Raport roczny 2019

Dane obrazujące zatrudnienie

10 219 etatów

Grupa Kapitałowa Banku

9 899 etatów

Bank ogółem

5 101 etatów

Centrala

4 654 etatów

Oddziały

Skala zatrudnienia

31.12.2019 31.12.2018
Grupa Kapitałowa Banku  10 219 11 265
Bank ogółem, w tym: 9 899 10 854
Centrala 5 101 5 455
Oddziały 4 654 5 246
Mobilni doradcy 87 92
Biuro Maklerskie 50 54
Związki Zawodowe 7 7
BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 29 26
BNP Paribas Group Service Center S.A. 228 291
Campus Leszno Sp. z o.o. 8 8
BFN ACTUS Sp. z o.o.
BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.* 6 0
BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o.** 39
BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. 49 36
Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.*** 11

 

* zatrudnienie w spółce na 31.12.2018 r. wynosiło 0,25 etatu; działalność leasingowa prowadzona jest w oparciu o umowę współpracy (SLA)
** 31.12.2019 r. nastąpiło połączenie spółek zależnych Banku, tj. BNP Paribas Group Service Center S.A. oraz BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o.
*** 29.03.2019 r. nastąpiło połączenie spółek zależnych Banku, tj.: BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (d. Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)

 

1 Wielkość zatrudnienia w Grupie BNP Paribas Bank Polska S.A. na koniec grudnia 2019 r. wyrażona w liczbie pełnych etatów (z uwzględnieniem pracowników na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dłuższych zwolnieniach lekarskich) wynosiła 10 219 etatów wobec 11 265 na koniec grudnia 2018 r. (spadek o 1 046 etatów).

 • 102-8
Wiek Kobiety Mężczyźni Łącznie
885,2 523,6 1 408,8
30-50 4 408,8 2 257,5 6 666,3
>50 595 249,9 844,9
Suma 5 889 3 031 8 920
W tym oddziały 3 099,5 1 127,5 4 227
W tym centrale 2 789,5 1 903,5 4 693
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zatrudnieni na czas określony 1 191,8 648,7 1 840,5
Zatrudnieni na czas nieokreślony 4 697,2 2 382,3 7 079,5
Suma 5 889 3 031 8 920
Udział % kobiet i mężczyzn w łącznej liczbie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 66,0% 34,0% 100%
W tym w oddziałach 73,3% 26,7% 100%
W tym w centralach 59,4% 40,6% 100%
Kobiety Mężczyźni Łącznie
zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia 140 41 181
zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło 7 6 13
zatrudnionych na podstawie umowy stażowej 17 7 24
samozatrudnionych N/A N/A 0
pracowników pod nadzorem i/lub pracowników sezonowych 121 163 284
Suma 285 217 502
Liczba pracowników zatrudnionych na umowę na podstawie umowy o pracę 7 111 3 326 10 437
Liczba wszystkich osób świadczących pracę 7 396 3 543 10 939

Dane liczbowe obrazujące zatrudnienie w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA – stan na 31.12.2019 roku

Kobiety Mężczyźni Łącznie
Bank 7 111 3 326 10 437
Spółki 319 195 514
Suma 7 430 3 521 10 951
Łącznie
Bank 8 920
Spółki 317
Suma 9 237

Przeprowadzony w 2019 roku proces transformacji i integracji Banku przyniósł wiele korzyści biznesowych, ale również wyzwań w zakresie operacyjnym. Organizacja musiała przygotować się m.in. do procesu optymalizacji zatrudnienia. W tym celu już w grudniu 2018 roku z działającymi w Banku organizacjami związkowymi zostało podpisane Porozumienie w sprawie zasad przeprowadzania zwolnień grupowych. Proces restrukturyzacji zatrudnienia zaplanowano na dwa lata (2019-2020).

