Raport roczny 2019

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

GRI: [ ]

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. wypracowała zysk netto w wysokości 614 694 tys. zł, o 254 316 tys. zł (tj. o 70,6%) wyższy niż osiągnięty w 2018 r. Wynik z działalności bankowej Grupy w analizowanym okresie wyniósł 4 518 118 tys. zł i był wyższy r/r o 1 229 032 tys. zł, tj. o 37,4%.

 • 201-1
Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu Banku, CFO

W 2019 roku zamknęliśmy ważny rozdział budowy naszego Banku – z sukcesem zakończyliśmy integrację operacyjną, kontynuowaliśmy program transformacji i realizowaliśmy inicjatywy wspierające naszą strategię wzrostu. Działania te wpłynęły na znaczącą poprawę wyników finansowych - w 2019 roku Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska osiągnęła najwyższe wyniki w historii działalności. Zysk netto wyniósł 614,7 mln zł i był wyższy o 70,6% r/r. Po wyłączeniu kosztów integracji zysk netto Grupy przekroczył 950,5 mln zł. Istotne znaczenie ma także dalsze wzmocnienie pozycji kapitałowej Banku – skonsolidowany współczynnik wypłacalności (TCR) wzrósł do 15,0%, a współczynnik kapitału Tier 1 do 12,8% i ukształtowały się odpowiednio o 1,3 i 1,0 p.p. powyżej minimum regulacyjnego

Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na wzrost poziomu zysku netto w 2019 r. oraz na porównywalność wyników z 2018 r. była realizacja w dniu 31 października 2018 r. transakcji nabycia przez Bank Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”, „Core RBPL”). W konsekwencji zastosowanej metody przeprowadzenia i rozliczenia transakcji, w rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Banku za 2018 r. ujęto przychody i koszty RBPL zrealizowane po dniu 31 października 2018 r. tj. za dwa ostatnie miesiące 2018 r.

Na porównywalność wyników zrealizowanych w analizowanych okresach wpłynęły dodatkowo następujące czynniki:

 • zaksięgowanie w ciężar kosztów funkcjonowania oraz pozostałych kosztów operacyjnych 2019 r. kosztów integracji w kwocie 414 537 tys. zł wobec 265 804 tys. zł kosztów integracji w 2018 r. (dotyczących procesu połączenia Banku z RBPL oraz wcześniejszych procesów łączenia banków: BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. i przejęcia SKOK Rafineria);
 • dokonanie wstępnego rozliczenia księgowego połączenia jednostek i wyliczenia zysku z tytułu okazyjnego nabycia RBPL, w wyniku którego w 2018 r., w kategorii pozostałe przychody operacyjne ujęto kwotę 291 706 tys. zł;
 • rozpoznanie w wynikach 2018 r. ujemnego odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w horyzoncie 12-miesięcy dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom bez utraty wartości i należności od banków oraz dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu („ECL”), w łącznej kwocie 238 897 tys. zł.
Zysk netto

Szacuje się, że bez uwzględnienia kosztów integracji zysk netto 2019 r. wyniósłby 950 469 tys. zł i byłby o 465 941 tys. zł (tj. o 96,2%) wyższy niż osiągnięty w 2018 r. na poziomie 484 528 tys. zł (eliminując koszty integracji, zysk z tytułu okazyjnego nabycia RBPL oraz odpis ECL).

Dodatkowo na porównywalność wyników zrealizowanych w 2019 i 2018 r. wpłynęły następujące czynniki:

 • poniesienie przez Grupę w 2019 r. wyższych kosztów na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”), będące rezultatem podniesienia przez Radę BFG poziomu łącznej kwoty składek na fundusz restrukturyzacji banków w porównaniu do 2018 r. W 2019 r. łączne koszty BFG poniesione przez Grupę wyniosły 166 100 tys. zł i były o 48 806 tys. zł (tj. o 41,6%) wyższe od kosztów 2018 r.;
 • utworzenie w ciężar wyników II półrocza 2019 r. rezerw na proporcjonalny zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez klienta w łącznej kwocie 69,6 mln zł. Utworzenie rezerw było rezultatem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 r. w sprawie C-383/18 dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty;
 • utworzenie w ciężar wyników IV kwartału 2019 r. rezerwy na ryzyko portfelowe dotyczące postępowań w sprawie kredytów mieszkaniowych w CHF w kwocie 29,5 mln zł (wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18),
 • realizacja w dniu 28 czerwca 2019 r. transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (obecnie BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.) oraz ujęcie w wyniku finansowym brutto Grupy w 2019 r. kwoty 42 435 tys. zł.
zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2018 tys. zł %
Wynik z tytułu odsetek 3 168 759 2 106 851 1 061 908 50,4%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 819 937 567 390 252 547 44,5%
Przychody z tytułu dywidend 6 007 4 860 1 147 23,6%
Wynik na działalności handlowej 682 415 330 773 351 642 106,3%
Wynik na działalności inwestycyjnej (31 836) 48 838 (80 674) (165,2%)
Wynik z tytułu wyceny do wartości godziwej na rachunkowości zabezpieczeń (4 385) (9 997) 5 612 (56,1%)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (122 779) 240 371 (363 150) (151,1%)
Wynik z działalności bankowej 4 518 118 3 289 086 1 229 032 37,4%
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (441 890) (557 682) 115 792 (20,8%)
Ogólne koszty administracyjne (2 467 937) (1 859 672) (608 265) 32,7%
Amortyzacja (454 147) (189 714) (264 433) 139,4%
Wynik na działalności operacyjnej 1 154 144 682 018 472 126 69,2%
Podatek od instytucji finansowych (281 189) (213 122) (68 067) 31,9%
Zysk (strata) brutto 872 955 468 896 404 059 86,2%
Podatek dochodowy (258 261) (108 518) (149 743) 138,0%
Zysk (strata) netto 614 694 360 378 254 316 70,6%
Zysk (strata) netto
z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych*
950 469 484 528 465 941 96,2%
* Zdarzenia jednorazowe: koszty integracji (2019 – 414 537 tys. zł, 2018 – 265 804 tys. zł.), odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w związku z przejęciem Podstawowej Działalności RBPL (2018 – 238 897 tys. zł) oraz zysk z tytułu okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności RBPL (2018 – 291 706 tys. zł).

Uwaga: Ze względu na zaokrąglenia, poszczególne wartości w tabelach i wykresach niniejszego Raportu mogą się nie sumować


Wynik z tytułu odsetek +50,4% r/r
Wynik z tytułu prowizji +44,5% r/r
Wynik na działalności handlowej +106,3% r/r

* Kategoria ‘Pozostałe’ obejmuje wynik na działalności inwestycyjnej, wynik na rachunkowości zabezpieczeń, przychody z tyt. dywidend oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne (w 2018 r. zawiera 291,7 mln zł dot. okazyjnego nabycia Core RBPL, w 2019 r. – 42,4 mln zł przychodu ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. oraz dodatkowe koszty związane z wyrokami TSUE w wysokości 99,1 mln zł )

Wynik z działalności bankowej w podziale na segmenty w 2019 r.

Wynik z działalności bankowej w podziale na segmenty w 2018 r.

Widoczne na powyższych wykresach zmiany struktury wyniku z działalności bankowej w podziale na segmenty są przede wszystkim rezultatem nabycia Podstawowej Działalności RBPL i charakterystycznego dla niej, wyższego udziału klientów korporacyjnych w strukturze bilansu i wyniku z działalności bankowej.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek, stanowiący główne źródło przychodów Grupy, wyniósł w 2019 r. 3 168 759 tys. zł i wzrósł r/r o 1 061 908 tys. zł, tj. o 50,4%.

W 2019 r. w porównaniu do 2018 r. przychody z tytułu odsetek wzrosły o 1 204 254 tys. zł, tj. o 40,4% przy jednoczesnym wzroście kosztów odsetkowych o 142 346 tys. zł, tj. o 16,2%.

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na poziom wyniku odsetkowego w 2019 r., ale jednocześnie zaburzającym porównywalność z poprzednim rokiem, był fakt ujęcia w rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Banku za 2018 r. dwóch miesięcy przychodów i kosztów odsetkowych nabytej 31 października 2018 r. Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”).

