Raport roczny 2019

Obszar Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Segmentacja

Obszar Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) obsługuje trzy główne podsegmenty klientów:

 • Klientów Agro prowadzących pełną sprawozdawczość finansową o przychodach netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy od 4 do 40 mln zł oraz zaangażowaniu kredytowym Banku wobec klienta nie większym niż 12 mln zł. Do tego segmentu zaliczamy także grupy producentów rolnych oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych niezależnie od skali obrotów i zaangażowania kredytowego;
 • Klientów non-Agro – podsegment, do którego kwalifikowane są podmioty prowadzące pełną sprawozdawczość finansową, o przychodach netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy od 4 do 40 mln zł oraz zaangażowaniu kredytowym Banku wobec klienta nie większym niż 12 mln zł, a także jednostki finansów publicznych z budżetem w wysokości do 100 mln zł,
 • Rolników (tj. podmioty gospodarcze prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie) prowadzących pełną sprawozdawczość finansową, o przychodach netto za poprzedni rok obrotowy mieszczących się w przedziale od 0 do 60 mln zł oraz zaangażowaniu kredytowym nie przekraczającym 25 mln zł, a także rolników indywidualnych jeżeli ich zaangażowanie kredytowe znajduje się w przedziale od 4 do 25 mln zł oraz pomiędzy 3 a 4 mln zł, jeśli zabezpieczenie na użytkach rolnych pokrywa mniej niż 50% zaangażowania kredytowego.

Kanały dystrybucji

W 2019 r. w ramach prowadzonej integracji z Core RBPL wdrożono docelową sieć sprzedaży dla segmentu MŚP, w ramach której funkcjonuje 8 Regionów Bankowości MŚP skupiających 51 Centrów Biznesowych MŚP zlokalizowanych na 37 rynkach lokalnych o największym potencjale.

Model obsługi klientów MŚP w Banku jest modelem relacyjnym. Jego istotą jest indywidualna obsługa doradcy, który odpowiedzialny jest za całość relacji klienta z bankiem. Ponadto, aby w pełni sprostać potrzebom klientów, do obsługi przedsiębiorstw MŚP dedykowane są zespoły specjalistów oferujące wysoki standard obsługi sprzedaży i doradztwa produktowego, opartego na wiedzy i doświadczeniu z zakresu cash management, treasury, leasingu, faktoringu oraz finansowania handlu.

Klienci MŚP mogą korzystać z bieżącej obsługi operacyjnej w sieci oddziałów detalicznych, kanałów bankowości elektronicznej oferowanych przez Bank, a także mogą liczyć na telefoniczne wsparcie operacyjno-informacyjne ze strony Strefy Obsługi Biznesu.

Główne osiągnięcia w 2019 r.

 • Wzrost skali biznesu w wyniku przejęcia Core RBPL
 • Wzrost cross-sellingu: wzrost prowizji cash management i przychodów z transakcji wymiany walut
 • Nowa struktura sieci sprzedaży dla segmentu MŚP
 • Centra Biznesowe MŚP w 37 miastach na terenie całej Polski
 • Specjaliści ds. Agro oferujący dedykowane rozwiązania dla sektora rolno-spożywczego
 • Ujednolicenie oferty produktowej
 • Uspójniony model obsługi klienta – dostępność lokalnych specjalistów produktowych
 • Przebudowa i udoskonalanie procesów obsługi klientów MŚP w Customer Service: utworzenie jednostki Strefa Obsługi Biznesu – dedykowani, profesjonalni doradcy, szeroki zakres wsparcia i obsługi posprzedażowej klientów
 • Szeroki pakiet zmian w bankowości elektronicznej BiznesPl@net: szereg nowych funkcjonalności w zakresie cash management, rozwój strefy samoobsługowej – moduł elektronicznych wniosków produktowych, dyspozycje posprzedażowe, nowe funkcjonalności w ramach integracji systemów, zmiany w zakresie PSD2 oraz STIR
 • Automatyzacja procesu otwarcia kartoteki klienta w Banku (onboardingu): wdrożenie w pełni zautomatyzowanego procesu otwarcia relacji z klientem opartego na elektronicznym wniosku, automatycznym pobieraniu danych z baz zewnętrznych oraz integracji z systemami dziedzinowymi Banku
 • Wdrożenie elektronicznego eWniosku kredytowego – nowa, przyjazna dla klientów elektroniczna „twarz” Banku na początku procesu kredytowego
 • Wdrożenie generatora wydruków – skrócenie czasu przygotowania nowych umów

Bank posiada bogatą ofertę produktową skierowaną do klientów z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, charakteryzującą się dużą elastycznością, co pozwala na dopasowanie wielu parametrów do indywidualnych potrzeb klienta.

