Raport roczny 2019

Jednostkowy rachunek zysków i strat

GRI: [ ]

BNP Paribas Bank Polska S.A. wypracował w 2019 r. zysk netto w wysokości 628 696 tys. zł, tj. o 263 957 tys. zł (o 72,4%) wyższy niż osiągnięty w roku 2018.

 • 201-1
Wynik z działalności bankowej

Wynik z działalności bankowej w analizowanym okresie wyniósł 4 418 690 tys. zł i był wyższy r/r o 1 196 881 tys. zł tj. o 37,1%.

Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na wzrost poziomu zysku netto w 2019 r. oraz na porównywalność wyników z 2018 r. była realizacja w dniu 31 października 2018 r. transakcji nabycia przez Bank Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”, „Core RBPL”). W konsekwencji zastosowanej metody przeprowadzenia i rozliczenia transakcji, w rachunku zysków i strat Banku za 2018 r. ujęto przychody i koszty RBPL zrealizowane po dniu 31 października 2018 r. tj. za dwa ostatnie miesiące 2018 r.

Na porównywalność wyników zrealizowanych w analizowanych okresach wpłynęły dodatkowo następujące czynniki:

 • zaksięgowanie w ciężar kosztów funkcjonowania oraz pozostałych kosztów operacyjnych 2019 r. kosztów integracji w kwocie 414 537 tys. zł wobec 265 804 tys. zł kosztów integracji w 2018 r. (dotyczących procesu połączenia Banku z RBPL oraz wcześniejszych procesów łączenia banków: BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. i przejęcia SKOK Rafineria);
 • dokonanie wstępnego rozliczenia księgowego połączenia jednostek i wyliczenia zysku z tytułu okazyjnego nabycia RBPL, w wyniku którego w 2018 r., w kategorii pozostałe przychody operacyjne ujęto kwotę 291 706 tys. zł;
 • rozpoznanie w wynikach 2018 r. ujemnego odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w horyzoncie 12-miesięcy dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom bez utraty wartości i należności od banków oraz dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu („ECL”), w łącznej kwocie 238 897 tys. zł.
Zysk netto Banku

Szacuje się, że bez uwzględnienia kosztów integracji zysk netto Banku w 2019 r. wyniósłby 964 471 tys. zł i byłby o 475 582 tys. zł (tj. o 97,3%) wyższy niż osiągnięty w 2018 r. na poziomie 488 889 tys. zł (eliminując koszty integracji, zysk z tytułu okazyjnego nabycia Core RBPL oraz odpis ECL.

Dodatkowo na porównywalność wyników zrealizowanych w 2019 r. i 2018 r. wpłynęły następujące czynniki:

 • poniesienie przez Bank w 2019 r. wyższych kosztów na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, będące rezultatem podniesienia przez Radę BFG poziomu łącznej kwoty składek na fundusz restrukturyzacji banków w porównaniu do 2018 r. W 2019 r. łączne koszty BFG poniesione przez Bank wyniosły 166 100 tys. zł i były wyższe r/r o 48 806 tys. zł (tj. o 41,6%);
 • utworzenie w ciężar wyników II półrocza 2019 r. rezerw na proporcjonalny zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez klienta w łącznej kwocie 69,6 mln zł. Utworzenie rezerw było rezultatem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) z 11 września 2019 r. w sprawie C-383/18 dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty;
 • utworzenie w ciężar wyników IV kwartału 2019 r. rezerwy na ryzyko portfelowe dotyczące postępowań w sprawie kredytów mieszkaniowych w CHF w kwocie 29,5 mln zł (wyrok TSUE z 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18),
 • realizacja w dniu 28 czerwca 2019 r. transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (obecnie BNP Paribas Faktoring S.A.) oraz ujęcie w wyniku finansowym brutto Banku w 2019 r. kwoty 42 435 tys. zł.
zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2018 tys. zł %
Wynik z tytułu odsetek 3 117 110 2 076 518 1 040 592 50,1%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 785 924 535 172 250 752 46,9%
Przychody z tytułu dywidend 25 988 10 505 15 483 147,4%
Wynik na działalności handlowej 681 469 330 619 350 850 106,1%
Wynik na działalności inwestycyjnej (36 592) 47 405 (83 997) (177,2%)
Wynik z tytułu wyceny do wartości godziwej na rachunkowości zabezpieczeń (4 385) (9 997) 5 612 (56,1%)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (150 824) 231 587 (382 411) (165,1%)
Wynik z działalności bankowej 4 418 690 3 221 809 1 196 881 37,1%
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (409 298) (537 275) 127 977 (23,8%)
Ogólne koszty administracyjne (2 389 958) (1 809 892) (580 066) 32,0%
Amortyzacja (452 403) (188 842) (263 561) 139,6%
Wynik na działalności operacyjnej 1 167 031 685 800 481 231 70,2%
Podatek od instytucji finansowych (281 189) (213 122) (68 067) 31,9%
Zysk (strata) brutto 885 842 472 678 413 164 87,4%
Podatek dochodowy (257 146) (107 939) (149 207) 138,2%
Zysk (strata) netto 628 696 364 739 263 957 72,4%
Zysk (strata) netto z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych* 964 471 488 889 475 582 97,3%
* Koszty integracji (2019 – 414 537 tys. zł; 2018 – 265 804 tys. zł) oraz w 2018 r. zdarzenia związane z przejęciem RBPL: odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (238 897 tys. zł) oraz zysk z tytułu okazyjnego nabycia (291 706 tys. zł).
Uwaga: Ze względu na zaokrąglenia, poszczególne wartości w tabelach i wykresach niniejszego Sprawozdania mogą się nie sumować.