Wynik odsetkowy w 2019 r. był wyższy od zrealizowanego w 2018 r. m.in. z uwagi na sposób rozpoznania w rachunku zysków i strat rozliczenia korekty do wartości godziwej dla portfela kredytowego Fazy I, nabytego w ramach Podstawowej Działalności RBPL (pozytywny wpływ +78 927 tys. zł). W 2019 r. w przychodach odsetkowych rozpoznano kwotę 96 885 tys. zł (z czego: w IV kwartale: 14 247 tys. zł, w III kwartale: 21 980 tys. zł, w II kwartale: 28 370 tys. zł oraz w I kwartale: 32 288 tys. zł). W wyniku IV kwartału 2018 r. rozpoznano kwotę 17 958 tys. zł.

zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2018 tys. zł %
Należności od banków 23 326 17 323 6 003 34,7%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 3 284 550 2 347 366 937 184 39,9%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 63 924 77 311 (13 387) (17,3%)
Instrumenty dłużne wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 445 823 257 703 188 120 73,0%
Instrumenty dłużne wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 931 1 064 (133) (12,5%)
Instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 215 945 167 805 48 140 28,7%
Instrumenty pochodne w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 153 560 115 233 38 327 33,3%
Zakupione papiery wartościowe z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 24 24 0 0,0%
Przychody z tytułu odsetek 4 188 083 2 983 829 1 204 254 40,4%
Zobowiązania wobec banków (103 034) (104 505) 1 471 (1,4%)
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (78 011) (76 167) (1 844) 2,4%
Zobowiązania wobec klientów (685 232) (593 258) (91 974) 15,5%
Zobowiązania z tytułu leasingu (8 704) 0 (8 704) x
Instrumenty pochodne w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (118 763) (93 592) (25 171) 26,9%
Sprzedane papiery wartościowe z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (25 581) (9 456) (16 125) 170,5%
Koszty z tytułu odsetek (1 019 324) (876 978) (142 346) 16,2%
Wynik z tytułu odsetek 3 168 759 2 106 851 1 061 908 50,4%

Istotnym czynnikiem zewnętrznym wpływającym na poziom wyniku odsetkowego była w 2019 r. kontynuacja polityki NBP w zakresie kształtowania podstawowych stóp procentowych tj. ich stabilizacja na niezmiennym, niskim poziomie (stopa referencyjna od marca 2015 r. wynosi 1,5%). Rezultatem tej polityki jest obserwowana na rynku tendencja spadku oprocentowania depozytów co korzystnie wpływa na realizowane przez banki marże.

Dodatkowo fakt poprawy pozycji płynnościowej Grupy w rezultacie realizacji nabycia Podstawowej Działalności RBPL (wskaźnik kredyty netto / depozyty spadł z poziomu 104,9% na koniec września 2018 r. do 84,2% na koniec grudnia 2018 r.) pozwolił na optymalizację polityki cenowej i w konsekwencji na poprawę marż depozytowych.

Na koniec grudnia 2019 r. Grupa stosowała rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej. Zmiana wyceny do wartości godziwej transakcji zabezpieczających ujmowana jest w wyniku na rachunkowości zabezpieczeń. Odsetki od transakcji IRS i pozycji zabezpieczanych ujmowane są w wyniku odsetkowym. Wynik odsetkowy netto na powiązaniach zabezpieczających (suma przychodów odsetkowych i kosztów odsetkowych z instrumentów pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) wyniósł w 2019 r. 34 796 tys. zł w porównaniu do kwoty 21 641 tys. zł w 2018 r. (wzrost o 13 155 tys. zł, tj. o 60,8%).

Wynik z tytułu opłat i prowizji

Wynik Grupy z tytułu opłat i prowizji w 2019 r. wyniósł 819 937 tys. zł i był wyższy o 252 547 tys. zł, tj. o 44,5% r/r.

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na poziom wyniku prowizyjnego w 2019 r., ale jednocześnie zaburzającym porównywalność z poprzednim rokiem, był fakt ujęcia w rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Banku za 2018 r. dwóch miesięcy przychodów i kosztów z tytułu opłat i prowizji nabytej 31 października 2018 r. Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

Przychody z tytułu opłat i prowizji wzrosły w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o 317 986 tys. zł, tj. o 43,9%, natomiast koszty prowizyjne o 65 439 tys. zł, tj. o 41,6%.

