Raport roczny 2019

Odpowiedzialne finansowanie

Odpowiedzialność gospodarcza to dla Banku BNP Paribas długoterminowe i odpowiedzialne finansowanie gospodarki oraz budowanie zgodnych z zasadami etycznymi, trwałych relacji z klientami i innymi interesariuszami.

Nasze zobowiązania w ramach filaru odpowiedzialność gospodarcza Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju:

 • Pozytywny wpływ inwestycji i finansowania.
 • Najwyższe standardy etyczne.
 • Monitoring i zarządzanie ryzykiem środowiskowym, społecznym i zarządczym.

W ramach filaru odpowiedzialność gospodarcza zidentyfikowaliśmy Cele Zrównoważonego Rozwoju, w których kontrybucja na rynku polskim jest najistotniejsza. Są to: wspieranie rozwoju gospodarki, innowacyjności i przemysłu, działania na rzecz klimatu oraz partnerstwa międzysektorowe na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Untitled-1 Untitled-1

Odpowiedzialność gospodarcza Banku BNP Paribas oznacza długoterminowe wspieranie rozwoju gospodarki poprzez finansowanie projektów klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw, przy jednoczesnym monitoringu ryzyk CSR wszystkich swoich klientów. Bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG.

Decyzje o udzieleniu finansowania poprzedzają analizy społecznego, ekonomicznego i środowiskowego wpływu firmy oraz przedsięwzięcia.

Odpowiedzialność gospodarcza jest istotnym tematem dla wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej Banku BNP Paribas. Prowadzą one swoją działalność w zgodzie z najwyższymi, w tym zakresie, standardami oraz wytycznymi Grupy BNP Paribas.

Rok 2019 w liczbach

9

sektorowych Polityk CSR, obowiązujących w Banku

8 000 – 12 000

miesięcznie ankiet przeprowadzanych w ramach badań satysfakcji klienta

3 500

przedsiębiorców, którzy wzięli udział w 31 spotkaniach w ramach Programu Handlu Zagranicznego

218

przeprowadzonych Analiz CSR

9 045

pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach z przeciwdziałania korupcji

1 000

uczestników 7 spotkań w ramach IV edycji Agro Akademii

333

Deklaracje CSR podpisane przez naszych nowych dostawców

119 000

kont osób legitymujących się paszportem ukraińskim prowadzonych przez Bank

270

przedstawicieli firm z sektora produkcji żywności wzięło udział w Agrokonferencji

89%

wydatków na produkty i usługi stanowiły zakupy u dostawców lokalnych

24 245

rachunków dla organizacji pozarządowych prowadzonych przez Bank

7

wdrożeń startupów
Maria Krawczyńska Dyrektor Biura CSR w BNP Paribas Bank Polska SA

Odpowiedzialne finansowanie w Banku BNP Paribas rozumiemy jako dbanie o najwyższe standardy etyczne, prowadzenie monitoringu społecznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektów zawieranych transakcji u wszystkich swoich klientów, a także oferowanie klientom produktów i usług, odpowiadających na wyzwania globalne oraz uwarunkowania rynku lokalnego a tym samym zmieniające się potrzeby naszych klientów.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Bank BNP Paribas wyróżnił dziewięć sektorów wrażliwych ze względu na ryzyko środowiskowe, społeczne lub związane z ładem korporacyjnym:

 • energetyki węglowej,
 • wydobywczy,
 • obronny i bezpieczeństwa,
 • leśny – miazga drzewna,
 • leśny – olej palmowy,
 • nuklearny,
 • rolno-spożywczy,
 • paliwowy w zakresie niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu,
 • tytoniowy.

W każdym z tych sektorów Bank realizuje Polityki CSR wobec klientów w nich działających. Ponadto, wszyscy obecni i potencjalni klienci Banku działający w wymienionych branżach są informowani o politykach CSR oraz otrzymują wyjaśnienia dotyczące procesu analizy.

Dodatkowo, klienci są szczegółowo analizowani przez ekspertów Banku pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. W 2019 roku powstała tzw. druga linia kontroli CSR w Departamencie Ryzyka Klientów Korporacyjnych, która zwraca szczególną uwagę na ewentualne ryzyka ESG w działalności obecnych i potencjalnych klientów, włączając ten aspekt w całość analizy ryzyka w działalności klienta lub prospektu.