Wynik z tytułu odsetek +50,1% r/r
Wynik z tytułu prowizji +46,9% r/r
Wynik na działalności handlowej
+106,1% r/r

* Kategoria ‘Pozostałe’ obejmuje wynik na działalności inwestycyjnej, wynik na rachunkowości zabezpieczeń, przychody z tyt. dywidend oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne (w 2018 r. zawiera 291,7 mln zł dot. okazyjnego nabycia Core RBPL, w 2019 r. – 42,4 mln zł przychodu ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. oraz dodatkowe koszty związane z wyrokami TSUE w wysokości 99,1 mln zł)

Wynik z działalności bankowej w podziale na segmenty za 2019 r.

Wynik z działalności bankowej w podziale na segmenty za 2018 r.

Widoczna na powyższych wykresach zmiana struktury wyniku z działalności bankowej w podziale na segmenty jest nieznacznie zaburzona poprzez prezentację w ramach obszaru Pozostałej działalności bankowej w 2018 r. zysku na okazyjnym nabyciu Podstawowej Działalności RBPL. Bez uwzględnienia kwoty 291 706 tys. zł w ramach wyniku z działalności bankowej 2018 r. udział Bankowości Detalicznej i Biznesowej wyniósłby 56%, MŚP 13%, Bankowości Korporacyjnej 20%, Bankowości CIB 3%, a Pozostałej działalności 9%. Oznacza to wzrost udziału Bankowości Korporacyjnej oraz Bankowości CIB przy jednoczesnym spadku udziału Bankowości Detalicznej i Biznesowej.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek, stanowiący główne źródło przychodów Banku, wyniósł za 12 miesięcy 2019 r. 3 117 110 tys. zł i był wyższy r/r o 1 040 592 tys. zł, tj. o 50,1%.

zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2018 tys. zł %
Należności od banków 23 105 17 371 5 734 33,0%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu, w tym: 3 150 532 2 269 200 881 332 38,8%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 63 924 77 311 (13 387) (17,3%)
Instrumenty dłużne wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 445 823 257 703 188 120 73,0%
Instrumenty dłużne wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 931 1 064 (133) (12,5%)
Instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 215 945 167 805 48 140 28,7%
Instrumenty pochodne w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 153 560 115 233 38 327 33,3%
Zakupione papiery wartościowe z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 24 24 0 0,0%
Przychody z tytułu odsetek 4 053 844 2 905 711 1 148 133 39,5%
Zobowiązania wobec banków (43 902) (71 660) 27 758 (38,7%)
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 (795) 795 (100,0%)
Zobowiązania wobec klientów (739 838) (653 690) 86 148) 13,2%
Zobowiązania z tytułu leasingu (8 651) 0 (8 651) x
Instrumenty pochodne w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (118 763) (93 592) (25 171) 26,9%
Sprzedane papiery wartościowe z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (25 580) (9 456) (16 124) 170,5%
Koszty z tytułu odsetek (936 734) (829 193) (107 541) 13,0%
Wynik z tytułu odsetek 3 117 110 2 076 518 1 040 592 50,1%

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na poziom wyniku odsetkowego w 2019 r., ale jednocześnie zaburzającym porównywalność z poprzednim rokiem, był fakt ujęcia w rachunku zysków i strat Banku za 2018 r. dwóch miesięcy przychodów i kosztów odsetkowych nabytej 31 października 2018 r. Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. („Core RBPL”).

