje pracowników sieci sprzedaży oraz specjalistów produktowych.

Sieć sprzedaży dla obszaru Bankowości Korporacyjnej tworzy 9 Regionalnych Centrów Bankowości Korporacyjnej zlokalizowanych w Warszawie (dwa), Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Lublinie. W ramach Regionalnych Centrów Bankowości Korporacyjnej funkcjonuje 25 Centrów Bankowości Korporacyjnej rozmieszczonych w największych ośrodkach biznesowych w Polsce, zapewniając w ten sposób szeroki zasięg geograficzny i sektorowy. W ramach tych placówek doradcy klienta obsługują klientów korporacyjnych lokalnie. Obsługa posprzedażowa klientów segmentu Bankowości Korporacyjnej prowadzona jest również za pośrednictwem telefonicznego Centrum Obsługi Biznesu i w systemie bankowości internetowej.

Główne osiągnięcia w 2019 r.

Kontynuacja strategii biznesowej opartej na rozwoju transakcyjności i wzroście cross-sellingu produktowego:

 • wzrost całkowitych przychodów, w szczególności prowizji cash management i przychodów z transakcji wymiany walut
 • wzrost akwizycji nowych klientów
 • wzrost sprzedaży leasingu
 • wzmocnienie oferty w obszarach Trade Finance, DCM, doradztwo transakcyjne M&A, Global Markets (nowe produkty pochodne)
 • W pełni wdrożona nowa zintegrowana struktura sieci sprzedaży: 25 centrów Bankowości Korporacyjnej w największych ośrodkach przemysłowych i usługowych w Polsce
 • Ujednolicenie oferty produktowej
 • Migracja klientów na ujednolicone docelowe systemy i procesy
 • Uspójniony model obsługi klienta – dostępność lokalnych specjalistów produktowych
 • Przebudowa i udoskonalanie procesów obsługi klientów: utworzenie jednostki Centrum Obsługi Biznesu – dedykowani, profesjonalni doradcy, szeroki zakres wsparcia i obsługi posprzedażowej klientów
 • Uruchomienie Trade Finance Business Desk – dedykowany zespół trade finance oraz rozszerzenie oferty produktów finansowania handlu
 • Szeroki pakiet zmian w bankowości elektronicznej BiznesPl@net: nowe funkcjonalności w zakresie cash management, rozwój strefy samoobsługowej – moduł elektronicznych wniosków produktowych, dyspozycje posprzedażowe, nowe funkcjonalności w ramach integracji systemów, zmiany w zakresie PSD2 oraz STIR
 • Automatyzacja procesu otwarcia kartoteki klienta w Banku (onboardingu): wdrożenie w pełni zautomatyzowanego procesu otwarcia relacji z klientem opartego na elektronicznym wniosku, automatycznym pobieraniu danych z baz zewnętrznych oraz integracji z systemami dziedzinowymi Banku
 • Uruchomienie nowej platformy walutowej FX Pl@net: 24h/5dni w tygodniu dostępności dla podstawowych transakcji oraz wiele nowoczesnych rozwiązań

Bank zapewnia klientom korporacyjnym szereg produktów w obszarze finansowania i bankowości transakcyjnej, korzystając z eksperckiego wsparcia grupy BNP Paribas.

Podstawowa oferta korporacyjna Banku obejmuje:

 • cash management – rachunki bieżące, płacowe, powiernicze, zastrzeżone, zarządzanie gotówką, płatności, Cash Pool, konsolidacja sald, karty: debetowe, charge, kredytowe, mikrowpłatomaty;
 • lokowanie nadwyżek – rachunek lokacyjny, progresywny, lokaty terminowe, negocjowane i overnight;
 • finansowanie – działalności bieżącej, inwestycji, finansowanie dla firm agro;
 • obsługa i finansowanie handlu – gwarancje bankowe, akredytywy dokumentowe, inkaso dokumentowe, finansowanie eksportu; akredytywy dokumentowe eksportowe i importowe, dyskonto akredytyw, finansowanie wierzytelności oraz gwarancje nostro i loro;
 • bankowość internetowa – BiznesPl@net, Mobile BiznePl@net, MultiCash, Connexis, FX Pl@net;
 • strukturyzowane finansowanie spółek o średniej kapitalizacji (mid-caps) – finansowanie przejęć, wysokich nakładów kapitałowych, strukturyzowane kredyty bilateralne lub konsorcjalne w granicach 20-200 mln zł;
 • finansowanie nieruchomości – biurowych, handlowych oraz magazynowych;
 • usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej – usługi świadczone przez specjalistów, włącznie z doradztwem w zakresie fuzji i przejęć, finansowania projektów, rynków kapitałowych i dłużnych papierów wartościowych;
 • produkty rynku finansowego – w tym: transakcje walutowe spot i terminowe, przeprowadzane przez dealerów Banku lub elektroniczne platformy wymiany walut FX Pl@net oraz Dealer;
 • faktoring – oferowany we współpracy z BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.;
 • usługi leasingowe w tym m.in. leasing maszyn i urządzeń, linii technologicznych, środków transportu, nieruchomości oferowane we współpracy z BNP Paribas Leasing Solutions;
 • obsługa jednostek sektora publicznego – organizowanie emisji obligacji komunalnych, forfaiting, dedykowane rozwiązania cash management.

