Raport roczny 2019

Organy Banku

GRI: [ ]
 • 102-18

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Statutu Banku oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A., z uwzględnieniem postanowień „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Walne Zgromadzenia (WZ) zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie, w sposób określony w Statucie Banku zwołuje Zarząd Banku lub – w przypadkach określonych w Statucie – Rada Nadzorcza bądź akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku.

W 2019 r. odbyły się 2 posiedzenia Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.: w dniu 27 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz 15 listopada 2019 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał zamieszczane jest na stronie internetowej Banku.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji, w szczególności wynikające ze wspomnianych powyżej przepisów prawa i regulacji wewnętrznych. Projekty uchwał są przedkładane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Banku, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

Głosowania odbywają się przy pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów, który zapewnia oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, a w przypadku głosowania tajnego eliminuje możliwość identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy. Każda akcja daje prawo jednego głosu.

Uprawnienia akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. i sposób ich wykonywania zostały określone w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku i wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Z uczestnictwem akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu wiążą się w szczególności następujące uprawnienia:

 • każdy akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który powinna zostać wysłana. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Banku oraz żądać odpisu listy,
 • akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w terminie jednego tygodnia przed datą WZ oraz żądać udzielenia przez Zarząd Banku informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad WZ w przypadkach i z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Kodeks spółek handlowych,
 • akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników,
 • akcjonariusz ma prawo przeglądać księgi protokołów z WZ i żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Banku odpisów uchwał;
 • akcjonariusz może żądać tajnego głosowania i zaskarżać uchwały WZ w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego Banku mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.

Każda zmiana Statutu Banku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W zakresie określonym w przepisie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) zmiana statutu wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Wnioski Zarządu Banku w sprawie zmiany Statutu Banku, podobnie jak inne sprawy wnoszone przez Zarząd Banku do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

W sprawach zmiany Statutu, w tym w szczególności w zakresie zmiany firmy Banku, jego siedziby, profilu działalności (o którym mowa w § 5 ust. 2 Statutu Banku), podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku, emisji obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warrantów subskrypcyjnych, a także likwidacji lub rozwiązania Banku, sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa bankowego – uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Uchwała w sprawie łączenia Banku z innym bankiem lub instytucją kredytową wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów (§ 13 ust. 2 Statutu Banku).

Stosownie do postanowień § 20 ust.1 pkt.1 lit. m) Statutu Banku, niezwłocznie po odbyciu Walnego Zgromadzenia uchwalającego zmiany Statutu Banku, do kompetencji Rady Nadzorczej należy ustalenie tekstu jednolitego Statutu oraz wprowadzanie innych zmian do Statutu o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. działa na podstawie w przepisów Prawa bankowego, Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, których treść dostępna jest na stronie internetowej spółki.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dwunastu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce. Statut Banku stanowi, że przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności.

Skład Rady Nadzorczej i Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej wg stanu na 31.12.2019 r.
Komitety Rady Nadzorczej
Imię i nazwisko Funkcja
w Radzie Nadzorczej
Komitet Audytu Komitet ds. Ryzyka Komitet ds.
Zasobów Ludzkich
i Wynagrodzeń
Komitet ds.
Nominacji
Józef Wancer Przewodniczący Członek Członek
Jarosław Bauc Wiceprzewodniczący
członek niezależny
Członek
Jean-Paul Sabet Wiceprzewodniczący Przewodniczący Przewodniczący
Francois Benaroya Członek Członek Przewodniczący Członek Członek
Stefaan Decraene Członek
Magdalena Dziewguć Członek niezależny
Michel Falvert Członek
Sofia Merlo Członek
Piotr Mietkowski Członek
Monika Nachyła Członek Członek
Stéphane Vermeire Członek
Mariusz Warych Członek niezależny Przewodniczący Członek

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.:

 • 27 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało panią Magdalenę Dziewguć na członka Rady Nadzorczej Banku do końca bieżącej pięcioletniej kadencji członków Rady Nadzorczej;
 • 8 listopada 2019 r. Jacques d’Estais złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;
 • 15 listopada 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało panią Sofię Merlo na członka Rady Nadzorczej Banku do końca bieżącej pięcioletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich aspektach jego funkcjonowania, w szczególności poprzez ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku oraz sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocenę wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Jednocześnie jest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Banku.