Wynik odsetkowy w 2019 r. był wyższy od zrealizowanego w 2018 r. m.in. z uwagi na sposób rozpoznania w rachunku zysków i strat rozliczenia korekty do wartości godziwej dla portfela kredytowego Fazy I, nabytego w ramach Podstawowej Działalności RBPL (pozytywny wpływ +78 927 tys. zł). W 2019 r. w przychodach odsetkowych rozpoznano kwotę 96 885 tys. zł (z czego: w IV kwartale: 14 247 tys. zł, w III kwartale: 21 980 tys. zł, w II kwartale: 28 370 tys. zł oraz w I kwartale: 32 288 tys. zł). W wyniku IV kwartału 2018 r. rozpoznano kwotę 17 958 tys. zł.

Istotnym czynnikiem zewnętrznym wpływającym na poziom wyniku odsetkowego była w 2019 r. kontynuacja polityki NBP w zakresie kształtowania podstawowych stóp procentowych tj. ich stabilizacja na niezmiennym, niskim poziomie (stopa referencyjna od marca 2015 r. wynosi 1,5%). Rezultatem tej polityki jest obserwowana na rynku tendencja spadku oprocentowania depozytów co korzystnie wpływa na realizowane przez banki marże.

Dodatkowo fakt poprawy pozycji płynnościowej Banku w rezultacie realizacji nabycia Podstawowej Działalności RBPL (wskaźnik kredyty netto / depozyty spadł z poziomu 97,1% na koniec września 2018 r. do 79,6% na koniec grudnia 2018 r.) pozwolił na optymalizację polityki cenowej i w konsekwencji na poprawę marż depozytowych.

Na koniec grudnia 2019 r. Bank stosował rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej. Zmiana wyceny do wartości godziwej transakcji zabezpieczających ujmowana jest w wyniku na rachunkowości zabezpieczeń. Odsetki od transakcji IRS i pozycji zabezpieczanych ujmowane są w wyniku odsetkowym.

Wynik odsetkowy netto na powiązaniach zabezpieczających (suma przychodów odsetkowych i kosztów odsetkowych z instrumentów pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) wyniósł w 2019 r. 34 797 tys. zł w porównaniu do kwoty 21 641 tys. zł w 2018 r. (wzrost o 13 156 tys. zł, tj. o 60,8%).

Wynik z tytułu opłat i prowizji

Wynik Banku z tytułu opłat i prowizji w 2019 r. wyniósł 785 924 tys. zł i był wyższy o 250 752 tys. zł, tj. o 46,9% r/r.

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na poziom wyniku prowizyjnego w 2019 r., ale jednocześnie zaburzającym porównywalność z poprzednim rokiem, był fakt ujęcia w rachunku zysków i strat Banku za 2018 r. dwóch miesięcy przychodów i kosztów z tytułu opłat i prowizji nabytej 31 października 2018 r. Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

Przychody z tytułu opłat i prowizji wzrosły w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o 318 779 tys. zł, tj. o 47,0%, natomiast koszty prowizyjne o 68 027 tys. zł, tj. o 47,7%.

Wzrost przychodów z tytułu opłat i prowizji został odnotowany we wszystkich kategoriach. Największe wzrosty dotyczyły przychodów z tytułu:

 • obsługi kart płatniczych i kredytowych o 97 828 tys. zł, tj. o 82,3%,
 • działalności kredytowej i leasingu o 49 722 tys. zł, tj. o 23,5%,
 • realizacji przelewów i usługi bankowości elektronicznej o 42 309 tys. zł, tj. o 71,0%,
 • obsługi rachunków o 31 320 tys. zł, tj. o 29,2%,
 • zarządzania aktywami i operacji brokerskich o 26 221 tys. zł, tj. o 42,3%.

