Raport roczny 2019

Centrum kompetencji zrównoważonego finansowania

W 2018 roku powołaliśmy Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju, którego celem jest m.in. analiza i opracowywanie programów, które w optymalny sposób wspierać będą inwestycje realizowane przez klientów Banku z różnych segmentów rynku.

Adam Hirny Dyrektor Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju w BNP Paribas Bank Polska SA

Bankowe centrum kompetencji w zakresie rozwoju zrównoważonego finansowania zajmuje się analizą i wdrażaniem w Banku programów rozwojowych związanych z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, elektro mobilnością i ochroną środowiska naturalnego. Biuro współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi – takimi jak np. Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Gospodarstwa Krajowego – a także z innymi instytucjami publicznymi krajowymi i europejskimi. Programy realizowane przez Biuro są skierowane do wszystkich segmentów rynku: klientów indywidualnych, rolników indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych, firm mikro, małych i średnich oraz dużych. Biuro stanowi wewnętrzne centrum kompetencji w zakresie zrównoważonego finansowania. Jednostka konsoliduje wszystkie projekty Banku w wymienionych obszarach, a jego celem jest min. wzmacnianie wewnętrznych kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz pozyskanie finansowania projektów proekologicznych w postaci linii kredytowych, dotacji i gwarancji, dostarczanie klientom pomocy technicznej i promowanie postaw proekologicznych.

Podstawowym celem Biura było stworzenie dedykowanych programów zrównoważonego rozwoju wspierających transformację energetyczną klientów obsługiwanych przez poszczególne linie biznesowe, przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia ekspertów Banku oraz Grupy BNP Paribas, jak również współpraca z dostępnymi w kraju i Unii Europejskiej źródłami finansowania i dofinansowania.

 • projekt transformacji energetycznej dla wspólnot mieszkaniowych,
 • projekt transformacji energetycznej dla przedsiębiorstw,
 • projekt zwiększenia dostępu do finansowania dla segmentu klienta indywidualnego, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych.
 • ograniczeniu barier utrudniających realizację inwestycji z zakresu transformacji energetycznej przez poszczególne grupy klientów,
 • ułatwieniu klientom dostępu do zrównoważonego finansowania,
 • ograniczeniu ryzyk związanych z finansowaniem transformacji energetycznej,
 • podniesieniu kompetencji w zakresie finansowania transformacji energetycznej wśród ekspertów Banku,
 • promowaniu i upowszechnianiu wiedzy z dziedziny transformacji energetycznej.
 • z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). W oparciu o program ELENA (European Local Energy Assistance) w ramach programu Horyzont 2020, Bank pozyskał środki na wsparcie techniczne dla wspólnot mieszkaniowych. Komponent wsparcia technicznego ma na celu pomóc wspólnotom mieszkaniowym w inicjacji i realizacji inwestycji z zakresu efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • w ramach analogicznej umowy z EBI – w oparciu o program ELENA – Bank pozyskał środki na wsparcie techniczne dla przedsiębiorstw MŚP i MidCAP. Celem komponentu wsparcia technicznego jest pomoc przedsiębiorstwom w inicjacji i realizacji inwestycji z zakresu efektywności energetycznej budynków komercyjnych;
 • z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), dotyczącą współpracy przy udzielaniu przedsiębiorstwom MŚP gwarancji BiznesMax. Gwarancja BiznesMax to instrument wspierający MŚP w zakresie projektów o charakterze innowacyjnym i ekologicznym;
 • z EBI w zakresie instrumentu podziału ryzyka (risk sharing instrument) w ramach Programu PF4EE (Private Finance for Energy Efficiency) w oparciu o program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE (2014 – 2020), będącego instrumentem Unii Europejskiej. W wyniku podpisanej umowy inwestorzy (klienci indywidualni, wspólnoty mieszkaniowe, rolnicy) uzyskają większy dostęp do finansowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i mikro-instalacji OZE. Oznacza to, że zyskają oni możliwe wyższe kwoty kredytów oraz dłuższe okresy finansowania.
 • rozwój nowych programów zrównoważonego finansowania,
 • systematyczne zwiększanie akcji kredytowej finansującej transformację energetyczną,
 • zaangażowanie w rozwój programu „Czyste Powietrze” poprzez włączenie banków komercyjnych do programu w celu zwiększenia jego dostępności dla potencjalnych beneficjentów,
 • kontynuowanie finansowania przedsiębiorstw inwestujących w innowacje,
 • promowanie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do m.in. efektywności energetycznej i OZE oraz dzielenie się najlepszymi praktykami w tym zakresie,
 • budowanie wiedzy eksperckiej wewnątrz organizacji w zakresie transformacji energetycznej,
 • dalszą analizę otoczenia legislacyjnego i planowanych zmianach w tym zakresie.

Wyniki wyszukiwania