Raport roczny 2019

Wskaźniki finansowe

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) Grupy obliczony w ujęciu porównywalnym (w 2019 r.: po wyłączeniu wpływu kosztów integracji, a w 2018 r. również: kosztów dodatkowych odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla kredytów bez utraty wartości oraz zysku na okazyjnym nabyciu Podstawowej Działalności RBPL) wyniósł w 2019 r. 8,7% i był o 2,2 p.p. wyższy niż w 2018 r. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona w analogiczny sposób wyniosła 0,9% i wzrosła w porównaniu z 2018 r. o 0,3 p.p. Wskaźniki obliczone na bazie wielkości raportowanych wyniosły odpowiednio 5,7% i 0,6% (wzrost o 0,8 p.p. i o 0,1 p.p. r/r)

Wskaźnik Koszty/Dochody (w 2019 r. bez kosztów integracji, a w 2018 r. również zysku na okazyjnym nabyciu Podstawowej Działalności RBPL) kształtuje się na poziomie 55,7%, niższym o 4,2 p.p. w porównaniu do 2018 r. Wskaźnik obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł 64,7% (poziom o 2,4 p.p. wyższy w porównaniu z 2018 r., z uwagi na dodatkowe koszty integracji ponoszone w 2019 r.).
Poprawa wskaźników efektywnościowych obliczonych w ujęciu porównywalnym była możliwa w rezultacie nabycia przez bank Podstawowej Działalności RBPL i realizacji w 2019 r. pierwszych synergii kosztowych i przychodowych.

Prezentacja wskaźników obliczonych na bazie kategorii rachunku zysków i strat z wyłączeniem kosztów dodatkowych odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla kredytów bez utraty wartości, zysku na okazyjnym nabyciu Podstawowej Działalności RBPL oraz kosztów integracji (rozumianych jako dodatkowe koszty związane z procesami połączeniowymi banków) ma na celu przekazanie dodatkowej informacji pozwalającej na ocenę aktualnego potencjału nowego, połączonego banku.

Marża odsetkowa

Marża odsetkowa netto liczona w relacji do średnich aktywów wyniosła 2,9% i wzrosła o 0,3 p.p. w porównaniu do poziomu obliczonego dla 2018 r.

Wskaźnik kosztów ryzyka ukształtował się na poziomie minimalnie wyższym (o 0,04 p.p.) w porównaniu do oczyszczonego poziomu odnotowanego w 2018 r. i wyniósł 0,59%. Z uwzględnieniem kosztów dodatkowych odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w związku z przejęciem Podstawowej Działalności RBPL koszt ryzyka kredytowego wyniósł w 2018 r. 0,96%.

Wartości wskaźników stanowiących relację kredytów netto i brutto do depozytów oraz źródeł finansowania wzrosły nieznacznie w porównaniu do stanu na koniec 2018 r. w związku z szybszym wzrostem skali działalności spółki leasingowej oraz procesami optymalizacji bazy depozytowej realizowanymi z uwagi na korzystną z punktu widzenia płynności strukturę nabytych aktywów i zobowiązań Podstawowej Działalności RBPL.

Wskaźniki finansowe
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 zmiana
2019/2018
Stopa zwrotu z kapitału 1 8,7%* 6,5%* 4,8%* +2,2 p.p.
Stopa zwrotu z aktywów 2 0,9%* 0,6%* 0,4%* +0,3 p.p.
Marża odsetkowa netto 3 2,9% 2,7% 2,7% +0,2 p.p.
Koszty/Dochody 4 55,7%* 59,9%* 61,0%* (4,2 p.p.)
Koszty ryzyka kredytowego 5 (0,59%) (0,55%)* (0,61%) +0,04 p.p.
Kredyty netto/Depozyty 6 85,7% 84,2% 96,6% +1,5 p.p.
Kredyty brutto/Razem źródła finansowania 7 82,2% 81,3% 87,2% +0,9 p.p.
* Wartości znormalizowane wyliczone z wyłączeniem: kosztów integracji (2019 - 414 537 tys. zł, 2018 - 265 804 tys. zł, 2017 - 35 641 tys. zł, odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w związku z przejęciem Podstawowej Działalności RBPL (2018 - 238 897 tys. zł) oraz zysku z tytułu okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności RBPL (2018 - 291 706 tys. zł). Wpływ kosztów integracji oraz kosztów odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych na zysk netto został oszacowany z zastosowaniem standardowej stopy podatku dochodowego 19%. W przypadku kategorii „koszty” wielkość widoczną w sprawozdaniu finansowym pomniejszono o wielkość kosztów integracji ewidencjonowanych w ramach ogólnych kosztów administracyjnych oraz amortyzacji. W przypadku kategorii „dochody” wielkości rachunku zysków i strat składające się na wynik z działalności bankowej skorygowano o koszty integracji ewidencjonowane w ramach pozostałych kosztów operacyjnych oraz zysk z tytułu okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności RBPL.

1 Relacja zysku netto do średniego kapitału własnego obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów.
2 Relacja zysku netto do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec kwartałów.
3 Relacja wyniku z tytułu odsetek do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec kwartałów. Z uwagi na istotny wzrost sumy bilansowej na dzień 31.10.2018 oraz prospektywne ujęcie wyniku odsetkowego nabytej Podstawowej Działalności RBPL za dwa ostatnie miesiące 2018 w wyniku odsetkowym Banku - dla IV kwartału 2018 przyjęto średnią ważoną liczbą dni.
4 Relacja sumy ogólnych kosztów administracyjnych i amortyzacji do wyniku z działalności bankowej, obliczonego jako suma wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu opłat i prowizji, przychodów z tytułu dywidend, wyniku na działalności handlowej, wyniku na działalności inwestycyjnej, wyniku na rachunkowości zabezpieczeń oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
5 Relacja wyniku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe do średniego stanu kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom, wycenianych wg zamortyzowanego kosztu, obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów.
6 Relacja kredytów i pożyczek udzielonych klientom (netto) do depozytów klientów. Stan na koniec okresu.
7 Relacja kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom do sumy zobowiązań wobec klientów, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, kredytów otrzymanych od innych banków oraz zobowiązań podporządkowanych. Stan na koniec okresu.

Wyniki wyszukiwania