Oprócz wyżej wymienionych uprawnień i obowiązków, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach określonych w Statucie Banku oraz opiniuje wszelkie wnioski i sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym (w głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w kwestiach przewidzianych przez prawo, bądź sprawach osobowych) zaś w przypadku, gdy liczba głosów oddanych za podjęciem uchwały jest równa liczbie głosów oddanych przeciw, wówczas o wyniku głosowania rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej są skutecznie podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane w trybie pisemnym, bez zwołania posiedzenia lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określają Statut Banku oraz uchwalany przez Radę Regulamin Rady Nadzorczej.

W 2019 r. Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń oraz 7 głosowań w trybie obiegowym/pisemnych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz podjęła 87 uchwał.

Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej. Działalność komitetów ma na celu usprawnienie prac Rady Nadzorczej poprzez przygotowywanie w trybie roboczym opinii, rekomendacji i propozycji decyzji w zakresie przedkładanych do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą wniosków.

W BNP Paribas Bank Polska S.A. funkcjonują następujące komitety Rady Nadzorczej:

 • Komitet Audytu,
 • Komitet ds. Ryzyka,
 • Komitet ds. Zasobów Ludzkich i Wynagrodzeń Banku,
 • Komitet ds. Nominacji.

Zakres i tryb działania ww. komitetów określają ich regulaminy wprowadzone odpowiednimi uchwałami Rady Nadzorczej.

Roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz funkcjonujących w jej ramach komitetów zatwierdzane są przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. i publikowane na stronach internetowych Banku.

Zadaniem Komitetu Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie monitorowania rzetelności informacji finansowych, monitorowania skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej oraz zapewnienia skuteczności funkcji audytu wewnętrznego Banku, w tym poprzez wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Pionu Audytu Wewnętrznego, zapewnienia przepływu informacji i dobrej współpracy pomiędzy audytorem zewnętrznym (biegłym rewidentem), audytem wewnętrznym i Radą Nadzorczą oraz sporządzania sprawozdania rocznego z działalności Komitetu uwzględniającego ocenę ryzyka obszarów będących przedmiotem nadzoru Komitetu oraz podjętych działań i ich efektów.

Posiedzenia Komitetu odbywają się w zależności od potrzeb wynikających z pełnionych zadań, w tym każdorazowo przed publikacją wyników i raportów finansowych Banku, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. W 2019 r. odbyło się 6 posiedzeń Komitetu oraz 5 głosowań w trybie obiegowym/pisemnym.

W skład Komitetu wchodzi przynajmniej trzech członków Rady, w tym dwaj członkowie niezależni Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami, w 2019 r. Komitet zapoznał się m.in. ze sprawozdaniami finansowymi Banku i Grupy Kapitałowej Banku za 2018 r., sprawozdaniami za I i III kwartał 2019 r., sprawozdaniem za I półroczne 2019 r., planami działań Pionu Audytu Wewnętrznego oraz Pionu Monitoringu Zgodności, informacjami na temat rekomendacji monitorowanych oraz realizacji zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, raportami z działań Pionu Audytu Wewnętrznego oraz raportami z działalności Pionu Monitoringu Zgodności, sprawozdaniami z wykonywania funkcji audytu i compliance w Biurze Maklerskim oraz sprawozdaniem z wykonania funkcji zgodności w Działalności Powierniczej, a także raportami dotyczącymi oceny efektywności mechanizmów i procesów kontroli wewnętrznej. Komitet zaakceptował Zasady postępowania w zakresie ujawniania i wymiany informacji pomiędzy KNF, firmą audytorską, kluczowym biegłym rewidentem a komórką zgodności oraz innymi komórkami odpowiedzialnymi za mechanizmy kontrolne w ramach systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Ponadto, Komitet Audytu zaakceptował audytowe oraz nieaudytowe (tj. np. doradztwo podatkowe, księgowe) usługi świadczone na rzecz Banku przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, monitorował przestrzeganie zasady niezależności i obiektywizmu biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorował prace wykonywane przez biegłych rewidentów.

Jednocześnie w 2019 r. Komitet Audytu, działając na podstawie zapisów Polityki wyboru firmy audytorskiej sprawował nadzór nad wyborem biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku na lata 2020-2021.

