Raport roczny 2019

Zarządzanie różnorodnością

Promowanie różnorodności w miejscu pracy, to jedno z głównych zobowiązań w ramach Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas i Grupy BNP Paribas dotyczące odpowiedzialności w miejscu pracy.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
Różnorodność jest naszą siłą.

Dzięki niej tworzymy nowoczesną, odpowiedzialną społecznie organizację, która rozumie zachodzące w świecie zmiany i potrafi tworzyć innowacyjne rozwiązania rynkowe. W naszym Banku każdy pracownik ma możliwość rozwijać swoje zdolności i kompetencje. Takie wartości, jak otwartość, tolerancja, szacunek dla różnorodności, dbanie o bezpieczeństwo i poczucie przynależności każdego pracownika są wpisane w DNA Grupy BNP Paribas.

W 2016 roku przyjęliśmy Politykę Różnorodności, której celem jest tworzenie i promowanie środowiska pracy ukierunkowanego na poszanowanie oraz optymalne wykorzystanie potencjału tkwiącego w różnicach pomiędzy pracownikami na rzecz rozwoju Banku. W tym samym roku powołaliśmy funkcję Diversity Officer, aby zapewnić w Banku koordynację działań i nadzór nad przestrzeganiem poszanowania różnorodności. Diversity Officer koordynuje działania związane z przestrzeganiem zasad szeroko pojętej różnorodności oraz promuje dzielenie się dobrymi praktykami w ramach Grupy. Do niego również pracownicy mogą zgłosić naruszenie tych zasad, czyli wszelkiego rodzaju przejawy dyskryminacji. Obecnie w Banku BNP Paribas dwie osoby sprawują funkcje Diversity Officer’a.

Jako Bank aktywnie angażujemy się w działania na rzecz wspierania różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji. Jesteśmy również sygnatariuszem Karty Różnorodności. To zobowiązanie podpisywane przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działanie na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

Świadomie budujemy różnorodne zespoły, w których wzajemnie się uzupełniamy i inspirujemy. Znajduje to odzwierciedlenie w procedurach, politykach i dobrych praktykach Grupy BNP Paribas na całym świecie.

Na poziomie Grupy BNP Paribas zarządzanie różnorodnością regulują następujące dokumenty:

 • Kodeks postępowania Grupy BNP Paribas – szacunek do współpracowników, odrzucenie dyskryminacji wśród siedmiu fundamentalnych zasad postępowania zgodnych z wartościami Grupy;
 • The ILO Global Business & Disability Network Charter;
 • Umowa BNP Paribas Dotycząca Praw Podstawowych i Globalnych Rozwiązań Socjalnych – potwierdzenie przez Grupę zgodności z międzynarodowymi standardami m. in. w zakresie praw człowieka, wytycznymi ONZ, OECD ILO. Umowa obowiązywać będzie do 1 czerwca 2021 roku.

Od 2016 roku Bank jest sygnatariuszem i partnerem programu edukacyjnego Karta Różnorodności, czyli międzynarodowej inicjatywy realizowanej w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg, promowanej przez Komisję Europejską.

Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Oznacza ona gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Inicjatywy na rzecz promowania różnorodności

Ponieważ kultura organizacyjna Banku oparta jest na szacunku dla różnorodności, w 2019 roku podejmowaliśmy działania wspierające poszanowanie dla różnorodności oraz budujące świadomość, zarówno wśród naszych klientów, jak i pracowników.

Bank BNP Paribas wziął udział w pierwszym polskim ratingu liderów zarządzania różnorodnością i promowania włączającej kultury organizacyjnej, opracowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte. W pierwszej edycji ratingu wyróżnionych zostało 5 firm, które wykazały się najwyższym poziomem zarządzania różnorodnością: BNP Paribas Bank Polska, Citi w Polsce, DNB Bank Polska, ING Bank Śląski oraz NatWest Poland.

