Raport roczny 2019

Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Rok 2019 był zdominowany przez działania związane z integracją nabytej przez Bank Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

Wśród najważniejszych kamieni milowych w tym procesie, należy wskazać przeprowadzony 1 kwietnia 2019 r. rebranding oraz finalizującą całą operację, listopadową fuzję operacyjną. Wszystkie kluczowe cele integracji zostały osiągnięte zgodnie z harmonogramem i założonym zakresem. Oprócz wzmocnienia pozycji na rynku, przejęcie było uzasadnione potencjalnymi synergiami. Założenia przewidywały 500 mln zł brutto synergii kosztowych w latach 2019-2021 (od 2021 r. 350 mln zł powtarzalnych synergii kosztowych rocznie) i koszty restrukturyzacji brutto w kwocie 500 mln zł w latach 2018-2019. Dotychczasowa realizacja potwierdza te założenia będąc dobrym prognostykiem na kolejne lata.

W 2020 r. celem Banku jest wejście na ścieżkę intensywnego wzrostu organicznego. Planowany jest dynamiczny, acz zrównoważony wzrost akcji kredytowej, pozwalający na zachowanie zarówno adekwatnej marżowości, jak i kosztów ryzyka. Wzrost ten będzie możliwy dzięki skuteczniejszej akwizycji nowych klientów i poprawie ich aktywności. Efektywność sprzedaży będzie wspierana przez intensywniejsze wykorzystanie kanałów zdalnych oraz lepsze zarządzanie danymi, poprawiające dopasowanie oferty do klienta. W połączeniu z innymi inicjatywami mającymi na celu poprawę jakości obsługi klienta znajdzie to odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku NPS.

Inwestycje i cyfryzacja

Aby poprawić konkurencyjność rynkową, Bank będzie kontynuował szeroko zakrojone inwestycje, koordynowane w ramach drugiej fali programu transformacji. Zgodnie z trendem rynkowym, Bank zauważa konieczność ciągłego i dynamicznego rozwoju kompetencji cyfrowych. Zmodernizowane zostaną procesy wewnętrzne, poprawiające szybkość i efektywność działania, a także wspierające elastyczność instytucji w reakcji na zmiany zewnętrzne. Miarą sukcesu będą też niezawodnie działające, w pełni cyfrowe procesy sprzedażowe i serwisowe dla klientów oraz partnerów oferujących produkty Banku.

W roku 2020 będą również kontynuowane prace nad budową rozpoznawalności marki BNP Paribas oraz wartości, jakie za nią stoją. Jako instytucja po wielu fuzjach i relatywnie niedawnym rebrandingu, Bank widzi potencjał do dalszej poprawy swojej pozycji w świadomości klientów w Polsce. Celem Banku jest budowanie obrazu firmy odpowiedzialnej społecznie, troszczącej się o przyszłość i otwartej na różnorodność.

Ambitne plany rozwoju wymagają zwiększonego zaangażowania pracowników. W tym celu Bank wdraża nową strategię w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Stawia w niej m.in. na szeroko rozumianą poprawę warunków pracy, wzbogacenie programów benefitowych i położenie większego nacisku na wspomaganie rozwoju talentów.

Główne cele realizacji Strategii Fast Forward na rok 2020 zostały zdefiniowane w trzech kategoriach:

podstawowym celem jest wzmocnienie wzrostu wolumenów kredytowych z dużym naciskiem na sprzedaż poprzez kanały zdalne. Usprawnienie procesów oraz precyzyjnie dopasowana oferta przełożą się na wyższą jakość usług i wzrost zadowolenia klienta (mierzone wskaźnikiem NPS). Wraz z przeformowanym modelem dystrybucyjnym wzmocni to pozycję konkurencyjną Banku i pozwoli na dynamiczniejszą akwizycję aktywnych klientów.

zgodnie z oczekiwaniami konsumentów, Bank będzie kontynuował wzmacnianie kompetencji cyfrowych, ze szczególnym naciskiem na modernizację punktów styku z klientem. Jednocześnie systematycznie automatyzowane i optymalizowane będą procesy wewnętrzne. Istotne znaczenie będzie mieć też umacnianie świadomości i budowa skojarzeń dla marki BNP Paribas po rebrandingu.

realizacja synergii kosztowych i dochodowych, będąca konsekwencją udanej integracji z Raiffeisen Bank Polska oraz dalsze wzmocnienie efektywności wykorzystania kapitału.

W ramach wdrażania Strategii i angażowania w jej realizację pracowników, m.in. organizujemy cykliczny konkurs Show us the difference, w którym nagradzamy najlepsze zrealizowane inicjatywy w poszczególnych filarach Strategii Fast Forward.

Grupa pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju działalności w najbliższych latach, pomimo obecności materializujących się, jak i potencjalnych czynników ryzyka. Te wynikają chociażby z nabierających tempa wydarzeń związanych z problemem kredytów walutowych, czy też rosnących od dłuższego czasu obciążeń regulacyjnych. W najbliższych latach, Grupa oczekuje wyraźnego wzrostu skali działalności oraz poprawy rentowności, zgodnie z przyjętymi celami strategicznymi.

Więcej informacji o Strategii

Wyniki wyszukiwania