Raport roczny 2019

BGZ Poland ABS1 Designated Activity Company

BGZ Poland ABS1 Designated Activity Company („SPV”, „Spółka”) z siedzibą w Irlandii, 3rd Floor Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin jest spółką celową, z którą Bank przeprowadził w grudniu 2017 r. transakcję sekurytyzacji części portfela kredytowego. Grupa nie posiada zaangażowania kapitałowego w tej jednostce ani nie jest z nią powiązana organizacyjnie. Przedmiot działalności Spółki jest ograniczony w sposób opisany w art. 92a ust. 4 ustawy Prawo Bankowe. Wyłączną działalnością tego podmiotu jest nabywanie wierzytelności i emitowanie papierów wartościowych.

Zgodnie z umowami zawartymi 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.), Bank przeniósł na SPV wierzytelności z portfela kredytów i pożyczek gotówkowych oraz kredytów samochodowych udzielonych w walucie polskiej. Następnie SPV wyemitowała papiery wartościowe oraz zaciągnęła pożyczkę zabezpieczoną ww. wierzytelnościami.

SPV podlega konsolidacji na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wyniki wyszukiwania