Raport roczny 2019

BNP Paribas Solutions Spółka z o.o.

BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. („Spółka”) działa od 9 lipca 2014 r. (data wpisu do KRS).

Częścią Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. stała się w rezultacie realizacji nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu 31 października 2018 r. Spółka jest właścicielem internetowej platformy wymiany walut – Rkantor, która stanowi jedno z głównych źródeł przychodu. Klient logując się do swojego rejestru uzyskuje możliwość wymiany walut oraz dokonywania transferów pieniężnych. Wszystkie czynności wykonywane są przez klienta w systemie.

BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. posiada status Krajowej Instytucji Płatniczej (na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 września 2015 r.), który uprawnia do prowadzenia rejestrów płatniczych oraz przeprowadzania przez klientów transferów międzybankowych.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest głównie działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i giełd towarowych, w tym działalność wymiany walut. Ponadto Spółka prowadzi działalność związaną z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki, przetwarzaniem danych, zarządzaniem stronami internetowymi (hosting) oraz działalność wspomagającą usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych), działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.

Aktualnie podstawowym celem BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. jest dostarczenie klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym jak najszerszej gamy produktów z zakresu wymiany walut i transferu środków finansowych za pomocą platformy internetowej Rkantor.com z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa i szybkości, w połączeniu z niskimi kosztami realizowanych transakcji.

Ponadto Spółka realizuje następujące projekty dla Banku:

  • budowę internetowej platformy transakcyjnej do wymiany walut (Nowa FX Pl@net),
  • obsługę programu zakupowego „#Korzystaj” dostępnego w elektronicznych kanałach dostępu Banku,
  • aplikację dla sieci sprzedaży Treasury wspierającą sprzedaż produktów walutowych oraz instrumentów finansowych (Kalejdoskop Walut),
  • ankietę MIFID dla klientów wszystkich linii biznesowych Banku (SONDA).
Podstawowe dane finansowe BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.
tys. zł 31.12.2019 31.12.2018
Suma bilansowa 74 419 76 442
Inwestycje krótkoterminowe 69 701 74 211
Kapitał własny 2 989 3 638
w tym: wynik finansowy netto (660) (772)

Wyniki wyszukiwania