Raport roczny 2019

Model biznesowy i model tworzenia wartości

Model biznesowy

Prowadzimy swoją działalność w oparciu o segmenty operacyjne:

Bankowość Detaliczna i Biznesowa

Ma największy udział w wyniku działalności bankowej Grupy (49% w 2019 r.) obejmuje kompleksową obsługę klientów indywidualnych, w tym klientów bankowości prywatnej (Wealth Management), oraz klientów biznesowych (mikroprzedsiębiorstw). WIĘCEJ

Klienci Detaliczni:
 • Klienci Masowi;
 • Klienci Bankowości Premium tj. lokujący w Banku lub za jego pośrednictwem aktywa w wysokości minimum 100 tys. zł lub posiadających wpływy min. 7,5 tys. zł miesięcznie; od 2020r. zmiana kryteriów segmentacji w zakresie wpływów, podniesienie do kwoty 10 tys, poziom aktywów pozostaje bez zmian;
 • Klienci Bankowości Prywatnej (Wealth Management), tj. lokujący za pośrednictwem Banku aktywa w wysokości minimum 1 mln zł. W ramach Bankowości Prywatnej w czerwcu 2019 r. został wyodrębniony podsegment „Family Fortunes” – klienci, którzy lokują za pośrednictwem Banku aktywa w wysokości min. 10 mln zł.
Klienci Biznesowi (Mikroprzedsiębiorstwa)
 • non-Agro, nieprowadzący pełnej sprawozdawczości finansowej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, spełniający kryterium rocznych przychodów netto za poprzedni rok obrotowy poniżej 2 mln euro;
 • non-Agro, prowadzący pełną sprawozdawczość finansową, których przychód netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy był mniejszy niż 4 mln zł oraz zaangażowanie kredytowe nie przekracza 1,2 mln zł;
 • Agro, nieprowadzący pełnej sprawozdawczości finansowej, spełniający kryterium rocznych przy-chodów netto za poprzedni rok obrotowy poniżej 2 mln euro, prowadzący działalność sklasyfikowaną według wybranych kodów PKD 2007;
 • Profesjonaliści: przedsiębiorcy nieprowadzący pełnej sprawozdawczości finansowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i wykonujących zawody zdefiniowane w odrębnym dokumencie;
 • Rolnicy indywidualni, dla których zaangażowanie kredytowe Banku wobec klienta wynosi mniej niż 3 mln zł;
 • Rolnicy indywidualni, dla których zaangażowanie kredytowe Banku wobec klienta znajduje się w przedziale od 3 mln zł i poniżej 4 mln zł, gdy zabezpieczenie na użytkach rolnych pokrywa co naj-mniej 50% zaangażowania kredytowego;
 • Organizacje non-profit (np. fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, itp.);
 • Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców nieruchomości.

Bankowość Korporacyjna

Jej udział w wyniku działalności bankowej Grupy wyniósł 24% w 2019 r. Oferuje szeroki zakres usług finansowych świadczonych dużym i średnim przedsiębiorstwom oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Klientami segmentu są także podmioty wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych. WIĘCEJ

 • Grupa 1: polskie korporacje o rocznych przychodach ze sprzedaży pomiędzy 40 a 600 mln zł (lub pomiędzy 60 a 600 mln zł w przypadku podmiotów gospodarczych prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie) lub o zaangażowaniu kredytowym większym bądź równym 12 mln zł (lub 25 mln zł dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w rolnictwie);
 • Grupa 2: klienci międzynarodowi (spółki należące do międzynarodowych grup kapitałowych);
 • Grupa 3: duże polskie korporacje (o rocznych obrotach powyżej 600 mln zł, notowane na giełdzie oraz z potencjałem w zakresie usług bankowości inwestycyjnej);
 • Grupa 4: podmioty sektora publicznego oraz instytucje finansowe.

W ramach powyższych grup funkcjonują podsegmenty klientów z obszaru Agro i non-Agro.

Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Jej udział w wyniku działalności bankowej Grupy osiągnął poziom 11% w 2019 r. obejmuje obsługę klientów agro i non-agro. WIĘCEJ

 • Klienci Agro prowadzący pełną sprawozdawczość finansową o przychodach netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy od 4 do 40 mln zł oraz zaangażowaniu kredytowym Banku wobec klienta nie większym niż 12 mln zł. Do tego segmentu zaliczamy także grupy producentów rolnych oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych niezależnie od skali obrotów i zaangażowania kredytowego;
 • Klienci non-Agro – podsegment, do którego kwalifikowane są podmioty prowadzące pełną sprawozdawczość finansową, o przychodach netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy od 4 do 40 mln zł oraz zaangażowaniu kredytowym Banku wobec klienta nie większym niż 12 mln zł, a także jednostki finansów publicznych z budżetem w wysokości do 100 mln zł,
 • Rolnicy (tj. podmioty gospodarcze prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie) prowadzący pełną sprawozdawczość finansową, o przychodach netto za poprzedni rok obrotowy mieszczących się w przedziale od 0 do 60 mln zł oraz zaangażowaniu kredytowym nie przekraczającym 25 mln zł, a także rolnicy indywidualni jeżeli ich zaangażowanie kredytowe znajduje się w przedziale od 4 do 25 mln zł oraz pomiędzy 3 a 4 mln zł, jeśli zabezpieczenie na użytkach rolnych pokrywa mniej niż 50% zaangażowania kredytowego.

Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna (CIB)

Ma udział w wyniku działalności bankowej Grupy na poziomie 6% w 2019 r., wspiera sprzedaż produktów Grupy skierowaną do największych polskich przedsiębiorstw oraz obejmuje obsługę klientów strategicznych. WIĘCEJ

Pozostała działalność

Obejmuje działalność Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Corporate Center (10% udziału w wyniku działalności bankowej Grupy w 2019 r.). WIĘCEJ

Fundamenty działalności Grupy BNP Paribas

Jesteśmy Bankiem z ponad 100-letnimi tradycjami/ historią na polskim rynku. Przynależność do globalnej grupy finansowej BNP Paribas pozwala na wykorzystanie najlepszych międzynarodowych praktyk do potrzeb lokalnego rynku i oczekiwań klientów Banku.

Grupa oferuje klientom pełną paletę produktów i usług finansowych, świadczonych przez Bank oraz spółki Grupy (m.in. fundusze inwestycyjne, leasing). Zapewniamy również klientom bezpośredni dostęp do oferty podmiotów grupy BNP Paribas funkcjonujących w Polsce (m.in. w zakresie faktoringu, leasingu, ubezpieczeń).

Jako Bank blisko klienta świadczymy usługi poprzez sieć oddziałów bankowych. Stale rozwijamy i transformujemy placówki, przykładając szczególną uwagę do kwestii dostępności i otwartości na potrzeby różnych grup klientów, w tym starszych i niepełnosprawnych.

Nasze produkty kredytowe dostępne są również za pośrednictwem punktów w sklepach partnerskich, a także w wybranych sieciach dealerów samochodów.

Mając na uwadze wyzwania technologiczne, stale rozwijamy nasze produkty oraz cyfrowe kanały obsługi: bankowość mobilną i on-line oraz nowe formy komunikacji z wykorzystaniem technologii.

Stale analizujemy i uwzględniamy w naszej działalności aspekty regulacyjne i ekonomiczne, jak również dynamiczny rozwój cyfryzacji czy zmiany społeczne i klimatyczne, które dotykają gospodarki krajowej i globalnej. Reagujemy na wyzwania cywilizacyjne poprzez rozwój i dopasowanie oferty do zmieniającego się otoczenia i potrzeb naszych klientów.

Filarem naszej działalności biznesowej w celu dostarczania najwyższej jakości usług naszym klientom jest kultura compliance (zgodność z przepisami) i ostrożne zarządzanie ryzykiem. Grupa wdrożyła i stosuje odpowiednie polityki i procedury zarządzania i monitorowania ryzyk, na które Grupa jest lub może być narażona.

Jednym z elementów systemu zarządzania ryzykiem jest uwzględnianie kryteriów ESG w całościowej ocenie ryzyka.

W zmieniającym się świecie – dbając o zabezpieczenie potrzeb finansowych, dostarczając profesjonalne usługi i innowacyjne rozwiązania, wspieramy klientów w zrównoważonym rozwoju, budujemy rozwój zawodowy i zaangażowanie pracowników, generujemy wzrost wartości dla akcjonariuszy i korzyści dla gospodarki i lokalnych społeczności.

Jak tworzymy wartość?

