Raport roczny 2019

Etyka i wartości organizacji

Ład korporacyjny

Obowiązujący w BNP Paribas Bank Polska S.A. ład korporacyjny wynika z przepisów prawa (w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego i przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego) oraz zaleceń zawartych w dokumentach: „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” oraz „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Informacje w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2019 r. przez Bank zostały przedstawione w kolejnym rozdziale.

 • 102-16

Grupa BNP Paribas kieruje się we wszystkich swoich działaniach wartościami określonymi w dokumencie BNP Paribas Way. Wartości te są ujęte w dwóch kategoriach: pierwsza określa siły napędowe, druga wskazuje cztery mocne strony naszej organizacji i jej pracowników.

Więcej informacji o wartościach organizacji znajduje się w Rozdziale Odpowiedzialność w miejscu pracy.

Normy zachowań i standardy etyczne akceptowane w Grupie BNP Paribas określa Kodeks Postępowania BNP Paribas. Precyzuje on zasady spójne z wartościami Grupy. Dokument ten wyraża to, do czego dążymy, aby być szanowanym europejskim bankiem o światowym zasięgu i o czym powinien pamiętać każdy z pracowników Grupy BNP Paribas.

Do istotnych dokumentów regulujących kwestie etyczne w Banku BNP Paribas należą również:

 • Regulamin zarządzania konfliktem interesów w Banku BNP Paribas S.A.,
 • Polityka zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku BNP Paribas S.A. procedur i standardów etycznych, w tym zgłaszania anonimowego (whistle-blowing),
 • Zasady przyjmowania i wręczania prezentów przez Pracowników Banku BNP Paribas S.A.,
 • Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych w Banku BNP Paribas S.A.,
 • Regulamin inwestowania przez osoby powiązane oraz dokonywania transakcji przez menadżerów.
 • 102-17

W Banku i Grupie Kapitałowej Banku funkcjonują wewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie przez pracowników porady dotyczącej zachowań w kwestiach etycznych i prawnych. Są to m.in. dedykowane skrzynki funkcyjne, za pośrednictwem których pracownicy mogą zgłaszać pytania i wątpliwości dotyczące etyki w miejscu pracy.

Prowadzimy bieżące i planowane kontrole dotyczące kwestii przestrzegania standardów etycznych w działalności Banku. Ponadto, prowadzimy działania edukacyjne przypominające pracownikom zasady etyki obowiązujące w Banku.

Bank BNP Paribas jako odpowiedzialna instytucja finansowa angażuje się w szereg inicjatyw, promujących etykę i odpowiedzialność w biznesie.

Polityka Przeciwdziałania Korupcji

 • 102-17
 • 205-1
 • 205-2
 • 205-3

We wrześniu 2018 roku Bank wdrożył Politykę Przeciwdziałania Korupcji. Polityka reguluje kwestie promocji etycznych zachowań oraz wykrywania i penalizowania incydentów korupcyjnych. Pozwala zarządzać ryzykiem korupcji. Sprawia również, że monitoringiem objęte są zdarzenia mające – nawet potencjalnie – charakter korupcyjny.

System przeciwdziałania korupcji w Banku oparty jest na:

 • regulacjach wewnętrznych określających sposób działania oraz zgłaszania incydentów korupcyjnych do właściwych komórek organizacyjnych Banku,
 • szkoleniach pracowników zwiększających ich świadomość i wykazujących ścieżki działania w konkretnych sytuacjach,
 • kontroli operacyjnej w ramach zaimplementowanego systemu kontroli wewnętrznej.

Zgodnie z obowiązującą w Banku Polityką Przeciwdziałania Korupcji, Dyrektor Zarządzający Pionu Monitoringu Zgodności wyznacza osobę pełniącą funkcję Korespondenta ds. Przeciwdziałania Korupcji, do której zadań należy koordynowanie działań antykorupcyjnych.

Bank, w ramach procesu przeciwdziałania korupcji, monitoruje m.in. wskaźniki dotyczące zgłoszonych przypadków nadużyć, zidentyfikowanych konfliktów interesów, przyjętych/przekazanych prezentów i zaproszeń, należytej staranności w nawiązywaniu relacji z klientami/kontrahentami/pośrednikami oraz poziomu świadomości pracowników.

