Raport roczny 2019

Zarządzanie obszarem zatrudnienia

Daria Gostkowska Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi w BNP Paribas Bank Polska SA

W 2019 roku naszym największym wyzwaniem było skuteczne przeprowadzenie zmian w zarządzaniu obszarem zasobów ludzkich, wynikające z przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska oraz włączenia pracowników w struktury nowego, połączonego Banku. Transformacja obejmowała zarówno usprawnienie i uproszczenie procesów HR, rozbudowanie oferty szkoleń i aktywności rozwojowych, wdrażanie rozwiązań odpowiednich dla wszystkich linii biznesowych, ale także wzmacnianie poczucia przynależności do organizacji odpowiedzialnej i zaangażowanej. Chcemy stać się miejscem pierwszego wyboru dla najlepszych kandydatów na rynku pracy.

Odpowiedzialność w miejscu pracy rozumiemy jako działania prowadzące do tworzenia środowiska wspierającego rozwój zawodowy i zaangażowanie pracowników. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne zarządzanie obszarem pracowniczym jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu biznesowego. Dlatego jako organizacja stosujemy najlepsze praktyki rynkowe i postępujemy zgodnie z zasadami oraz wysokimi standardami obowiązującymi w Banku.

Chcemy osiągnąć wysoką pozycję wśród najbardziej pożądanych pracodawców w sektorze finansowym w Polsce. Dbamy o naszych pracowników, inwestując w rozwój ich karier – poprzez szeroką ofertę warsztatów rozwojowych. Regularnie mierzymy poziom zadowolenia naszych pracowników poprzez badanie opinii.

Kultura organizacyjna oparta na wartościach

 • 102-16

To kultura decyduje o tożsamości firmy, pomaga budować przewagę konkurencyjną, zwiększa szanse na odnoszenie sukcesów w biznesie, scala zespół. Wyznacza wzory i normy zachowań, którymi powinniśmy kierować się w codziennej pracy. Dzięki kulturze zespoły potrafią wspólnie wypracowywać strategię zmiany, rozwoju oraz kierunki i sposoby doskonalenia organizacji. Dlatego tak ważne jest budowanie spójnej kultury naszego Banku promującej postawy oraz zachowania, które ułatwią nam osiąganie wspólnych celów.

Kultura organizacyjna Banku BNP Paribas opiera się na wartościach, opisanych w BNP Paribas Way. Nasze lokalne wartości są spójne z wartościami Grupy BNP Paribas. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by nasi pracownicy mieli poczucie przynależności do międzynarodowej społeczności, opierającej się na współpracy i zaufaniu w realizowaniu misji zmieniania świata.

7 fundamentów naszej kultury organizacyjnej

Współpraca

Działamy razem, by zrealizować cel.

Wspieranie zmian

Wychodzimy naprzeciw zmianom, dzięki którym możliwy jest rozwój i postęp.

 

Inspiracja

Nasza postawa inspiruje innych.

Zaufanie

Wiemy, że jeśli powierzamy komuś odpowiedzialne zadanie, pozwalamy mu „rozwinąć skrzydła”.

 

Odwaga

Jesteśmy zawsze otwarci na konstruktywne uwagi innych i odważnie zgłaszamy swoje inicjatywy.

 

Przedsiębiorczość

Staramy się rozwijać i wypracowywać nowe rozwiązania.

Wizja

Stawiamy sobie ambitne i dalekosiężne cele.

BNP Paribas Way formułuje także mocne strony oraz siły napędowe spójne dla wszystkich pracowników Grupy BNP Paribas.

Nasze siły napędowe

 1. Sprawność działania. Chcemy uprościć nasz sposób działania i korzystać z użytecznych innowacji oraz rozwiązań technologicznych.
 2. Kultura Compliance. Wierzymy w promowanie przejrzystych zasad będących fundamentem kultury poszanowania prawa i etyki w działaniu.
 3. Satysfakcja klienta. Wierzymy, że osiągniemy sukces, stając się Bankiem pierwszego wyboru. Staramy się uważnie słuchać klientów i ściśle z nimi współpracować.
 4. Otwartość. Promujemy otwartość wobec interesariuszy. Naszym celem jest zapewnienie każdemuw Grupie BNP Paribas poczucia, że jest jej częścią, może przedstawić swój punkt widzenia i ma prawo do działania.