Polityki sektorowe Grupy BNP Paribas

 • Wskaźnik własny
ESG

BNP Paribas jako odpowiedzialna instytucja finansowa monitoruje poziom ryzyka środowiskowego, społecznego oraz związanego z ładem korporacyjnym (ESG – environmental, social and governance) u wszystkich swoich klientów. Dodatkowo, jako część Grupy BNP Paribas, Bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyk ESG.

W tym celu Bank wyróżnił dziewięć sektorów i wprowadził Polityki CSR – definiujące szczególne wymogi wobec klientów w nich działających:

Energetyka węglowa jest w znacznym stopniu odpowiedzialna za ogromną emisję dwutlenku węgla (CO 2 ) do atmosfery i jest jednym z głównych czynników zmian klimatycznych. Dlatego też, należy zachować równowagę pomiędzy zapotrzebowaniem na zwiększony dostęp do energii elektrycznej i rozwojem gospodarczym a potrzebami ograniczenia emisji CO 2 , pochodzącej z działalności człowieka, co ma krytyczne znaczenie dla ograniczenia zmian klimatycznych. W 2017 roku Bank BNP Paribas podjął decyzję o zaprzestaniu finansowania kopalni węgla, wszelkich projektów budowy oraz rozbudowy elektrowni węglowych/elektrociepłowni, nowych bloków energetycznych oraz o wspieraniu tylko takich przedsiębiorstw z sektora energetyki węglowej, które są aktywnie zaangażowane w przechodzenie na inne rodzaje energetyki – zgodnie ze „scenariuszem poniżej 2°C” Międzynarodowej Agencji Energetycznej (ang. International Energy Agency – IEA). Dodatkowo, BNP Paribas uważa, że równie istotne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa z sektora energetyki węglowej spełniały niezbędne wymogi w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

Sektor wydobywczy dostarcza surowców mineralnych, które mają zasadniczy wpływ na rozwój większości sektorów gospodarki. Liczba ludności na świecie wzrasta. W połączeniu z rosnącymi oczekiwaniami ludności krajów rozwijających się w stosunku do zaawansowanej infrastruktury, jakości usług i towarów, charakterystycznych dla krajów rozwiniętych, stanowią dwa czynniki wpływające na zwiększenie światowego popytu na surowce mineralne. Jednocześnie, zasoby kurczą się i coraz trudniej o ich wydobycie. Mając na względzie zrównoważone podejście do sektora wydobywczego, należy uwzględniać ryzyka środowiskowe, społeczne i zarządcze związane z tym sektorem. Polityka CSR wobec sektora wydobywczego została zdefiniowana w celu określenia wymogów, które muszą być spełnione przez przedsiębiorstwa oraz projekty wydobywcze, aby Bank mógł dostarczać im swoje produkty i usługi. Niniejsza polityka ustanawia dodatkowe kryteria, które muszą być zaakceptowane przez podmioty prowadzące wydobycie i projekty wydobywcze.

Jako znacząca instytucja finansowa, Bank BNP Paribas uznaje ważność stanowiska Rady Unii Europejskiej, mówiącego o pięciu największych wyzwaniach i zagrożeniach dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej: terroryzmie, kryzysie migracyjnym, rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, konfliktach w regionach oraz przestępczości zorganizowanej. Nielegalny handel bronią, a w szczególności bronią strzelecką, plasuje się jako krytyczny element w aż czterech z pięciu tych zagrożeń.

Podczas gdy Bank uznaje prawo państw do obrony własnej oraz do ochrony własnego bezpieczeństwa narodowego, zdaje sobie również sprawę z tego, że sektor obronny i bezpieczeństwa niesie ze sobą szczególne ryzyka.

Zawarte w polityce postanowienia dotyczące sprzętu służącego obronności i bezpieczeństwu odnoszą się ogólnie do broni (w tym także broni kontrowersyjnej), sprzętu wojskowego, towarów podwójnego zastosowania, do represji wewnętrznych, a także dla organów bezpieczeństwa wewnętrznego i policji. Polityka określa zbiór zasad i wytycznych, dotyczących Sektora Obronnego i Bezpieczeństwa, które muszą być stosowane przez wszystkie jednostki/komórki organizacyjne Banku.

