Raport roczny 2019

Fundacja BNP Paribas

GRI: [ ]
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 203-1
Misja

Misją Fundacji Banku BNP Paribas jest odpowiedzialne inwestowanie w ludzi, pomysły i projekty. Poprzez prowadzenie i wspieranie nowatorskich inicjatyw w dziedzinie edukacji, kultury i solidarności społecznej, inspirujemy oraz tworzymy stymulujące warunki rozwoju, by wspólnie budować społeczeństwo obywatelskie.

Zadania Fundacji BNP Paribas

Fundacja BNP Paribas została powołana do życia 14 lat temu w celu realizacji zadań związanych z odpowiedzialnością społeczną Banku BNP Paribas w 3 obszarach:

 • działania w obszarze edukacji – wyrównywanie szans edukacyjnych w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym, długoletnie programy stypendialne, m.in. Program Klasa;
 • inicjatywy na rzecz zwiększenia dostępności kultury i sztuki – m.in. „Spotkania z muzyką” w ramach długoletniego partnerstwa z Filharmonią Narodową;
 • działania filantropijne na rzecz solidarności społecznej – wparcie młodych uchodźców, partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, czy promocja i wzmacnianie wolontariatu pracowniczego w Banku.

Poprzez programy autorskie oraz współpracę z organizacjami eksperckimi, Fundacja wyrównuje szanse edukacyjne i przeciwdziała wykluczeniu osób należących do grup defaworyzowanych. Swoimi działaniami wspiera budowę kapitału społecznego i rozwój organizacji obywatelskich w lokalnych środowiskach. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Prezes Zarządu Banku BNP Paribas S.A., a członkami przedstawiciele kluczowych z perspektywy działań Fundacji obszarów w Banku.

Działania Fundacji BNP Paribas w 2019 roku

W 2019 roku Fundacja kontynuowała strategiczne, wieloletnie programy i partnerstwa w trzech powyższych obszarach. Szczególną uwagę poświęciliśmy działaniom edukacyjnym – ewaluacji i wzmocnieniu projektów stypendialnych i edukacyjnych. Skoncentrowaliśmy się na programie stypendialnym Klasa i procesie jego adaptacji do nowych warunków w związku z reformą edukacji, dotykającą zarówno grupę beneficjentów programu tj. absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, jak i kluczowych partnerów – liceów ogólnokształcących. Rozwijaliśmy także dwa programy edukacyjne realizowane w ramach międzynarodowych inicjatyw Grupy BNP Paribas: Dream Up oraz Wiedza do Potęgi.

Obok wzmacniania wpływu Fundacji w obszarze edukacji, rozwijaliśmy nasze działania zwiększające zaangażowanie społeczne pracowników Banku: program filantropii indywidualnej pracowników Wspieram cały rok, a także inicjatywy w ramach programu wolontariatu pracowniczego w Banku. Po raz kolejny włączyliśmy bankowych wolontariuszy w walkę z ubóstwem, uczestnicząc w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka, a także wzmacnialiśmy świadomość i realne zaangażowanie w obszarze ekologii poprzez lekcję eko-wolontariatu #TrashChallenge.

 

Inicjatywy Fundacji BNP Paribas:

 • Program stypendialny Klasa,
 • Program stypendialny Agrotalenty,
 • Program Wiedza do Potęgi w partnerstwie z Fundacją Ocalenie,
 • Program Dream Up w partnerstwie z Centrum Promocji Kultury Praga Południe,
 • Konkurs na projekty wolontariackie,
 • Filantropijny program pracowników Banku Wspieram cały rok,
 • Akcje społeczne: Krwinka i Dobre Kilometry,
 • Program Spotkania z Muzyką w partnerstwie z Filharmonią Narodową.

Wspólne działania Banku i Fundacji BNP Paribas:

 • Możesz na mnie polegać – program wolontariatu pracowniczego w Banku BNP Paribas,
 • Program Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL,
 • Ekologiczna akcja wolontariacka #TrashChallenge,
 • Wolontariat pracowniczy w ramach akcji Szlachetna Paczka,
 • Wsparcie działalności Lokalnych Ambasadorów Banku,
 • Akcja społeczna Dni Dawców Szpiku.

Współpraca Fundacji z organizacjami pozarządowymi

Fundacja od lat umacnia trzeci sektor, wspierając długofalowo wybrane organizacje społeczne o charakterze eksperckim, mające wysokie kompetencje i doświadczenie w obszarach objętych statutową działalnością Fundacji.

W 2019 roku Fundacja BNP Paribas kontynuowała współpracę m.in. z Fundacją Integracja, Stowarzyszeniem Club of Harvard Polska, po raz trzeci zostając partnerem Konkursu Droga na Harvard, oraz Towarzystwem Przyjaciół Stężycy – od 2014 roku jako partner programu English Club, a także nawiązała współpracę m.in. z Fundacją Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW, zostając partnerem konkursu dla dzieci i młodzieży „Poznajmy się”. Od 2009 roku Fundacja jest także członkiem Forum Darczyńców. Fundacja angażuje się w rozwój trzeciego sektora w Polsce, biorąc udział w różnego rodzaju koalicjach i grupach roboczych. Przedstawiciele Fundacji współtworzyli m.in. standardy działania fundacji korporacyjnych oraz standardy mierzenia efektów działań społecznych  w projekcie „Działamy dla zmiany”. W 2019 roku Fundacja po raz trzeci została partnerem Forum Fundacji Korporacyjnych.

Blisko 164 tys. zł

przekazanych na wsparcie organizacji pozarządowych w 2019 roku

Plany Fundacji na 2020 rok

W 2020 roku Fundacja podtrzymuje swoje cele strategiczne i kluczowe kierunki działania. Kontynuowane będą długofalowe autorskie programy stypendialne: Klasa, Agrotalenty i Wiedza do Potęgi oraz program edukacyjny Dream Up, a także wieloletnie partnerstwa z instytucjami kultury i organizacjami społecznymi. Fundacja nadal będzie wspierać realizację programu wolontariatu pracowniczego w Banku i wzmacniać zaangażowanie pracowników, m.in. kontynuując partnerstwo z Fundacją Onkologiczną Alivia w ramach programu dobrowolnych odpisów od pensji na cele społeczne Wspieram cały rok.

Rok 2020 to 18-lecie programu Klasa – jednego z najstarszych korporacyjnych programów stypendialnych w Polsce. W ramach obchodów podsumujemy jego dotychczasowe efekty, wdrożymy także nowy system bieżącej ewaluacji i oceny programu.

Fundacja wesprze międzynarodową inicjatywę Grupy BNP Paribas #1MillionHours2Help, w którą włączy się Bank BNP Paribas. Będziemy kontynuować i wzmacniać inicjatywy angażujące pracowników Banku, aby wspólnie osiągnąć cel miliona przepracowanych godzin w ramach wolontariatu pracowniczego w całej Grupie BNP Paribas (czyli średnio pół dnia pracy na każdego pracownika Grupy).

Wyniki wyszukiwania