Działalność Banku w obszarze Bankowości Korporacyjnej w 2019 r. koncentrowała się na dalszej integracji z Core RBPL oraz transformacji biznesowo-operacyjnej. Realizowana w 2019 r. transformacja dotyczyła wszystkich wymiarów związanych z obsługą klientów, w tym w szczególności wdrożenia nowych struktur organizacyjnych w operacjach, optymalizacji i digitalizacji procesów oraz dostarczenia nowych narzędzi informatycznych zwiększających wygodę klientów w korzystaniu z produktów i usług oferowanych przez Bank. Finalnym etap integracji Banku była migracja systemów informatycznych oraz uspójnienie działalności całego Banku. Operacja ta nastąpiła zgodnie z planem w dniu 11 listopada.

W ramach ww. procesów transformacji i integracji w 2019 r. zrealizowano wiele inicjatywy i usprawnień w tym m.in.:

 • utworzono Centrum Obsługi Biznesu (COB) jednostkę dedykowaną do obsługi posprzedażowej klientów z obszaru Bankowości Korporacyjnej w modelu scentralizowanym;
 • dokonano optymalizacji i uspójnienia (z procesami stosowanymi w Obszarze Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw) kluczowych procesów w tym również wdrożono nową, uproszczoną dokumentację sprzedażową i posprzedażową;
 • dokonano zmiany identyfikacji wizualnej systemów informatycznych i dokumentów elektronicznych w związku ze zmianą nazwy Banku;
 • ujednolicono ofertę produktową dla klientów.

Z perspektywy biznesowej rok 2019 był kontynuacją realizacji przyjętej strategii Banku, która w obszarze Bankowości Korporacyjnej zakłada:

 • akwizycję i szybką aktywację nowych klientów, jako podstawę do dalszego rozwoju współpracy,
 • rozwój transakcyjności klientów i zwiększanie liczby produktów wykorzystywanych przez klientów (cross-sell poszczególnych linii produktowych),
 • pozyskiwanie i obsługę przedsiębiorstw prowadzących działalność międzynarodową,
 • budowę pozycji czołowego banku w obsłudze handlu zagranicznego i finansowania specjalistycznego (trade finance / specialized finance, global trade solutions).

Ważnym krokiem w rozwoju Banku w 2019 r. był dalszy rozwój systemu bankowości internetowej dla klientów biznesowych BiznesPl@net, w którym wdrożony został szeroki pakiet zmian i nowych funkcjonalności w tym. m.in.:

 • dalszy rozwój strefy samoobsługowej: uruchomiono moduł elektronicznych wniosków produktowych i dyspozycji posprzedażowych;
 • dodano nowe funkcjonalności wykorzystywane przez klientów Core RBPL w systemie Online Biznes, przygotowując w ten sposób system BiznesPl@net do migracji klientów exRBPL: m.in. dodano predefiniowane szablony dla eksportu wyciągów MT940, wprowadzono zmiany w module generacji wyciągów, zmiany na liście historii operacji na rachunku, udostępniono funkcjonalność dodawania pojedynczego przelewu do paczki, dokonano zmian w module kart;
 • wprowadzono zmiany w zakresie PSD2 m.in. umożliwiające uruchomienie produkcyjnego środowiska API dla wybranych tzw. podmiotów trzecich (TPP) dla celów testowania;
 • wdrożono zmiany w zakresie STIR wynikające z nowelizacji Ordynacji Podatkowej w zakresie zapobiegania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń. Zmiany dotyczą blokowania rachunków przedsiębiorców zgodnie z decyzjami Krajowej Administracji Skarbowej w trybie przewidzianym ustawą;
 • wdrożono nowy moduł inkas;
 • uruchomiono nową wersję modułu kredytowego.

Finalnym etap integracji Banku było przeniesienie danych klientów do jednego systemu, integracja systemów informatycznych oraz uspójnienie działalności całego Banku. Operacja ta nastąpiła zgodnie z planem w dniu 11 listopada.

W 2019 r. Bank kontynuował cykl popularnych konferencji informacyjno-edukacyjno-biznesowych mających za zadanie wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji w ekspansji zagranicznej, tzw. Program Handlu Zagranicznego (PHZ). Głównym motywem przewodnim PHZ jest dzielenie się wiedzą o rynkach zagranicznych, ich specyfice oraz wsparcie polskich przedsiębiorców i pokazywanie pozytywnych przykładów ekspansji zagranicznej na nowe rynki. Spotkania w ramach PHZ w 2018 r. dotyczyły rynków Afryki i Dalekiego Wschodu. W 2019 r. Program zaprezentował możliwości rozwijania biznesu w krajach europejskich, takich jak: Francja, Włochy, Belgia oraz rynkach Półwyspu Arabskiego. Łącznie w 2019 r. w tym cyklu zostało zorganizowanych 31 spotkań z udziałem 3,5 tys. klientów z obszaru Bankowości Korporacyjnej oraz MŚP.