Popyt na produkty wytwarzane z papieru zwiększy się w nadchodzącej dekadzie, co będzie miało wpływ na globalny rozwój. W związku z procesem produkcji miazgi drzewnej, Bank zauważył, że aktywność przemysłu ciężkiego wywiera duży wpływ na środowisko, zanieczyszczanie wód, ziemi i powietrza, ale także na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników wytwórni miazgi i otaczających je społeczności. Na podstawie łańcucha produkcji papieru, udziałowcy rozpoznali, że największy wpływ koncentruje się na zarządzaniu lasami i procesach produkcji miazgi drzewnej. Polityka CSR koncentruje się na tych dwóch etapach.

Rozwój plantacji oleju palmowego może mieć niekorzystny wpływ na lokalne społeczności, zmiany klimatu i ekosystemu. Jednakże, problemy te głównie zależą od sposobu wytwarzania oleju. Jako instytucja finansowa, Bank chce wspierać odpowiedzialnych producentów, stosujących zrównoważone praktyki rozwoju w sektorze produkcji oleju palmowego. Wobec czego wstrzymuje się od finansowania lub inwestowania w przedsiębiorstwa, których działalność aktywnie przyczynia się do wylesiania (utraty różnorodności, nasilenia się niekorzystnych zmian klimatycznych itp.) lub w przedsiębiorstwa, które naruszają prawa lokalnych społeczności.

Bank, jako instytucja finansowa, może zaoferować swoje produkty i obsługę finansową jednostkom rządowym wspierającym przedsiębiorstwa rozwijające niewojskową energię atomową. Bank uważa, że dla krajów planujących rozwój energetyki jądrowej, bądź nowych elektrowni, a także dla międzynarodowej społeczności niezbędne jest nie tylko działanie zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa, ochrony populacji, ale też działanie z myślą o ochronie środowiska dla przyszłych pokoleń. Przez stosowanie Polityki CSR Bank chciałby zapewnić, że projekty, które chce finansować są zgodne z zasadami monitorowania, a także łagodzenia społecznego i środowiskowego wpływu w sektorze energetyki jądrowej.

Rolnictwo jest jednym z najważniejszych sektorów pod kątem zatrudnienia i PKB, który zapewnia utrzymanie milionom ludzi, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i w krajach rozwijających się. Inwestowanie w rolnictwo jest jedną z najbardziej skutecznych strategii ograniczenia głodu oraz promowania zrównoważonego rozwoju. W przypadku braku prawidłowego zarządzania rozwój rolnictwa może jednak przynieść niekorzystne wpływy na społeczności lokalne, ekosystemy czy zmianę klimatu.

Bank BNP Paribas jest zaangażowany we wspieranie sektora rolno-spożywczego i dlatego zapewnia szeroką gamę produktów finansowych i usług dla podmiotów z tej branży. Oferta produktów i usług jest skierowana do gospodarstw rolnych oraz firm przetwórczych, których poziom odpowiedzialności przejawia się w zobowiązaniu do żywienia ludzi zdrowymi i bezpiecznymi produktami w sposób niezagrażający dostawom żywności dla przyszłych pokoleń. Wobec czego nie przyczynia się do finansowania lub inwestowania w przedsiębiorstwa stosujące praktyki rolne, które nie spełniają wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także destabilizacji rynku podstawowych towarów rolnych.

Bank BNP Paribas intensywnie angażuje się w transformację energetyczną, prowadząc różnego rodzaju działania, mające na celu obniżenie intensywności emisji dwutlenku węgla w portfelu kredytowym oraz poprawę wpływu swojej działalności na środowisko naturalne.

W ramach realizacji tego celu, BNP Paribas opracował spójną politykę dotyczącą produktów i usług finansowych dla przemysłu naftowego i gazowniczego, w zakresie niekonwencjonalnej ropy naftowej i gazu. Produkcja ropy
z surowców z niekonwencjonalnych źródeł stanowi obecnie około 10% ogólnoświatowej produkcji ropy i gazu. Oczekuje się, że udział ten wzrośnie, ponieważ niekonwencjonalna ropa naftowa i gaz stanowią obecnie odpowiednio 55% i 44% zasobów paliw odnawialnych.