Kapitał finansowy

Kapitał finansowy Banku i Grupy Kapitałowej Banku to środki pozyskane od naszych klientów, akcjonariuszy i zyski wygenerowane przez Bank i jego spółki zależne. Jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dążymy do stałego wzrostu wartości dla akcjonariuszy.

Kluczowe dane charakteryzujące kapitał finansowy Grupy Kapitałowej Banku w 2019 roku:

11,2 mld zł

Kapitał własny
(2018 rok: 10,6 mld zł)

86,1 mld zł

Depozyty klientów
(2018 rok: 87,2 mld zł)

614,7 mln zł

Zysk netto
(2018 rok: 360,4 mln zł)

Kapitał  ludzki i intelektualny

Kapitał ludzki i intelektualny Banku i całej Grupy Kapitałowej stanowią nasi pracownicy. Dzięki ich kompetencjom, wiedzy i zaangażowaniu świadczymy usługi finansowe na najwyższym poziomie i zapewniamy klientom profesjonalną obsługę, opartą na stabilnych relacjach. Szczególną wagę przykładamy do etyki i promowania różnorodności w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, rozwoju kompetencji odpowiadających na wyzwania cywilizacyjne i zmiany otoczenia oraz dbania o satysfakcję z pracy.

Kluczowe dane charakteryzujące kapitał ludzki i intelektualny w Banku i Grupie Kapitałowej w 2019 roku:

10 951

osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej na umowę o pracę,
10 219 etatów

10 437

osób zatrudnionych w Banku na umowę o pracę, 9 899 etatów

25,5 h

średnia godzin szkoleniowych na jedną osobę zatrudnioną w Banku

62 %

średni poziom zadowolenia z pracy w Banku

Kapitał operacyjny

Kapitał operacyjny Banku opiera się na zasobach rozbudowanej infrastruktury. Nieustannie modernizujemy sieć placówek obsługi klientów indywidualnych i biznesowych, rozwijamy obsługę za pomocą Contact Centre oraz pracujemy nad rozwojem kanałów cyfrowych. Dbamy o środowisko pracy naszych pracowników. Szczególną wagę przykładamy do zwiększania dostępności produktów i usług dla klientów reprezentujących grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Kapitał operacyjny tworzy wartość dla interesariuszy, dzięki działalności całej Grupy Kapitałowej Banku, w której skład wchodzi jednostka dominująca BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz 7 spółek zależnych.

Kluczowe dane charakteryzujące kapitał operacyjny Banku i Grupy Kapitałowej w 2019 roku:

514

oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej

142

oddziały w pełni digitalowe

28

oddziałów z certyfikatem „Obiekt bez barier”, pierwsza instytucja finansowa w Polsce z certyfikatem jakości OK SENIOR®

755 tys.

użytkowników bankowości internetowej

2

nowe narzędzia bankowości internetowej i mobilnej dla klientów detalicznych: GOonline i GOmobile

27

robotów wspomagających pracowników w 61 procesach

Kapitał środowiska społecznego i naturalnego

Jako instytucja zaufania publicznego BNP Paribas Bank Polska jest częścią ekosystemu społeczno-gospodarczego. Jesteśmy świadomi wpływu, który wywieramy na społeczeństwo i środowisko naturalne. Inicjujemy działania na rzecz pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach – wspieramy wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Rozwijamy ofertę odpowiedzialnych produktów i usług o pozytywnym wpływie, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. W trosce o przeciwdziałanie zmianom klimatu promujemy eko-postawy i wspieramy transformację energetyczną.

Kluczowe dane charakteryzujące kapitał społeczny i naturalny Banku w 2019 roku:

4 872

pracowników-wolontariuszy zaangażowanych w inicjatywy społeczne

90

Lokalnych Ambasadorów Banku przepracowało 5 000 godzin na rzecz lokalnych społeczności w całej Polsce

2,5

tys. zaangażowanych w program Bank Zielonych Zmian, wspierający przeciwdziałanie zmianom klimatu

4

nowe umowy z EBI i BGK służące stworzeniu programów wspierających transformację energetyczną klientów

>10 tys.

sfinansowanych instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych oraz osiągnięcie pozycji lidera tego segmentu na rynku

7x

wzrost finansowania projektów OZE i wspierających efektywność energetyczną

16 640,5 MWh

zużycie energii z odnawialnych źródeł

Wyniki wyszukiwania