Raport roczny 2019

Transparentność i dialog z Klientem

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 205-1
 • 205-2

Prosta komunikacja

Naszym celem jest możliwie największe uproszczenie języka, którym komunikujemy się z klientami w dokumentach bankowych, listach, materiałach promocyjnych itp. W 2019 rozpoczęliśmy pracę nad uproszczeniem języka stosowanego w komunikacji z klientami. Nawiązaliśmy współpracę z językoznawcami z Pracowni Prostej Polszczyzny przy Uniwersytecie Wrocławskim. Projekt rozpoczęliśmy od szkolenia pracowników, przygotowujących komunikację do klientów.

W 2019 roku odbyło się 5 warsztatów, podczas których przeszkoliliśmy niemal 100 pracowników działu reklamacji, marketingu oraz Customer Experience.

Prosty język

W 2020 roku planujemy kontynuować działania na rzecz uproszczania języka w komunikacji z klientami: przeprowadzimy kolejne szkolenia, udostępnimy pracownikom materiały szkoleniowe (w tym e-learning). Przygotowujemy również wewnętrzny podręcznik z regułami prostego języka, wskazówkami dotyczącymi sporządzania różnych dokumentów (jak na przykład: regulaminy, umowy itp.) i wzorami pism.

Odpowiedzialna sprzedaż

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży to samoregulacja branży finansowej. Inicjatorami projektu są instytucje finansowe, m.in. Bank BNP Paribas, a jego gospodarzem jest Federacja Konsumentów. Projekt powstał by podnosić i upowszechniać standardy etyczne w relacjach z klientem, edukować biznes i konsumentów, zwiększać zaufanie do branży finansowej oraz przeciwdziałać nieuczciwym praktykom.

Przemek Gdański Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska SA

Branża finansowa, w tym banki, jak każdy inny biznes, powinna generować zyski oraz przynosić swoim akcjonariuszom i inwestorom rynkowo atrakcyjny zwrot z zainwestowanego kapitału. Zyski te nie mogą jednak być osiągane kosztem nadużycia zaufania klientów. Bankowość musi opierać się na uczciwym dialogu z interesariuszami. Działania na rzecz odpowiedzialności są dla BNP Paribas Bank Polska szczególnie istotne, dlatego Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży, którą zainaugurowaliśmy wspólnie z partnerami z branży, ma na celu podnoszenie i upowszechnianie standardów odpowiedzialności w relacjach z klientami. Wierzę, że poszerzając grono inicjatorów o kolejne instytucje finansowe możemy zmienić postrzeganie branży i zapewnić klientom poczucie bezpieczeństwa.

Samoregulacje zawarte w Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży obejmują podnoszenie i upowszechnianie standardów etycznych na rynku w relacji z klientami, uczciwy dialog biznesu z konsumentami, edukację biznesu i klientów indywidualnych oraz zwiększanie zaufania do całej branży, poprawę jej wizerunku. Będą stanowić także źródło wiedzy na temat najwyższych standardów w finansach.

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży ma na celu:

 • zwiększanie pozytywnego wpływu branży finansowej na otoczenie,
 • budowanie relacji z konsumentami i biznesem w sposób, dzięki któremu będą mogli lepiej służyć społeczeństwu i gospodarce,
 • uproszczenie procesu sprzedaży oraz uwzględnienie potrzeb grup szczególnie wrażliwych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z usług,
 • edukację społeczeństwa o finansach i produktach bankowych,
 • przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom i szybkie reagowanie w przypadku ich wykrycia,
 • rekomendację konsumentom instytucji sprzedających swoje produkty i usługi w sposób odpowiedzialny.

Sygnatariuszem Deklaracji może zostać każda instytucja finansowa, z wyjątkiem tych, wobec których KNF, UOKiK lub inny ustawowo upoważniony podmiot wydał ostrzeżenie. Aby zgłosić swoją gotowość, należy skontaktować się z Federacją Konsumentów. Następnym krokiem jest poddanie się tzw. preaudytowi przeprowadzanemu przez niezależną firmę audytorską – KPMG. O przyjęciu w poczet Sygnatariuszy decyduje Rada Deklaracji na podstawie wyników audytu. Jednocześnie każda z firm, która raz podpisze Deklarację Odpowiedzialnej Sprzedaży, musi ją odnawiać co 12 miesięcy, poddając się kolejnym audytom. W przypadku negatywnego wyniku corocznej kontroli lub niepoddania się jej, instytucja traci prawo do posługiwania się znakiem Deklaracji.

