Raport roczny 2019

Relacje inwestorskie

BNP Paribas Bank Polska S.A. prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, której celem jest zagwarantowanie wysokich standardów komunikacji uwzględniającej potrzeby informacyjne uczestników rynku kapitałowego.

Bank jako spółka publiczna i instytucja nadzorowana, udzielając informacji, kieruje się zasadami ładu korporacyjnego, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz zapewnia uczestnikom rynku kapitałowego równy dostęp do informacji na temat bieżącej działalności spółki, podejmowanych przez nią działań czy jej wyników finansowych, wypełniając obowiązki informacyjne w sposób umożliwiający dokonywanie rzetelnej wyceny akcji Banku.

Za relacje z akcjonariuszami, inwestorami oraz innymi uczestnikami rynku kapitałowego odpowiada dedykowana jednostka organizacyjna w Banku – Biuro Relacji Inwestorskich.

W 2019 r. w ramach komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego:

  • Biuro Relacji Inwestorskich utrzymywało bieżące kontakty z analitykami sell-side i inwestorami, odpowiadając na pytania telefoniczne i mailowe dotyczące działalności i wyników finansowych Banku,
  • po każdym kwartale opublikowane wyniki finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku były prezentowane przez Zarząd Banku na spotkaniach z inwestorami, analitykami rynku kapitałowego i mediami,
  • przedstawiciele Zarządu Banku i Relacji Inwestorskich odbyli szereg indywidualnych i grupowych spotkań z inwestorami, w tym w ramach krajowych konferencji inwestorskich,
  • Bank prowadził dedykowaną stronę internetową Relacji Inwestorskich, zawierającą istotne informacje dla inwestorów, akcjonariuszy Banku i analityków.
Katarzyna Tatara Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich w BNP Paribas Bank Polska SA

Transparentna komunikacja z rynkiem to nasz priorytet. 2019 rok to dla nas nie tylko zmiana wynikająca z większej skali działalności biznesowej Banku, ale także rosnącego znaczenia jako spółki giełdowej. Nasza polityka w zakresie relacji inwestorskich opiera się na dwóch filarach – realizacji obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa oraz otwartości na potrzeby informacyjne inwestorów i innych uczestników rynku kapitałowego. Stale podnosimy jakość publikowanych przez nas materiałów, czego wyrazem jest między innymi uruchomiony po raz pierwszy cyfrowy raport roczny, w którym prezentujemy nie tylko wyniki finansowe i osiągnięcia biznesowe Banku, ale także będące w naszym DNA aspekty środowiskowe i społeczne.

W 2019 r. rekomendacje dla akcji BNP Paribas Bank Polska wydawało 5 krajowych instytucji finansowych. Na koniec 2019 r. Bank posiadał 4 aktualne rekomendacje, z czego 3 „Kupuj” i 1 „Trzymaj”. Mediana cen docelowych z rekomendacji aktualnych na koniec 2019 r. wyniosła 74 zł, tj. była wyższa od ceny akcji z 30 grudnia 2019 r. (68 zł) o 8,8%.

Wyniki wyszukiwania