Wzrost kosztów z tytułu opłat i prowizji spowodowany był głównie przez wyższe koszty z tytułu:

 • obsługi kart płatniczych i kredytowych o 38 060 tys. zł, tj. o 46,9%,
 • obsługi gotówkowej o 9 252 tys. zł, tj. o 146,2%,
 • pośrednictwa w sprzedaży produktów Banku i pozyskiwania klientów o 4 969 tys. zł, tj. o 20,6%,
 • pozostałych prowizji o 6 269 tys. zł, tj. o 69,7%.
zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2018 tys. zł %
Przychody z tytułu opłat i prowizji
z tytułu działalności kredytowej i leasingu 261 137 211 415 49 722 23,5%
z tytułu obsługi rachunków 138 616 107 296 31 320 29,2%
z tytułu obsługi gotówkowej 39 742 22 440 17 302 77,1%
za realizację przelewów i usługi bankowości elektronicznej 101 877 59 568 42 309 71,0%
z tytułu zobowiązań gwarancyjnych i operacji dokumentowych 57 625 38 512 19 113 49,6%
z tytułu zarządzania aktywami i operacji brokerskich 88 219 61 998 26 221 42,3%
z tytułu obsługi kart płatniczych i kredytowych 216 707 118 879 97 828 82,3%
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 50 490 33 761 16 729 49,6%
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów Banku i pozyskiwania klientów 28 302 13 431 14 871 110,7%
pozostałe prowizje 13 886 10 522 3 364 32,0%
Przychody z tytułu opłat i prowizji 996 601 677 822 318 779 47,0%
Koszty z tytułu opłat i prowizji
z tytułu działalności kredytowej i leasingu (2 647) (2 852) 205 (7,2%)
z tytułu obsługi rachunków (4 828) (3 805) (1 023) 26,9%
z tytułu obsługi gotówkowej (15 582) (6 330) (9 252) 146,2%
za realizację przelewów i usługi bankowości elektronicznej (4 565) (1 959) (2 606) 133,0%
z tytułu zarządzania aktywami i operacji brokerskich (4 542) (1 869) (2 673) 143,0%
z tytułu obsługi kart płatniczych i kredytowych (119 233) (81 173) (38 060) 46,9%
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (14 972) (11 592) (3 380) 29,2%
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów Banku i pozyskiwania klientów (29 044) (24 075) (4 969) 20,6%
pozostałe prowizje (15 264) (8 995) (6 269) 69,7%
Koszty z tytułu opłat i prowizji (210 677) (142 650) (68 027) 47,7%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 785 924 535 172 250 752 46,9%

Przychody z tytułu dywidend

Przychody z tytułu dywidend w 2019 r. pochodziły z zysków spółek za rok 2018, w których Bank posiadał udziały mniejszościowe, tj.: Biuro Informacji Kredytowej S.A. (4 221,0 tys. zł), Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR, 1 179,4 tys. zł), VISA (377,2 tys. zł) oraz CCIG Group Sp. z o.o. (229,8 tys. zł), a także z zysków spółek zależnych: BNP Paribas Group Service Center S.A. (19 980,7 tys. zł).

Przychody z tytułu dywidend w 2018 r. pochodziły odpowiednio z zysków Biura Informacji Kredytowej S.A. (3 944,0 tys. zł), Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (KIR, 783,7 tys. zł) oraz organizacji VISA (132,4 tys. zł), a także z zysków spółek zależnych: BNP Paribas Group Service Center S.A. (3 387,9 tys. zł), TFI BGŻ BNP Paribas S.A. (2 257,0 tys. zł).

Wynik na działalności handlowej oraz wynik na działalności inwestycyjnej

Wynik na działalności handlowej w 2019 r. wyniósł 681 469 tys. zł i był wyższy o 350 850 tys. zł, tj. o 106,1% r/r. Poziom i zmienność tego wyniku kształtowane są głównie przez wycenę instrumentów pochodnych oraz wynik z pozycji wymiany. Czynnikiem pozytywnie wpływającym na poziom wyniku z działalności handlowej ale jednocześnie zaburzającym porównywalność z poprzednim rokiem, był fakt ujęcia w rachunku zysków i strat Banku za 2018 r. dwóch miesięcy wyników Podstawowej Działalności RBPL.

