Raport roczny 2019

Działalność Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A.

Działalność Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A. („Biuro Maklerskie”) koncentruje się na obsłudze klientów detalicznych, a oferta świadczonych usług stanowi uzupełnienie oferty Banku w zakresie produktów inwestycyjnych. Biuro Maklerskie obsługuje również wybranych klientów instytucjonalnych, do których należą OFE, TFI i inne podmioty zarządzające powierzonymi im aktywami.

Doradztwo inwestycyjne

Dodatkową działalnością Biura Maklerskiego jest zarządzanie portfelami i doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego na rzecz klientów segmentu Bankowości Premium oraz klientów segmentu Wealth Management.

W wachlarzu produktów oferowanych przez Biuro Maklerskie znajduje się szeroki wybór funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez renomowane polskie i zagraniczne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Na koniec 2019 r. Biuro Maklerskie prowadziło sprzedaż prawie 700 funduszy zarządzanych przez 22 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Według stanu na koniec 2019 r. wartość aktywów klientów TFI dystrybuowanych za pośrednictwem BNP Paribas Bank Polska wyniosła 4,7 mld zł.

Łączne przychody prowizyjne Biura Maklerskiego w analizowanym okresie wyniosły 65,22 mln zł wobec 63,87 mln zł w 2018 r. (wzrost o 2,1% r/r). Główną rolę w przychodach odgrywała sprzedaż na rynku pierwotnym certyfikatów inwestycyjnych opartych o wyceny indeksów giełdowych czy konkretnych spółek giełdowych oraz dystrybucja funduszy inwestycyjnych.

Udział Biura Maklerskiego Banku w obrotach na GPW
31.12.2019 31.12.2018
wolumen udział wolumen udział
Akcje mln zł 1 581,6 0,42% 1 488,3 0,45%
Obligacje mln zł 82,8 2,73% 68,1 2,89%
Kontrakty szt. 186 901 1,45% 96 723 2,07%
Certyfikaty inwestycyjne mln zł 1,1 1,06% 1,6 1,13%
Opcje szt. 9 978 2,12% 11 452 2,56%
Produkty strukturyzowane mln zł 376,4 14,36% 9,1 0,51%

Wyniki wyszukiwania