Wpływ niekonwencjonalnych działań można złagodzić poprzez wdrażanie najlepszych praktyk, które od dłuższego czasu są opracowywane. BNP Paribas ocenia zasoby i projekty dotyczące różnych niekonwencjonalnych źródeł ropy naftowej i gazu, zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, aby móc wydać opinię na temat ich rzeczywistego, konkretnego wpływu.

W 2017 roku Grupa BNP Paribas podjęła globalną decyzję o zaprzestaniu działalności finansowej  i inwestycyjnej w odniesieniu do producentów wyrobów tytoniowych oraz plantatorów i hurtowników, których główny przedmiot działalności związany jest z tytoniem. Od 2018 roku Bank BNP Paribas zbieżnie z decyzją Grupy realizuje proces wyjścia z finansowania sektora tytoniowego.

Nowe zasady finansowania i inwestowania wynikają z zaangażowania Grupy BNP Paribas w finansowanie gospodarki przy jednoczesnym zachowaniu korzystnego wpływu na wszystkich interesariuszy.

Dodatkowo, od 2020 roku Bank BNP Paribas zaprzestał finansowania sektora chowu i hodowli zwierząt futerkowych, realizując ograniczenia stopniowo wdrażane od 2017 roku.

Dowiedz się więcej o politykach sektorowych Grupy BNP Paribas na stronie Grupy.

Produkty i usługi z pozytywnym wpływem

Odpowiedzialne produkty i usługi rozumiane są jako odpowiadające potrzebom klientów, dostępne także dla grup wykluczonych oraz wywierające pozytywny wpływ na otoczenie. Bank BNP Paribas chce przeciwdziałać wykluczeniu, wspierać przedsiębiorczość, a także transformację energetyczną, oferując odpowiedzialne i zrównoważone, zielone produkty.

Więcej informacji na temat pro-ekologicznych produktów i usług w Rozdziale Odpowiedzialność Banku wobec środowiska naturalnego.

Bank oferuje konto dla organizacji pozarządowych – kierowane do organizacji społecznych oraz instytucji micro non-profit, w którym podstawowe usługi są bezpłatne. W ramach jednej umowy z Bankiem organizacja otrzymuje: bieżący rachunek rozliczeniowy w PLN, rachunek lokacyjny, rachunki lokat terminowych, dostęp do systemów bankowości mobilnej i internetowej, kompleksową opiekę doradcy bankowego oraz preferencyjne warunki usług dodatkowych.

Na koniec 2019 roku Bank prowadził 24 245 rachunków dla organizacji pozarządowych.
Produkt ten cieszy się dużą popularnością. Za jego wdrożenie otrzymaliśmy także wiele nagród, m.in. tytuł Lidera Odpowiedzialnego i Zrównoważonego Rozwoju w kategorii Projekt SMART CSR przyznany przez dziennik „Rzeczpospolita”.

Szczegóły na stronie.

Bank BNP Paribas jako pierwszy w Polsce w 2018 roku uruchomił ofertę bankową przygotowaną specjalnie
dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

Wspieramy w ten sposób podmioty, które, oprócz wypracowania zysku, wyznaczają sobie cele społeczne i/lub środowiskowe i reinwestują zysk w realizację swojej społecznej misji.

Dowiedz się więcej na stronie.

Bank BNP Paribas analizuje potrzeby różnych grup społecznych, także obcokrajowców. W odpowiedzi na rosnącą liczbę obywateli Ukrainy żyjących w Polsce, stworzyliśmy udogodnienia ułatwiające korzystanie z naszej oferty. Bank prowadzi już 119 000 kont osób legitymujących się paszportem ukraińskim. Plasuje to nas w czołówce banków z ofertą dla obywateli Ukrainy w Polsce.

W Banku BNP Paribas obywatele Ukrainy mogą w łatwy sposób założyć Konto Otwarte na Ciebie. Zasady stworzono z myślą o klientach, którzy cenią sobie przejrzyste i proste rozwiązania w bankowości.

 • Do założenia rachunku potrzebny jest tylko jeden dokument – paszport lub karta pobytu.
 • Dla tej grupy klientów Bank przygotował także stronę www oraz materiały reklamowe w języku ukraińskim.
 • W 5 miastach w Polsce uruchomiliśmy oddziały obsługiwane przez doradców posługujących się językiem ukraińskim lub rosyjskim.
 • Bank zapewnia także wsparcie poprzez dedykowaną infolinię dostępną w tych językach.