Nasze mocne strony

 1. Stabilność. Nasze podstawy to stabilne, długoterminowe zarządzanie, zróżnicowany i zintegrowany model biznesowy oraz międzynarodowa sieć placówek.
 2. Odpowiedzialność. Kierujemy się kulturą odpowiedzialności i uczciwości zawodowej, aby jeszcze lepiej świadczyć usługi klientom.
 3. Kompetencje. Opieramy się na uznanej i stale pogłębianej wiedzy naszych zespołów.
 4. Dobre miejsce pracy. Tworzymy inspirujące miejsce pracy, gdzie ludzie traktowani są sprawiedliwie i z szacunkiem.

Odpowiedzialna komunikacja z pracownikami

Komunikacja z naszymi pracownikami opiera się na uczciwości, szacunku oraz postępowaniu w zgodzie ze standardami etycznymi. To również promowanie i wzmacnianie wartości, którymi kierujemy się na co dzień, w ramach obowiązującej w Banku Kultury współpracy, opartej na zaufaniu, której głównym narzędziem jest informacja zwrotna. Standardy komunikacji z pracownikami określa Kodeks postępowania Grupy BNP Paribas.

Standardy dotyczące komunikacji z pracownikami w Banku BNP Paribas są określone w Strategii Banku Fast Forward oraz Strategii Komunikacji Wewnętrznej.

Priorytety jakości w komunikacji z pracownikami
 • Jasna, przejrzysta i zrozumiała komunikacja z pracownikami.
 • Odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracowników.
 • Transparentne informowanie ich o zmianach.

W 2019 roku, w związku z przejęciem podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami: koniecznością zapewnienia skutecznej i wysokiej jakości komunikacji wokół fuzji operacyjnej i zmian systemowych oraz zbudowaniem spójnej kultury organizacyjnej połączonego Banku.

W procesie integracji, w ramach projektu HR Change Management & Communication, dział HR wraz z Komunikacją Wewnętrzną dbał o przepływ informacji, jej transparentność i kompletność. Aby sprostać wyzwaniom podjęliśmy szereg inicjatyw:

 • Zorganizowaliśmy kampanie informacyjne skierowane do pracowników (w tym kampanię rebrandingową i powitalną – BonjouR).
 • Uspójniliśmy komunikację: Intranet Echonet stał się jednym źródłem informacji dla pracowników połączonego Banku.
 • Przygotowaliśmy niezbędnik komunikacyjny dla menedżerów, w którym opisane zostały najważniejsze zasady współpracy.
 • Ujednoliciliśmy szablony mailingów w całej organizacji.
 • Ograniczyliśmy liczbę mailingów, uspójniliśmy i skondensowaliśmy komunikację.

Wdrożyliśmy następujące narzędzia i działania:

 • Navigator – narzędzie zawierające wszystkie kluczowe informacje związane z procesem integracji. Udostępniliśmy je wszystkim pracownikom przed połączeniem prawnym, aby mogli poruszać się swobodnie w nowej organizacji oraz znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
 • BonjouR – magazyn online dla pracowników Banku BNP Paribas.
 • Road Shows – w różnych miastach Polski zorganizowaliśmy spotkania, podczas których Zarząd i wybrani przedstawiciele kluczowych obszarów Banku przekazywali pracownikom wiedzę o procesie integracji oraz nowej strategii działania Banku.
 • Pulse Check – przeprowadziliśmy cykl badań opinii pracowników na temat zmian zachodzących w Banku.

Chcemy tworzyć przyjazne środowisko pracy dla pracowników, oparte na kulturze współpracy i wyposażone w nowoczesne narzędzia cyfrowe. Nasz cel to także przygotowanie do wprowadzenia zwinnych metodyk pracy.

Aby było to możliwe wdrażamy nowoczesne rozwiązania IT. W ramach transformacji cyfrowej wprowadziliśmy m.in.

 • nowy system Business Trips, w tym aplikację mobilną Holidays, do zarządzania i rozliczania delegacji służbowych (ponad 23 000 podróży służbowych od lipca, 50% podróży zainicjowanych lub rozliczonych przez pracowników w aplikacji mobilnej);
 • wirtualne karty dostępu bezpieczeństwa (wydano ponad 200 kart) do budynków centrali w Krakowie i w Warszawie (Kasprzaka);
 • łącznie do końca 2019 roku zrealizowaliśmy 8 z 10 planowanych projektów transformacji cyfrowej w Banku; pozostałe dwa będą kontynuowane w 2020 roku.