Zadaniem Komitetu ds. Ryzyka jest wspieranie Rady Nadzorczej w pełnieniu przez nią obowiązków nadzorczych w obszarze zarządzania ryzykiem, a w szczególności: opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania ryzyka, opiniowanie opracowanej przez Zarząd Banku strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładanych przez Zarząd informacji dotyczących realizacji tej strategii, wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla, weryfikacja, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka, a w przypadku gdy ceny te nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób rodzajów ryzyka zgodnie z tym modelem i tą strategią, przedstawianie Zarządowi Banku propozycji mających na celu zapewnienie adekwatności cen pasywów i aktywów do tych rodzajów ryzyka.

Komitet składa się z co najmniej trzech członków powoływanych spośród członków Rady Nadzorczej.

Komitet odbywa posiedzenia tak często, jak to jest potrzebne do skutecznego wypełniania swojej misji, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku, w terminach ustalonych uprzednio przez Przewodniczącego.

W 2019 r. odbyły się 4 posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka.

Wypełniając swoje zadania w 2019 r. Komitet omawiał m.in.: dashboard ryzyka kredytowego i operacyjnego, dashboard ryzyka ALMT wraz z informacją nt. ryzyka rynkowego, płynności i kontrahenta oraz wymogów kapitałowych, zmiany do Strategii zarządzania ryzykiem w Banku i Strategii ryzyka operacyjnego, aktualizację Awaryjnego Planu Kapitałowego Banku i apetytu na ryzyko w Banku, zmiany do Metodyki procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego. Omawiał Raport mapowania ryzyka operacyjnego oraz zatwierdził poziom tolerancji na ryzyko modeli, dokonał przeglądu procesu szacowania kapitału wewnętrznego Banku (ICAAP) oraz przeglądu procesu ILAAP w Banku, omawiał Raporty ryzyka prawnego, Strategię NPL Banku, zagadnienia dotyczące ryzyka outsourcingu.

Zadaniem Komitetu ds. Zasobów Ludzkich i Wynagrodzeń Banku jest wspieranie Rady Nadzorczej w pełnieniu przez nią obowiązków nadzorczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi poprzez monitorowanie i nadzór kluczowych procesów, w szczególności: planów sukcesji, rozwoju zawodowego pracowników, polityki wynagradzania.

Komitet składa się z co najmniej trzech członków powoływanych spośród członków Rady Nadzorczej.

Komitet odbywa posiedzenia tak często jak to jest potrzebne do skutecznego wypełniania swojej misji, ale nie rzadziej niż raz na pół roku.

W 2019 r. Komitet ds. Zasobów Ludzkich i Wynagrodzeń odbył 4 posiedzenia, na których m. in. omówił zmiany w składzie Zarządu oraz zmiany warunków wynagrodzenia Członków Zarządu Banku, zmiany w Regulaminie przypisywania i wypłaty składników wynagrodzenia zmiennego członkom Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. Komitet dokonał oceny poziomu realizacji celów przez Członków Zarządu Banku w roku poprzednim oraz omówił propozycję celów do osiągnięcia przez Członków Zarządu Banku w 2019 r. Ponadto omawiał kwestie dotyczące ustalenia kwoty bazowej wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu za 2018 r., potwierdzenia wypłat części odroczonych za lata poprzednie, przyznanie długoterminowej nagrody motywacyjnej oraz rozliczenia programu Success Fee związanego z realizacją zadań w ramach procesu transformacji w 2018 r.

Zadaniem Komitetu ds. Nominacji jest wspieranie Rady Nadzorczej w pełnieniu przez nią obowiązków w zakresie oceny kwalifikacji kandydatów na członków Zarządu Banku a także kandydatów na członków Rady Nadzorczej, określaniu zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęconego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji; dokonywanie okresowej oceny, co najmniej raz roku, struktury, wielkości, składu i skuteczności działania Zarządu Banku oraz rekomendowanie zmian w tym zakresie Radzie Nadzorczej.

Komitet składa się z co najmniej trzech członków powoływanych spośród członków Rady Nadzorczej, posiadających odpowiednią wiedzę oraz odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie działalności Banku, aby móc właściwie ocenić skład Zarządu/Rady Nadzorczej, w tym rekomendowanych kandydatów na wolne stanowiska w Zarządzie/Radzie Nadzorczej.