W ofercie Banku dedykowanej dla tego segmentu znajdują się produkty takie jak:

 • produkty transakcyjne w ramach posiadanego rachunku lub pakietu w tym: transakcje bezgotówkowe krajowe i zagraniczne, transakcje gotówkowe, także w obrocie zamkniętym, transakcje gotówkowe – wpłaty i wypłaty w oddziałach Banku, wpłaty na Poczcie Polskiej, wpłaty i wypłaty w liczarniach oraz wpłatomatach, przelewy krajowe w tym przelewy w systemie Elixir, Sorbnet oraz Express Elixir, przelewy zagraniczne w tym przelewy SEPA, SEPA D0, TARGET, karty debetowe (PLN, EUR, multiwalutowa), kredytowe, charge, identyfikacja płatności przychodzących, Host 2 Host – integracja systemu finansowo-księgowego z systemem bankowości internetowej, automatyczne transfery środków pomiędzy różnymi rachunkami, pakiety produktowe – Turbo Box, FX Box, Open Box oraz Multi Box,
 • produkty depozytowe umożliwiające lokowanie wolnych środków (np. lokaty standardowe, lokaty negocjowane o indywidualnie ustalanym z klientem terminie i oprocentowaniu, lokaty zakładane za pośrednictwem bankowości internetowej, jak również rachunki lokacyjne pozwalające elastycznie zarządzać nadwyżkami pieniężnymi),
 • produkty kredytowe przeznaczone na finansowanie zarówno bieżącej działalności przedsiębiorstwa, jak i na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych, a także na refinansowanie poniesionych już nakładów, czy też kredytów zaciągniętych w innych bankach (kredyty w rachunku bieżącym, kredyty obrotowe odnawialne i nieodnawialne, kredyty inwestycyjne),
 • produkty finansowania handlu: akredytywy dokumentowe eksportowe i importowe, inkasa dokumentowe eksportowe i importowe, dyskonto akredytywy, a także wystawianie gwarancji własnych oraz obsługa gwarancji obcych. W zakresie gwarancji oraz akredytyw Bank oferuje szybką i kompleksową obsługę w oparciu o dedykowane rozwiązania informatyczne,
 • transakcje rynku finansowego umożliwiające zarządzanie ryzykiem walutowym, stopy procentowej oraz zmiany cen towarów (np. FX SPOT, FX Forward, opcje walutowe, IRS, opcje na stopę procentową, swapy towarowe, opcje towarowe),
 • usługi faktoringowe dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności oferowane we współpracy z BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.,
 • usługi leasingowe w tym m.in. leasing maszyn i urządzeń, linii technologicznych, środków transportu, nieruchomości oferowane we współpracy z BNP Paribas Leasing Solutions Sp. z o.o.

Rok 2019 poświęcony był na prace związane z integracją Banku, których finalnym etapem była pełna fuzja systemowa i procesowa. Nastąpiła ona w dniu 11 listopada i polegała na przełączeniu klientów Core RBPL na systemy docelowe, w tym m.in. system główny Banku i system bankowości elektronicznej Biznes Pl@net. Wszystkie etapy integracji zostały zrealizowane zgodnie z planem. W ramach prac połączeniowych zostało sfinalizowanych wiele działań, szczególnie ważnych z perspektywy klientów, w tym m.in.:

 • wprowadzono nową segmentację klientów opartą na najlepszych doświadczeniach obu banków,
 • wdrożono docelową strukturę sieci sprzedaży dla segmentu MŚP,
 • wypracowano model standardowego portfela klientów jaki powinien obsługiwać doradca klienta MŚP,
 • zintegrowano obsługę operacyjno-informacyjną tworząc Strefę Obsługi Biznesu (SOB) dedykowaną do obsługi posprzedażowej klientów z obszaru MŚP. SOB to nowoczesny kanał obsługi, w ramach którego teledoradcy wspierają klientów w najważniejszych obszarach produktowych i serwisowych takich jak: obsługa rachunków, bankowość elektroniczna, obsługa kart bankowych,
 • dokonano optymalizacji i uspójnienia (z procesami dla Obszaru Bankowości Korporacyjnej) kluczowych procesów,
 • wdrożono nową uproszczoną i ujednoliconą (z Obszarem Bankowości Korporacyjnej) dokumentację sprzedażową i posprzedażową, w tym m.in. wnioski o usługi oraz wzory standardowych pism,
 • rozszerzono ofertę produktową wprowadzając m.in. nowe produkty w obszarze finansowania handlu oraz powołując dedykowany Zespół Depozytowy wspierający klientów w zakresie lokowania środków,
 • dokonano zmiany identyfikacji wizualnej systemów informatycznych i dokumentów elektronicznych w związku ze zmianą nazwy Banku,
 • ujednolicono ofertę produktową dla klientów.

Oprócz prac związanych z integracją Banku, w roku 2019 prowadzone były również działania nakierowane na poprawę jakości obsługi klientów w tym także wygodę dla klientów w korzystaniu z oferowanych przez Bank usług w oparciu o digitalizację i automatyzację najważniejszych obszarów obsługi klientów i wdrażaniu nowych narzędzi informatycznych. Najważniejsze osiągnięcia w tym obszarze to:

 • automatyzacja procesu kredytowego poprzez wprowadzenie nowego narzędzia w postaci eWniosku kredytowego (narzędzie on-line ułatwiające klientowi wnioskowanie o kredyt) oraz wykorzystanie systemu OCR (Optical Character Recognition) w procesie analizy danych finansowych. Aplikacja eWniosek kredytowy umożliwia wspólną pracę klienta i doradcy przy wniosku kredytowym, co usprawnia proces przygotowania przez klienta niezbędnych informacji i dokumentów, zmniejszając w ten sposób konieczność wymiany korespondencji mailowej,
 • wprowadzenie generatora umów kredytowych,
 • wdrożenie nowego procesu on-boardingu klientów. Nowe narzędzia zapewniły, że proces otwarcia kartoteki nowego klienta, jego rachunków oraz produktów powiązanych jest cyfrowy, w pełni bezpieczny oraz zintegrowany,
 • dalszy rozwój funkcjonalności bankowości elektronicznej BiznesPl@net w tym m. in. uruchomienie modułu wniosków produktowych i dyspozycji posprzedażowych, cyfrowego podpisywania umów oraz dodanie nowych funkcjonalności wykorzystywanych dotychczas przez klientów w systemie Online Biznes,
 • w obszarze obsługi operacyjnej został wdrożony drugi etap usprawnień dla systemu zarządzania procesami operacyjnymi w Strefie Obsługi Biznesu, umożliwiający automatyczne kategoryzowanie wniosków klientów otrzymanych drogą telefoniczną lub mailową oraz proces raportowania.

Gwarancje bankowe i akredytywy

W zakresie gwarancji oraz akredytyw Bank oferuje szybką i kompleksową obsługę w oparciu o dedykowane rozwiązania informatyczne.

W 2019 r. Bank na zlecenia klientów Obszaru Bankowości MŚP:

 • wystawił 818 gwarancji bankowych na łączną kwotę 176 mln zł,
 • otworzył 205 akredytyw importowych na łączną kwotę 46,6 mln zł oraz obsłużył 241 akredytyw eksportowych o łącznej wartości 139,6 mln zł wystawionych przez banki trzecie na rzecz tych klientów.