Inicjatorami projektu Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży są ANG Spółdzielnia, Bank BNP Paribas i Santander Bank Polska. Audytorem projektu jest firma KPMG.

Więcej informacji na temat zasad zawartych w Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży, obowiązków sygnatariuszy i wskazówek dla wszystkich, którzy chcą włączyć się w inicjatywę znajduje się na tej stronie.

Ochrona prywatności klientów

We wszystkich procesach bankowych przywiązujemy szczególną wagę do bezpieczeństwa i zaufania. Aby je zapewnić i chronić dane wrażliwe naszych klientów, stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

Bezpieczeństwo w Banku BNP Paribas:

 • Bezpieczny użytkownik – informujemy naszych klientów o podstawach bezpieczeństwa związanego z ochroną swojej tożsamości.
 • Bezpieczny Bank – dbamy o bezpieczeństwo systemów i aplikacji Banku, z których korzystają klienci. Jednocześnie zapewniamy, że Bank m. in. poprzez przeprowadzane audyty dba o to, aby bezpieczeństwo bankowości internetowej stało zawsze na wysokim poziomie. Bankowość elektroniczna jest regularnie audytowana przez zewnętrzne, niezależne organizacje.
 • Bezpieczna karta – Bank dokłada wszelkich starań do tego, aby zabezpieczyć karty płatnicze klientów i dokonywane przez nich operacje. Promujemy wiedzę wśród klientów dotyczącą bezpiecznych zachowań, które pozwolą zminimalizować ryzyko nieuprawnionych transakcji kartowych.
 • Bezpieczny telefon – pokazujemy klientom jak dbać o bezpieczeństwo urządzeń mobilnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie Banku.

W procesach e-transakcji stosujemy szyfrowanie danych oraz używamy dodatkowych, cyfrowych metod weryfikacji klienta. Narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo transakcji elektronicznych jest Trusteer Rapport – udostępniane bezpłatnie naszym klientom, zaawansowane oprogramowanie opracowane przez IBM, zabezpieczające przed kradzieżą danych bankowych przekazywanych drogą elektroniczną. Rozwiązanie jest polecane jako dodatkowa warstwa ochrony – uzupełnienie oprogramowania antywirusowego lub zabezpieczającego wykorzystywanego przez klienta. Jak pokazują statystyki, oprogramowanie dobrze spełnia swoją funkcję. Żaden z klientów Banku, który zdecydował się na instalację rozwiązania, nie stał się ofiarą skutecznego ataku hakerskiego na swój komputer.

Więcej informacji znajduje się na stronie Banku.

Doświadczenia klienta

 • 102-42
 • 102-43

„Słuchamy, rozumiemy, działamy” – to hasło na stałe wpisało się w codzienne funkcjonowanie Banku i jest podstawą działań w ramach budowania strategii zarządzania doświadczeniami klienta.

Małgorzata Kamińska Dyrektor Departamentu Zarządzania Doświadczeniami Klienta w BNP Paribas Bank Polska SA

Jakie są dzisiaj oczekiwania klientów? To przede wszystkim obsługa oparta na przyjaznych kanałach, szybkie i proste procesy, profesjonalni, życzliwi, otwarci na potrzeby klienta doradcy. Dlaczego? Bo, tak jak my, nasi klienci preferują proste rozwiązania, dzięki którym poruszają się intuicyjnie – jeżeli chcą sobie poradzić sami, a pomoc uzyskują w prosty sposób – jeżeli jej potrzebują. Wówczas na załatwienie sprawy poświęcają minimalną ilość czasu – a nie zapominajmy, że jest on obecnie „w cenie”.

Słuchanie głosu klienta

 • Analizujemy opinie klientów, wyrażone w badaniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Prowadzimy analizę danych operacyjnych oraz obserwację trendów rynkowych (nie tylko w dziedzinie bankowości), co daje nam możliwość ciągłego rozwoju.

Nasze działania w obszarze analiz opinii klienta wspierane są przez całą Grupę BNP Paribas w ramach międzynarodowego Programu Advocacy zapewniającego budowę organizacji zorientowanej na klienta zarówno poprzez działania proklienckie, jak i propracownicze.

