Raport roczny 2019

System kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych

System kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska funkcjonuje zgodnie z wymogami polskich organów nadzoru i jest dostosowany do zasad kontroli wewnętrznej obowiązujących w grupie BNP Paribas. Bank posiada i rozwija system kontroli wewnętrznej dostosowany do struktury organizacyjnej, który obejmuje jednostki organizacyjne i podstawowe komórki organizacyjne Banku oraz podmioty zależne Banku.

W Banku została przyjęta Polityka sprawowania kontroli wewnętrznej, zatwierdzona przez Zarząd Banku oraz Radę Nadzorczą, w zakresie oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej.

Celem prowadzenia kontroli wewnętrznej jest efektywna kontrola ryzyka, w tym zapobieganie powstawaniu ryzyka lub jego wczesne wykrycie, przyczyniające się do zapewnienia:

  • skuteczności i efektywności działania Banku,
  • wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
  • przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
  • zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

System kontroli wewnętrznej stanowi element systemu zarządzania w Banku, składający się z trzech linii obrony, który obejmuje: mechanizmy kontrolne i mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny.

System kontroli wewnętrznej służy zarządzaniu ryzykiem w procesach przebiegających w Banku. Zakres odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem przez poszczególne jednostki/komórki organizacyjne Banku określony jest w ramach trzech, wzajemnie niezależnych linii odpowiedzialności, zwanych „liniami obrony”, a mianowicie:

pierwszą linię obrony stanowią komórki organizacyjne z poszczególnych obszarów bankowości i obszarów wsparcia, odpowiedzialne za wdrażanie i wspieranie profesjonalnych i uczciwych zachowań zgodnie z obowiązującymi zasadami, standardami i przepisami, jak również za bieżący nadzór, opracowywanie i wdrażanie oraz stosowanie mechanizmów kontrolnych w procesach operacyjnych, a także za wykrywanie, wczesne ostrzeganie i sygnalizowanie nieprawidłowości. Pierwsza linia obrony jest odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem w podległych procesach,

drugą linię obrony stanowią komórki organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, jednostki\komórki organizacyjne niezależnie od zarządzania ryzykiem na pierwszej linii obrony oraz komórka do spraw zgodności, które uwzględniając wymagania określone przez organy nadzoru, potrzeby biznesowe, w tym przyjęty przez Bank apetyt na ryzyko, tworzą ramy i zasady zarządzania i kontroli ryzyka; druga linia obrony monitoruje przestrzeganie mechanizmów kontrolnych oraz jest odpowiedzialna za raportowanie wykonania, zarządzania i kontroli w zakresie ryzyka,

trzecią linię obrony stanowi niezależna i obiektywna komórka audytu wewnętrznego, która weryfikuje prawidłowość funkcjonowania pierwszej i drugiej linii obrony.

Na funkcję kontroli składają się:

1

mechanizmy kontroli ryzyka i mechanizmy kontrolne

2

niezależne monitorowanie mechanizmów, o których mowa w pkt 1

3

raportowanie w ramach funkcji kontroli

Mechanizmy kontroli ryzyka, realizowane w ramach pierwszej i drugiej linii obrony, dostosowane są do specyfiki Banku i obejmują w szczególności zasady, limity i procedury dotyczące prowadzonej przez Bank działalności.

Testowanie poziome oraz pionowe są sprawowane zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Banku, zatwierdzanymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku.

W Banku funkcjonuje Komitet ds. Koordynacji Kontroli Wewnętrznej, jako jednostka doradcza wspierająca Zarząd Banku. Głównym zadaniem tego Komitetu jest sprawowanie nadzoru nad spójnością, kompletnością i efektywnością systemu kontroli wewnętrznej oraz procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym Banku, a także zarządzanie głównymi ryzykami powiązanymi z systemem kontroli wewnętrznej Banku oraz jego spółek zależnych, w tym systemem wspierającym proces zarządzania ryzykiem operacyjnym, ryzykiem zgodności i przeciwdziałania nadużyciom.

Ponadto wsparciem dla Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu m.in. w zakresie monitorowania efektywności systemu kontroli wewnętrznej oraz Komitet ds. Ryzyka w zakresie zarządzania ryzykiem.

Obok powyższych Komitetów w Banku funkcjonuje Komitet Zarządzania Ryzykiem, którego podstawowe zadanie stanowi monitorowanie i nadzorowanie głównych ryzyk wynikających z działalności Banku, w tym strategicznych aspektów ryzyka kredytowego, przekrojowych aspektów ryzyka rynkowego i płynności, ryzyka kontrahenta oraz ryzyka operacyjnego.

Celem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie, monitorowanie oraz zarządzanie ryzykami występującymi w działalności Banku. Naczelną rolę w systemie zarządzania ryzykiem w Banku pełni Zarząd, który określa politykę ryzyka i przyjmuje zasady zarządzania ryzykiem, jak również ustala politykę ustanawiania limitów dla istotnych rodzajów ryzyka oraz procedury kontroli ryzyka. Zasady zarządzania ryzykiem mają swoje źródło w Strategii zarządzania ryzykiem zdefiniowanej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą.

Pion Audytu Wewnętrznego

W Banku funkcjonuje Pion Audytu Wewnętrznego odpowiedzialny za przeprowadzanie audytów wewnętrznych, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.

Pion Audytu Wewnętrznego jest nadzorowany przez Komitet Audytu, a w ramach struktury organizacyjnej Banku jest umieszczony w Obszarze Zarządzania Bankiem. Dyrektor Zarządzający Pionem Audytu Wewnętrznego podlega organizacyjnie Prezesowi Zarządu Banku. Pion Audytu Wewnętrznego regularnie przekazuje Komitetowi Audytu oraz Radzie Nadzorczej wnioski wynikające z przeprowadzonych audytów wewnętrznych, a w szczególności informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości, jak również informacje na temat wydanych rekomendacji.

W Banku została przyjęta Polityka rachunkowości, zgodna z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Za sporządzanie sprawozdań finansowych, okresowej sprawozdawczości finansowej i zapewnienie informacji zarządczej odpowiedzialny jest Pion Rachunkowości Finansowej oraz Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich, nadzorowany przez Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Obszar Finansów. Sprawozdania finansowe przyjmuje uchwałą i zatwierdza do publikacji Zarząd Banku.

Kluczową rolę w procesie oceny sprawozdań finansowych Banku pełni Komitet Audytu, który monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a także rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie lub odrzucenie rocznych sprawozdań finansowych.

Roczne sprawozdania finansowe, po pozytywnej rekomendacji Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, przedstawiane są do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

Wyniki wyszukiwania