 • 401-1
Dane obrazujące zatrudnienie w Banku BNP Paribas w 2019 roku
Liczba osób, które w 2019 roku rozpoczęły współpracę z Bankiem
(zatrudnionych na umowę o pracę):
2 047
Liczba osób, które w 2019 roku zakończyły współpracę z Bankiem
(zatrudnionych na umowę o pracę):
3 023
Rotacja Kobiety Mężczyźni Łącznie
Oddziały 29,7% 28,6% 29,4%
Centrale 23,6% 22,5% 23,1%
Rotacja ogółem 26,9% 24,7% 26,2%
 • 402-1

W celu złagodzenia społecznych skutków zwolnień grupowych wprowadzono Program Dobrowolnych Odejść. Z organizacjami związkowymi uzgodniono także – oprócz odpraw ustawowych należnych pracownikom opuszczającym struktury organizacji – dodatkowe świadczenia pieniężne. Wprowadzone zostały również dodatkowe osłony socjalne.

Wynagrodzenia i benefity

 • 401-2

Polityka wynagradzania w Banku odzwierciedla zorientowanie na pracownikach i odnosi się do dobrych praktyk rynkowych w obszarze wynagradzania. Jest zgodna z odpowiednimi przepisami ustawowymi oraz wykonawczymi.

 • Zasady wynagradzania pracowników Banku określa obowiązujący Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.
 • Zasady funkcjonowania systemów premiowania określone są w regulaminach premiowania pracowników.
 • Obowiązki nadzorcze w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi pełni Rada Nadzorcza, wspierana przez Komitet ds. Zasobów Ludzkich i Wynagrodzeń oraz Komitet Nominacji. Komitet sprawuje nadzór nad kluczowymi procesami, opracowuje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej dotyczące m.in. warunków zatrudnienia członków Zarządu Banku, w tym wysokości ustalonego i przyznanego wynagrodzenia zmiennego.
 • W Banku funkcjonuje też Polityka wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku BNP Paribas.

W 2019 roku dokonano wielu zmian w obszarze wynagradzania – uspójniono struktury wynagrodzeń połączonego Banku, wdrożono ujednolicone systemy premiowe w obszarach biznesowych i wsparcia, a także polityki MRT. Pozytywne zmiany miały odzwierciedlenie w badaniu GPS – w porównaniu do wyników z 2018 roku Polityka wynagradzania odnotowała jeden z czterech największych wzrostów wyników z 20 ocenianych kategorii (wzrost o 3 pkt %).

 • 202-1
Płaca minimalna w Polsce Stosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu do płacy minimalnej:
w 2019 roku Dla kobiet Dla mężczyzn
2 250 zł 165,6% 171,0%
Płaca minimalna w Polsce Średnie wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla:
w 2019 roku Dla kobiet Dla mężczyzn
2 250 zł 3 726,2 zł 3 846,6 zł

Bank BNP Paribas realizuje corocznie proces regulacji wynagrodzeń (Compensation Review Proces) – jednym z istotnych kryteriów branych pod uwagę w tym procesie jest niwelowanie luki płacowej, na którą przeznacza się dedykowane fundusze.

Oferta benefitowa

Wioletta Marciniak-Mierzwa Dyrektor Departamentu Wynagrodzeń, Benefitów i Raportowania w BNP Paribas Bank Polska SA

W 2019 dokonaliśmy kompleksowej transformacji benefitów i świadczeń pozapłacowych, wprowadzając i sukcesywnie rozszerzając nowy, atrakcyjny program o nazwie BEneFIT, Program jest skuteczną i ciekawą serią inicjatyw skierowanych do wszystkich pracowników Banku oraz ich rodzin i bliskich, w celu zwiększenia ich zaangażowania i satysfakcji. Zyskał on elastyczną i wygodną cegiełkową konstrukcję, dzięki czemu pracownik może dostosowywać świadczenia do swoich potrzeb – w zależności od stażu pracy oraz sytuacji życiowej i rodzinnej. W ramach BEneFIT wprowadziliśmy wiele nowych świadczeń i rozwiązań, jak np. ubezpieczenie na życie i NNW finansowane w 100% przez Bank, platformę kafeteryjną MyBenefit, aplikację wellbeingową Fitqbe, a benefity już istniejące zostały wzbogacone, np. zyskując formułę premium. Nowa strategia benefitowa Banku została skupiona wokół czterech filarów: bezpieczeństwo, zdrowie, work-life balance oraz przyjazne środowisko pracy. Zadbaliśmy także o swobodę, wygodę i dostępność, także z domu – procesy zostały zdigitalizowane i zautomatyzowane zgodnie z polityką paperless, a dostęp do świadczeń stał się bardziej powszechny i możliwy za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji. Pod koniec roku 2019 stopień wykorzystania benefitów kształtował się na wysokim poziomie – korzysta z nich już od 81% do nawet 96% populacji pracowników.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Banku na umowę o pracę mogą korzystać z szerokiego pakietu benefitów, jak również mają możliwość objąć nimi rodzinę i bliskich, korzystając z konkurencyjnych cen i atrakcyjnej, cegiełkowej konstrukcji.