Dzięki platformie #KLIENT, pracownicy mają łatwy dostęp do wyników badań, a co za tym idzie, do realnego głosu klienta. Z narzędzia obecnie korzysta około 6 tysięcy pracowników, a same dane aktualizują się praktycznie na bieżąco – w miarę spływu wiedzy z kolejnych ankiet badawczych.

Badanie satysfakcji NPS (Net Promoter Score) pozwala klientowi na ocenę kontaktu z Bankiem przez pryzmat prawdopodobieństwa polecenia go swoim bliskim. Ponadto klient w trakcie oceny może swobodnie zgłosić swoje uwagi, spostrzeżenia, sugestie, oczekiwania czy rekomendacje dotyczące obsługi, produktów, procedur czy opłat. Uzyskane w ten sposób wyniki badań bardzo szczegółowo analizujemy, a następnie na ich podstawie podejmujemy działania mające na celu wdrożenie stosownych usprawnień lub eliminację utrudnień, a w konsekwencji zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów. Badania NPS realizowane w Banku BNP Paribas wpisują się w program Customer Advocacy.

W 2019 roku realizowaliśmy nowe rodzaje badań, w których oprócz ogólnego obrazu Banku, pytaliśmy klientów także o konkretne procesy – np. proces onboardingu.

Aktualnie badania NPS realizowane są w różnej częstotliwości w ponad 10 obszarach biznesowych Banku, przynosząc nieoceniony wsad do podejmowania decyzji co do rozwoju produktów i procesów. To 8 do 12 tysięcy ankiet miesięcznie, z opiniami klientów na temat naszych produktów oraz świadczonych przez nas usług. Przy realizacji tych ankiet korzystamy przede wszystkim z wywiadów telefonicznych, choć oprócz nich realizujemy też projekty w kanałach digitalowych oraz badania o charakterze jakościowym, na przykład wywiady pogłębione z wybranymi grupami klientów oraz testy z użytkownikami przed wdrożeniem nowych narzędzi lub dodaniem produktów do naszej oferty. Badamy opinie zarówno w bankowości detalicznej, w tym Premium i Wealth Management, jak również w segmencie mikroprzedsiębiorstw, MŚP i bankowości korporacyjnej.

W obszarze badań NPS, początek 2019 roku minął pod znakiem ujednolicenia modelu badawczego dla połączonego Banku. Zależało nam na tym, żeby pozyskiwać dane umożliwiające zapewnienie tak samo dobrych doświadczeń klientów dla obu połączonych Banków.

Poziom Badania Satysfakcji Klientów NPS w 2019 roku wskazuje, że satysfakcja klientów z otrzymanych usług bankowych jest na dobrym poziomie. Przed nami intensywne prace, by zrealizować cel strategiczny i być w TOP 3 banków najchętniej polecanych przez klientów.

Analiza danych operacyjnych

W analizie danych operacyjnych bardzo pomocnym narzędziem jest Speech Analytics. System ten pozwala na przykład na kategoryzację tematów rozmów, ich kwantyfikację, jak również znajdywanie elementów do poprawy w naszych produktach, usługach czy komunikacji.

Customer Excellence Board

W maju 2019 roku wdrożyliśmy interdyscyplinarną platformę dialogu pod nazwą Customer Excellence Board, na której rozmawiamy o Głosie Klienta w poszczególnych punktach kontaktu klienta z Bankiem. Są to spotkania, w których uczestniczą przedstawiciele wybranych departamentów, reprezentujący zarówno kanały sprzedaży, produkty, pion komunikacji, jak również monitoring zgodności, ryzyko oraz operacje, czy IT.

Spotkania odbywają się w cyklu miesięcznym i służą:

 • przedstawieniu i monitorowaniu wyników oraz podejmowanych działań,
 • podejmowaniu decyzji o kluczowych zmianach i priorytetach.

Customer Room to kolejna forma naszego klientocentrycznego dialogu w ramach organizacji. Na spotkaniach pracujemy nad najbardziej złożonymi zagadnieniami, zgodnie z metodologią Design Thinking.

