Raport roczny 2019

Obszar Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej

Obszar Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej (Corporate and Institutional Banking – CIB) wspiera sprzedaż produktów grupy BNP Paribas skierowanych do największych polskich przedsiębiorstw, obejmując obsługę klientów strategicznych, Pion Rynków Finansowych oraz Departament Usług Powierniczych, których oferta adresowana jest do banków, firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, a także Skarbu Państwa.

Obszar Bankowości CIB dostarcza klientom w Polsce kompleksowe rozwiązania grupy BNP Paribas z zakresu finansowania oraz zarządzania ryzykiem, w tym:

 • finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorstw;
 • doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji i restrukturyzacji, transakcji na dłużnych i akcyjnych rynkach kapitałowych oraz operacji na rynku walutowym i pieniężnym;
 • finansowanie strukturyzowane: finansowanie przejęć oraz projektów inwestycyjnych;
 • zarządzanie przepływami pieniężnymi, płynnością finansową oraz optymalizację kapitału obrotowego;
 • zarządzanie ryzykiem finansowym i ryzykiem związanym z wahaniami cenowymi na rynkach towarowych.

 

Obszar Bankowości CIB

Obszar Bankowości CIB oferuje klientom najwyższej jakości wiedzę ekspercką, łącząc znajomość rynku polskiego z doświadczeniem na rynkach międzynarodowych i kompetencjami najwyższej klasy specjalistów sektorowych. CIB wspiera rozwój polskich przedsiębiorstw oraz realizację strategicznych dla Polski przedsięwzięć poprzez finansowanie infrastruktury przemysłowej, komercyjnej i technologicznej oraz strategicznych fuzji i przejęć.

Obszar Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej koncentruje się na 4 głównych obszarach działalności:

 • przeprowadzanie operacji na krajowym i międzynarodowych rynkach walutowych i stopy procentowej. W ramach tej działalności realizowane są zadania z zakresu zarządzania ryzykiem rynkowym w księdze handlowej, kwotowania cen instrumentów rynku walutowego i instrumentów rynku stopy procentowej (w tym transakcji na rynku instrumentów pochodnych), ustalanie obowiązującej w Banku tabeli kursów walut oraz strukturyzacja i zarządzanie ryzykiem związanym z oferowaniem przez Bank produktów strukturyzowanych;
 • bezpośrednia sprzedaż klientom produktów rynków finansowych umożliwiających zarządzanie ryzykiem walutowym, stopy procentowej i zmiany cen towarów;
 • opracowywanie analiz makroekonomicznych i prognoz na potrzeby działalności handlowej i skarbowej Banku, a także na potrzeby zewnętrzne; współpraca z zewnętrznymi instytucjami oraz ośrodkami prowadzącymi działalność badawczą w zakresie wykonywanych analiz;
 • organizowanie emisji dłużnych papierów wartościowych dla klientów korporacyjnych.
 • finalizacja fuzji operacyjnej w listopadzie oraz ujednolicenie systemów transakcyjnych;
 • wdrożenie nowej elektronicznej platformy sprzedażowej uwzględniającej szerszą gamę oferowanych produktów.
 • dalsze podnoszenie jakości obsługi zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami nadzorczymi oraz sytuacją rynkową;
 • przygotowanie oferty produktowej dla nowych klientów z segmentu funduszy inwestycyjnych otwartych (planowane wdrożenie w I kwartale 2020 r);
 • czasowa reprezentacja funduszy inwestycyjnych dotychczas zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, którym została odebrana licencja przez KNF.

Wyniki wyszukiwania