 • Ubezpieczenie na życie i NNW płatne w 100% przez Bank – dodatkowo, umożliwiamy naszym pracownikom ubezpieczenie ich bliskich – małżonka, partnera, dzieci.
 • Pakiet Zdrowie Dziecka – ubezpieczenie szkolne dla dzieci pracowników.
 • Ubezpieczenie na czas podróży.
 • Pracownicze Programy Kapitałowe w formule z finansowaniem przez pracodawcę składki powyżej ustawowego limitu.
 • Opieka medyczna dla pracowników w wariancie Premium w 100% finansowana przez Bank.
 • Możliwość wykupienia opieki medycznej w formie atrakcyjnych pakietów dla rodziny i bliskich.
 • Dostęp do e-medycyny – opieka medyczna dostępna zdalnie (możliwość zdalnego łączenia się z lekarzem za pomocą telefonu, czatu czy wideorozmów, uzyskania e-recepty, e-wyników badań, e-zwolnienia).
 • Eventy z okazji Dnia Zdrowia, akcje profilatyczne, wykłady i instruktaże (corporate wellness).
 • Masaże w miejscu pracy (główne siedziby).
 • Darmowe szczepienia przeciw grypie dla pracowników, także w siedzibie pracodawcy.
 • Karta sportowa Multisport – dla pracowników i ich bliskich.
 • Aplikacja wellbeingowa Fitqbe, wspierająca w utrwalaniu zdrowych nawyków sportowych i żywieniowych oraz realizacji pasji w grupach, czy podejmowania wspólnych wyzwań.
 • Fitness i joga dla pracowników centrali.
 • Refundacja zakupu okularów.
 • Praca zdalna – w 2019 roku pracownicy mieli możliwość pracy zdalnej do 6 dni w miesiącu.
 • Od 2020 roku pracownikom przysługuje 8 dni pracy zdalnej w miesiącu.
 • Platforma kafeteryjna MyBenefit – dedykowana platforma online, na której pracownik może wydawać środki przyznawane przez Bank na oferowany szeroki wachlarz produktów i usług, np. bilety do kina, teatru, na koncerty, turystykęi sport.
 • Imprezy sportowo-rekreacyjne (pakiety startowe, kluby sportowe).
 • BEneFITeka – crossbooking dla pracowników, akcje zachęcające do czytania i dzielenia się książką.
 • Aplikacja mobilna do nauki języków.
 • Atrakcyjna oferta zniżkowa dla pracowników u wielu partnerów Banku BNP Paribas Polska.
 • Dopłaty do wypoczynku pracowników.
 • Pomoc finansowa dla pracowników.
 • Pomoc finansowa dla emerytowanych pracowników Banku.
 • Wymiana komputerów na laptopy oraz wprowadzenie zdalnego dostępu do systemów (liczba aplikacji, z których można korzystać mobilnie w ciągu roku, wzrosła z 30 do ponad 80).
 • Dodatkowe dni urlopu ponad te zagwarantowane kodeksem pracy (jeden dzień więcej urlopu okolicznościowego, dwa dni na wolontariat i jeden dzień urlopu więcej po wykorzystaniu pełnego rocznego limitu).
 • Program „Dwie godziny dla Rodziny” – pracownicy raz w roku, we wskazanym przez siebie terminie, mają możliwość skrócenia czasu pracy o 2 godziny, by spędzić czas z najbliższymi – rodziną, przyjaciółmi czy pupilem.
 • Regularne konkursy wokół najważniejszych wydarzeń, związane z aktywnością poza pracą dla pracowników i ich dzieci.
 • Upominki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek  – pracownicy mogą wybrać prezenty dla swoich dzieci na platformie kafeteryjnej MyBenefit.
 • Dopłaty do wypoczynku dla dzieci.
 • Konkursy dla pracowników i ich dzieci.

