Raport roczny 2019

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w 2019 r.

Podstawy prawne i regulacyjne ładu korporacyjnego

Obowiązujący w BNP Paribas Bank Polska S.A. ład korporacyjny wynika z przepisów prawa (w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego i przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego) oraz zaleceń zawartych w dokumentach: „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” oraz „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. przedstawia niniejsze informacje w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2019 r.

Obowiązujący zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym Bank podlegał

Bank podlega „Zasadom ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. Dokument ten określa relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z akcjonariuszami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Zasady te są dostępne na stronach Komisji Nadzoru Finansowego

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zostały przyjęte przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą w grudniu 2014 r. oraz Walne Zgromadzenie w lutym 2015 r.

Stanowisko Banku w zakresie stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zostało zaktualizowane w 2017 r. i wyrażone w Uchwale Zarządu Banku z dnia 26 kwietnia 2017 r., następnie potwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 11 maja 2017 r. oraz przyjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2017 r. Zamieszczone jest na stronie internetowej Banku.

Od 1 stycznia 2016 r. Bank podlega zbiorowi „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” wprowadzonemu przez GPW na mocy uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

Treść Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 dostępna jest na stronie internetowej GPW

Zarząd Banku, Uchwałą 7/BZ/3/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. przyjął do stosowania przez Bank zasady ładu korporacyjnego określone w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, z pojedynczymi wyjątkami.
Na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 26 stycznia 2016 r. Bank przekazał do publicznej wiadomości raport dotyczący niestosowania niektórych zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Oświadczenie Zarządu o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego w 2019 r.

W BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. stosowane są wszystkie Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z zastrzeżeniem co do stosowania zasady wprowadzonej w § 8 pkt 4:
„instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Komentarz Banku:

Ze względu na obecną strukturę akcjonariatu, a także z uwagi na brak możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyk natury prawnej i organizacyjno-technicznej, które mogą mieć negatywny wpływ na przebieg Walnego Zgromadzenia, Bank postanowił nie wykorzystywać możliwości elektronicznego udziału akcjonariuszy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Tym niemniej w celu zapewnienia lepszej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego Bank zamierza rozpoczęcie transmisji obrad WZA począwszy od najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia w 2020 r.

Bank stosuje rekomendacje i zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 r., z zastrzeżeniami wskazanymi poniżej:

  • wg aktualnego stanu Bank nie stosuje rekomendacji IV.R.2. oraz zasad: I.Z.1.16., I.Z.1.20., IV.Z.2. dotyczących kwestii transmisji obrad Walnego Zgromadzenia oraz możliwości uczestniczenia i głosowania w Walnym Zgromadzeniu na odległość z wykorzystaniem kanałów elektronicznych. Aktualnie udogodnień takich nie przewiduje Statut Banku ani Regulamin Walnego Zgromadzenia, co jest uzasadnione w szczególności aktualna strukturą akcjonariatu oraz brakiem zgłaszanych spółce oczekiwań akcjonariuszy mniejszościowych. Udogodnienia te nie mają praktycznego znaczenia dla sprawnego przebiegu WZ. Tym niemniej w celu zapewnienia lepszej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego Bank zamierza rozpoczęcie transmisji obrad WZA począwszy od najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia w 2020 r.,
  • Bank stosuje częściowo zasadę V.Z.5. – wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym. W Banku obowiązuje zasada dotycząca wyrażenia przez radę Nadzorczą zgody na zawarcie umów istotnych z podmiotem powiązanym (w chwili obecnej wszyscy akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów to podmioty powiązane),
  • nie mają zastosowania następujące zasady i rekomendacje: I.Z.1.10. (Bank nie publikuje prognoz finansowych), III.Z.6. (komórka audytu wewnętrznego i Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej są wyodrębnione w Banku) oraz IV.R.3. (akcje Banku notowane są jedynie na GPW).
Oświadczenie Zarządu

Zarząd Banku oświadcza, że Bank i jego organy przestrzegały w 2019 r. zasad ładu korporacyjnego, określonych w „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” w zakresie przyjętym przez Bank. W okresie objętym niniejszym raportem nie stwierdzono przypadków naruszenia Zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Bank.

Wyniki wyszukiwania