Raport roczny 2019

Oceny ratingowe

Bank posiada rating agencji ratingowej Moody’s Investors Service Ltd. („Agencja”). W dniu 17 października 2019 r. Agencja dokonała aktualizacji oceny Banku w wyniku której utrzymała długoterminowy rating depozytów Banku na poziomie Baa1 z jednoczesną zmianą perspektywy ze stabilnej na pozytywną. Rating dla depozytów krótkoterminowych został utrzymany na poziomie Prime-2.

Z uwagi na poprawę sytuacji finansowej Banku po przejęciu Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. została podniesiona podstawowa ocena kredytowa BCA (Baseline Credit Assessment) z poziomu ba2 do poziomu ba1. Skorygowana podstawowa ocena kredytowa (Adjusted Baseline Credit Assessment) oraz ocena ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessments) zostały utrzymane na dotychczasowych poziomach (odpowiednio baa3 i A3(cr)/Prime-2 (cr)).

Dobra ocena sytuacji finansowanej Banku wynika z:

  • poprawy zyskowności i efektywności działania,
  • umiarkowanego poziomu ryzyka kredytowego oraz wzmocnienia sytuacji kapitałowej,
  • finansowania aktywów środkami spoza rynku międzybankowego,
  • adekwatnego poziomu aktywów płynnych.

Sytuacja makroekonomiczna Polski wpływa pozytywnie na aktualną i prognozowaną ocenę Banku.

Moody’s Investors Service Rating
Długoterminowe ratingi depozytów (LT Bank Deposits) Baa1
Krótkoterminowe ratingi depozytów (ST Bank Deposits) Prime-2
Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment, BCA) ba1
Skorygowana ocena indywidualna
(Adjusted Baseline Credit Assessment, Adjusted BCA)
Baa3
Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa/krótkoterminowa
(Counterparty Risk assessments, CRa)
A3(cr)/Prime-2(cr)
Perspektywa pozytywna

Wyniki wyszukiwania