Zarządzanie zgodnością w obszarze pracowniczym

Regulacje

W Banku BNP Paribas kierujemy się starannością w zarządzaniu obszarem zatrudnienia. Polityka zarządzania relacjami pracowniczymi w Banku respektuje przepisy prawa, wartości Grupy BNP Paribas, a także ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego. Wszystkich pracowników obowiązują: Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas oraz wewnętrzne regulacje. Za obszar relacji pracowniczych w Banku odpowiada Departament Relacji Pracowniczych, Zgodności i Ryzyka HR.

Systematycznie badamy zgodność i spójność procesów, procedur oraz podejmowanych działań dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi z przepisami prawa, wymogami krajowych i unijnych organów nadzoru oraz standardami Grupy BNP Paribas, do której należy Bank.

Analizujemy poszczególne procesy pod kątem zabezpieczenia się przed konkretnymi rodzajami ryzyka, m.in. sporów sądowych z pracownikami, utraty reputacji, wystąpienia nadużyć, korupcji lub sprzeniewierzenia aktywów, wystąpienia zjawiska dyskryminacji, nieprzestrzegania zasad BHP, dotyczących czasu pracy, praw pracowników, ochrony socjalnej, ochrony danych osobowych itp.

Bierzemy pod uwagę zarówno czynniki oraz zmienne o charakterze wewnętrznym (np. związane z połączeniem banków, zmian w organizacji Banku lub systemach IT), jak i zjawiska w szeroko rozumianym otoczeniu – np. tendencje na rynku pracy oddziałujące m.in. na proces rekrutacji, systemy motywacyjne i ścieżki kariery w Banku.

Główne wskaźniki monitorowane przez Bank w obszarze HR to: rotacja, rekrutacja, szkolenia oraz wskaźniki kadrowe i biznesowe.

Kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi. Dotyczy to każdej działalności Banku lub jego podmiotów zależnych bez względu na jej charakter. Wymagamy przestrzegania standardów etycznych od wszystkich osób reprezentujących Bank lub z nim współpracujących.

Przeciwdziałanie dyskryminacji i poszanowanie praw człowieka

 • 406-1
 • 412-1
 • 412-2

Zarządzanie zgodnością w obszarze pracowniczym obejmuje m.in. monitorowanie przestrzegania Polityki antymobbingowej oraz poszanowania praw człowieka.

Bank BNP Paribas nie toleruje żadnych przypadków mobbingu w organizacji. Zasady przeciwdziałania mobbingowi reguluje wdrożona w Banku Polityka antymobbingowa. Umożliwia ona pracodawcy podejmowanie działań skierowanych na zapobieganie temu zjawisku, a w razie zaistnienia problemu – na natychmiastową reakcję.

Rozpatrywaniem zgłoszeń pracowników w tym zakresie zajmuje się Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi.

W Banku zostały wdrożone Zasady postępowania w przypadku zgłoszeń o nękaniu i molestowaniu seksualnym w relacjach zawodowych. Umożliwiają one bezpieczne zgłaszanie racjonalnie uzasadnionych podejrzeń bez obawy wystąpienia działań odwetowych w stosunku do zgłaszających. Dokument ten reguluje również kwestię ochrony praw człowieka. Jest to implementacja rozwiązań przyjętych w Polityce Grupy BNP Paribas Treatment of harassment notifications.

Polityka zarządzania różnorodnością zawiera reguły dotyczące postępowania w zakresie zarządzania ryzykiem dyskryminacji w aspekcie poszanowania różnorodności. Ma na celu tworzenie i promowanie różnorodnego środowiska pracy, wykorzystującego potencjał wszystkich pracowników. Polityka zobowiązuje do przestrzegania przyjętych zasad we wszystkich procesach zarządzania zasobami ludzkimi.

Więcej na temat podejmowanych działań piszemy w sekcji Zarządzanie Różnorodnością.

