Raport roczny 2019

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa

Suma bilansowa Grupy według stanu na koniec 2019 r. wyniosła 109 954 142 tys. zł i była wyższa o 931 623 tys. zł, tj. o 0,9%, w porównaniu do końca 2018 r.

Na skalę zmiany wielkości sumy bilansowej wpłynęła m.in. realizacja w dniu 28 czerwca 2019 r. transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o., w wyniku której Bank przeniósł na spółkę faktoringową aktywa w kwocie 1 658 174 tys. zł (szczegółowy opis transakcji zawarty jest w Rozdziale „2.7 Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa” Skonsolidowanego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.).

Drugim czynnikiem wpływającym na wielkość aktywów Grupy jest proces optymalizacji bilansu związany m.in. z istotną zmianą (poprawą) pozycji płynnościowej jaka miała miejsce w wyniku nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu 31 października 2018 r. Prowadzona optymalizacja bazy depozytowej Banku pozwala na poprawę realizowanej marży odsetkowej.

zmiana
w tys. zł 31.12.2019 31.12.2018 tys. zł %
Kasa i środki w Banku Centralnym 4 658 171 2 897 123 1 761 048 60,8%
Należności od banków 679 308 961 496 (282 188) (29,3%)
Pochodne instrumenty finansowe 800 886 715 671 85 215 11,9%
Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczającej 228 120 130 405 97 715 74,9%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
71 836 643 70 997 701 838 942 1,2%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 974 396 2 416 249 (441 853) (18,3%)
Papiery wartościowe
wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
17 916 645 11 939 238 5 977 407 50,1%
Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 241 754 204 421 37 333 18,3%
Papiery wartościowe wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody 7 953 358 15 875 339 (7 921 981) (49,9%)
Nieruchomości inwestycyjne 56 577 55 868 709 1,3%
Wartości niematerialne 519 945 520 767 (822) (0,2%)
Rzeczowe aktywa trwałe 1 226 746 511 275 715 471 139,9%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 976 748 1 034 313 (57 565) (5,6%)
Inne aktywa 884 845 762 653 122 192 16,0%
Aktywa razem 109 954 142 109 022 519 931 623 0,9%

Struktura aktywów Grupy w porównaniu do końca 2018 r. uległa niewielkim zmianom. Nieznacznie (o 2,0 p.p.) spadł udział papierów wartościowych i instrumentów finansowych. Spadek udziału dotyczył przede wszystkim portfela papierów wartościowych wycenianych wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody (-7,3 p.p.) przy jednoczesnym wzroście udziału papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu (+5,3 p.p.).

W strukturze aktywów dominują kredyty i pożyczki udzielone klientom (sumy portfeli wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz wg wartości godziwej), których wartość stanowiła 67,1% wszystkich aktywów na koniec 2019 r. w porównaniu do 67,3% na koniec 2018 r. W ujęciu wartościowym wolumen kredytów i pożyczek netto wzrósł o 397 088 tys. zł, tj. o 0,5% (bez uwzględnienia wspomnianej powyżej sprzedaży działalności faktoringowej dynamika wyniosłaby +2,6%).

Drugą, co do wielkości pozycją aktywów były papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, które stanowiły 23,7% sumy bilansowej na koniec 2019 r. (na koniec 2018 r.: 25,7%). W 2019 r. ich wartość spadła o 1 907 240 tys. zł, czyli o 6,8%, przede wszystkim w rezultacie zmniejszenia portfela obligacji skarbowych emitowanych przez instytucje rządowe szczebla centralnego zaliczanych do papierów wartościowych wycenianych wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Jednocześnie z powyższymi zmianami nastąpił wzrost udziału pozycji Kasa i środki w Banku Centralnym z 2,7% do 4,2%, która wartościowo wzrosła o 1 761 048 tys. zł, tj. o 60,8%, głównie w pozycji rachunek w NBP.

Portfel kredytowy

Struktura i jakość portfela kredytowego

Na koniec grudnia 2019 r. kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom (suma portfeli wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i wycenianego wg wartości godziwej) wyniosły 77 181 416 tys. zł i wzrosły o 586 334 tys. zł, tj. o 0,8% w porównaniu do końca 2018 r. pomimo realizacji w dniu 28 czerwca 2019 r. transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o., w wyniku której Bank przeniósł na spółkę faktoringową kredyty i pożyczki brutto w kwocie 1 468 232 tys. zł (bez uwzględnienia należności faktoringowych w grudniu 2018 r. dynamika wyniosłaby +2,7%).

31.12.2019 31.12.2018
w tys. zł tys. zł udział % tys. zł udział %
Podmioty gospodarcze z wyłączeniem rolników 31 632 607 42,1% 33 932 209 45,8%
Rolnicy 8 732 840 11,6% 8 681 538 11,7%
Klienci indywidualni 29 997 525 40,0% 27 001 876 36,5%

kredyty na nieruchomości

18 526 757 24,7% 16 054 648 21,7%
złotowe 13 634 997 18,2% 10 828 584 14,6%
walutowe 4 891 760 6,5% 5 226 064 7,1%

kredyty gotówkowe

7 404 864 9,9% 7 150 386 9,7%

pozostałe kredyty detaliczne

4 065 904 5,4% 3 796 842 5,1%
Należności leasingowe 3 995 444 5,3% 3 561 739 4,8%
Sektor budżetowy 129 915 0,2% 190 073 0,3%
Niebankowe podmioty finansowe 576 521 0,8% 687 227 0,9%
Kredyty i pożyczki brutto 75 064 852 100,0% 74 054 662 100,0%

Kredyty i pożyczki brutto wyceniane wg zamortyzowanego kosztu – struktura podmiotowa na 31.12.2019 r.