Wzrost przychodów z tytułu opłat i prowizji został odnotowany we wszystkich kategoriach. Największe wzrosty dotyczyły przychodów z tytułu:

 • obsługi kart płatniczych i kredytowych o 97 828 tys. zł, tj. o 82,3%,
 • działalności kredytowej i leasingu o 53 865 tys. zł, tj. o 25,1%,
 • realizacji przelewów i usługi bankowości elektronicznej o 42 309 tys. zł, tj. o 71,0%,
 • obsługi rachunków o 31 075 tys. zł, tj. o 29,0%,
 • zarządzania aktywami i operacji brokerskich o 26 686 tys. zł, tj. o 29,2%.

Wzrost kosztów z tytułu opłat i prowizji spowodowany był głównie przez wyższe koszty z tytułu:

 • obsługi kart płatniczych i kredytowych o 41 224 tys. zł, tj. o 55,4%,
 • obsługi gotówkowej o 9 239 tys. zł, tj. o 145,7%,
 • pośrednictwa w sprzedaży produktów Banku i pozyskiwania klientów o 4 969 tys. zł, tj. o 20,6%,
 • pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych o 3 380 tys. zł, tj. o 29,2%.
zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2018 tys. zł %
Przychody z tytułu opłat i prowizji
z tytułu działalności kredytowej i leasingu 268 045 214 180 53 865 25,1%
z tytułu obsługi rachunków 138 333 107 258 31 075 29,0%
z tytułu obsługi gotówkowej 39 742 22 440 17 302 77,1%
za realizację przelewów i usługi bankowości elektronicznej 101 877 59 568 42 309 71,0%
z tytułu zobowiązań gwarancyjnych i operacji dokumentowych 57 625 38 512 19 113 49,6%
z tytułu zarządzania aktywami i operacji brokerskich 117 935 91 249 26 686 29,2%
z tytułu obsługi kart płatniczych i kredytowych 216 707 118 879 97 828 82,3%
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 60 249 47 015 13 234 28,1%
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów Banku i pozyskiwania klientów 28 302 13 431 14 871 110,7%
pozostałe prowizje 13 884 12 182 1 702 14,0%
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 042 700 724 714 317 986 43,9%
Koszty z tytułu opłat i prowizji
z tytułu działalności kredytowej i leasingu (2 768) (2 803) 35 (1,3%)
z tytułu obsługi rachunków (5 598) (3 951) (1 647) 41,7%
z tytułu obsługi gotówkowej (15 582) (6 343) (9 239) 145,7%
za realizację przelewów i usługi bankowości elektronicznej (4 565) (1 959) (2 606) 133,0%
z tytułu zarządzania aktywami i operacji brokerskich (19 295) (20 109) 814 (4,0%)
z tytułu obsługi kart płatniczych i kredytowych (115 656) (74 432) (41 224) 55,4%
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (14 972) (11 592) 3 380 29,2%
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów Banku i pozyskiwania klientów (29 044) (24 075) (4 969) 20,6%
pozostałe prowizje (15 282) (12 060) (3 222) 26,7%
Koszty z tytułu opłat i prowizji (222 763) (157 324) (65 439) 41,6%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 819 937 567 390 252 547 44,5%

Przychody z tytułu dywidend

Przychody z tytułu dywidend w 2019 r. wynosiły łącznie 6 007 tys. zł i pochodziły z zysków spółek za rok 2018, w których Bank posiadał udziały mniejszościowe, tj.: Biuro Informacji Kredytowej S.A. (4 221,0 tys. zł), Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR, 1 179,4 tys. zł), VISA (377,2 tys. zł) oraz CCIG Group Sp. z o.o. (229,8 tys. zł).

Przychody z tytułu dywidend w 2018 r. pochodziły odpowiednio z zysków Biura Informacji Kredytowej S.A. (3 944,0 tys. zł), Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (KIR, 783,7 tys. zł) oraz organizacji VISA (132,4 tys. zł).

Wynik na działalności handlowej oraz wynik na działalności inwestycyjnej

Wynik na działalności handlowej w 2019 r. wyniósł 682 415 tys. zł i był wyższy o 351 642 tys. zł, tj. o 106,3% r/r. Poziom i zmienność tego wyniku kształtowane są głównie przez wycenę instrumentów pochodnych oraz wynik z pozycji wymiany. Czynnikiem pozytywnie wpływającym na poziom wyniku z działalności handlowej ale jednocześnie zaburzającym porównywalność z poprzednim rokiem, był fakt ujęcia w rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Banku za 2018 r. dwóch miesięcy wyników Podstawowej Działalności RBPL.

