Raport roczny 2019

Akcje i akcjonariusze

Na 31 grudnia 2019 r. struktura akcjonariatu BNP Paribas Bank Polska S.A., z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawiała się następująco:

Struktura akcjonariatu na 31.12.2019 r.
Akcjonariusz liczba akcji % udziału w kapitale akcyjnym liczba głosów na  Walnym Zgromadzeniu % udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
BNP Paribas, łącznie: 130 850 464 88,76% 130 850 464 88,76%
BNP Paribas bezpośrednio 95 360 238 64,69% 95 360 238 64,69%
BNP Paribas Fortis SA/NV bezpośrednio 35 490 226 24,07% 35 490 226 24,07%
Pozostali 16 568 454 11,24% 16 568 454 11,24%
Ogółem 147 418 918 100,00% 147 418 918 100,00%
  • W 2019 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu Banku.
  • Kapitał akcyjny Banku według stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosił 147 419 tys. zł.
  • Kapitał akcyjny dzielił się na 147 418 918 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: 15 088 100 akcji serii A, 7 807 300 akcji serii B, 247 329 akcji serii C, 3 220 932 akcji serii D, 10 640 643 akcji serii E, 6 132 460 akcji serii F, 8 000 000 akcji serii G, 5 002 000 akcji serii H, 28 099 554 akcji serii I, 2 500 000 akcji serii J, 10 800 000 akcji serii K oraz 49 880 600 akcji serii L.
  • Akcje Banku to akcje zwykłe na okaziciela oraz akcje imienne (według stanu na 31 grudnia 2019 r. – 67 005 515 akcji Banku stanowiły akcje imienne, w tym 4 akcje serii B).
  • Z akcjami zwykłymi na okaziciela nie są związane żadne specjalne uprawnienia kontrolne.
  • 4 akcje imienne Banku serii B są akcjami uprzywilejowanymi, których przywilej obejmuje prawo uzyskania wypłaty pełnej sumy nominalnej przypadającej na akcję w razie likwidacji Banku, po zaspokojeniu wierzycieli, w pierwszej kolejności przed wypłatami przypadającymi na akcje zwykłe, które to wypłaty wobec wykonania przywileju mogą nie pokryć sumy nominalnej tych akcji.

Statut Banku nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, jak również nie zawiera postanowień, zgodnie z którymi prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Banku. Statut Banku nie wprowadza ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank.

Na 31 grudnia 2019 r. żaden spośród członków Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku nie deklarował posiadania akcji BNP Paribas Bank Polska S.A., co nie uległo zmianie od dnia przekazania Skonsolidowanego raportu śródrocznego Banku za III kwartał 2019 r., tj. od 7 listopada 2019 r.

Grupa BNP Paribas

Strategicznym akcjonariuszem Banku jest wiodąca międzynarodowa grupa bankowa BNP Paribas, która prowadzi działalność w kluczowych obszarach:

  • Rynki Macierzyste (Domestic Markets) i Międzynarodowe Usługi Finansowe (International Financial Services), które są świadczone przez Bankowość Detaliczną i Usługi (Retail Banking & Services) oraz
  • Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna (Corporate & Institutional Banking).

 

Grupa BNP Paribas wspiera swoich klientów (indywidualnych, samorządy, przedsiębiorców, małe i średnie przedsiębiorstwa, korporacje oraz instytucje) w realizacji projektów oferując im bogaty wachlarz produktów finansowych, inwestycyjnych i oszczędnościowych oraz ochrony ubezpieczeniowej.

W Europie grupa BNP Paribas działa na czterech rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg), a także jest liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance). Grupa BNP Paribas rozwija swój model zintegrowanej bankowości detalicznej w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej i poprzez rozbudowaną sieć placówek w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W obszarze Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej (Corporate & Institutional Banking) oraz Międzynarodowych Usług Finansowych (International Financial Services) BNP Paribas plasuje się również na czołowych miejscach w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w rejonie Azji i Pacyfiku.

Wyniki wyszukiwania