Wynik na działalności inwestycyjnej w 2019 r. był ujemny i wyniósł -36 592 tys. zł. Był on niższy o 83 997 tys. zł w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2018 r. (zysk w kwocie 47 405 tys. zł).
Pozycją decydującą o poziomie wyniku w 2019 r. była zmiana wyceny portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, która była ujemna i wyniosła -35 654 tys. zł (w 2018 r. dodatnia: +5 984 tys. zł).

W 2018 r. najważniejszą pozycją były zyski ze sprzedaży instrumentów dłużnych w kwocie 41 244 tys. zł, których większa część została zrealizowana w 4 kwartale.

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne Banku w 2019 r. wyniosły 158 917 tys. zł i były niższe o 234 276 tys. zł, tj. o 59,6% w porównaniu z 2018 r.

zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2018 tys. zł %
Zysk na sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych 20 954 13 631 7 323 53,7%
Z tytułu sprzedaży towarów i usług 533 1 340 (807) (60,2%)
Rozwiązanie rezerw na sprawy sporne i pozostałe zobowiązania 12 277 2 125 10 152 477,7%
Z tytułu odzyskania kosztów windykacji 17 797 16 118 1 679 10,4%
Z tytułu odzyskanych odszkodowań 2 642 13 192 (10 550) (80,0%)
Przychody z działalności leasingowej 16 915 20 998 (4 083) (19,4%)
Przychody z okazyjnego nabycia RBPL 0 291 706 (291 706) (100%)
Inne przychody operacyjne 87 799 34 083 53 716 157,6%
Pozostałe przychody operacyjne – razem 158 917 393 193 (234 276) (59,6%)

Na poziom przychodów zrealizowanych w analizowanych okresach wpłynęły przede wszystkim:

 • dokonanie wstępnego rozliczenia księgowego połączenia jednostek i wyliczenia zysku z tytułu okazyjnego nabycia RBPL, w wyniku którego w 2018 r., w ramach pozostałych przychodów operacyjnych ujęto kwotę 291 706 tys. zł,
 • rozpoznanie w pozycji inne przychody operacyjne kwoty 42 435 tys. zł ze zrealizowanej w czerwcu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (Spółka Faktoringowa). Kwotę 45 000 tys. zł rozpoznano w I półroczu 2019 r., natomiast w lipcu 2019 r. Bank i Spółka Faktoringowa dokonały ostatecznej weryfikacji przeniesionych wartości należności faktoringowych netto, będących podstawą kalkulacji ceny sprzedaży na koniec czerwca 2019 r. Powstała różnica w wysokości 2 565 tys. zł została zaksięgowana w IV kwartale 2019 r.

Dodatkowo na poziom pozostałych przychodów operacyjnych w 2019 r. pozytywnie wpłynęły:

 • wzrost przychodów z tytułu rozwiązania rezerw na sprawy sporne i restrukturyzację oddziałów o 10 152 tys. zł, tj. o 477,7%,
 • wzrost zysku na sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych o 7 323 tys. zł, tj. o 53,7%;

Negatywnie na wielkość pozostałych przychodów operacyjnych w 2019 r. wpłynęły:

 • spadek przychodów z tytułu odzyskanych odszkodowań o 10 550 tys. zł, tj. o 80,0%;
 • spadek przychodów z działalności leasingowej o 4 083 tys. zł, tj. o 19,4%.

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszy operacyjne Banku w 2019 r. wyniosły 309 741 tys. zł i były wyższe o 148 135 tys. zł (tj. o 91,7%) w porównaniu z 2018 r. głównie w wyniku:

