Raport roczny 2019

Oferta produktowa dla podsegmentu Agro

BNP Paribas Bank Polska dla segmentu rolno-spożywczego posiada kompleksową ofertę produktową, w tym: rachunki bieżące, lokaty terminowe, kredyty oraz ubezpieczenia dla rolników (dobrowolne i obowiązkowe).

W zakresie działalności kredytowej oferta Banku obejmuje szeroki wachlarz kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla rolników oraz firm Agro, w tym kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką - Agro Ekspres, kredyt inwestycyjny na finansowanie gospodarstw rolnych - Agro Progres oraz kredyty preferencyjne.

Tradycyjnie kredyty preferencyjne w większości wykorzystywane są na zakup gruntów rolnych, budowę oraz modernizację budynków oraz zakup maszyn i urządzeń, a także zakładanie plantacji wieloletnich. Z oferty tej mogą korzystać nie tylko rolnicy, ale również firmy z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Poza własną ofertą Bank we współpracy z firmami zewnętrznymi przygotowuje oferty dedykowane dla rolników dotyczące usług dodatkowych.

W marcu 2019 r. nastąpiła zmiana Zasad udzielania kredytów preferencyjnych, polegająca na zwiększeniu z 15 tys. EUR do 20 tys. EUR limitu pomocy de minimis dla podmiotów korzystających z kredytów na zakup użytków rolnych oraz kredytów klęskowych z poziomem strat mniejszym bądź równym 30%.

W celu ułatwienia oferowania produktu ubezpieczeniowego Życie i Zdrowie w systemie obsługi sprzedaży zostały wprowadzone nowe funkcjonalności pozwalające na kopiowanie danych ubezpieczającego z polis Sprzętu rolniczego, Upraw i Concordia Agro bezpośrednio do polisy Życie i Zdrowie. Dodatkowo, ulotki dotyczące tego produktu były automatycznie dodawanie do innych rodzajów polis.

W 2019 r. można było zaobserwować zwiększenie liczby wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW). W związku z tym, że projekty te finansowane są ze źródeł publicznych, duży nacisk położony jest na transparentność wyboru wykonawców usług czy dostawców dóbr w ramach projektów. Beneficjenci PROW 2014-2020 są zobligowani do upubliczniania zapytań ofertowych o wartości powyżej 30 tys. EUR na portalu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tym samym Bank ma dostęp do listy potencjalnych klientów, którzy realizują inwestycje na terenie działania danego Oddziału czy Centrum Biznesowego.

We wrześniu 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nowy program pomocy z PROW 2014-2020 na systemy nawodnieniowe dla rolników. Program umożliwia refundację 50% (lub 60% w przypadku młodych rolników) nakładów inwestycyjnych związanych z budową ujęć wody, zakupem nowych maszyn i urządzeń czy instalacji, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody.

Bank oferuje na inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych w ramach PROW 2014-2020: Kredyt Unia+ dla gospodarstw oraz Pożyczkę leasingową europejską.

Natomiast dla inwestycji realizowanych bez dotacji: Kredyt preferencyjny (z linii RR), z niskim oprocentowaniem, Kredyt Agro Progres lub Pożyczkę leasingową zwykłą przeznaczoną na finansowanie zakupu maszyn i urządzeń, które przechodzą na własność pożyczkobiorcy, w ramach uproszczonej procedury leasingowej, z szybką decyzją o przyznaniu finansowania.

Bank w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 r. prowadził kampanię promocyjną kredytów na systemy nawodnieniowe polegająca na obniżeniu prowizji do 0% dla kredytów ubezpieczonych.