Wyniki ostatniego badania zaangażowania pracowników GPS potwierdzają, że pracownicy doceniają nową ofertę benefitów (wzrost oceny w kategorii benefity o 5 pkt. % w porównaniu do wyników badania w 2018 roku). Bardzo dobrze oceniana jest akcja „Dwie godziny dla Rodziny” (w 2019 roku skorzystało z niej ponad 5 000 pracowników), oraz eventy i wydarzenia związane ze zdrowiem. Pracownicy cenią możliwość pracy zdalnej, nowe ubezpieczenia (ponad 10 000 ubezpieczonych), dofinansowanie wypoczynku dzieci, rozbudowanie kafeterii MyBenefit oraz nową opiekę medyczną (korzysta z niej ponad 13 000 pracowników oraz ich bliskich).

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

 • 403-1
 • 403-2
 • 403-3
 • 403-4
 • 403-5
 • 403-6
 • 403-7
 • 403-9

Za zadania w obszarze BHP Banku BNP Paribas odpowiada Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W Banku działa Komisja ds. BHP, która reprezentuje 100% pracowników. Przewodniczący Komisji raportuje do Dyrektora Wykonawczego Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

W trosce o zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i zdrowia,  nie tylko dbamy o to, by proces zarządzania BHP w Banku przebiegał zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, ale również przygotowaliśmy i wdrożyliśmy dodatkowe regulacje wewnętrzne. W ramach ewaluacji procesu zarządzania systemem BHP  w naszym Banku corocznie opracowywane są analizy stanu BHP.

Po przejęciu podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska wdrożyliśmy kolejne rozwiązania i dobre praktyki podnoszące poziom bezpieczeństwa pracowników połączonego Banku.

Monitorujemy liczbę wypadków przy pracy oraz wyjaśniamy przyczyny ich powstania. W 2019 roku doszło do wypadków indywidualnych, np. z udziałem samochodu służbowego oraz zbiorowych, np. napad na oddział. Najwięcej wypadków dotyczyło poślizgnięć, potknięć i związanych z tym upadków, mających miejsce na terenie biura, w innym miejscu wykonywania pracy (np. konferencje, spotkania) lub w drodze do pracy (np. parking).

Analizujemy nieobecności naszych pracowników oraz wyliczamy średnią długość absencji. W 2019 roku wskaźnik absencji w naszym Banku (liczony jako łączna liczba dni nieobecności dzielona przez iloczyn dni roboczych w 2019 roku i średniorocznego poziomu zatrudnienia) wyniósł 10%.

 • 403-2
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Bank 41 11 52
pozostałe Spółki Grupy Kapitałowej Banku 0 0 0
Łącznie 41 11 52
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Liczba dni nieobecności 199 839 33 088 232 927
Wskaźnik absencji 12,9% 4,2% 10%

Pracownicy odbywają obowiązkowe szkolenia wstępne oraz okresowe z dziedziny BHP, na których omawiane
są m.in.:

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, organizacji warunków pracy, zarządzania BHP,
 • analizy okoliczności oraz przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • analizy profilaktyki, bezpieczeństwa zachowań i zasad postępowania w razie wypadku lub w sytuacjach zagrożeń (np. pożar, awaria).

Szkolenia przybliżają naszym pracownikom zasady udzielania pierwszej pomocy oraz problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

W wewnętrznej sieci intranetowej umieszczamy aktualne informacje dotyczące BHP. W ramach Dni CSR zainaugurowaliśmy cykl dodatkowych szkoleń z pierwszej pomocy. W 2019 roku wzięło w nich udział 134 pracowników.

Naszym pracownikom zapewniamy opiekę zdrowotną, związaną z wykonywaną pracą. Wszyscy pracownicy, którzy tego potrzebują, mają zapewnioną refundację okularów, a osoby ze schorzeniami typu RSI – ergonomiczne wyposażenie stanowisk pracy poprzez zakup sprzętu umożliwiającego pracę (krzesła ortopedyczne, pionowe myszy komputerowe, poduszki sensomotoryczne).

Wyniki wyszukiwania