Raport roczny 2019

Ryzyko rynkowe

Ryzyko stopy procentowej w księdze handlowej to ryzyko niekorzystnych zmian wyniku finansowego Banku lub wartości kapitałów Banku, na skutek jednej z następujących przyczyn:

  • różnic w terminach zmian oprocentowania aktywów Banku i finansujących je zobowiązań (ryzyko niedopasowania);
  • różnic w stawkach bazowych stanowiących podstawę wyznaczania oprocentowania pozycji o tym samym terminie przeszacowania (ryzyko bazowe);
  • zmian rynkowych stóp procentowych, które mają wpływ na wartość godziwą otwartych pozycji Banku (ryzyko zmienności stóp procentowych) lub
  • realizacji przez klientów opcji wbudowanych w produkty bankowe, które mogą być realizowane w następstwie zmian rynkowych stóp procentowych (ryzyko opcji klienta).
Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe to ryzyko niekorzystnych zmian wyniku finansowego Banku na skutek zmiany rynkowych kursów wymiany walut.

Bank prowadzi działalność skutkującą powstawaniem pozycji walutowych wrażliwych na zmiany kursów walutowych. Jednocześnie dąży do ograniczania ekspozycji na ryzyko walutowe wynikającej z oferowania klientom produktów w walutach obcych. Bank prowadzi ograniczoną aktywność na rynku walutowym zmierzającą do realizacji wyniku finansowego z krótkoterminowych pozycji arbitrażowych.

Ekspozycja Banku na rynkowe ryzyko walutowe jest ograniczona poprzez system limitów. Zgodnie z polityką Banku, poziomem rynkowego ryzyka walutowego zarządza Pion Rynków Finansowych poprzez zarządzanie śróddzienną pozycją walutową i pozycją walutową na koniec dnia. W celu skutecznego i precyzyjnego zarządzania pozycją walutową wykorzystywany jest system informacyjny, dostarczający aktualnych informacji na temat:

  • pozycji walutowej,
  • globalnej pozycji walutowej,
  • wartości Value at Risk (VaR),
  • wyniku dziennego z tytułu zarządzania pozycją walutową.

Wartości pozycji walutowej w poszczególnych walutach, globalnej pozycji walutowej i VaR są limitowane i raportowane przez Pion Ryzyka Finansowego i Kontrahenta.

Przy pomiarze ryzyka walutowego Bank wykorzystuje metodę wartości zagrożonej, Value at Risk (VaR). Jest to zmiana wartości rynkowej składnika aktywów lub portfela aktywów przy określonych założeniach dotyczących parametrów rynkowych, w ustalonym czasie i z zadanym prawdopodobieństwem. Przyjmuje się, że VaR dla potrzeb monitorowania ryzyka walutowego jest wyznaczany z 99% poziomem ufności. W kalkulacji VaR dla ryzyka walutowego uwzględniony jest jednodniowy termin utrzymania pozycji walutowych. Metodologia VaR podlega kwartalnej ocenie jakości, poprzez wykonywanie testu polegającego na porównaniach prognozowanych wartości i wartości wyznaczonych na bazie faktycznych zmian kursów wymiany walut, przy założeniu utrzymywania danej pozycji walutowej (weryfikacja historyczna lub tzw. „back testing”). Okres porównawczy to ostatnie 250 dni roboczych.

Wyniki wyszukiwania