Raport roczny 2019

Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Imienne dane dotyczące wynagrodzeń wypłaconych w danym roku dla poszczególnych członków Zarządu przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu w 2019 r. (tys. zł) 1
Imię i nazwisko Data pełnienia funkcji
od/do
Wynagrodzenia zasadnicze Wynagrodzenie zmienne wypłacone w roku Odkup akcji fantom Dodatkowe świadczenia Razem
Przemysław Gdański 01.01.2019 31.12.2019 1 920 346 52 77 2 395
Jean-Charles Aranda 01.01.2019 31.12.2019 854 171 78 222 1 325
Daniel Astraud 01.01.2019 31.12.2019 1 566 755 423 274 3 018
Philippe Paul Bezieau 01.01.2019 30.09.2019 687 114 32 144 2 977
Andre Boulanger 01.11.2019 31.12.2019 1 021 34 123 1 178
Przemysław Furlepa 01.01.2019 31.12.2019 1 000 142 37 186 1 365
Wojciech Kembłowski 01.01.2019 31.12.2019 1 014 351 301 85 1 751
Kazimierz Łabno 01.01.2019 31.12.2019 780 565 73 1 418
Jaromir Pelczarski 01.01.2019 31.12.2019 999 291 277 138 1 705
Volodymyr Radin 01.10.2019 31.12.2019 161 61 222
Jerzy Śledziewski 01.01.2019 31.12.2019 1 107 200 160 78 1 545
Razem 11 109 2 969 1 360 1 461 16 899
1 Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu za okres pełnienia funkcji w Zarządzie.
2 Zawiera wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
.
Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu w 2018 r. (tys. zł) 1
Imię i nazwisko Data pełnienia funkcji
od/do
Wynagrodzenia zasadnicze Wynagrodzenie zmienne wypłacone w roku Odkup akcji fantom Dodatkowe świadczenia Razem
Przemysław Gdański 01.01.2018 31.12.2018 1 920 63 72 2 055
Jean-Charles Aranda 01.01.2018 31.12.2018 809 136 214 1 159
Daniel Astraud 01.01.2018 31.12.2018 1 563 633 198 265 2 659
Philippe Paul Bezieau 01.01.2018 31.12.2018 912 36 8 130 1 086
Blagoy Bochev 01.01.2018 31.10.2018 719 280 72 378 2 1 449
Andre Boulanger 01.11.2018 31.12.2018 170 56 226
Przemysław Furlepa 01.01.2018 31.12.2018 1 000 45 144 1 189
Wojciech Kembłowski 01.01.2018 31.12.2018 985 442 99 60 1 586
Kazimierz Łabno 08.11.2018 31.12.2018 126 390 3 1 517
Jaromir Pelczarski 01.01.2018 31.12.2018 1 000 408 112 6 1 526
Jerzy Śledziewski 01.01.2018 31.12.2018 1 080 188 14 75 1 357
Bartosz Urbaniak 01.01.2018 31.03.2018 208 123 58 4 1 390
Razem 10 492 2 744 561 1 402 15 199
1 Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu za okres pełnienia funkcji w Zarządzie.
2 Zawiera wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
3 Wynagrodzenie zmienne przyrzeczone w okresie poprzedzającym powołanie do Zarządu a wypłacone już po tym fakcie.
4 Wartość odroczonej części wynagrodzenia zmiennego wypłacona po zakończeniu sprawowania funkcji w Zarządzie.

Zgodnie z zawartymi indywidualnymi umowami o pracę członkowie Zarządu mają prawo do ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej oraz premii rekompensacyjnych. Ponadto do świadczeń dodatkowych przysługujących członkom Zarządu (na podstawie indywidualnych umów o pracę) należą m.in.:

  • dodatek mieszkaniowy określony w umowie o pracę,
  • pokrycie lub zwrot kosztów poniesionych w związku z delegowaniem do pracy w Polsce,
  • pokrycie kosztów podróży prywatnych do kraju delegującego dla członka Zarządu i członków rodziny mieszkających w Polsce (w określonej częstotliwości),
  • pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do szkół w Polsce,
  • jednorazowy dodatek związany ze zmianą miejsca pracy.

Imienne dane dotyczące wynagrodzeń wypłaconych w danym roku dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej zaprezentowano w poniższych tabelach:

Wynagrodzenia wypłacone członkom Rady Nadzorczej w 2019 r. (tys. zł)
Imię i nazwisko Data pełnienia funkcji
od/do
Wynagrodzenie z tytułu prac w Radzie Nadzorczej 1 Z tytułu wcześniejszego zasiadania w Zarządzie
Wynagrodzenie zmienne Odkup akcji fantomowych
Józef Wancer 01.01.2019 31.12.2019 600 101 120
Jarosław Bauc 01.01.2019 31.12.2019 180
Jean-Paul Sabet 01.01.2019 31.12.2019
Francois Benaroya 01.01.2019 31.12.2019 344 315
Stefaan Decraene 01.01.2019 31.12.2019
Jacques d’Estais 01.01.2019 08.11.2019
Magdalena Dziewguć 27.06.2019 31.12.2019 64
Michel Falvert 01.01.2019 31.12.2019
Sofia Merlo 15.11.2019 31.12.2019
Piotr Mietkowski 01.01.2019 31.12.2019
Monika Nachyła 01.01.2019 31.12.2019 150 15 17
Stephane Vermeire 01.01.2019 31.12.2019
Mariusz Warych 01.01.2019 31.12.2019 300
Razem 1 294 460 452
1 Dotyczy tylko wynagrodzenia z tytułu prac w Radzie Nadzorczej.
Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2018 r. (tys. zł)
Imię i nazwisko Data pełnienia funkcji
od/do
Wynagrodzenie z tytułu prac w Radzie Nadzorczej 1 Z tytułu wcześniejszego zasiadania w Zarządzie
Wynagrodzenie zmienne Odkup akcji fantomowych
Józef Wancer 01.01.2018 31.12.2018 600 218 223
Jarosław Bauc 01.01.2018 31.12.2018 180
Jean-Paul Sabet 01.01.2018 31.12.2018 132
Francois Benaroya 23.01.2018 31.12.2018 89 593 202
Yvan De Cock 01.01.2018 13.06.2018 80
Stefaan Decraene 01.01.2018 31.12.2018 110
Jacques d’Estais 01.01.2018 31.12.2018 110
Michel Falvert 24.08.2018 31.12.2018
Alain Van Groenendael 01.01.2018 25.05.2018
Piotr Mietkowski 01.01.2018 31.12.2018 110
Monika Nachyła 01.01.2018 31.12.2018 150 212 176
Stephane Vermeire 24.08.2018 31.12.2018
Mariusz Warych 01.01.2018 31.12.2018 300
Razem 1 861 1 023 601
1 Dotyczy tylko wynagrodzenia z tytułu prac w Radzie Nadzorczej.

Informacje o wynagrodzeniu Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku znajdują się również w nocie 51 Transakcje z podmiotami powiązanymi w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.

W dniu 24 sierpnia 2018 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę, w wyniku której członkowi Rady Nadzorczej, który jest jednocześnie zatrudniony w jakimkolwiek podmiocie w grupie kapitałowej BNP Paribas SA lub w jakimkolwiek podmiocie zależnym od jakiegokolwiek podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej BNP Paribas SA, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wyniki wyszukiwania