Raport roczny 2019

BNP Paribas Leasing Services Spółka z o.o.

BNP Paribas Paribas Leasing Services Sp. z o.o. („Spółka”) we współpracy z Bankiem oferuje klientom pełny wachlarz produktów leasingowych.

W 2019 r. Spółka prowadziła obsługę klientów z segmentów mikroprzedsiębiorstw, Personal Finance, MŚP i klientów korporacyjnych. Po przejęciu od Banku w 2018 r. finansowania klientów w/w segmentów, w roku 2019 kontynuowany był dynamiczny wzrost aktywów pracujących.

  • W 2019 r. Spółka zawarła prawie 20 tys. nowych umów na kwotę 2 316 545 tys. zł. co stanowiło wzrost o 11% r/r.
  • Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. składał się z 4 tys. równych udziałów o łącznej wartości nominalnej 40 000 tys. zł. Suma aktywów natomiast wynosiła 3 439 131 tys. zł.
  • Obecnie Spółka posiada 59 oddziałów.
Podstawowe dane finansowe BNP Paribas Leasing Services Spółka z o.o.
tys. zł 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Suma bilansowa 3 439 131 2 413 330 869 606
Inwestycje długoterminowe* 3 139 626 1 833 087 547 249
Kapitał własny (2 752) 7 244 (11 280)
w tym: wynik finansowy netto (9 996) (14 490) (12 005)
* Należności z tytułu udzielonego finansowania.

Na skutek rozpoznania kosztów poniesionych w związku z nakładami niezbędnymi do przystosowania Spółki do planowanej, znacznej skali działalności oraz w związku efektem rozpoznania odpisów ostrożnościowych z tytułu ryzyka kredytowego na dynamicznie rosnącym portfelu inwestycji długoterminowych Spółka nadal odnotowuje stratę finansową netto. Jest to jednak sytuacja spodziewana i tymczasowa, która powinna ulec zmianie w perspektywie 2020 r. w związku z wejściem w okres stabilizacji skali bilansu w realizowanej przez Spółkę działalności.

Spółka prowadząc działalność nie podlega regulacjom ostrożnościowym w zakresie norm kapitałowych i nie jest zobowiązana do przestrzegania minimalnych współczynników kapitałowych. W grudniu 2018 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki do wartości 40 000 tys. zł przywracając w ten sposób dodatnie saldo kapitałów własnych Spółki.

Strata netto za rok 2019 ponownie spowodowała ujemną wartość kapitałów własnych. W obecnej sytuacji Grupa nie zamierza dokapitalizować Spółki, ponieważ nie identyfikuje się istotnego ryzyka niezrealizowania budżetu na rok 2020 i spodziewanej poprawy sytuacji kapitałowej Spółki. Ewentualne decyzje w tym zakresie planowane są na I połowę 2021 r.

Wyniki wyszukiwania