Gwarancje bankowe i akredytywy

W zakresie gwarancji oraz akredytyw Bank oferuje szybką i kompleksową obsługę w oparciu o dedykowane rozwiązania informatyczne.

W 2019 r. Bank na zlecenia klientów Obszaru Bankowości Korporacyjnej:

 • wystawił 6 943 gwarancje bankowe na łączną kwotę 2 419,6 mln zł,
 • otworzył 2 547 akredytyw importowych na łączną kwotę 1 248,8 mln zł oraz obsłużył 820 akredytyw eksportowych o łącznej wartości 2 642,6 mln zł wystawionych przez banki trzecie na rzecz tych klientów.

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. depozyty klientów Bankowości Korporacyjnej wyniosły 23 955 mln zł i były o 799 mln zł, tj. o 3% wyższe niż na koniec 2018 r. W strukturze portfela zwiększył się udział lokat overnight o 4 p.p., przy jednoczesnym spadku wolumenu depozytów terminowych o 4 p.p. w stosunku do grudnia 2018 r.

Wartość portfela kredytów i pożyczek netto segmentu Bankowości Korporacyjnej w ujęciu skonsolidowanym wyniosła na 31 grudnia 2019 r. 23 040 mln zł, tj. o 7% poniżej stanu na koniec 2018 r., głównie w wyniku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (spadek wolumenu należności faktoringowych o 1 152 mln zł).

Depozyty i Kredyty Bankowości Korporacyjnej*
zmiana r/r
w tys. zł 31.12.2019 31.12.2018 tys. zł %
Rachunki bieżące 14 544 903 14 101 937 442 965 3%
Rachunki oszczędnościowe 36 930 36 402 528 1%
Depozyty terminowe 4 407 624 5 236 718 (829 094) (16%)
Lokaty overnight 4 965 424 3 780 452 1 184 973 31%
Rachunki i depozyty 23 954 880 23 155 509 799 372 3%
Kredyty inwestycyjne 10 155 649 11 872 733 (1 717 084) (14%)
Kredyty w rachunku bieżącym 5 722 052 5 855 790 (133 738) (2%)
Kredyty na finans. nieruchomości 30 820 (30 820) (100%)
Należności leasingowe 2 435 493 1 496 936 938 557 63%
Pożyczki krótkoterminowe 4 524 075 4 235 141 288 934 7%
Faktoring 189 394 1 341 083 (1 151 689) (86%)
Inne kredyty 12 908 29 244 (16 337) (56%)
Kredyty i pożyczki (netto) 23 039 570 24 861 747 (1 822 177) (7%)
* Wolumeny depozytów i kredytów wybranych segmentów zostały zaprezentowane na podstawie danych z systemów informacji zarządczej, z uwagi na dostępność bardziej szczegółowych informacji produktowych. Dla zachowania porównywalności dane wg stanu na 31.12.2018 r. zostały zaprezentowane zgodnie z segmentacją obowiązującą w 2019 r.
Wolumen depozytów nie zawiera sald niektórych instytucji kredytowych, które w sprawozdawczości zarządczej traktowane są jako depozyty międzybankowe, natomiast w sprawozdawczości finansowej ujęte są w depozytach Klientów; ponadto salda nie zawierają odsetek naliczonych niezapadłych.

W 2019 r. segment Bankowości Korporacyjnej wypracował zysk brutto w wysokości 587,7 mln zł (wobec 244,3 mln zł w poprzednim roku, wzrost o 141%).

Na porównywalność wyników z 2018 r. wpłynęła realizacja w dniu 31 października 2018 r. transakcji nabycia przez Bank Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”). Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Banku za 2018 r. zawiera dwa miesiące przychodów i kosztów RBPL.

Wynik z działalności bankowej Bankowości Korporacyjnej w 2019 r. wyniósł 1 079 mln zł i był wyższy o 87% w porównaniu do 2018 r. Wynik ten stanowił 23,9% wyniku z działalności bankowej Grupy w analizowanym okresie.

Wynik brutto segmentu Bankowości Korporacyjnej*
zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy
do 31.12.2019
12 miesięcy
do 31.12.2018
tys. zł %
Wynik z tytułu odsetek 593 204 327 363 265 840 81%
Wynik z tytułu prowizji 253 248 147 724 105 524 71%
Wynik z działalności handlowej i pozostałej 232 292 103 133 129 159 125%
Wynik z działalności bankowej 1 078 744 578 220 500 524 87%
Wynik odpisów z tyt. utraty wart. (51 986) (57 601) 5 615 (10%)
Koszty działania i amortyzacja (271 432) (157 677) (113 755) 72%
Alokacja kosztów (77 858) (63 946) (13 912) 22%
Wynik na dział. operacyjnej 677 468 298 996 378 472 127%
Podatek od inst. finansowych (89 731) (54 660) (35 071) 64%
Wynik brutto segmentu 587 737 244 336 343 401 141%
* Dane w oparciu o notę segmentacyjną ujętą w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31.12.2019 r.

Wyniki wyszukiwania