W Banku obowiązuje szereg polityk, regulujących kwestię poszanowania praw człowieka:

 • Kodeks postępowania Grupy BNP Paribas – szacunek do współpracowników, odrzucenie dyskryminacji wśród siedmiu fundamentalnych zasad postępowania zgodnych z wartościami Grupy,
 • Polityka różnorodności Banku BNP Paribas,
 • Polityka Społecznej Odpowiedzialności Banku BNP Paribas,
 • Polityka zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku BNP Paribas procedur i standardów etycznych, w tym zgłaszania anonimowego (Whistle-Blowing),
 • Regulamin Pracy Banku BNP Paribas,
 • Zasady rekrutacji pracowników Banku BNP Paribas – wśród standardów zachowań etycznych uwzględniony jest podpunkt dotyczący poszanowania różnorodności,
 • The ILO Global Business & Disability Network Charter,
 • Umowa BNP Paribas Dotycząca Praw Podstawowych i Globalnych Rozwiązań Socjalnych – potwierdzenie przez Grupę zgodności z międzynarodowymi standardami m. in. w zakresie praw człowieka, wytycznymi ONZ, OECD ILO; Umowa obowiązuje do 1 czerwca 2021.

W 2019 roku w Grupie Kapitałowej Banku BNP Paribas nie stwierdzono żadnych przypadków dyskryminacji.

Zasady składania skarg i wniosków

 • 102-41

Bank BNP Paribas, jak i Grupa BNP Paribas w swojej działalności kierują się wysokimi standardami etycznymi, wynikającymi w szczególności z: przepisów prawa, rekomendacji organów nadzorczych, norm przewidzianych w Kodeksie Postępowania Grupy BNP Paribas S.A i regulacji wewnętrznych oraz zgodnych z przyjętymi wartościami, do których należy uczciwość, otwartość, wzajemne zaufanie, odpowiedzialność, profesjonalizm i szacunek.

Wszyscy pracownicy, mają obowiązek przestrzegania wymienionych standardów. Tym samym są zobowiązani do reagowania w sytuacjach, w których są świadkami nieetycznych lub niezgodnych z prawem zachowań innych pracowników Banku, budzących wątpliwości i wskazujących na istnienie prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia.

Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach pracowniczych składanych przez pracowników, byłych pracowników lub działające w Banku organizacje reprezentujące pracowników zostały określone w Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w sprawie skarg i wniosków w sprawach pracowniczych.

Proces rozpatrywania skarg i wniosków obejmuje przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz udzielenie odpowiedzi. Wniesione skargi i wnioski pracownicze rozpatrywane są przez Departament Relacji Pracowniczych, Zgodności i Ryzyka HR. Dodatkowo, nadzór nad procesem rozpatrywania skarg i wniosków pracowników pełni Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Po każdym kwartale kalendarzowym otrzymuje on do wglądu rejestr skarg i wniosków w sprawach pracowniczych. 99,9 % pracowników Banku objętych jest Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

 • 402-1

Zgodnie z Metodyką legislacji wewnętrznej, wprowadzenie istotnych zmian operacyjnych w organizacji poprzedzają zmiany w przepisach wewnętrznych. Pracownicy informowani są o zmianach lub nowych przepisach poprzez wiadomości mailowe. Komunikaty o planowanych zmianach publikowane są także w Echonecie – intranecie Banku BNP Paribas. W sytuacjach, gdy planowane zmiany wymagają konsultacji z Radą Pracowników lub uzgodnień ze związkami zawodowymi, informacje przekazywane są zainteresowanym w terminie umożliwiającym przeprowadzenie konsultacji lub negocjacji.

Satysfakcja pracowników

Global People Survey

Dbamy o tworzenie środowiska wspierającego rozwój zawodowy i zaangażowanie pracowników. Ich opinie są dla nas kluczowe, dlatego co roku przeprowadzamy badanie Global People Survey (GPS).

GPS to coroczne dobrowolne badanie zaangażowania pracowników, służące poznaniu ich opinii o najbardziej kluczowych kwestiach związanych z życiem zawodowym. Pomaga ono identyfikować priorytety dla wprowadzania zmian, mierzyć wpływ podejmowanych działań, zdobywać wiedzę potrzebną do formułowania strategii i inicjować działania we wszystkich obszarach.

Badanie zaangażowania GPS:

 • mierzy postrzeganie przez pracowników wdrażanych inicjatyw, co pozwala z roku na rok na bardziej szczegółowe analizowanie, przekształcanie i rozwijanie tychże inicjatyw;
 • prowadzi do zebrania w jedną całość spostrzeżeń wszystkich jednostek organizacyjnych na poziomie Grupy BNP Paribas, aby umożliwić skupienie się na tych samych celach w przekrojowych projektach;
 • stwarza możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami a ich zespołami, aby móc współpracować przy działaniach, które mają zostać wdrożone.

