Raport roczny 2019

Proces szkoleń wspiera realizację strategii Banku oraz tworzenie kultury firmy uczącej, wspierającej dynamiczne zarządzanie karierą pracowników. Szkolenia obejmują programy dedykowane wszystkim pracownikom Banku lub kadrze kierowniczej. Dodatkowo prowadzone są projekty wspierające potrzeby rozwojowe poszczególnych jednostek Banku.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 404-1
 • 404-2

Szkolenia zrealizowane w 2019 roku

 • szkolenia z nowej oferty produktowej oraz obsługi systemów operacyjnych w formule szkolenia wstępnego dla pracowników sieci sprzedaży Obszaru Bankowości Detalicznej i Biznesowej prowadzone przez Zespół Szkoleń Detalicznych;
 • szkolenia podnoszące poziom wiedzy produktowej dla pracowników sieci sprzedaży, w tym z zakresu funduszy inwestycyjnych oraz sprzedaży ubezpieczeń;
 • szkolenia wspierające rozwój kompetencji sprzedażowych oraz podnoszące poziom jakości obsługi klienta dla pracowników sieci sprzedaży Obszaru Bankowości Detalicznej i Biznesowej oraz Bankowości Korporacyjnej;
 • szkolenia obowiązkowe wynikające z przepisów prawa (RODO, MIFID2);
 • szkolenia realizujące zalecenia pokontrolne Komisji Nadzoru Finansowego;
 • szkolenia podnoszące rozwój kompetencji przywódczych menedżerów oraz umiejętności komunikacyjnych, w tym szkolenia z feedbacku;
 • szkolenia rozwijające kompetencje miękkie wspierające rozwój osobisty pracowników z zakresu współpracy, budowania relacji, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, umiejętności organizacji spotkań, myślenia wizualnego oraz automotywacji w ramach programu Zoom na Rozwój;
 • szkolenia wpierające menedżerów w zarządzaniu zespołami w procesie zmiany m.in. z prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami, delegowania zadań, z którymi zespół się nie identyfikuje, przeprowadzania indywidualnych rozmów o motywacji, przeciwdziałania spadkowi motywacji w zespole;
 • szkolenia wspierające budowę kultury ryzyka w Banku oraz proaktywnych postaw i zachowań pracowników, zwłaszcza w obszarach ryzyka operacyjnego i Compliance;
 • szkolenia rozwijające umiejętności zarządzania stresem – treningi antystresowe;
 • szkolenia wspomagające fuzję Banków;
 • szkolenia z kompetencji miękkich oraz wiedzy specjalistycznej dla jednostek organizacyjnych Banku, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb tych jednostek;
 • nauka języków obcych – wdrożyliśmy platformę językową eTutor wspierającą naukę języka angielskiego. Platforma dostępna jest dla wszystkich pracowników Banku bezpłatnie.

Kluczowe liczby w 2019 roku:

125 387

uczestników szkoleń obowiązkowych z 280 tematów

15 465

uczestników szkoleń dodatkowych*

* W tym 14 516 uczestników dodatkowych szkoleń wewnętrznych, którzy wzięli udział w 915 sesjach szkoleniowych, zorganizowanych w ramach 236 tematów oraz 949 uczestników dodatkowych szkoleń zewnętrznych, którzy wzięli udział w 790 sesjach szkoleniowych, które były zorganizowane w ramach 727 tematów.

 • 404-1
Struktura zatrudnienia Liczba godzin w przeliczeniu na osobę dla kobiet Liczba godzin w przeliczeniu na osobę dla mężczyzn Średnia liczba godzin szkoleniowych w przeliczeniu na osobę
Zarząd 11,10 11,10
Kadra kierownicza 32,15 27,12 29,92
Pozostali pracownicy 24,75 24,94 24,80
Łącznie 25,59 25,32 25,51

Programy rozwojowe

Naszym menedżerom, poza szkoleniami, umożliwiamy również udział w długofalowych programach rozwojowych.

Akademia Menedżera jest programem rozwoju umiejętności menedżerskich – szkolenia ułatwiające świadome zarządzanie odpowiedzialnością jaka wiąże się z funkcją menedżera. Proponujemy dwa dwudniowe warsztaty, których efektem jest wypracowanie standardów zarządzania opartych na kulturze współpracy, codziennym feedbacku oraz budowaniu samodzielnych, zaangażowanych zespołów.

Jest to program rozwojowy dla najwyższej kadry menedżerskiej, obejmujący cykl warsztatów oraz spotkań ukierunkowanych na wzmacnianie współpracy i przedsiębiorczości, łamanie silosów oraz skoncentrowanie na kliencie.

Celem programu jest budowanie kultury digital w Banku poprzez wzmocnienie u pracowników kompetencji digital. Kluczową rolę w tym procesie pełnią Ambasadorzy Digital, których zadaniem jest: zdobywanie wiedzy  i umiejętności z zakresu funkcjonujących oraz wdrażanych narzędzi, promocja narzędzi społecznościowych i rozwiązań digital wspierających pracę na odległość i efektywność biznesową, przekazywanie wiedzy współpracownikom, udział w testowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań, promowanie nowych technik pracy, zbieranie i przekazywanie  do działu IT informacji o potrzebach pracowników, a także śledzenie nowinek rynkowych w celu ich implementacji w Banku.

Bank BNP Paribas Polska, jako część międzynarodowej Grupy BNP Paribas prowadzi różnorodne działania rozwojowe dedykowane pracownikom. Jednym z ciekawszych jest międzynarodowy program talentowy Leaders for Tomorrow, w ramach którego uczestnicy z całego świata mają możliwość wzięcia udziału w międzynarodowych, funkcyjnych warsztatach poszerzających wiedzę i umiejętności z obszaru przywództwa. Program ma na celu wzmocnienie talentów w organizacji oraz budowanie spójnego i odpowiedzialnego przywództwa na najwyższym poziomie wśród kadry menedżerskiej Grupy BNP Paribas, wzmacniając jednocześnie poziom współpracy oraz networking w ramach Grupy BNP Paribas. Pracownicy mają do dyspozycji również bogatą ofertę szkoleń z umiejętności miękkich, z których mogą korzystać dla potrzeb budowania własnej ścieżki rozwoju w organizacji.

Ocena pracownicza

 • 404-3

Ocenie pracowniczej podlegają osoby, które przepracowały w Banku co najmniej 4 miesiące.  W 2019 roku ocenie pracowniczej zostało poddanych 86% osób zatrudnionych w Banku na umowę o pracę. 68% z nich stanowiły kobiety, a 32% mężczyźni.

Wyniki wyszukiwania