W trakcie warsztatów omawiamy prawdziwe historie naszych klientów – ze wszystkimi pozytywami i negatywami – dążąc do zbudowania docelowego, jak najlepszego doświadczenia. Uczestnikami są przedstawiciele wszystkich struktur, które uczestniczą w danym procesie. Specjaliści poszczególnych obszarów mogą spojrzeć na zagadnienia z różnych perspektyw i krok po kroku wypracować optymalne do wdrożenia rozwiązania – zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i „quick win”.

Odpowiadanie na potrzeby klienta

W 2019 roku dużym wyzwaniem były dwa kolejne etapy fuzji. Zapewnienie prawidłowej, spójnej i efektywnej obsługi klienta w sytuacji między innymi:

 • ujednolicenia oddziałów,
 • wdrożenia jednego standardu obsługi,
 • zmian systemowych i migracyjnych,
 • ujednolicenia procesów i procedur.

Uprościliśmy również niektóre procesy związane z obsługą klienta, które obejmowały m.in: wdrożenie możliwości zawierania umów bez konieczności fizycznej obecności klienta w oddziale. Wprowadziliśmy nowe produkty i usługi, jak na przykład Konto Otwarte na Ciebie. Udostępniliśmy również dla klientów kolejne rozwiązania self-service, na przykład wdrożyliśmy możliwość samodzielnego generowania i resetowania przez klienta PIN, do karty debetowej i kredytowej, w czasie rzeczywistym w bankowości elektronicznej GOonline.

W Banku BNP Paribas funkcjonuje, oprócz standardowych struktur reklamacyjnych, funkcja Rzecznika Klienta. Pełni ją Dyrektor Departamentu Zarządzania Doświadczeniami Klienta. Jest to wewnętrzna instancja odwoławcza dla klientów, którzy mają wątpliwości co do decyzji w sprawie złożonej reklamacji. Do Rzecznika Klienta trafiają także sprawy zgłaszane bezpośrednio do Zarządu Banku, Rady Nadzorczej, Rzecznika Prasowego oraz istotne sprawy poruszane w mediach społecznościowych. Rzecznik Klienta dba o satysfakcję klientów oraz otwarty dialog. Reprezentuje interesy klientów w kontaktach z Bankiem i pośredniczy w ostatecznym wyjaśnieniu zaistniałych problemów.

W roku 2019 do Rzecznika Klienta trafiło prawie 3 000 spraw.

W Banku procesem reklamacji zajmuje się Departament Zarządzania Doświadczeniami Klienta. Bank zdecydował się na takie posunięcie, by dobrze wykorzystać wszelkie informacje otrzymywane od klientów różnymi kanałami wejścia (reklamacje są jednym z nich). Dzięki temu zyskaliśmy możliwość lepszego i bardziej kompleksowego zrozumienia głosu naszych klientów. Pozyskane z różnych obszarów Banku informacje zamierzamy wykorzystać przede wszystkim po to, by usprawniać dostarczane usługi, a co za tym idzie zapobiegać reklamacjom.

Proces obsługi reklamacji monitorowany jest zarówno jakościowo, jak i ilościowo. Kontrolujemy również jakość odpowiedzi wysyłanych do klientów. Oceniamy ich klarowność oraz kompletność, by z jednej strony były dla klienta czytelne i zrozumiałe, z drugiej – aby zminimalizować liczbę odwołań.

W związku z włączeniem w struktury Banku BNP Paribas podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska w 2019 roku rozpoczęliśmy zmiany reorganizacyjne w obszarze reklamacji. Ich zakończenie planowane jest na 2020 rok. Wykonaliśmy rewizję całego procesu reklamacji dla połączonego Banku, który rozpoczął funkcjonowanie z chwilą ujednolicenia systemów bankowych. W ramach wspólnego działania wszystkich interesariuszy procesu wypracowaliśmy ponad 30 rozwiązań, które poprawią jakość procesu. Dodatkowo we współpracy z zespołem UX określiliśmy wymagania biznesowe dla nowego narzędzia IT do obsługi wszystkich zapytań klientów, które kierowane są do Banku. Nowe rozwiązanie znacząco wpłynie na skrócenie czasu odpowiedzi.

Standardy rozpatrywania reklamacji i udzielanych odpowiedzi określone są w Polityce rozpatrywania reklamacji.

Klienci mogą składać reklamacje w dogodny dla siebie sposób:

 • za pośrednictwem systemu bankowości internetowej (czat),
 • za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej,
 • telefonicznie,
 • pisemnie,
 • osobiście – w dowolnym oddziale Banku.