Wynik na działalności inwestycyjnej w 2019 r. był ujemny i wyniósł -31 836 tys. zł. Był on niższy o 80 674 tys. zł w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2018 r. (zysk w kwocie 48 838 tys. zł).
Pozycją decydującą o poziomie wyniku w 2019 r. była zmiana wyceny portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, która była ujemna i wyniosła -35 654 tys. zł (w 2018 r. +5 984 tys. zł).

W 2018 r. najważniejszą pozycją były zyski ze sprzedaży instrumentów dłużnych w kwocie 41 244 tys. zł, których większa część została zrealizowana w 4 kwartale.

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne w 2019 r. wyniosły 182 705 tys. zł i były niższe o 205 073 tys. zł, tj. o 52,9% w porównaniu z 2018 r.

zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2018 tys. zł %
Zysk na sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych 20 957 13 738 7 219 52,6%
Z tytułu sprzedaży towarów i usług 32 994 15 064 17 930 119,0%
Rozwiązanie rezerw na sprawy sporne i pozostałe zobowiązania 12 336 2 173 10 163 467,7%
Z tytułu odzyskania kosztów windykacji 18 512 16 466 2 046 12,4%
Z tytułu odzyskanych odszkodowań 2 644 13 192 (10 548) (8,0%)
Przychody z działalności leasingowej 9 155 26 626 (17 471) (65,6%)
Przychody z okazjonalnego nabycia RBPL 0 291 706 (291 706) (100%)
Inne przychody operacyjne 86 107 8 813 77 294 877,0%
Pozostałe przychody operacyjne – razem 182 705 387 778 (205 073) (52,9%)

Na poziom przychodów zrealizowanych w analizowanych okresach wpłynęły przede wszystkim:

 • dokonanie wstępnego rozliczenia księgowego połączenia jednostek i wyliczenia zysku z tytułu okazyjnego nabycia RBPL, w wyniku którego w 2018 r., w ramach pozostałych przychodów operacyjnych ujęto kwotę 291 706 tys. zł,
 • rozpoznanie w pozycji inne przychody operacyjne kwoty 42 435 tys. zł ze zrealizowanej w czerwcu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (Spółka Faktoringowa). Kwotę 45 000 tys. zł rozpoznano w I półroczu 2019 r., natomiast w lipcu 2019 r. Bank i Spółka Faktoringowa dokonały ostatecznej weryfikacji przeniesionych wartości należności faktoringowych netto, będących podstawą kalkulacji ceny sprzedaży na koniec czerwca 2019 r. Powstała różnica w wysokości 2 565 tys. zł została zaksięgowana w III kwartale 2019 r.

Dodatkowo na poziom pozostałych przychodów operacyjnych w 2019 r. pozytywnie wpłynęły:

 • wzrost przychodów z tytułu sprzedaży towarów i usług o 17 930 tys. zł, tj. o 119,0%,
 • wzrost przychodów z tytułu rozwiązania rezerw na sprawy sporne i pozostałe zobowiązania o 10 163 tys. zł, tj. o 467,7%,
 • wzrost zysku na sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych o 7 219 tys. zł, tj. o 52,6%.

Negatywnie na wielkość pozostałych przychodów operacyjnych w 2019 r. wpłynęły:

 • spadek przychodów z działalności leasingowej o 17 471 tys. zł, tj. o 65,6%,
 • spadek przychodów z tytułu odzyskanych odszkodowań o 10 548 tys. zł, tj. o 80,0%.

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszy operacyjne w 2019 r. wyniosły 305 484 tys. zł i były wyższe o 158 077 tys. zł (tj. o 107,2%) w porównaniu z 2018 r. głównie w wyniku:

 • utworzenia rezerw na proporcjonalny zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu w łącznej kwocie 69,6 mln zł, jako rezultat wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 r. w sprawie C-383/18, dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty,
 • utworzenia w ciężar wyników IV kwartału 2019 r. rezerwy na ryzyko portfelowe dotyczące postępowań w sprawie kredytów mieszkaniowych w CHF w kwocie 29,5 mln zł (wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18),
 • utworzenia w III kwartale 2019 r. rezerwy w wysokości 11,3 mln zł z tytułu niekorzystnego dla Banku wyroku sądowego dotyczącego sprawy opcyjnej klienta korporacyjnego oraz 6,4 mln zł rezerwy na stratę operacyjną związaną z niepoprawnym wykonaniem zajęcia skarbowego w 2017 r.
zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2018 tys. zł %
Strata na sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych (63 305) (16 002) (47 303) 295,6%
Z tytułu utworzenia rezerw na sprawy sporne i pozostałe zobowiązania (111 347) (41 608) (69 739) 167,6%
Z tytułu windykacji należności (46 086) (36 294) (9 792) 27,0%
Z tytuły przekazanych darowizn (6 007) (3 342) (2 665) 79,7%
Koszty z działalności leasingowej (20 476) (22 229) 1 753 (7,9%)
Koszty dotyczące odszkodowań, kar i grzywien (16 907) (2 576) (14 331) 556,3%
Pozostałe koszty operacyjne (41 356) (25 356) (16 000) 63,1%
Pozostałe koszty operacyjne – razem (305 484) (147 407) (158 077) 107,2%

Dodatkowo na poziom pozostałych kosztów operacyjnych w 2019 r. wpływ miały:

 • wyższe o 47 303 tys. zł, tj. o 295,6% straty na sprzedaży lub likwidacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych;
 • wyższe o 16 000 tys. zł tj. o 63,1% pozostałe koszty operacyjne.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w 2019 roku wyniósł -441 890 tys. zł i jego negatywny wpływ na wyniki Grupy był mniejszy o 115 792 tys. zł, tj. o 20,8% w porównaniu z 2018 r.

Czynnikiem negatywnie wpływającym na poziom wyniku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w 2019 r. i jednocześnie zaburzającym porównywalność z 2018 r. był fakt istotnego zwiększenia wielkości portfela kredytowego oraz ujęcia w rachunku zysków i strat Grupy za 2018 r. dwóch miesięcy przychodów i kosztów z tytułu odpisów dotyczących Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”) nabytej 31 października 2018 r.

Dodatkowo w wyniku transakcji nabycia RBPL w roku 2018 rozpoznany został odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w horyzoncie 12-miesięcy dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom bez utraty wartości, należności od banków oraz dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu („ECL”), w łącznej w kwocie 238 897 tys. zł.

Bez uwzględnienia odpisu ECL w 2018 r. wynik z odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe wyniósłby -318 785 mln zł i byłby niższy o 123 105 tys. zł w porównaniu do 2019 r.

Biorąc pod uwagę główne segmenty operacyjne*:

 • segment Bankowości Detalicznej i Biznesowej odnotował zwiększenie ujemnego salda odpisów o 142 516 tys. zł r/r,
 • segment Bankowości MŚP – zwiększenie o 29 228 tys. zł r/r,
 • segment Bankowości Korporacyjnej (łącznie z CIB) – zmniejszenie o 28 637 tys. zł r/r.

W 2019 r. Grupa zawarła umowy dotyczące sprzedaży portfela kredytów z portfela detalicznego, MŚP i korporacyjnego. Wartość bilansowa brutto sprzedanego portfela wynosiła 447 953 tys. zł, wysokość utworzonych odpisów z tytułu utraty wartości wynosiła 358 972 tys. zł. Cena umowna sprzedaży tych portfeli została ustalona na 114 396 tys. zł. Wpływ netto na wynik Grupy z tytułu sprzedaży portfeli wyniósł 25 414 tys. zł i jest prezentowany w liniach utworzenie i rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek.

W 2018 r. Grupa zawarła umowy dotyczące sprzedaży portfela kredytów z portfela detalicznego i MŚP. Kwota wierzytelności sprzedanych w ramach umów objętych w istotnej części odpisami z tytułu utraty wartości, bądź w całości spisanych z bilansu Banku, wynosiła 1 072 097 tys. zł (kwoty główne, odsetki i inne należności poboczne). Cena umowna sprzedaży tych portfeli została ustalona na 126 152 tys. zł. Wpływ netto na wynik Grupy z tytułu sprzedaży portfeli wyniósł 30 436 tys. zł i jest prezentowany w liniach utworzenie i rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek.

Koszt ryzyka kredytowego wyrażony jako relacja wyniku z tytułu odpisów aktualizujących do średniego stanu kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom, wycenianych wg zamortyzowanego kosztu (obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów) wyniósł w 2019 r. 0,59% i poprawił się o 37 pb w porównaniu do 2018 r. (0,96%). Bez uwzględnienia w 2018 r. wpływu odpisu ECL koszt ryzyka wyniósłby 0,55% czyli ukształtowałby się na poziomie porównywalnym z uzyskanym w 2019 r. Wskaźnik bez uwzględnienia wpływu sprzedaży portfela wyniósłby 0,62% dla 2019 r. i 0,60% dla 2018 r. (bez ECL).