W badaniu GPS w 2019 roku wzięło udział 6 029 pracowników Banku, co stanowi 71% wszystkich zaproszonych osób. Wyniki badania pokazują, że 62% badanych pracowników odczuwa zadowolenie ze swojej pracy w Banku BNP Paribas.

Najwyższy poziom zadowolenia wykazują menedżerowie wyższego szczebla oraz uczestnicy programu talentowego Prestiż (kolejno 74% i 70% zadowolenia). Poziom zadowolenia menedżerów zespołów uplasował się na poziomie 68%. Natomiast poziom zadowolenia kobiet i mężczyzn, w naszym Banku, jest na tym samym pułapie (po 62%). Dla pracowników ogółem wynik wyniósł 60%.

Najwyższą satysfakcję z pracy (68%) wykazały osoby, posiadające najdłuższy staż pracy w Banku (ponad 20 lat). Pracownicy o stażu pracy na poziomie od 5 do 10 lat wykazały zadowolenie z pracy na poziomie 60%.

Wybrane kategorie z najwyższą liczbą pozytywnych odpowiedzi:

88% pracowników potwierdza, że Bank promuje działania etyczne w swoim środowisku i wie czego się od nich oczekuje względem Kodeksu Postępowania. Co równie ważne, o 4% wzrosło poczucie bycia traktowanym z szacunkiem (68%).

82% pozytywnych odpowiedzi dla zrozumienia celów i wytycznych Pionu/Departamentu. 68% pracowników potwierdza, że jest na bieżąco informowana o sprawach ich dotyczących.

Działania bezpośredniego przełożonego wspierające rozwój pracowników, organizację pracy zespołu, udzielanie feedbacku, szacunek i wzajemne zaufanie.

74% badanych uważa, że jest odpowiednio przygotowana do działania zgodnego z transformacją cyfrową i będzie miała ona znaczący wpływ na ich pracę w kolejnych dwóch latach.

81% pracowników deklaruje, że szanuje różnice międzyludzkie pod względem płci i wieku.

Zgodnie z oceną pracowników, Bank powinien więcej uwagi poświęcić:

Pomimo, że każde z 4 pytań zawartych w tej kategorii uzyskało wzrost na poziomie 4% względem 2018 roku, to pracownicy zwracają uwagę na niską konkurencyjność w odniesieniu do płac w innych firmach.

Dla połowy respondentów tempo wprowadzanych zmian nie jest odpowiednie. 48% uważa, że kadra zarządzająca bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich zadań.

Warto zaznaczyć, że w porównaniu do wyników z 2018 roku, 15 z 20 kategorii zanotowało wzrost wyników badania – największy: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (68%), Polityka wynagradzania (28%, a względem 2018 roku o 3% więcej), Innowacyjność (54%, czyli więcej 4% w porównaniu do 2018 roku), Różnorodność (77%).

Zarządzanie obszarem pracowniczym w Spółkach Grupy Kapitałowej Banku BNP Paribas

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 401-2
 • 404-3
 • 404-2
 • 403-1
 • 403-2
 • 403-3
 • 412-1
 • 412-2

Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej Banku BNP Paribas zarządzają obszarem pracowniczym z najwyższą starannością. Stosowane rozwiązania nawiązują do zasad Kodeksu postępowania Grupy BNP Paribas. Szczegółowe dokumenty i procesy uregulowane są osobno na poziomie każdej ze Spółek Grupy Kapitałowej Banku BNP Paribas.

 • Na koniec 2019 roku w Grupie Kapitałowej Banku BNP Paribas liczba etatów wynosiła 10 219, w tym aktywnych etatów 9 237. Grupa Kapitałowa Banku BNP Paribas zatrudniała na umowę o pracę 10 951 osób.
 • Kluczowym pracodawcą w Grupie Kapitałowej Banku BNP Paribas jest spółka wiodąca – BNP Paribas Bank Polska, która zatrudnia 10 437 osób, 9 899 etatów w tym 8 920 aktywnych etatów.

Spółka posiada wymagane przepisami prawa dokumenty: Regulamin wynagradzania i Regulamin pracy. Ze względu na mały zespół (30 osób zatrudnionych na umowę o pracę, 28 aktywnych etatów). Spółka nie posiada odrębnego dokumentu określającego zasady Polityki personalnej. Wszystkie sprawy personalne Spółki są na bieżąco prowadzone przez Zarząd Towarzystwa i kierowników jednostek organizacyjnych.