Polityka antykorupcyjna dostępna jest w systemie wewnętrznym Intralex. Każdy pracownik naszego Banku ma możliwość zapoznania się z dokumentem.

 • 205-2

Proces przeciwdziałania korupcji musi być znany i zrozumiany przez wszystkich pracowników Banku. W tym celu przeprowadzamy stosowne szkolenie w tej tematyce, które trwa 1 godzinę i jest dostępne dla wszystkich pracowników Banku.

Szkolenia

W 2019 roku w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania korupcji uczestniczyło 9045 pracowników Banku i pozytywnie przeszło test sprawdzający w tym obszarze. Stanowi to 94,51% pracowników, którym szkolenie zostało przypisane jako obowiązkowe.

Każdy nowozatrudniony pracownik jest zobowiązany do przejścia przez szkolenie w formule warsztatu, a także ukończenia szkolenia on-line z zakresu przeciwdziałania konfliktom interesów, przeciwdziałania korupcji, nadużyciom oraz o szeroko rozumianej etyce zawodowej.

Aktualnie pracujemy nad dodatkowym szkoleniem, którego zakres będzie dedykowany osobom szczególnie narażonym na ryzyko korupcji. Dodatkowo, przeprowadzone zostały szkolenia stacjonarne, skierowane do pracowników szczególnie zaangażowanych w proces przeciwdziałania korupcji. W 2019 roku w szkoleniach takich uczestniczyli członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku, jak również pracownicy Pionu Prawnego i Pionu Monitoringu Zgodności.

 • Polityka powiadamiania o incydencie braku zgodności w Banku BNP Paribas S.A. daje pracownikom możliwość złożenia powiadomienia o zaistnieniu lub o możliwości zaistnienia incydentu braku zgodności, w tym aktu korupcji, w sposób niezależny od wszystkich innych sposobów opisanych  w innych regulacjach bankowych.
 • Zasady przyjmowania i wręczania prezentów przez pracowników Banku BNP Paribas S.A. opisują szczegółowo proces przyjmowania i wręczania prezentów. Zgodnie z nimi, pracownikom nie wolno pod żadnym pozorem uzależniać zakresu usług świadczonych przez Bank czy oferowanych produktów od potencjalnych korzyści osobistych uzyskanych od klientów. W szczególności zabronione jest zabieganie o otrzymanie prezentu od klienta. Niedopuszczalne jest przyjmowanie oraz wręczanie prezentów, które mogą wpływać na bezstronność oraz niezależność decyzji. Zasady opisują proces wręczania prezentów osobom pełniącym funkcje publiczne.
 • Kodeks dobrej praktyki dla pracowników Banku BNP Paribas S.A. w stosunkach handlowych z kontrahentami. Zgodnie z dokumentem, pracownicy zobowiązują się zagwarantować uczciwą konkurencję.
 • Regulamin zarządzania konfliktami interesów Banku BNP Paribas S.A. i Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A.
 • Regulamin zarządzania ryzykiem konfliktu interesów między Bankiem a Pracownikami.

Zgodność z regulacjami

 • 205-3
 • 206-1
 • 417-3
 • 418-1
 • 307-1

W 2019 roku w Banku i w Grupie Kapitałowej Banku nie odnotowano potwierdzonych przypadków korupcji.

W Banku odnotowano jeden przypadek niezgodności z regulacjami i/lub dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej. Toczyło się jedno postępowanie dotyczące zachowań naruszających swobodę konkurencji lub przepisów antymonopolowych, w których organizacja występuje jako uczestnik postępowania (postępowanie nie zakończyło się w raportowanym okresie). Toczyło się także jedno postępowanie dotyczące przypadku niezgodności  z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej. Zostało ono zakończone nałożeniem kary grzywny.

W Banku odnotowano również 44 przypadki omyłkowego wysłania dokumentów dotyczących klienta na błędny adres mailowy i/lub czasowego udostępnienia danych klienta osobie trzeciej w aplikacji online.

Na Bank nie zostały nałożone żadne kary ani inne sankcje z tytułu nieprzestrzegania prawa ochrony środowiska.

Wyniki wyszukiwania