Raport roczny 2019

CSR i Zrównoważony Rozwój

CSR fundamentem funkcjonowania

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 102-12

Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju Banku

Wierzymy, że warunkiem osiągnięcia faktycznych efektów działań z zakresu odpowiedzialności jest holistyczne podejście. Dlatego realizujemy Strategię CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) i Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas, której 4 filary obejmują:

Etyczne finansowanie gospodarki.

Odpowiedzialne podejście do rozwoju pracowników.

Bycie agentem
pozytywnej zmiany społecznej.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju jest spójna ze Strategią Grupy BNP Paribas. Wspiera realizację Strategii biznesowej Fast Forward, stanowiąc również kluczowy element filaru Entuzjazm.

Odpowiedzialność Banku to przede wszystkim: długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z klientami w zgodzie z zasadami etycznymi, odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracownika, zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby klientów oraz inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej, proekologiczne produkty i usługi oraz popularyzacja eko-postaw.

Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas składa się z 12 zobowiązań w ramach 4 filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiskowa naturalnego.

strate strate

Kluczowym wymiarem odpowiedzialności naszego Banku jest długoterminowe wspieranie rozwoju gospodarki poprzez finansowanie projektów klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw – tak, aby wspierać ich wzrost. Jednocześnie monitorujemy ryzyka CSR w sektorach wrażliwych, a decyzje o udzieleniu finansowania poprzedzają analizy społecznego, ekonomicznego i środowiskowego wpływu firmy oraz przedsięwzięcia. Zrównoważone podejście w wymiarze odpowiedzialności gospodarczej rozumiane jest jako długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z klientami oraz innymi interesariuszami w zgodzie z zasadami etycznymi. W ten sposób możliwe jest równoważenie jakości przeprowadzanych transakcji ze spodziewanym zyskiem w krótkim i długim okresie.

Odpowiedzialność w miejscu pracy przejawia się przede wszystkim w tworzeniu dobrego środowiska, wspierającego rozwój zawodowy pracowników oraz ich zaangażowanie. Służy promowaniu otwartości, szacunku dla różnorodności oraz gotowości do mobilności zawodowej. Podstawą kultury organizacyjnej naszego Banku jest nastawienie na współpracę i budowanie relacji, dbałość o dobry klimat w pracy, wzajemne wsparcie w organizacji oraz udzielanie informacji zwrotnych. Dbamy o naszych pracowników inwestując w rozwój ich karier poprzez szeroką ofertę warsztatów rozwojowych. Naszym celem jest tworzenie przyjaznego miejsca pracy – takiego, w którym cenione są: szacunek, tolerancja i zaufanie. Regularnie mierzymy poziom zadowolenia naszych pracowników poprzez badanie opinii.

Odpowiedzialność w tym wymiarze oznacza aktywne działanie na rzecz otoczenia, w którym Bank prowadzi działalność. To skupienie się na obszarach, w których w najbardziej adekwatny sposób Bank może przyczyniać się do pozytywnej zmiany społecznej, tj. na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz wspieraniu edukacji i kultury, szczególnie w małych społecznościach. Odpowiedzialność społeczna Banku to zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby klientów oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. Skupiamy się na działaniach wspierających pozytywne zmiany społeczne, m.in. przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, a także wspieraniu edukacji oraz kultury. Jesteśmy dumni ze społecznego zaangażowania naszych pracowników oraz licznych programów Fundacji BNP Paribas oferujących wsparcie edukacyjne, a poprzez to – wzmacniających budowę kapitału społecznego.

Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko Bank BNP Paribas realizuje w trzech wymiarach: ograniczania negatywnego wpływu działalności operacyjnej i promocji eko-postaw wśród pracowników, odpowiedzialnego finansowania gospodarki i klientów oraz współpracy i zaangażowania w inicjatywy międzysektorowe. Bank BNP Paribas regularnie podejmuje przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie świadomości pracowników na temat indywidualnego wpływu na otoczenie. Systematycznie prowadzimy i z roku na rok poszerzamy wachlarz inicjatyw naszej organizacji na rzecz oszczędności zasobów. Zachęcamy naszych pracowników do korzystania z alternatywnych środków transportu, uczymy bezpiecznej i oszczędnej jazdy, pokazujemy, że każdy z nas może mieć wpływ na poziom zużycia papieru i wody w organizacji. Nasze działania przynoszą oczekiwane rezultaty i są dobrze postrzegane wśród pracowników.

Kontrybucja Banku do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2015-2030 ONZ

Poprzez realizację Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju Bank BNP Paribas wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W ramach poszczególnych filarów odpowiedzialności Bank zidentyfikował te SDGs, w których jego kontrybucja na rynku polskim jest najbardziej znacząca. Bank kieruje się przekonaniem, iż niezbędny dla sukcesu Agendy 2030 jest cel 17, dlatego aktywnie podejmuje współpracę międzysektorową na rzecz zrównoważonego rozwoju.

celepl celepl

Idea Engagement 2020 Grupy BNP Paribas

W 2018 roku Grupa BNP Paribas wprowadziła globalną między obszarową Ideę Engagement, która opiera się na czterech filarach zaangażowania na rzecz:

  • transformacji energetycznej,
  • wsparcia młodych osób,
  • przedsiębiorczości,
  • otoczenia lokalnego.

Idea ta wyrosła na fundamencie Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju i jest rozwinięciem zobowiązania w ramach odpowiedzialności gospodarczej – pozytywnego wpływu inwestycji i finansowania. Celem Grupy BNP Paribas jest wdrożenie Idei w lokalne uwarunkowania, poprzez rozwój produktów i usług dodanych, które będą odpowiadać na aktualne wyzwania społeczne i klimatyczne. Dla Idei Engagement szczególnie istotne jest wspieranie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez m.in. udzielanie finansowania na rzecz transformacji energetycznej, oferowanie produktów i usług proekologicznych, wspieranie przedsiębiorczości osób młodych i kobiet oraz inne inicjatywy. W październiku 2019 roku, w gronie Członków Zarządu Banku i 100 kluczowych menadżerów, przeprowadziliśmy warsztaty, których celem było wypracowanie nowych produktów i usług spójnych z Ideą Engagement i wspierających naszych klientów w zrównoważonym rozwoju. Wyniki prac warsztatowych będą w 2020 roku stopniowo wdrażane przez obszary biznesowe we współpracy z Biurem CSR poprzez rozwój oferty Banku i działania z obszaru transformacji.

Promocja CSR i zrównoważonego rozwoju

Dni CSR

Jako BNP Paribas wierzymy, że wielkie zmiany zaczynają się od małych, które wprowadzamy sami. Dlatego w naszych codziennych działaniach wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), czyli globalnego planu naprawy świata. W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju organizujemy Dni CSR. Podczas całego tygodnia pracownicy zapoznają się z działaniami w ramach 4 kluczowych filarów odpowiedzialności Banku oraz dowiadują się, jak zmieniać na lepsze swoje otoczenie.

W czerwcu 2019 roku podczas Dni CSR na pracowników naszego Banku czekało wiele atrakcji. W ciągu 5 dni mieli oni okazję wziąć udział w 17 różnych aktywnościach, m.in. w szkoleniach z pierwszej pomocy, rejestracji w bazie dawców szpiku Fundacji DKMS, konsultacjach z dietetykami i trenerami, wykładach inspiracyjnych, testowaniu aut hybrydowych, warsztatach z ekologicznej i bezpiecznej jazdy, spotkaniach z partnerskimi organizacjami społecznymi, warsztatach pszczelarskich i wielu innych.