Więcej informacji na stronie.

W 2019 roku w ofercie Biura Maklerskiego naszego Banku znajdowały się produkty wspierające odpowiedzialne inwestowanie:

 • BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced,
 • BNP Paribas L1 Sustainable Active Growth,
 • BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability.

Fundusze inwestowały bezpośrednio lub pośrednio w obligacje lub akcje emitentów, którzy spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju (których produkty i usługi przyczyniają się do rozwiązywania problemów związanych ze środowiskiem i rozwojem społecznym), a także w instrumenty pochodne tych aktywów.

W ofercie znajdował się także Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund. Zarządzający portfelem zamierza inwestować w akcje spółek z całego świata, których działalność wiąże się z projektowaniem, wytwarzaniem lub sprzedażą produktów i usług stosowanych w branży gospodarki wodnej i ściekowej lub w związku z tą branżą. Fundusz przyjmuje swobodne podejście do tworzenia portfela, a zarządzający portfelem skupia się na długoterminowych założeniach firmy. W procesie monitorowania inwestycji i ryzyka fundusz dąży do integracji kwestii ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, co przynosi korzyści w postaci nadzwyczajnie zrównoważonego charakteru portfela w ujęciu ogólnym.

Poza usługą doradztwa inwestycyjnego oferowaliśmy także dwa fundusze:

 • NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania – Fundusz inwestuje co najmniej 66% aktywów w akcje spółek notowanych na GPW. Pozostała część inwestowana będzie w akcje spółek państw Europy Zachodniej i Środkowej oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie. Zarządzający funduszem skupia się na zdywersyfikowanej selekcji niewielkiej liczby spółek, gdzie istotnym elementem ich doboru jest analiza czynników niefinansowych, tj. czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ang. environmental social governance – ESG), jako wyznaczników odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, oraz pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne.
 • NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania – Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Global Equity Impact Opportunities. NN (L) Global Equity Impact Opportunities zasadniczo ma ekspozycję na akcje spółek, które oferują atrakcyjne zyski finansowe przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Dzięki współpracy ekspertów Banku BNP Paribas z zespołami BNP Paribas ds. Energii, Infrastruktury i Zasobów Naturalnych z CIB w Brukseli i Paryżu, na przełomie roku 2019 i 2020 uruchomiliśmy finansowanie projektu „Perfect Wind” opracowanego przez Aku. Instrumenty kredytowe ujęte w formule „project finance” przeznaczone są na finansowanie budowy farmy wiatrowej o mocy 132 MW. Projekt jest jednym z pierwszych dużych projektów finansowanych w ramach nowego systemu wsparcia dla energii odnawialnej w Polsce.

Grupa BNP Paribas pełniła wiodącą rolę jako Mandated Lead Arranger, natomiast lokalnie nasz Bank pełni rolę Account Bank oraz Agenta Kredytu i Agenta Zabezpieczeń. Ponadto, lokalny zespół Global Markets, zajmujący się tego typu transakcjami, zaaranżował i zrealizował transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko walutowe tego projektu.

Inicjatywy na rzecz odpowiedzialności w branży finansowej

Aktywnie działamy na rzecz promowania dobrych praktyk w branży finansowej w Polsce. Poza wewnętrznymi działaniami i wdrażaniem polityk w tym zakresie, podnosimy na forum branżowym ważne dla nas i naszych klientów tematy odpowiedzialności społecznej w branży finansowej.

Jesteśmy jednym z inicjatorów zainagurowanego w 2019 roku projektu samoregulacji dla podmiotów z branży finansowej – Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży.

Więcej informacji na temat Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży znajduje się w części Transparentność i dialog z klientami.

Od 2016 roku wspieramy kolejne edycje konferencji Nienieodpowiedzialni poświęconej odpowiedzialności w branży finansowej. Tematem konferencji, która miała miejsce 6 listopada 2019 roku był Bunt i gniew w (nie)odpowiedzialnym życiu i biznesie. Uczestnicy wspólnie szukali odpowiedzi na pytanie, czy powyższe czynniki mogą pozytywnie wpływać na zmiany w organizacji, czy może są przeszkodą w budowaniu kapitału społecznego.