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. depozyty klientów Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ujęciu skonsolidowanym wyniosły 10 134 mln zł i były o 323 mln zł, tj. o 3% niższe niż na koniec 2018 r. Głównym powodem była, możliwa dzięki korzystnej sytuacji płynnościowej Grupy po finalizacji połączenia z RBPL, optymalizacja marż depozytowych prowadzona w trakcie 2019 r. Struktura portfela nie zmieniła się istotnie w stosunku do grudnia 2018 r. Podobnie jak wtedy, niemal trzy czwarte ogółu depozytów stanowiły rachunki bieżące (74%, wzrost o 3 p.p., przy spadku udziału depozytów terminowych).

Depozyty i Kredyty Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw*
zmiana r/r
w tys. zł 31.12.2019 31.12.2018 tys. zł %
Rachunki bieżące 7 499 453 7 430 178 69 275 1%
Rachunki oszczędnościowe 306 629 334 459 (27 830) (8%)
Depozyty terminowe 1 318 447 1 651 452 (333 005) (20%)
Lokaty overnight 1 009 506 1 040 655 (31 149) (3%)
Rachunki i depozyty 10 134 035 10 456 744 (322 709) (3%)
Kredyty inwestycyjne 4 910 290 5 388 038 (477 747) (9%)
Kredyty w rachunku bieżącym 2 251 938 2 310 750 (58 812) (3%)
Kredyty na finans. nieruchomości 15 494 (15 494) (100%)
Należności leasingowe 606 722 524 902 81 820 16%
Pożyczki krótkoterminowe 803 183 716 947 86 236 12%
Faktoring 1 095 375 179 (374 084) (100%)
Inne kredyty 1 289 5 104 (3 815) (75%)
Kredyty i pożyczki (netto) 8 574 517 9 336 415 (761 898) (8%)
* Wolumeny depozytów i kredytów wybranych segmentów zostały zaprezentowane na podstawie danych z systemów informacji zarządczej, z uwagi na dostępność bardziej szczegółowych informacji produktowych. Dla zachowania porównywalności dane wg stanu na 31.12.2018 r. zostały zaprezentowane zgodnie z segmentacją obowiązującą w 2019 r.
Wolumen depozytów nie zawiera sald niektórych instytucji kredytowych, które w sprawozdawczości zarządczej traktowane są jako depozyty międzybankowe, natomiast w sprawozdawczości finansowej ujęte są w depozytach Klientów; ponadto salda nie zawierają odsetek naliczonych niezapadłych.

 

Wartość portfela kredytów i pożyczek netto segmentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ujęciu skonsolidowanym wyniosła na 31 grudnia 2019 r. 8 575 mln zł, tj. o 8% poniżej stanu na koniec 2018 r., głównie w wyniku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (spadek wolumenu należności faktoringowych o 374 mln zł).

W 2019 r. segment Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw wypracował zysk brutto w wysokości 83,5 mln zł (wobec 91,4 mln zł w poprzednim roku).

Na porównywalność wyników z 2018 r. wpłynęła realizacja w dniu 31 października 2018 r. transakcji nabycia przez Bank Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”). Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Banku za 2018 r. zawiera dwa miesiące przychodów i kosztów RBPL.

Wynik z działalności bankowej Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 2019 r. wyniósł 485,3 mln zł i był wyższy o 31% w porównaniu do 2018 r. Wynik ten stanowi 10,7% wyniku z działalności bankowej Grupy w analizowanym okresie.

Wynik brutto segmentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw*
zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy
do 31.12.2019
12 miesięcy
do 31.12.2018
tys. zł %
Wynik z tytułu odsetek 303 549 257 471 46 078 18%
Wynik z tytułu prowizji 121 395 84 085 37 310 44%
Wynik z działalności handlowej i pozostałej 60 308 27 691 32 618 118%
Wynik z działalności bankowej 485 252 369 247 116 005 31%
Wynik odpisów z tyt. utraty wart. (75 005) (45 777) (29 228) 64%
Koszty działania i amortyzacja (149 695) (114 521) (35 174) 31%
Alokacja kosztów (141 920) (84 802) (57 118) 67%
Wynik na dział. operacyjnej 118 633 124 147 (5 514) (4%)
Podatek od inst. finansowych (35 122) (32 765) (2 357) 7%
Wynik brutto segmentu 83 511 91 383 (7 871) (9%)
* Dane w oparciu o notę segmentacyjną ujętą w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31.12.2019 r.

Wyniki wyszukiwania