*Informacje w oparciu o notę segmentacyjną ujętą w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja

Ogólne koszty administracyjne (łącznie z amortyzacją) Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska za 2019 r. wyniosły 2 922 084 tys. zł i były wyższe r/r o 872 698 tys. zł, tj. o 42,6%.

Na wzrost kosztów wpłynęło głównie połączenie Banku z Podstawową Działalnością Raiffeisen Bank Polska S.A. (Core RBPL) i poniesione tym samym koszty integracji, a także wzrost opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2018 tys. zł %
Koszty pracownicze (1 368 777) (1 057 189) (311 588) 29,5%
Koszty marketingu (146 983) (107 498) (39 485) 36,7%
Koszty informatyczne i telekomunikacyjne (288 778) (152 399) (136 379) 89,5%
Czynsze 0 (158 268) 158 268 (100%)
Koszty z tyt. leasingu krótkoterminowego i eksploatacji (97 414) 0 (97 414) x
Pozostałe koszty rzeczowe (351 764) (235 954) (115 810) 49,1%
Podróże służbowe (21 934) (13 599) (8 335) 61,3%
Koszty bankomatów i obsługi gotówkowej (7 016) (4 091) (2 925) 71,5%
Koszty outsourcingu w działalności leasingowej (4 604) (6 735) 2 131 (31,6%)
Opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (166 100) (117 294) (48 806) 41,6%
Opłata na koszty nadzoru (KNF) (14 567) (6 645) (7 922) 119,2%
Ogólne koszty administracyjne – razem (2 467 937) (1 859 672) (608 265) 32,7%
Amortyzacja (454 147) (189 714) (264 433) 139,4%
Koszty ogółem (2 922 084) (2 049 386) (872 698) 42,6%

Łączna kwota kosztów integracji w 2019 r. wyniosła 414,5 mln zł (w tym 4,1 mln zł dotyczyło przejęcia SKOK Rafineria), wobec 265,8 mln zł w 2018 r., z czego:

 • 389,9 mln zł zostało ujęte w ogólnych kosztach administracyjnych i amortyzacji,
 • 24,6 mln zł – w pozostałych kosztach operacyjnych i dotyczy głównie kosztów likwidacji majątku trwałego (29,6 mln zł), aktualizacji z tytułu utraty wartości nieruchomości (6,0 mln zł) oraz rezerwy na restrukturyzację oddziałów (pomniejszenie kosztów o 10,5 mln zł),

Koszty integracji ujęte w ogólnych kosztach administracyjnych i amortyzacji dotyczą głównie integracji z RBPL i obejmują m.in.:

 • koszty IT związane z infrastrukturą i migracją systemów oraz outsorcingiem usług – 110,5 mln zł,
 • koszty naliczenia przyśpieszonej amortyzacji systemów w związku z procesami połączeniowymi banków – 105,1 mln zł,
 • koszty pracownicze – 89,6 mln zł,
 • koszty usług konsultingowych – 29,8 mln zł,
 • koszty rebrandingu związane ze zmianą nazwy Banku od 1 kwietnia 2019 r. – 25,2 mln zł,
 • koszty związane z reorganizacją placówek Banku (z wyłączeniem kosztów IT) – 12,0 mln zł,
 • pozostałe koszty integracji (administracyjne, podróże) – 9,8 mln zł.

Największy wzrost kosztów rodzajowych r/r (o 311,6 mln zł) nastąpił w pozycji koszty pracownicze, co w głównej mierze wynika ze wzrostu zatrudnienia w związku z przejęciem pracowników RBPL, kosztów rezerw utworzonych na programy retencyjne oraz z włączenia w struktury Grupy 3 spółek, należących wcześniej do Grupy Kapitałowej RBPL.