1 621 osób

skorzystało z konsultacji „Żyj zdrowo”

>150 osób

uczestniczyło w wydarzeniach promujących bezpieczną i ekologiczną jazdę

134 osoby

dołączyły do bazy dawców szpiku Fundacji DKMS

80 osób

wzięło udział w szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy

Śniadanie CSR

Jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata. Mamy realny wpływ na zmiany w naszym otoczeniu. Cieszymy się, że nasi pracownicy aktywnie podejmują działania, które sprawiają, iż stajemy się bardziej odpowiedzialną instytucją. To właśnie dzięki codziennemu zaangażowaniu pracowników zajęliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Z dumą i poczuciem zobowiązania do podejmowania dalszych działań nosimy tytuł najbardziej odpowiedzialnej firmy w Polsce w 2019 roku. Raz do roku, spotykamy się z osobami aktywnie zaangażowanymi w realizację projektów z zakresu CSR i Zrównoważonego Rozwoju, by celebrować to, co wspólnie udało się osiągnąć w ciągu ostatniego roku. Śniadanie CSR to okazja do podsumowań i podziękowań oraz podjęcia planów na nowe inicjatywy.

Bank Zielonych Zmian

Troska o środowisko naturalne jest jednym z kluczowych zobowiązań Banku BNP Paribas. Wierzymy, że wielkie zmiany zaczynają się od nas samych, dlatego każdego dnia przywiązujemy ogromną uwagę do działań na rzecz naszej planety. Po wielu latach intensywnych działań na rzecz środowiska naturalnego, w kwietniu 2019 roku zainaugurowaliśmy Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie dotychczasowe działania organizacji na rzecz wspierania działań proklimatycznych.

Program Bank Zielonych Zmian składa się z wewnętrznej kampanii edukacyjnej kierowanej do pracowników wszystkich obszarów Banku, realnych zmian w funkcjonowaniu organizacji (tzw. eko-usprawnień) oraz nieustannie rozwijanej oferty proekologicznych produktów i usług. Ważną częścią naszych działań jest nawiązywanie partnerstw i promowanie sprawiedliwości klimatycznej w ramach inicjatyw i wydarzeń branżowych. W inicjatywy na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu włączamy zarówno naszych pracowników, jak i klientów Banku. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu w eko-inicjatywy, jesteśmy Bankiem Zielonych Zmian.

Więcej informacji o działaniach w ramach Programu Bank Zielonych Zmian znajduje się w rozdziale Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego.

Ranking Odpowiedzialnych Firm

Nasze działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu są regularnie doceniane w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, który poddaje ocenie przedsiębiorstwa pod względem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. W 2019 roku Bank zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy.

Maria Krawczyńska Dyrektor Biura CSR w BNP Paribas Bank Polska SA

Pozycja lidera w tak prestiżowym rankingu to dla nas ogromne wyróżnienie, docenienie zaangażowania i wytężonej pracy wszystkich pracowników, którzy każdego dnia dbają o wzmacnianie odpowiedzialności naszej instytucji oraz angażują się w ważne inicjatywy prospołeczne i środowiskowe. Awans w klasyfikacji generalnej rankingu na 1. pozycję to ogromna radość, ale przed wszystkim zobowiązanie do dalszej pracy.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu

W ramach partnerstwa z Forum Odpowiedzialnego Biznesu od wielu lat współtworzymy Ligę Odpowiedzialnego Biznesu – bezpłatny program edukacyjny dla studentów na temat CSR. W ramach Ligi wyłaniani są Ambasadorzy CSR, którzy intensywnie szkolą się pod okiem ekspertów oraz promują społeczną odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój na uczelniach wyższych oraz w lokalnych społecznościach. LOB tworzy nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych i liderów zmian.

W ramach jubileuszowej, 15. edycji Ligi byliśmy opiekunem ścieżki „Zarządzanie a CSR”.

Dowiedz się więcej o Lidze Odpowiedzialnego Biznesu.

Wyniki wyszukiwania