Raport roczny 2019

Struktura akcjonariatu i notowania akcji

Akcjonariat

Na 31 grudnia 2019 r. w akcjonariacie Banku znajdowało się dwóch akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu: BNP Paribas i BNP Paribas Fortis SA/NV, łącznie posiadający 88,76% głosów. Pozostała część akcji Banku (11,24%) znajduje się w wolnym obrocie (free float).

  • W 2019 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu Banku.
  • Akcje Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 27 maja 2011 r. (debiut Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.).
  • Akcje Banku oznaczone kodem ISIN: PLBGZ0000010 notowane są na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) pod nazwą skróconą BNPPPL oraz oznaczeniem BNP.
  • Od 23 września 2019 r. akcje przynależą do indeksów mWIG40 i mWIG40TR.

147 418 918 – Liczba akcji ogółem

Zobowiązanie inwestorskie BNP Paribas dotyczące płynności akcji Banku

Zgodnie z zobowiązaniem podjętym przez BNP Paribas SA wobec Komisji Nadzoru Finansowego, złożonym 14 września 2018 r., liczba akcji Banku w wolnym obrocie powinna zostać zwiększona do co najmniej 25% plus jedna akcja w terminie najpóźniej do końca 2023 r.

Notowania akcji BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na sesji w dniu 30 grudnia 2019 r. kurs zamknięcia akcji wyniósł 68,00 zł i był wyższy o 40,21% w porównaniu do 28 grudnia 2018 r. W tym samym okresie indeks WIG-Banki spadł o 9,19%.

 

 

Kurs akcji

Średni kurs akcji Banku w 2019 r. w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł o 3,26% i wyniósł 58,90 zł (57,04 zł w 2018 r.). Średni wolumen obrotu akcjami Banku wyniósł 1 860,55 akcji na sesję, a średnia wartość obrotu 118,26 tys. zł na sesję (w 2018 r. odpowiednio: 4 964,31 akcji i 205,40 tys. zł). Swoje maksimum kurs osiągnął w dniu 22 lipca 2019 r. (73,80 zł).

Po znacznym spadku ceny w lipcu i sierpniu 2018 r. (kurs zanotował swoje roczne minimum na poziomie 38,00 zł, na sesji w dniu 5 września 2018 r., co zbiegło się w czasie z problemami na rynku kapitałowym spowodowanymi przez spadek zaufania i problemy niektórych towarzystw funduszy inwestycyjnych) w roku 2019 kurs akcji Banku odrobił straty i osiągnął poziomy wyższe niż notowane w 2018 r. Na cenę akcji pozytywnie wpłynęła konsekwentna realizacja strategii oraz wzrost skali działalności i wyników finansowych w rezultacie finalizacji transakcji przejęcia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

Wzrost zainteresowania akcjami Banku najlepiej oddaje wzrost średniego dziennego wolumenu obrotu, który z poziomu 399,5 szt. akcji w I kwartale 2019 r., poprzez 940,95 szt. akcji w kolejnym kwartale i 2 973,35 szt. akcji w III kwartale, osiągnął poziom 3 042,31 szt. akcji w ostatnim kwartale 2019 r. Znalazło to odzwierciedlenie we wzroście średniej dziennej wartości obrotu która w kolejnych kwartałach 2019 r. wyniosła odpowiednio: 20,01 tys., zł, 49,91 tys. zł, 205,59 tys. zł oraz 191,00 tys. zł w IV kwartale.

58,90

Średni kurs akcji

1 860,55 akcji

Średni wolumen obrotu akcjami

118,26 tys. zł

Średnia wartość obrotu na sesję

W I i II kwartale 2019 r. cena akcji pozostawała na niskim poziomie (średnia dzienna wyniosła odpowiednio 50,01 zł i 53,03 zł) przy stosunkowo niskim średnim dziennym wolumenie obrotu i średniej wartości obrotu na sesję. III kwartał 2019 r. przyniósł zdecydowaną poprawę kursu akcji Banku. Średnia cena wzrosła do 68,75 zł, przy zauważalnym wzroście średniego dziennego wolumenu i wartości obrotu.

Ostatecznie IV kwartał przyniósł stabilizację skali handlu przy nieznacznym spadku średniej ceny akcji (do poziomu 58,90 zł). Spadek ceny związany był m.in. ze pogorszeniem sentymentu do akcji banków w rezultacie niekorzystnych dla branży wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych indeksowanych do franka szwajcarskiego (CHF) oraz częściowego zwrotu prowizji od kredytów konsumenckich spłacanych przed terminem.

Notowania akcji Banku od 28.12.2018 r. do 30.12.2019 r.

Zmiana kursu akcji Banku vs. WIG-Banki od 28.12.2018 r. do 30.12.2019 r. (28.12.2018 = 100%)

Wyniki wyszukiwania