W maju i czerwcu 2019 roku przeprowadziliśmy webinaria dotyczące działania na rzecz promowania kultury i szacunku w relacjach między pracownikami w organizacji. W webinariach wzięło udział 750 osób.

W pierwszym półroczu zespół HR prowadził także działania na rzecz promowania kultury i szacunku w relacjach między pracownikami Banku. W webinariach prowadzonych przez mecenas Aleksandrę Minkowicz-Flanek z kancelarii Dentons udział wzięło 750 osób zatrudnionych w Banku: 9 i 23 maja (250 menedżerów), 6 i 18 czerwca (500 pracowników).

14 czerwca i 10 lipca 2019 r. odbyły się warsztaty „Równe miejsce” dotyczące niedyskryminacyjnego traktowania w usługach, zorganizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego.
W warsztatach wzięło udział 35 osób odpowiedzialnych za zarządzanie różnorodnością w różnych obszarach organizacji. Warsztaty prowadziły rad. prawne Karolina Kędziora i Katarzyna Bogatko.

W 2019 roku, dzięki oddolnej inicjatywie kilkunastu menedżerek w Banku, uruchomiony został program „Kobiety zmieniające BNP Paribas”. Celem inicjatywy jest uwolnienie potencjału kobiet w celu budowania różnorodnej organizacji, która wspiera realizację strategii Banku i rozwój jego pracowników. Liderki Programu liczą na wzmocnienie roli kobiet w Banku w odniesieniu do wszystkich szczebli zatrudnienia, struktur projektowych i zarządczych.

W 2019 roku rozpoczęliśmy cykl warsztatów Leading Women mających na celu wzmocnienie kompetencji przywódczych kobiet, wspieranie ich w osiąganiu celów zawodowych, a także wyposażenie ich w narzędzia, wiedzę i umiejętności kluczowe w roli lidera.

Aspekty wspierania różnorodności uwzględniamy także w szeregu innych inicjatyw, szczególnie wspierających rozwój zawodowy kobiet, takich jak:

 • Agro na obcasach – inicjatywa wspierająca przedsiębiorcze kobiety z obszaru agrobiznesu,
 • Program został opisany szerzej w rozdziale 4. Odpowiedzialność społeczna Banku
 • Partnerstwo IX edycji rankingu 100 kobiet Biznesu organizowanego przez Puls Biznesu,
 • Program mentoringowy Vital Voices,
 • Program rozwojowy Leading Women,
 • Udział w konferencji Sieci Przedsiębiorczych Kobiet „Be Bold”,
 • Kulturalne Śniadania – cykl spotkań z inspirującymi, motywującymi kobietami ze świata sportu, kultury, technologii,
 • Spotkania warsztatowe w ramach klubów Kobieta i Pieniądze w całej Polsce,
 • Warsztaty Ambasadorek programu Sukces pisany szminką na temat rozwoju osobistego w 15 miastach, w których wzięło udział 886 uczestników (w tym pracownicy Banku).

Przeprowadziliśmy działania edukacyjne dla naszych pracowników wokół raportu Dwa pokolenia – dwa światy, opracowanego przez firmę IQS. Raport obejmował takie tematy, jak zarządzanie wiekiem czy różnice międzypokoleniowe.

Wspieranie różnorodności to dla nas również dbanie o pracujących w Banku rodziców. W szczególny sposób troszczymy się o mamy powracające do pracy. Proponujemy im ułatwienia, pozwalające na bezpieczne wdrożenie się do swoich obowiązków po przerwie. W segmencie sprzedaży detalicznej dwa pierwsze miesiące po powrocie obowiązują je zmniejszone plany sprzedażowe (do tego udogodnienia mają prawo wszyscy pracownicy powracający po absencji trwającej ponad 6 miesięcy, niezależnie od płci).

