Raport roczny 2019

Ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym

Podstawowa działalność biznesowa Banku – udzielanie kredytów i przyjmowanie depozytów od klientów – skutkuje powstawaniem otwartych pozycji ryzyka stopy procentowej, które przenoszone są z linii biznesowych do portfeli zarządzanych przez Pion Zarządzania Aktywami i Pasywami za pomocą systemu cen transferowych.

Profil ryzyka stóp procentowych

Bank określając profil ryzyka stóp procentowych bierze pod uwagę nie tylko parametry kontraktowe, ale także rzeczywistą charakterysytkę produktów wynikającą z zachowań behawioralnych klientów oraz wbudowanych opcji wykorzystując modele np. dla rachunków bieżących, rachunków oszczędnościowych, kredytów o stałej stopie procentowej, kart kredytowych.

Modelowanie zachowania produktów w podziale na linie biznesowe pozwala na wyodrębnienie części stabilnej i niestabilnej, reagujacych w różny sposób na zmiany stóp procentowych.

Polityka Banku w zakresie ryzyka stopy procentowej wyznacza następujące podstawowe typy analiz ryzyka stopy procentowej (łącznie oraz w podziale na główne waluty):

  • niedopasowanie terminów przeszacowania aktywów i pasywów w poszczególnych terminach (tzw. „gapping”) dla portfela bankowego;
  • wrażliwość przychodów odsetkowych na zdefiniowane – oczekiwane i kryzysowe – scenariusze przesunięcia krzywych stóp procentowych, przy założeniu różnych scenariuszy krzywej stóp procentowych (EaR);
  • wysokość przychodów odsetkowych przy zdefiniowanych scenariuszach zmiany krzywych stóp procentowych (NII);
  • wrażliwość z tytułu różnych stawek referencyjnych (ryzyko bazowe);
  • średnia długość inwestycji kapitału i nieoprocentowanych rachunków bieżących (tzw. elementów strukturalnych);
  • wrażliwość wartości godziwej na równoległe przesunięcie krzywych stóp procentowych o 1 punkt bazowy, oraz na przesunięcie krzywych stóp procentowych o 1 punkt bazowy w wybranym punkcie węzłowym krzywej;
  • wrażliwość wartości godziwej, wyrażona w postaci nominału rocznej transakcji (pozycji) o takiej samej wrażliwości (OYE).
  • zmiana wartości godziwej kapitału przy zdefiniowanych scenariuszach zmiany krzywych stop procentowych.

Powyższe analizy stanowią podstawową część systemu limitowania ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej Banku. Poszczególne analizy realizowane są w trybie dziennym, miesięcznym lub kwartalnym. Ponadto Bank przeprowadza dla portfela bankowego analizy wrażliwości na warunki skrajne, stosując znacznie większe niż zazwyczaj obserwowane, zmiany stóp procentowych (testy warunków skrajnych).

Poniższa tabela przestawia skumulowaną lukę stopy procentowej dla portfela bankowego na dzień 31 grudnia 2019 r. Wykorzystanie ustanowionych limitow jest poniżej wartości maksymalnych.

Luka stopy procentowej (w mln zł)
Termin Luka
1M (9 614)
3M 7 584
6M 3 663
1Y (65)
2Y (4 907)
3Y (4 874)
5Y (6 167)
10Y 1 854

Średnia długość inwestycji kapitału oraz nieoprocentowanych rachunków bieżących na 31 grudnia 2019 r. wyniosła 4,5 roku.

Wrażliwość przychodów odsetkowych przy przesunięciach krzywych stóp procentowych o +50bp na 31 grudnia 2019 r. jest przedstawiona w poniższej tabeli:

Wrażliwość przychodów odsetkowych (w mln zł)
1 rok 2 rok 3 rok
38,1 44,4 59,8

Nadzorczy test wrażliwości ekonomicznej kapitałów Banku (zmiana wartości godziwej aktywów i pasywów Banku z wyłączeniem funduszy własnych przy założonych zmianach krzywych stop procentowych) w wartościach kwotowych oraz procentowej wielkości funduszy własnych jest przedstawiony w poniższej tabeli:

Nadzorczy test wrażliwości ekonomicznej kapitałów Banku
Scenariusz w mln zł % funduszy
własnych
+200bp -261,8 -3,10%
-200bp +51,9 +0,61%

Wyniki wyszukiwania