W 2018 r. Bank utworzył rezerwę na restrukturyzację zatrudnienia w kwocie 130,5 mln zł.

zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2018 tys. zł %
Koszty wynagrodzeń (1 124 367) (747 229) (377 138) 50,5%
Narzuty na wynagrodzenia (185 938) (124 769) (61 169) 49,0%
Świadczenia na rzecz pracowników (30 282) (34 441) 4 159 (12,1%)
Koszty rezerwy na restrukturyzację (2 609) (133 727) 131 118 (98,0%)
Koszty rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów oraz odpraw emerytalnych (11 077) (3 818) (7 259) 190,1%
Odpisy na ZFŚS (12 808) (8 842) (3 966) 44,9%
Pozostałe (1 695) (4 363) 2 668 (61,1%)
Koszty pracownicze (1 368 777) (1 057 189) (311 588) 29,5%

Ponadto na poziom kosztów Grupy w 2019 r. miały wpływ wyższe:

 • koszty informatyczne i telekomunikacyjne (wzrost o 136,4 mln zł) – związane głównie z kosztami utrzymywania systemów połączonego Banku (oprogramowanie i sprzęt) oraz kosztami związanymi z integracją infrastruktury i systemów IT w związku z fuzją operacyjną;.
 • pozostałe koszty rzeczowe (wzrost o 115,8 mln zł, w tym w spółkach o 13,1 mln zł) – dotyczące głównie kosztów administracyjnych – w związku ze wzrostem zatrudnienia i liczby placówek bankowych po połączeniu z RBPL – w tym: usług telekomunikacyjnych (o 10,6 mln zł), ochrony (o 8,6 mln zł), materiałów biurowych (o 7,5 mln zł), opłat pocztowych oraz outsourcingu i dystrybucji korespondencji masowej (o 7,4 mln zł), podatku VAT od umów dotyczących nieruchomości (wzrost o 20,2 mln zł w wyniku zmiany ewidencji kosztów wg standardów MSSF 16).
 • koszty usług outsourcingowych (wzrost o 63,3 mln zł) – związane głównie z fuzją operacyjną.
 • koszty opłat na rzecz BFG w związku ze wzrostem składek. Łączne składki zaksięgowane w ciężar kosztów Banku za 2019 r. wyniosły 166,1 mln zł i były o 48,8 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego:
  • składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r. (rozliczona w całości w I kwartale 2019 r.) wynosiła 116,1 mln zł, w porównaniu do 52,8 mln zł kosztów (zaksięgowana w I półroczu 2018 r.),
  • składka na fundusz gwarancyjny banków należna za 2019 rok wynosiła 50,0 mln zł i była niższa o 14,5 mln zł od kwoty z 2018 r.

W 2019 r. nastąpił wzrost łącznej kwoty składek na rzecz BFG dla sektora bankowego określonej przez Radę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2 mld zł składki na fundusz restrukturyzacji banków na 2019 r. wobec 960 mln zł na 2018 r. oraz 791 mln zł składki na fundusz gwarancyjny banków na 2019 r. wobec 1,24 mld zł w roku poprzednim).

W 2019 zmniejszyły się natomiast koszty doradztwa i konsultingu o 27,3 mln zł.

W związku z wdrożeniem od 1 stycznia 2019 r. standardu MSSF 16 „Leasing”, który określa jeden model wyceny leasingu nastąpiła zmiana ewidencji kosztów. Koszty czynszów Banku za 2019 r. zostały wykazane: w ramach kosztów amortyzacji jako koszty amortyzacji prawa do użytkowania nieruchomości (115,0 mln zł), w kosztach odsetkowych jako koszty odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu (7,5 mln zł), jako odrębna pozycja kosztów administracyjnych „Koszty z tytułu leasingu krótkoterminowego i eksploatacji” (96,4 mln zł) oraz w pozostałych kosztach rzeczowych jako koszty podatku VAT od umów dot. nieruchomości (20,2 mln zł).

Koszty amortyzacji Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska w 2019 wynosiły 454,1 mln zł i były wyższe o 264,4 mln zł (w tym w spółkach o 0,8 mln zł) w porównaniu do poprzedniego roku, co wynikało głównie z wdrożenia od 1 stycznia 2019 r. standardu MSSF 16 „Leasing” – przesunięcie ewidencji kosztów czynszów, leasingu samochodów, sprzętu IT do amortyzacji – wzrost w Banku o 124,4 mln zł, kosztów naliczenia przyśpieszonej amortyzacji systemów w związku z procesami połączeniowymi banków – wzrost o 105,1 mln zł.

Wyniki wyszukiwania