Od listopada 2019 roku, czyli momentu pełnej fuzji systemowej po przejęciu podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A., liczba miesięcznych wpływów reklamacji nieco wzrosła. Reklamacje klientów dotyczyły głównie kredytów, kart debetowych oraz kart kredytowych.

W 2019 roku odnotowaliśmy 114 217 reklamacji. Istotny wpływ na ich liczbę miał przejściowy problem z naliczaniem opłat dla kart płatniczych, rozpoczęcie naliczania opłat za konta osobiste w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki zwolnienia z opłat oraz sentencja TSUE w zakresie zwrotu kosztów poniesionych w przypadku przedterminowej, całkowitej spłaty kredytu. Klienci reklamowali głównie opłaty i prowizje na rachunkach i kartach płatniczych. Ze względu na sentencję TSUE, Bank odnotował także wzrost reklamacji związanych z kredytami (głównie gotówkowymi). W mniejszym stopniu reklamacje klientów dotyczyły zdalnych kanałów kontaktu.

Migracja systemów Raiffeisen Bank Polska SA do systemów BNP Paribas Bank Polska SA przebiegła bez większych problemów i nadmiernego wzrostu liczby reklamacji związanych bezpośrednio z tym wydarzeniem.

Średni czas oczekiwania na odpowiedź na reklamację wynosił 10,8 dni roboczych. W niektórych miesiącach czas ten skrócił się do około 9 dni roboczych, jednak wielowątkowe działania zmierzające do wypracowania optymalnych rozwiązań dla naszych klientów, w tym fuzja operacyjna i związana z docelowym modelem działania, reorganizacja wewnątrz Banku, spowodowały wydłużenie czasu odpowiedzi w ostatnim kwartale 2019 roku.

W 2019 roku w Banku BNP Paribas została przeprowadzona wewnętrzna kampania Tacy Sami. Kampania miała wesprzeć filar Strategii Fast Forward: „jakość” oraz zmotywować pracowników do wspólnego pochylenia się nad tym, co można zrobić, aby zminimalizować liczbę negatywnych sygnałów napływających od klientów.

Doświadczenia klienta budują ludzie. Dlatego tak ważne jest budowanie zaangażowania i zrozumienia działań proklienckich po stronie pracowników Banku. Traktujemy naszych klientów tak, jak chcielibyśmy sami być traktowani. Rozumiemy, że klienci oczekują, że będą wysłuchani, zrozumiani, a ich sprawy będą szybko obsługiwane. Dlatego zwracamy uwagę na naturalność prowadzonych rozmów, kompetencje i wiarygodność doradców w oddziałach i konsultantów w Contact Center. Chcemy tworzyć bank przyjazny, intuicyjny i przejrzysty.

Aby nasi pracownicy znali priorytety i byli na bieżąco z Głosem Klienta, oprócz dostępu do platformy wynikowej #KLIENT, cyklicznie komunikujemy się z pracownikami zajmującymi się bezpośrednią obsługi w ramach cyklu 3 minuty dla jakości. Materiały przygotowujemy w formie tekstów, animacji lub filmów. Do udziału w produkcji materiałów wideo zaprosiliśmy pracowników naszego Banku, co w konsekwencji spowodowało jeszcze większą popularność cyklu.

Zgodność z prawem i regulacjami

 • 206-1
 • 417-3
 • 418-1
 • 419-1

W 2019 roku:

 • w Banku i w Grupie Kapitałowej Banku nie stwierdzono niezgodności z prawem lub regulacjami w obszarze społecznym, środowiskowym i ekonomicznym.
 • wobec Banku i Grupy Kapitałowej Banku toczyło się 1 (niezakończone) postępowanie sądowe i administracyjne dotyczące zachowań naruszających swobodę konkurencji lub przepisów antymonopolowych.
 • w Banku stwierdzono 1 przypadek niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, który został rozpoczęty i zakończony w tym samym roku i skutkował nałożeniem grzywny lub kary.
 • do Banku wpłynęły skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych, łącznie 44 przypadki stwierdzonych wycieków, kradzieży lub innych przypadków utraty danych klienta. W Grupie Kapitałowej Banku stwierdzono 63 takie przypadki.

Wyniki wyszukiwania