Raport roczny 2019

Współpraca z instytucjami finansowymi oraz umowy z bankiem centralnym

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. Bank utrzymywał relacje korespondenckie z około 1 tys. banków, w tym posiadał w innych bankach 56 rachunków nostro dla 25 głównych walut.

W analizowanym okresie Bank prowadził 24 rachunki loro w PLN dla banków zagranicznych i krajowych. Rachunki loro prowadzone w księgach Banku stanowią zewnętrzne źródło pozyskiwania bezkosztowych środków obrotowych na potrzeby operacyjne Banku. Za pośrednictwem tych rachunków realizowane są przede wszystkim transfery klientowskie oraz transfery typu bank-to-bank.

W 2019 r. Bank kontynuował współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym również z funduszami inwestycyjnymi, ubezpieczycielami, towarzystwami emerytalnymi oraz z brokerami i bankami, która umożliwiła zawieranie szerokiego spektrum transakcji skarbowych i depozytowych. Zawarto szereg umów z nowymi i już współpracującymi kontrahentami z tych segmentów oraz podjęto kroki w kierunku wprowadzenia nowych umów, zgodnie z rekomendacjami ISDA i ZBP.

Umowy z Narodowy Bankiem Polskim

  • Aneks nr 13 z dnia 24.05.2019 r. do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku bankowego w systemie SORBNET 2.
  • Aneks nr 14 z dnia 15.11.2019 r. do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku bankowego w systemie SORBNET 2.
  • Wypowiedzenie z dniem 30.08.2019 r. umowy w sprawie uczestnictwa pośredniego w systemie STEP2 SEPA Credit Transfer za pośrednictwem NBP, zawartej 10.10.2016 r.
  • Wypowiedzenie umowy z 29.06.2016 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków w EUR w systemie TARGET2 – NBP z 05.09.2019 r.

Wyniki wyszukiwania