 • utworzenia rezerw na proporcjonalny zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu w łącznej kwocie 69,6 mln zł, jako rezultat wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 r. w sprawie C-383/18, dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty,
 • utworzenia w ciężar wyników 4 kwartału 2019 r. rezerwy na ryzyko portfelowe dotyczące postępowań w sprawie kredytów mieszkaniowych w CHF w kwocie 29,5 mln zł (wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18),
 • utworzenia w 3 kwartale 2019 r. rezerwy w wysokości 11,3 mln zł z tytułu niekorzystnego dla Banku wyroku sądowego dotyczącego sprawy opcyjnej klienta korporacyjnego oraz 6,4 mln zł rezerwy na stratę operacyjną związaną z niepoprawnym wykonaniem zajęcia skarbowego w 2017 r.
zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2018 tys. zł %
Strata na sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych (63 305) (15 990) (47 315) 295,9%
Z tytułu utworzenia rezerw na sprawy sporne i pozostałe zobowiązania (111 347) (41 608) (69 739) 167,6%
Z tytułu windykacji należności (45 371) (35 946) (9 425) 26,2%
Z tytuły przekazanych darowizn (5 861) (3 342) (2 519) 75,4%
Koszty z działalności leasingowej (16 977) (20 966) 3 989 (19,0%)
Koszty dotyczące odszkodowań, kar i grzywien (16 898) (2 574) (14 324) 556,5%
Pozostałe koszty operacyjne (49 982) (41 180) (8 802) 21,4%
Pozostałe koszty operacyjne – razem (309 741) (161 606) (148 135) 91,7%

Dodatkowo na poziom pozostałych kosztów operacyjnych w 2019 r. wpływ miały:

 • wyższe o 47 315 tys. zł, tj. o 295,9% straty na sprzedaży lub likwidacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych;
 • wyższe o 8 802 tys. zł tj. o 21,4% pozostałe koszty operacyjne.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w 2019 r. wyniósł -409 298 tys. zł i jego negatywny wpływ na wyniki Banku był mniejszy o 127 977 tys. zł, tj. o 23,8% w porównaniu z 2018 r.

Czynnikiem negatywnie wpływającym na poziom wyniku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w 2019 r. i jednocześnie zaburzającym porównywalność z 2018 r. był fakt istotnego zwiększenia wielkości portfela kredytowego oraz ujęcia w rachunku zysków i strat Banku za 2018 r. dwóch miesięcy przychodów i kosztów z tytułu odpisów dotyczących Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”) nabytej 31 października 2018 r.

Dodatkowo w wyniku transakcji nabycia RBPL w roku 2018 rozpoznany został odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w horyzoncie 12-miesięcy dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom bez utraty wartości, należności od banków oraz dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu („ECL”), w łącznej w kwocie 238 897 tys. zł.

Bez uwzględnienia odpisu ECL w 2018 r. wynik z odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe wyniósłby – 298 378 tys. zł i byłby niższy o 110 920 tys. zł w porównaniu do 2019 r.

Biorąc pod uwagę główne segmenty operacyjne*:

 • segment Bankowości Detalicznej i Biznesowej odnotował zwiększenie ujemnego salda odpisów o 136 489 tys. zł r/r,
 • segment Bankowości MŚP – zwiększenie o 11 806 tys. zł r/r,
 • segment Bankowości Korporacyjnej (łącznie z CIB) – zmniejszenie o 38 009 tys. zł r/r.

W 2019 r. Bank zawarł umowy dotyczące sprzedaży portfela kredytów z portfela detalicznego, MŚP i korporacyjnego. Wartość bilansowa brutto sprzedanego portfela wynosiła 447 953 tys. zł, wysokość utworzonych odpisów z tytułu utraty wartości wynosiła 358 972 tys. zł. Cena umowna sprzedaży tych portfeli została ustalona na 114 396 tys. zł. Wpływ netto na wynik Banku z tytułu sprzedaży portfeli wyniósł 25 414 tys. zł i jest prezentowany w liniach utworzenie i rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek.

W 2018 r. Bank zawarł umowy dotyczące sprzedaży portfela kredytów z portfela detalicznego i MŚP. Kwota wierzytelności sprzedanych w ramach umów objętych w istotnej części odpisami z tytułu utraty wartości, bądź w całości spisanych z bilansu Banku, wynosiła 1 072 097 tys. zł (kwoty główne, odsetki i inne należności poboczne). Cena umowna sprzedaży tych portfeli została ustalona na 126 152 tys. zł. Wpływ netto na wynik Banku z tytułu sprzedaży portfeli wyniósł 30 436 tys. zł i jest prezentowany w liniach utworzenie i rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek.