Towarzystwo przyjęło do stosowania zasady obowiązujące w Grupie BNP Paribas tj. Kodeks postępowania Grupy BNP Paribas, w którym zostały ogólnie ujęte kwestie związane ze zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji i poszanowaniem praw człowieka. Spółka nie posiada polityki regulującej zarządzanie skargami pracowniczymi i zgłaszanie nieprawidłowości z uwagi na mały zespół oraz bezpośredni kontakt z przełożonymi oraz członkami Zarządu. Pracownik może złożyć skargę i zgłaszać nieprawidłowości bezpośredniemu przełożonemu lub też bezpośrednio do członka Zarządu nadzorującego dany obszar.

Kwestie związane ze zgłoszeniem skarg dotyczących kwestii mobbingu czy też dyskryminacji zostały uregulowane w Polityce zgłaszania naruszeń oraz obowiązujących w Towarzystwie procedur i standardów etycznych, w tym Zgłaszania anonimowego (Whistle-Blowing). Pracownik ma możliwość zgłoszenia takiej informacji bezpośredniemu przełożonemu, osobie odpowiedzialnej za kadry, dedykowanej jednostce, Inspektorowi Nadzoru. Ponadto pracownik ma możliwość zgłoszenia anonimowego, zgodnie z zasadami opisanymi w Procedurze.

W 2019 roku w Spółce nie odnotowano przypadków korupcji, ani przypadków dyskryminacji w miejscu pracy.

W Spółce, podobnie jak w Banku, przeprowadzone zostało badanie zaangażowania pracowników BNP Paribas Global People Survey (GPS).

Benefity oferowane pracownikom w 2019 roku:

 • karta sportowa,
 • ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • indywidualne budżety szkoleniowe pozwalające na samodzielny wybór drogi rozwoju.

Wszyscy pracownicy Spółki podlegają ocenie pracowniczej. Towarzystwo oferuje pracownikom indywidualne roczne budżety szkoleniowe pozwalające na samodzielny wybór przez pracowników szkoleń zewnętrznych. Szkolenia wewnętrzne oferowane są na platformie MyDevelopment. Odbywają się również regularne szkolenia i spotkania grup roboczych organizowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Campus Leszno Sp. z o.o. została wyodrębniona w 2018 roku ze struktur Banku, w którym jako Ośrodek Szkoleniowy funkcjonowało Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne (CSK Leszno). Pracownicy przeszli do Spółki na podstawie informacji z Departamentu Relacji Pracowniczych, Zgodności i Ryzyka HR Banku. Zatrudnienie na umowę o pracę w Spółce w 2019 roku wynosiło 11 osób, (8 aktywnych etatów). Pracownicy Spółki wśród świadczeń pracowniczych mają zapewnioną opiekę medyczną, ubezpieczenie oraz Fundusz socjalny.

W 2019 roku nie przeprowadzono badań zaangażowania pracowników, ocen jakości pracy i przeglądów rozwoju kariery zawodowej, ale tego typu działania są planowane na 2020 rok.

W 2019 roku w Spółce zatrudnionych na umowę o pracę było 56 osób, (48 aktywnych etatów).

W 2019 roku Spółka wdrożyła Zasady Rekrutacji Pracowników oraz Zasady Postępowania wobec Pracowników Posiadających status U.S. Person. Spółka stosuje również Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Kodeks Postępowania Pracowników oraz Politykę Bezpieczeństwa Informacji.

Pracownikom Spółki przysługują świadczenia pracownicze takie jak: karty sportowe, prywatna opieka medyczna oraz ubezpieczenie grupowe.

Skargi pracownicze i niezgodności pracownicy mogą zgłaszać drogą mailową.

W 2019 roku zorganizowano szkolenia dla pracowników z zakresu księgowości, IT oraz szkolenia okresowe dotyczące BHP.

Nie odnotowano przypadków korupcji, ani przypadków dyskryminacji w miejscu pracy.

Spółka zatrudnia na umowę o pracę 22 osoby, (6 aktywnych etatów). Ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników, Spółka nie przyjęła polityki personalnej i stosuje ogólnie przyjęte zasady zgodne z wymaganiami prawnymi.