Komitet odbywa posiedzenia tak często, jak to jest potrzebne do skutecznego wypełniania swojej misji, w terminach ustalonych uprzednio przez Przewodniczącego.

W 2019 r. odbyły się 4 posiedzenia Komitetu na których m.in. omówiono zmiany do Polityki oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu Banku i osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A. Ponadto dokonano oceny adekwatności kandydatów na członka Rady Nadzorczej i wiceprezesa Zarządu Banku oraz dokonano okresowej oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu.

Zarząd Banku

Zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Banku, Zarząd Banku liczy od czterech do dwunastu członków, a od 1 stycznia 2019 r. od czterech do dziesięciu, zaś od dnia 1 stycznia 2020 r. – od czterech do dziewięciu członków.

Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezesi i/lub Członkowie Zarządu, którzy są powoływani, odwoływani i zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Co najmniej dwóch spośród członków Zarządu Banku, w tym Prezes Zarządu, powinno posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające stabilne i ostrożne zarządzanie Bankiem. Co najmniej połowę Członków Zarządu Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. stale zamieszkałe w Polsce, władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.

Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz. Szczegółowy opis działania, w tym zakres kompetencji Zarządu, zawiera § 22 ust. 2 Statutu Banku oraz Regulamin Zarządu Banku (zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Banku).

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, nie zastrzeżone przepisami prawa lub Statutu do kompetencji innych organów Banku. Decyzje Zarządu mają formę uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

Statut Banku nie przyznał Zarządowi żadnych szczególnych uprawnień w zakresie emisji lub wykupu akcji.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb. Mają one formę jednoczesnego zgromadzenia członków Zarządu w jednym miejscu lub komunikowania się członków Zarządu przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Sposób reprezentacji Banku określa Statut, zgodnie z którym do składania oświadczeń woli umocowani są:

 • dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego pełnomocnictwa,
 • prokurenci działający w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, a w przypadku ustanowienia prokury łącznej dwaj prokurenci działający łącznie.
Skład Zarządu Banku na 31.12.2019 r. wraz z podziałem odpowiedzialności funkcjonalnej poszczególnych członków
Imię i nazwisko Funkcja w
Zarządzie Banku
Nadzorowany obszar
Przemysław Gdański Prezes Zarządu Obszar Zarządzania Bankiem, Strategii i Rynków Rolnych, w tym nadzór nad Pionem Audytu Wewnętrznego, Pionem Monitoringu Zgodności, Pionem Marketingu, Komunikacji i Zaangażowania Społecznego, Pionem Prawnym, Pionem Strategii i Analiz Rynkowych, Pionem Agrobiznesu, Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu Obszar Finansów, w tym nadzór nad sferą rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz kontroli finansowej
Daniel Astraud Wiceprezes Zarządu Obszar Transformacji i Integracji Banku
André Boulanger Wiceprezes Zarządu Obszar Bankowości CIB, w tym nadzór nad działalnością depozytariusza
Przemysław Furlepa Wiceprezes Zarządu Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej oraz Biuro Maklerskie
Wojciech Kembłowski Wiceprezes Zarządu Obszar Ryzyka, w tym nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności Banku
Kazimierz Łabno Wiceprezes Zarządu Obszar Operacji i Wsparcia Biznesu
Jaromir Pelczarski Wiceprezes Zarządu Obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa
Volodymyr Radin Wiceprezes Zarządu Obszar Bankowości Personal Finance
Jerzy Śledziewski Wiceprezes Zarządu Obszar Bankowości Korporacyjnej i MŚP

Zmiany w składzie Zarządu Banku w okresie 1 stycznia-31 grudnia 2019 r.:

 • 15 maja 2019 r. pan Philippe Paul Bézieau złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 30 września 2019 r.,
 • 15 maja 2019 r. Rada Nadzorcza powołała pana Volodymyra Radina do Zarządu Banku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 1 października 2019 r. na okres do czasu zakończenia bieżącej trzyletniej wspólnej kadencji członków Zarządu Banku,
 • 12 grudnia 2019 r. pan Daniel Astraud złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wyniki wyszukiwania