Koszt ryzyka kredytowego wyrażony jako relacja wyniku z tytułu odpisów aktualizujących do średniego stanu kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom, wycenianych wg zamortyzowanego kosztu (obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów) wyniósł w 2019 r. 0,57% i poprawił się o 38 pb w porównaniu do 2018 r. (0,95%). Bez uwzględnienia w 2018 r. wpływu odpisu ECL koszt ryzyka wyniósłby 0,53% czyli na poziomie porównywalnym z uzyskanym w 2019 r. Wskaźnik bez uwzględnienia wpływu sprzedaży portfela wyniósłby 0,60% dla 2019 r. i 0,58% dla 2018 r. (bez ECL).

* Informacje w oparciu o notę segmentacyjną ujętą w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

Ogólne koszty administracyjne (łącznie z amortyzacją) BNP Paribas Bank Polska za rok 2019 wyniosły 2 842 361 zł i były wyższe o 843 627 zł, tj. o 42,2 % w porównaniu do 2018 r.

Na wzrost kosztów wpłynęło głównie połączenie Banku z Podstawową Działalnością Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) oraz poniesione tym samym koszty integracji, a także wzrost opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2018 tys. zł %
Koszty pracownicze (1 329 986) (1 033 824) (296 162) 28,6%
Koszty marketingu (146 615) (107 213) (39 402) 36,8%
Koszty informatyczne i telekomunikacyjne (286 343) (150 435) (135 908) 90,3%
Koszty z tyt. leasingu krótkoterminowego i eksploatacji (96 443) 0 (96 443) x
Czynsze 0 (156 737) 156 737 (100,0%)
Pozostałe koszty rzeczowe (316 910) (214 195) (102 715) 48,0%
Podróże służbowe (21 461) (12 904) (8 557) 66,3%
Koszty bankomatów i obsługi gotówkowej (7 016) (3 954) (3 062) 77,4%
Koszty outsourcingu w działalności leasingowej (4 604) (6 735) 2 131 (31,6%)
Opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (166 100) (117 294) (48 806) 41,6%
Opłata na koszty nadzoru (KNF) (14 480) (6 601) (7 879) 119,4%
Ogólne koszty administracyjne – razem (2 389 958) (1 809 892) (580 066) 32,0%
Amortyzacja (452 403) (188 842) (263 561) 139,6%
Koszty ogółem (2 842 361) (1 998 734) (843 627) 42,2%

Łączna kwota kosztów integracji w 2019 r. wyniosła 414,5 mln zł (w tym 4,1 mln zł dotyczyło przejęcia SKOK Rafineria), wobec 265,8 mln zł w 2018 r., z czego:

 • 389,9 mln zł zostało ujęte w ogólnych kosztach administracyjnych i amortyzacji,
 • 24,6 mln zł – w pozostałych kosztach operacyjnych i dotyczy głównie kosztów likwidacji majątku trwałego (29,6 mln zł), odpisów z tytułu utraty wartości prawa do użytkowania nieruchomości (6,0 mln zł) oraz rezerwy na restrukturyzację oddziałów (pomniejszenie kosztów o 10,5 mln zł),

Koszty integracji ujęte w ogólnych kosztach administracyjnych i amortyzacji dotyczą głównie integracji z RBPL i obejmują m.in.:

 • koszty IT związane z infrastrukturą i migracją systemów oraz outsorcingiem usług – 110,5 mln zł,
 • koszty naliczenia przyśpieszonej amortyzacji systemów w związku z procesami połączeniowymi banków – 105,1 mln zł,
 • koszty pracownicze – 89,6 mln zł,
 • koszty usług konsultingowych – 29,8 mln zł,
 • koszty rebrandingu związane ze zmianą nazwy Banku od 1 kwietnia 2019 r. – 25,2 mln zł,
 • koszty związane z reorganizacją placówek Banku (z wyłączeniem kosztów IT) – 12,0 mln zł,
 • pozostałe koszty integracji (administracyjne, podróże) – 9,8 mln zł.

Największy wzrost kosztów rodzajowych r/r (o 296,2 mln zł) nastąpił w pozycji koszty pracownicze, co w głównej mierze wynika ze wzrostu zatrudnienia w związku z przejęciem pracowników RBPL (od listopada 2018 r.) oraz kosztów rezerw utworzonych na programy retencyjne.