Pracownicy sprawują nadzór nad współpracą z innymi podmiotami Grupy BNP Paribas, takimi jak BNP Paribas Lease Group i BNP Paribas w zakresie wykonywania czynności określonych umowami pomiędzy tymi Spółkami. Zatrudnione osoby są jednocześnie pracownikami BNP Paribas Lease Group lub Banku BNP Paribas.

BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. prowadzi obsługę operacyjną BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. na mocy zawartych w tym zakresie umów serwisowych. Zarządzanie obszarem pracowniczym realizowane jest przez BNP Paribas Lease Group sp. z o.o.

Pracownicy spółki korzystają z benefitów BNP Paribas Lease Group lub Banku BNP Paribas. Spółka zapewnia wszystkim pracownikom dodatkową opiekę medyczną, szczepienia przeciwko grypie przeprowadzane na terenie firmy, owocowe środy oraz akcje promujące aktywność fizyczną.

W Spółce nie są przeprowadzane odrębne badania zaangażowania pracowników. Pracownicy Spółki co roku biorą udział w badaniu Global People Survey w ramach zatrudnienia w BNP Paribas Lease Group lub Banku BNP Paribas. Pracownicy Spółki podlegają procesowi oceny w ramach zatrudnienia w BNP Paribas Lease Group lub Banku BNP Paribas.

Ponadto Spółka:

 • W zakresie zarządzania zgodnością w obszarze pracowniczym, stosuje ogólnie przyjęte zasady zgodne z wymaganiami prawnymi i nie posiada własnych regulacji.
 • Nie posiada własnych regulacji dotyczących zarządzania skargami pracowniczymi, przyjęła zasadę transparentności i reagowania zgodnie z normami społecznymi.
 • Nie posiada polityk regulujących kwestie ochrony praw człowieka.

W 2019 roku w Spółce nie odnotowano: przypadków korupcji ani przypadków dyskryminacji w miejscu pracy.

Spółka zatrudnia na umowę o pracę 395 osób, (227 aktywne etaty).

Kluczowe założenia w zarządzaniu obszarem zatrudnienia to wypracowanie spójnej, zintegrowanej polityki dotyczącej zasobów ludzkich. W Spółce został wprowadzony Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania oraz powołany został Komitet HR. Spółka monitoruje następujące wskaźniki: urlopy dwutygodniowe, nadgodziny w roku kalendarzowym, poziom realizacji szkoleń obowiązkowych dla pracowników.

Jako ryzyko w obszarze pracowniczym Spółka wskazała rotację pracowników.

W Spółce przyjęto Politykę zgodności, Politykę antykorupcyjną, Kodeks postępowania Grupy BNP Paribas oraz Politykę Whistleblowing . Pracownicy mogą zgłaszać skargi lub naruszenia zgodnie z Polityką Whistleblowing, na adres mailowy lub korespondencyjnie.

Kwestię ochrony praw człowieka regulują w Spółce: Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas oraz Regulamin Zarządzania Ryzykiem Konfliktu Interesów. Realizowane są obowiązkowe szkolenia dla pracowników podnoszące świadomość na temat poszanowania praw człowieka.

Spółka oferuje pracownikom benefity: pakiet opieki medycznej, kartę sportową oraz ubezpieczenie.

Głównym kanałem komunikacji w BNP Paribas GSC jest komunikacja mailowa z pracownikami, a informacje zamieszczane są na tablicy ogłoszeń w centrali Spółki.

W 2019 została uruchomiona strona wewnętrzna BNP Paribas GSC do komunikacji z pracownikami oraz zamieszczania aktualnie obowiązujących dokumentów.

Pracownicy mają dostęp do szkoleń z obszaru zarządzania personelem, IT oraz pakietu szkoleń dla pracowników rozpoczynających pracę w zespołach sprzedażowych (szkolenia produktowe).

W zakresie BHP podejmowano następujące działania:

 • Opracowano ocenę ryzyka zawodowego. Po identyfikacji zagrożeń, oszacowaniu ryzyka i wdrożeniu działań profilaktycznych, ryzyko końcowe jest na poziomie akceptowalnym.
 • Powołano Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zajmującą się następującymi zagadnieniami: stanem bezpieczeństwa i higieny pracy, szkoleniami BHP oraz formułowaniem wniosków dotyczących poprawy warunków BHP.

Wyniki wyszukiwania