Raport roczny 2019

Noty objaśniające

2. Zasady rachunkowości przyjęte do Sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

    2.24. Rezerwy

    2.25. Leasing

    2.28. Kapitały

Wyniki wyszukiwania