W 2018 r. pozycja ta uwzględnia rezerwę utworzoną na restrukturyzację zatrudnienia w kwocie 130,5 mln zł.

zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2018 tys. zł %
Koszty wynagrodzeń (1 093 439) (729 307) (364 132) 49,9%
Narzuty na wynagrodzenia (180 961) (121 448) (59 513) 49,0%
Świadczenia na rzecz pracowników (29 552) (34 182) 4 630 (13,5%)
Koszty rezerwy na restrukturyzację (1 760) (133 727) 131 967 (98,7%)
Koszty rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów oraz odpraw emerytalnych (10 135) (3 180) (6 955) 218,7%
Odpisy na ZFŚS (12 746) (8 808) (3 938) 44,7%
Pozostałe (1 393) (3 172) 1 779 (56,1%)
Koszty pracownicze (1 329 986) (1 033 824) (296 162) 28,6%

Ponadto na poziom kosztów Banku w 2019 r. miały wpływ wyższe:

 • koszty informatyczne i telekomunikacyjne (wzrost o 135,9 mln zł) – związane głównie z kosztami utrzymywania systemów połączonego Banku (oprogramowanie i sprzęt) oraz kosztami związanymi z integracją infrastruktury i systemów IT w związku z fuzją operacyjną;
 • pozostałe koszty rzeczowe (wzrost o 102,7 mln zł) – dotyczące głównie kosztów administracyjnych – w związku ze wzrostem zatrudnienia i liczby placówek bankowych po połączeniu z RBPL – w tym: usług telekomunikacyjnych (o 10,6 mln zł), ochrony (o 8,6 mln zł), materiałów biurowych (o 7,5 mln zł), opłat pocztowych oraz outsourcingu i dystrybucji korespondencji masowej (o 7,4 mln zł), podatku VAT od umów dotyczących nieruchomości (wzrost o 20,2 mln zł w wyniku zmiany ewidencji kosztów wg standardu MSSF 16);
 • koszty usług outsourcingowych (wzrost o 63,3 mln zł) – związane głównie z fuzją operacyjną;
 • koszty opłat na rzecz BFG w związku z połączeniem z RBPL oraz wzrostem składek.

Łączne składki zaksięgowane w ciężar kosztów Banku za 2019 r. wyniosły 166,1 mln zł i były o 48,8 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego:

 • składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r. (rozliczona w całości w I kwartale 2019 r.) wynosiła 116,1 mln zł, w porównaniu do 52,8 mln zł kosztów zaksięgowanych w I półroczu 2018 r.,
 • składka na fundusz gwarancyjny banków należna za 2019 r. wynosiła 50,0 mln zł i była niższa r/r o 14,5 mln zł.

W 2019 r. nastąpił wzrost łącznej kwoty składek na rzecz BFG dla sektora bankowego określonej przez Radę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2 mld zł składki na fundusz restrukturyzacji banków na 2019 r. wobec 960 mln zł na 2018 r. oraz 791 mln zł składki na fundusz gwarancyjny banków na 2019 r. wobec 1,24 mld zł w roku ubiegłym).

W roku 2019 zmniejszyły się natomiast koszty doradztwa i konsultingu o 27,3 mln zł r/r.

W związku z wdrożeniem od 1 stycznia 2019 r. standardu MSSF 16 „Leasing”, który określa jeden model wyceny leasingu nastąpiła zmiana ewidencji kosztów. Koszty czynszów za 2019 r. zostały wykazane: w ramach kosztów amortyzacji jako koszty amortyzacji prawa do użytkowania nieruchomości (115,0 mln zł), w kosztach odsetkowych jako koszty odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu (7,5 mln zł), jako odrębna pozycja kosztów administracyjnych koszty z tyt. leasingu krótkoterminowego i eksploatacji (96,4 mln zł) oraz w pozostałych kosztach rzeczowych jako koszty podatku VAT od umów dot. nieruchomości (20,2 mln zł).

Koszty amortyzacji w 2019 r. wynosiły 452,4 mln zł i były wyższe o 263,6 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku, co wynikało głównie z wdrożenia od 1 stycznia 2019 r. standardu MSSF 16 „Leasing” – przesunięcie ewidencji kosztów czynszów, leasingu samochodów, sprzętu IT do amortyzacji – wzrost o 124,4 mln zł, kosztów naliczenia przyśpieszonej amortyzacji systemów w związku z procesami połączeniowymi banków – wzrost o 105,1 mln zł.

Wyniki wyszukiwania