Raport roczny 2019

Polityka różnorodności

Promowanie różnorodności jest integralną częścią modelu zarządzania w Banku oraz zasad zarządzania grupy BNP Paribas.

Zarządzanie tym obszarem uregulowane jest w Polityce oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu Banku i osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w Polityce zarządzania różnorodnością w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Polityka zarządzania różnorodnością w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Polityka określa reguły postępowania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w aspekcie poszanowania różnorodności, uwzględniające zasady obowiązujące w grupie BNP Paribas. Dotyczy ona wszystkich pracowników w aspekcie każdego procesu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi m. in. procesu rekrutacji, planowania i rozwoju kariery oraz szkolenia pracowników. W Banku niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Bank promuje aspekty różnorodności m.in. w ramach takich projektów jak: Women in Business – program wspierania przyszłych menedżerek w pełnieniu funkcji lidera, wywierania coraz większego wpływu na strategię biznesową Banku oraz gotowości do zajęcia wyższych stanowisk.

Bank poddał zewnętrznej weryfikacji i ocenie swoje działania podejmowane w zakresie różnorodności i znalazł się w składzie pierwszej edycji Diversity & Inclusion Rating wśród liderów zarządzania różnorodnością i promowania włączającej kultury organizacyjnej. Rating opracowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte powstał na podstawie oceny czterech obszarów dojrzałości organizacji w aspekcie D&I: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania oraz wskaźniki rezultatów.

Bank jest ponadto sygnatariuszem dwóch ważnych dokumentów regulujących zarządzanie różnorodnością:

  • Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską, która dotyczy m.in. zakazu dyskryminacji w miejscu pracy, a także angażowania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania oraz
  • ILO Global Business & Disability Network Charter, czyli porozumienie traktujące o zatrudnianiu i warunkach pracy osób z niepełnosprawnościami.

Bank przykłada również szczególną uwagę do promowania różnorodności jako usługodawca. Działa, współpracując z Fundacją Integracja na rzecz eliminacji barier dla swoich klientów z niesprawnościami. W maju 2019 r. otrzymał nagrodę „Lider Dostępności 2019” w kategorii sieć placówek za kierowanie się w swoich działaniach zasadami projektowania uniwersalnego i politykę, w której w centrum znajdują się nie procedury, a klient i jego potrzeby – niezależnie od wieku i stopnia sprawności.

Polityka różnorodności w odniesieniu do organów nadzorujących, zarządzających i administrujących

Szczegółowe zasady zostały ujęte w dokumencie „Polityka oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A”.
Polityka różnorodności w odniesieniu do Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A. ma na celu dotarcie do szerokiego zakresu właściwości i kompetencji przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej i Zarządu, aby pozyskać różne punkty widzenia i doświadczenia oraz umożliwić wydawanie niezależnych opinii i rozsądnych decyzji w ramach organu, zapewniając tym samym wysokiej jakości realizację zadań przez organy zarządzające i nadzorujące.

W zakresie kryteriów merytorycznych strategia różnorodności zapewnia wybór osób posiadających zróżnicowaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, adekwatne do pełnionych przez nie funkcji i powierzonych im obowiązków, które dopełniają się na poziomie całego Zarządu i Rady Nadzorczej. Kryteria te podlegają weryfikacji w procesie oceny adekwatności opisanym w Polityce oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu Banku i osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A. Ponadto Polityka różnorodności obejmuje i wykorzystuje do osiągnięcia najlepszych rezultatów różnice, które oprócz wiedzy, kompetencji i doświadczenia zawodowego, wynikają z płci, wieku i pochodzenia geograficznego.

Bank ustala cel ilościowy i ramy czasowe odnośnie zróżnicowania płci i monitoruje jego realizację.

Poniższa tabela prezentuje obecne zróżnicowanie pod względem płci, wieku oraz stażu pracy w Banku członków Rady Nadzorczej, Zarządu Banku i kluczowych stanowisk menedżerskich.

Zróżnicowanie pod względem płci, wieku i stażu w Banku

Płeć Kobiety Mężczyźni Razem
Rada Nadzorcza 3 9 12
Zarząd 0 10 10
Kluczowi menedżerowie 25 50 75
Wiek 30-40 40-50 50-60 >60 Razem
Rada Nadzorcza 0 4 5 3 12
Zarząd 1 1 8 0 10
Kluczowi menedżerowie 10 53 11 1 75
Staż w Banku 5-10 10-15 15-20 20-25 >25 Razem
Zarząd 5 2 1 0 0 2 10
Kluczowi menedżerowie 23 16 11 13 10 2 75

Wyniki wyszukiwania