Oprócz rozmów i wystąpień, program konferencji obejmował debatę w stylu oksfordzkim pt. Oportunizm – czy w biznesie opłaca się bardziej niż bunt? oraz prezentację wyników badania społecznego Dlaczego jako konsumenci się nie buntujemy?

Nienieodpowiedzialni to projekt, który zrodził się z potrzeby poszukiwania odpowiedzi na pytania, czym jest dobro, a czym zło w dzisiejszym świecie. Inicjatorem konferencji jest Spółdzielnia ANG zajmująca się tematyką etyki w biznesie, zrównoważonego rozwoju i zaangażowania społecznego branży finansowej. Spółdzielnia jest organizacją, która dokłada wszelkich starań, aby być firmą odpowiedzialną społecznie i działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie.

Jesteśmy członkiem Związku Banków Polskich – samorządowej organizacji banków działającej na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołanej do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego. W ramach członkostwa w ZBP nasi przedstawiciele reprezentują Bank w Komisji Etyki Bankowej i pracują na rzecz etycznego postępowania w sektorze finansowym.

W ramach prac Komisji Etyki Bankowej bierzemy udział w badaniu ankietowym przeprowadzanym przez Związek Banków Polskich, w wyniku którego powstaje Raport Komisji Etyki Bankowej o relacjach między bankami a ich interesariuszami. Już sam udział w badaniu ankietowym świadczy o dużym poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz o potrzebie stałego kształtowania i upowszechniania standardów etycznych na rynku usług finansowych i, co za tym idzie, potrzeby ulepszania wizerunku Banku jako instytucji zaufania publicznego w codziennej pracy z klientami, partnerami biznesowymi, konkurentami, akcjonariuszami, pracownikami i ze środowiskiem lokalnym. Eksperci Banku aktywnie uczestniczą w pracach licznych komitetów, rad i grup roboczych, m.in. grupy roboczej ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Ideą Konkursu Etyka w finansach, organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej, jest promocja postaw etycznych w świecie finansów oraz wskazanie istotnej roli etyki w budowaniu sektora finansowego.

Konkurs Etyka w finansach daje młodym osobom szansę, aby podzieliły się swoją pasją do wykonywanej pracy, obserwacjami oraz pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

Konkurs jest organizowany we współpracy z Obserwatorium Finansowym w Genewie, organizatorem międzynarodowej edycji Konkursu. W 2019 roku Bank BNP Paribas po raz kolejny został jednym z czterech sponsorów nagród konkursowych.

Więcej o konkursie można przeczytać na stronie.

Zrównoważony łańcuch dostaw

 • 102-9
 • 204-1
 • 308-1
 • 414-1
 • 412-3

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności społecznej, środowiskowej i gospodarczej firm, w tym nas samych, w zarządzaniu łańcuchem dostaw. W celu prowadzenia odpowiedzialnej polityki zakupowej i we współpracy z działem zakupów Grupy BNP Paribas, Departament Zakupów Centralnych Banku BNP Paribas opracował i wdrożył Deklarację CSR regulującą zasady współpracy z dostawcami. Porusza ona kwestie odpowiedzialnego procesu wyboru dostawcy, równego traktowania dostawców w kwestiach finansowych oraz promowania dostawców wspierających inicjatywy CSR. Deklaracja ta określa zasady współpracy dostawców z Bankiem BNP Paribas.

Dostawcy, poprzez podpisanie Deklaracji CSR, potwierdzają przestrzeganie zasad etycznych, warunków pracy i bezpieczeństwa, przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych, zwalczania pracy przymusowej, dyskryminacji oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska. Każdy nowy dostawca jest oceniany pod kątem przestrzegania tych kryteriów.

W 2019 roku:

 • Deklarację CSR podpisało 333 naszych nowych dostawców.
 • w procesie wyboru dostawców dokonywanym w naszej organizacji, podpisanie Deklaracji CSR Banku stanowiło 5% oceny dostawcy.
 • około 89% wydatków Banku na produkty i usługi stanowiły zakupy u dostawców lokalnych – z Polski.

W 2019 roku, w ramach działań po połączeniu z Raiffeisen Bank Polska, w pełni uspójniliśmy procedury uprzednio funkcjonujące w Banku BNP Paribas, dotyczące oceny dostawców.

Wyniki wyszukiwania