Raport roczny 2019

Interesariusze Banku

Zrównoważony rozwój zakłada harmonijną współpracę z interesariuszami. Aby nasze działania w jak największym stopniu odpowiadały na potrzeby i oczekiwania interesariuszy, interesujemy się ich potrzebami, uwzględniamy ich opinie w naszych działaniach.

 • 102-13
 • 102-40
 • 102-42
 • 102-43

Stawiamy na stały i otwarty dialog – również dlatego, że opinie naszych interesariuszy pozwalają uwzględniać w planach Banku zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne.

Interesariusze BNP Paribas Bank Polska

 • Klienci: indywidualni i instytucjonalni: bankowość detaliczna, Wealth Management, bankowość korporacyjna, bankowość mikro, bankowość MŚP, segment Agro.
 • Pracownicy i współpracownicy.
 • Spółki Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA
 • Podmioty w ramach Grupy BNP Paribas w Polsce i za granicą.
 • Otoczenie rynkowe: partnerzy biznesowi, dostawcy, Związek Banków Polskich, organizacje konsumenckie i branżowe, otoczenie konkurencyjne, administracja, media ogólnopolskie.
 • Organy nadzorujące: Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski.
 • Rynek kapitałowy: inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, agencje ratingowe, analitycy.
 • Społeczności lokalne: partnerzy społeczni, lokalna administracja samorządowa, instytucje wspierające wydarzenia kulturalne, edukacyjne i sportowe, uczelnie, szkoły, mieszkańcy lokalnych społeczności, media lokalne, organizacje pozarządowe, Fundacja BNP Paribas.
 • Środowisko: organizacje regulacyjne oraz organizacje pozarządowe zajmujące się kwestiami środowiskowymi.

Wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań naszych interesariuszy zdobywamy korzystając z wielu kanałów komunikacji i metod dialogu. Dokładamy starań, aby przekazywać otoczeniu kompletne i rzetelne informacje o naszych celach i działaniach.

Główne formy i narzędzia komunikacji z interesariuszami

 • Bezpośrednie spotkania i rozmowy telefoniczne z naszymi klientami. Analiza opinii klientów na temat jakości obsługi i oferowanych przez nas usług. Strony www, profile w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram i LinkedIn.
 • Cykliczne badania satysfakcji pracowników, narzędzia komunikacji wewnętrznej, bezpośrednie spotkania i rozmowy.
 • Bieżący kontakt z partnerami społecznymi w ramach realizacji projektów CSR Banku oraz Fundacji BNP Paribas.
 • Bieżący kontakt z parterami biznesowymi i dostawcami.
 • Badania ankietowe opinii interesariuszy prowadzone w ramach przygotowań do raportowania danych niefinansowych.
 • Materiały informacyjne i raporty dedykowane środowisku inwestorskiemu.
 • Bieżący kontakt z przedstawicielami instytucji rynku kapitałowego.

 

Partnerstwa

Bank BNP Paribas kieruje się przekonaniem, iż by osiągnąć stan sprawiedliwości społecznej i klimatycznej, niezbędne jest realizowanie 17 Celu Zrównoważonego Rozwoju, czyli nawiązywanie partnerstw międzysektorowych.

Aby skutecznie zmieniać świat wokół nas, promować dobre praktyki w biznesie, a w szczególności w sektorze usług finansowych – na przykład dotyczące dostępności produktów, usług i placówek czy też odpowiedzialnej sprzedaży, przeciwdziałać zmianom klimatu, a także umacniać wpływ społeczny podejmujemy współpracę międzysektorową z licznymi partnerami.

Kluczowe nowe partnerstwa nawiązane w 2019 roku

 • Poparcie inicjatywy „CEO call to action” przez Przemka Gdańskiego, jako pierwszego CEO w Polsce.
 • Inauguracja projektu Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży.
 • Nawiązanie współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej.
 • Rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi – partnerami kampanii „Zostań Zmianą”.
 • Dołączenie do grona sygnatariuszy Deklaracji CSR Polsko-Francuskiej Izby Gospodarczej.
 • Nawiązanie współpracy z UNEP/GRID-Warszawa oraz wsparcie inicjatywy Eco Miasto.
 • Dołączenie do Partnerstwa Razem dla Środowiska.
 • Dołączenie do Partnerstwa dla klimatu miasta Warszawy.

Więcej informacji o partnerstwach Banku BNP Paribas znajduje się na stronie Banku.

Partnerzy Fundacji BNP Paribas

 1. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
 2. Stowarzyszenie Absolwentów Programu Klasa
 3. Filharmonia Narodowa
 4. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 5. Warszawski Instytut Bankowości
 6. Fundacja Integracja
 7. Harvard Club of Poland
 8. Fundacja Dobra Sieć
 9. Towarzystwo Przyjaciół Stężycy
 10. Fundacja Synapsis
 11. Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni Flow
 12. Organizatorzy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 1. Fundacja Onkologiczna ALIVIA
 2. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 3. Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”
 4. Fundacja Ocalenie
 5. Centrum Promocji Kultury Praga-Południe
 6. Stowarzyszenie Wiosna
 7. Fundacja Łąka
 8. Fundacja Nasza Ziemia
 1. Prestiżowe ogólnokształcące licea z największych miast w Polsce (w ramach programu stypendialnego Klasa)
 2. Instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe z całej Polski (w ramach wolontariatu pracowniczego „Możesz na mnie polegać”)

Wyniki wyszukiwania