5 listopada 2019 r. BNP Paribas Bank Polska podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) Umowę portfelową linii gwarancyjnej FGR. Fundusz Gwarancji Rolnych jest to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny BGK dostępny dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i po raz pierwszy dla producentów produkcji podstawowej (rolników). Mityguje on skutki braku odpowiednich (z punktu widzenia banków) zabezpieczeń, m.in. w związku z ograniczeniami w zakresie egzekucji z majątku rolnika. Zastosowanie gwarancji umożliwia zastosowanie bardziej korzystnych warunków kredytowania. W przypadku przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego FGR oferuje korzystniejsze warunki niż program gwarancji de minimis, tj. zakres gwarancji do 80% kwoty kredytu oraz maksymalną kwotę gwarancji do 10 mln zł. Wdrożenie gwarancji do oferty Banku nastąpi w I kwartale 2020 r.

12 grudnia 2019 r. Bank podpisał Umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym wprowadzającą Instrument Podziału Ryzyka PF4EE (Private Financing for Energy Efficiency). Celem tego instrumentu jest zwiększenie działalności w zakresie kredytowania inwestycji w efektywność energetyczną oraz poprawa warunków finansowania inwestycji poprzez m. in. niższe ceny, dłuższe okresy zapadalności i mniej rygorystyczne wymogi w zakresie bezpieczeństwa.

W ramach tej umowy Bank będzie oferował rolnikom z segmentu mikroprzedsiębiorstw finansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na korzystniejszych warunkach. Wdrożenie tego produktu planowane jest w I kwartale 2020 r.

Od 15 stycznia do 31 maja 2019 r. prowadzona była coroczna kampania sprzedażowa Agro Ofensywa dedykowana rolnikom oraz przedsiębiorcom Agro. Kampania przeznaczona była zarówno dla mikroprzedsiębiorstw jak i klientów MŚP.

Celem kampanii było pozyskanie nowych klientów oraz wzrost sprzedaży produktów kredytowych i leasingowych. Oferta promocyjna dotyczyła kredytów: Agro Ekspres, Rzeczówka (kredyt obrotowy w rachunku kredytowym: odnawialny i nieodnawialny), Agro Progres, Unia+ oraz preferencyjnych. A w ramach współpracy ze spółką BNP Paribas Leasing Solutions oferowane były atrakcyjne warunki cenowe dla leasingu i pożyczki leasingowej.

Wsparciem kampanii były dedykowane materiały marketingowe, reklama w mediach tradycyjnych (np. prasa, bankomaty) oraz kampanie on-line i w social mediach. Agro Ofensywa obecna była także na targach branżowych (AgroTech Kielce 2019) oraz spotkaniach biznesowych z klientami.

W 2019 r. pracownicy Zespołów Ekspertów Agro (dla segmentów Mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP i Korporacji) brali udział w szeregu zadań pro-sprzedażowych oraz podnoszących jakość obsługiwanego już portfela. Odbyło się ponad 1000 spotkań z obecnymi i potencjalnymi klientami Banku, sporządzono ponad 600 opinii eksperckich – z czego większość na potrzeby nowych transakcji oraz ok. 250 na potrzeby ryzyka w ramach wsparcia przeglądów funkcjonującego portfela Agro (weryfikacja kondycji gospodarstw i rekomendacja kierunku współpracy).

W omawianym okresie Eksperci Agro przeprowadzili ponad 350 szkoleń dla pracowników Banku. Brali udział w ok. 100 wydarzeniach Agro na szczeblu krajowym i regionalnym realizując misję budowania wizerunku Banku w tym środowisku. Dodatkowo Eksperci Agro wspierali inicjatywy i projekty takie jak: portal Agronomist.pl czy akcja Zasady Bezpiecznego Finansowania Agro – skierowana do klientów jak i pracowników Banku.

W związku ze zmianą nazwy Banku oraz potrzebą wyróżnienia oferty skierowanej do segmentu agrobiznesu, w kwietniu 2019 r. wprowadzono dedykowany dla Agro sub-brand BNP Paribas Food&Agro, który jest wykorzystywany w materiałach marketingowych (listy, karty produktów, prezentacje produktowe, wizytówki, materiały reklamowe itp.).

Wyniki wyszukiwania