Matki wracające na rynek pracy są też jedną z grup, do których kierujemy nasze działania rekrutacyjne. To dla nich organizujemy dni otwarte w Contact Center w Warszawie i Rudzie Śląskiej, podczas których mogą poznać specyfikę pracy na tym stanowisku i dowiedzieć się, jak mogą pogodzić pracę z wychowywaniem dzieci.

Również nasza oferta benefitów, promująca zdrowie i wellbeing, uwzględnia zróżnicowane potrzeby pracowników i zawiera działania adresowane do rodziców. Zachęcamy również do włączania się ojców w opiekę nad dziećmi. Ułatwiają to między innymi: możliwość pracy zdalnej, w wymiarze 8 dni w miesiącu, cykliczna akcja „Dwie godziny dla Rodziny” czy Tydzień Rodzicielski. Podczas tego wydarzenia prowadzone są warsztaty dla rodziców na temat umiejętności rodzicielskich, problemów wychowawczych i edukacyjnych, w tym skierowane do ojców. Zapewniamy naszym pracownikom także ponadwymiarowe dni urlopu, które mogą oni poświęcić rodzinie.

Jesteśmy solidarni ze społecznością LGBT+. Odpowiadając na trudne sytuacje społeczne stworzyliśmy projekt Strefa otwarta dla każdego. Wyraziliśmy stanowczą dezaprobatę dla dyskryminacji i uprzedzeń na tle tożsamości i orientacji seksualnej. 156 oddziałów Banku, w miastach wojewódzkich w Polsce, oznaczyliśmy ramką z tęczowym motywem – symbolem społeczności LGBT+, dając wyraz, iż niezależnie od tożsamości i orientacji seksualnej, koloru skóry, sprawności czy poglądów, w naszej społeczności każdy jest traktowany z szacunkiem i obsługiwany z należytą starannością. Wierzymy bowiem, że w zmieniającym się świecie każdy powinien czuć się bezpiecznie, będąc sobą.

Swoją solidarność i wsparcie okazaliśmy także podczas akcji Tęczowy Piątek. Tym samym, poprzez media społecznościowe promowaliśmy szacunek dla różnorodności.

Do udziału w kampanii: „Ty jesteś zmianą, a my bankiem zmieniającego się świata” zaprosiliśmy Stowarzyszenie Lambda oraz Miłość nie Wyklucza. Organizacje zdobyły grant na realizację projektu edukacyjnego, mającego na celu wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w byciu sobą.

Strategia inkluzji osób z niepełnosprawnościami

Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami i chętnie widzimy je w naszym Banku w charakterze klientów. Nowe oddziały naszego Banku są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Z myślą o nich organizujemy specjalne warsztaty, szkolenia i skrypty dla pracowników dotyczące dobrych praktyk postępowania oraz zasad savoir-vivre’u.

Kobiety Mężczyźni Łącznie
Suma 40 19 59
W tym odziały Banku BNP Paribas 19 9 28
W tym centrale Banku BNP Paribas 21 10 31

Dane liczbowe obrazujące różnorodność Banku BNP Paribas

 • 405-1
Kobiety Mężczyźni Suma
Rada Nadzorcza 3 9 12
Zarząd 0 10 10
30-50 lat >50 lat
Rada Nadzorcza 0 4 8
Zarząd 0 3 7
Struktura zatrudnienia % udział kobiet % udział mężczyzn 100%
Dyrektorzy 35,9% 64,1% 100%
Menedżerowie 62,0% 38,0% 100%
Pozostałe stanowiska 68,0% 32,0% 100%
Łącznie 66,0% 34,0% 100%
Struktura zatrudnienia 30-50 lat >50 lat
Dyrektorzy 0,0% 85,8% 14,2%
Menedżerowie 3,7% 86,7% 9,6%
Pozostałe stanowiska 18,4% 72,4% 9,2%
Łącznie 16,1% 74,5% 9,4%
 • 401-3
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Liczba pracowników upoważnionych do urlopu rodzicielskiego 922 1032 1954
Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego 813 206 1019
Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 463 0 463

Wyniki wyszukiwania