Raport roczny 2019

Koniunktura giełdowa i inwestycyjna

W 2019 r. indeks giełdowy WIG, reprezentujący wszystkie notowane spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), charakteryzował się szerokim trendem bocznym.

W odróżnieniu od 2018 r., gdzie spadki objęły wszystkie indeksy, rok 2019 przyniósł większe zróżnicowanie stóp zwrotu. W okresie od 31 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. WIG wykazał minimalnie dodatnią stopę zwrotu (+0,2%). Dla indeksu WIG20, który grupuje największe podmioty na warszawskiej giełdzie była ona ujemna (-0,56%). Indeks średnich spółek mWIG40 zamknął się natomiast na poziomie podobnym jak w roku poprzednim. Odwrócenie tendencji w notowaniach miało miejsce w przypadku indeksu mniejszych spółek sWIG80, którego stopa zwrotu była dwucyfrowa i sięgnęła prawie 14%, pomimo kontynuacji odpływu środków z krajowych funduszy akcji.

Indeksy GPW

Indeksy warszawskiej giełdy zachowywały się jednak dalece słabiej w porównaniu do panującej hossy na zagranicznych rynkach akcji. Przykładowo amerykański indeks S&P500 zyskał w 2019 r. prawie 29%, natomiast niemiecki DAX wzrósł o 25,5% i były to najwyższe stopy zwrotu odpowiednio od 2013 i 2012 r.

Wartość głównych indeksów na GPW
Indeks 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 zmiana
w 2019
zmiana
w 2018
WIG 57 833 57 691 63 746 0,2% (9,5%)
WIG20 2 150 2 277 2 461 (5,6%) (7,5%)
mWIG40 3 908 3 909 4 847 0,0% (19,4%)
sWIG80 12 044 10 571 14 596 13,9% (27,6%)
Źródło: Bloomberg

Wpływ na obraz 2019 r. na warszawskiej giełdzie miały m.in. następujące czynniki: (i) zmiana w polityce monetarnej USA i powrót do obniżek stóp procentowych, (ii) postęp w negocjacjach umowy handlowej pomiędzy USA a Chinami, (iii) oczekiwania względem ponownego łagodzenia polityki Europejskiego Banku Centralnego, (iv) relatywna słabość notowań giełd rynków rozwijających się w skutek spowolnienia koniunktury i czynników ryzyka politycznego, (v) pogarszające się, względem 2018 r., dane makroekonomiczne, (vi) wyroki TSUE ws. kredytów frankowych oraz zwrotu prowizji od kredytów konsumenckich, (vii) zmniejszenie udziału krajowych spółek w indeksie MSCI Emerging Markets oraz (viii) znaczna zmienność regulacji prawnych w sektorze energetycznym i czynniki ryzyka politycznego w sektorze paliwowym i surowcowym.

Na początku 2019 r. notowania polskich obligacji skarbowych cechował umiarkowany wzrost spowodowany obawami inwestorów o wpływ nowych obietnic wyborczych partii rządzącej (m.in. rozszerzenie programu 500+, czy wypłata 13 emerytury) na stan finansów publicznych. Jednakże od początku maja do końca sierpnia obserwowany był bardzo silny spadek rentowności obligacji skarbowych do nowych, historycznych minimów, w ślad za zachowaniem się obligacji na rynkach bazowych. Główną przyczyną była wycena przez inwestorów zmiany w polityce monetarnej w USA i powrót do obniżek stóp procentowych przez Fed. Wsparciem dla spadku rentowności stanowiła również zapowiedź ponownego uruchomienia skupu aktywów i obniżka stopy procentowej przez EBC. W efekcie, w II oraz III kwartale rentowności krajowych 10-letnich obligacji skarbowych spadły z poziomu 3,0% do 1,75%. W IV kwartale obserwowana była natomiast korekta wzrostowa rentowności obligacji skarbowych z uwagi na przepływ kapitału na świecie do bardziej ryzykownych aktywów, ponadto obawy krajowych inwestorów wzbudzały dane pokazujące wzrost inflacji CPI w Polsce.

Liczba spółek, kapitalizacja i obroty na GPW
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 zmiana
w 2019
zmiana
w 2018
Liczba spółek 449 465 482 (3,4%) (3,5%)
Kapitalizacja spółek krajowych (mln zł) 550 242 578 949 670 976 (4,9%) (13,7%)
Wartość obrotów akcjami (mln zł) 195 215 211 850 260 979 (7,8%) (18,8%)
Wolumen obrotów kontraktami futures (tys. szt.) 6 728 7 871 7 319 (14,5%) 7,5%
Źródło: GPW

W 2019 r. na rynku głównym GPW pojawiło się 7 nowych spółek (w tym: 5 na skutek przeniesienia notowań z rynku NewConnect), a parkiet opuściło 22 podmiotów.

Na rynku zorganizowanym NewConnect w 2019 r. zadebiutowało 15 emitentów, przy jedoczesnym wycofaniu z notowań 27 podmiotów. Na rynku obligacji Catalyst natomiast notowanych było łącznie 562 serii obligacji, a wartość emisji przekroczyła 796 mld zł.

Wyniki wyszukiwania