Kredyty i pożyczki brutto wyceniane wg zamortyzowanego kosztu – struktura podmiotowa na 31.12.2018 r.

W ramach portfela wycenianego wg zamortyzowanego kosztu udział kredytów i pożyczek udzielonych podmiotom gospodarczym z wyłączeniem rolników (31 632 607 tys. zł na koniec 2019 r.) spadł o 3,7 p.p. i wynosi 42,1%. Kredyty dla klientów indywidualnych (29 997 525 tys. zł) stanowią 40,0%, przy czym ponad połowa (61,8%) tego portfela to kredyty na nieruchomości (18 526 757 tys. zł), które stanowią 24,7% całego portfela wycenianego wg zamortyzowanego kosztu (wzrost udziału o 3,0 p.p. w porównaniu do końca 2018 r.). Na trzecim miejscu pozostają kredyty dla rolników (8 732 840 tys. zł), których udział w całym portfelu nieznacznie spadł (o 0,1 p.p., do 11,6% na koniec 2019 r.).

31.12.2019 31.12.2018
tys. zł Razem
brutto
w tym:
z utratą wartości
udział % Razem
brutto
w tym:
z utratą wartości
udział %
Kredyty instytucjonalne z wyłączeniem rolników 32 339 043 1 981 962 6,1% 34 809 509 2 216 156 6,4%
Rolnicy 8 732 840 768 651 8,8% 8 681 538 586 234 6,8%
Klienci indywidualni 29 997 525 1 332 616 4,4% 27 001 876 1 222 984 4,5%

kredyty na nieruchomości

18 526 757 523 852 2,8% 16 054 648 528 972 3,3%
złotowe 13 634 997 218 053 1,6% 10 828 584 206 162 1,9%
walutowe 4 891 760 305 799 6,3% 5 226 064 322 810 6,2%

kredyty gotówkowe

7 404 864 607 222 8,2% 7 150 386 515 816 7,2%

pozostałe kredyty detaliczne

4 065 904 201 542 5,0% 3 796 842 178 196 4,7%
Należności leasingowe 3 995 444 196 747 4,9% 3 561 739 132 214 3,7%
Kredyty i pożyczki brutto 75 064 852 4 279 976 5,7% 74 054 662 4 157 588 5,6%

Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości w kredytach i pożyczkach brutto udzielonych klientom i wycenianych wg zamortyzowanego kosztu wyniósł 5,7% na koniec 2019 r. wobec 5,6% na koniec 2018 r.

zmiana
w tys. zł 31.12.2019 31.12.2018 tys. zł %
Kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom, razem 75 064 852 74 054 662 1 010 190 1,4%
Odpisy na należności (3 228 209) (3 056 961) (171 248) 5,6%
Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom, razem 71 836 643 70 997 701 838 942 1,2%
Ekspozycje bez przesłanek utraty wartości
Zaangażowanie bilansowe brutto 70 784 875 69 897 074 887 801 1,3%
Odpis (943 899) (1 019 649) 75 750 (7,4%)
Zaangażowanie bilansowe netto 69 840 976 68 877 425 963 551 1,4%
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości (faza 3)
Zaangażowanie bilansowe brutto 4 279 976 4 157 588 122 388 2,9%
Odpis z tytułu utraty wartości (2 284 310) (2 037 312) (246 998) 12,1%
Zaangażowanie bilansowe netto 1 995 666 2 120 276 (124 610) (5,9%)
Wskaźniki        
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości w portfelu brutto 5,7% 5,6%   0,1 p.p.
Pokrycie odpisami ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (53,4%) (49,0%)   (4,4 p.p.)

W grudniu 2017 r. Bank dokonał transakcji sekurytyzacji portfela kredytów gotówkowych i samochodowych. Zawarta transakcja jest sekurytyzacją tradycyjną polegającą na przeniesieniu prawa własności sekurytyzowanych wierzytelności na rzecz spółki SPV (BGŻ Poland ABS1 DAC z siedzibą w Irlandii). Okres rewolwingowy wynosi 24 miesiące.

SPV wyemitowała na bazie sekurytyzowanych aktywów obligacje o łącznej wartości 2 180 850 tys. zł i otrzymała pożyczkę w wysokości 119 621 tys. zł, które zostały zabezpieczone poprzez zastaw rejestrowy na prawach do przepływów pieniężnych z sekurytyzowanych aktywów.

W wyniku sekurytyzacji Bank uzyskał finansowanie działalności w zamian za oddanie praw do przyszłych przepływów wynikających z sekurytyzowanego portfela kredytów o wartości na dzień 22.11.2017 r. (tzw. cut-off) 2 300 471 tys. zł. Maksymalny termin pełnego wykupu obligacji i spłaty pożyczki to 27.04.2032 r.

Główną korzyścią przeprowadzonej transakcji jest pozytywny wpływ na wskaźniki adekwatności kapitałowej oraz poprawa płynności i dywersyfikacja źródeł finansowania.

W świetle zapisów MSSF 9 warunki umowne sekurytyzacji nie spełniają przesłanek do usunięcia sekurytyzowanych aktywów ze sprawozdania finansowego. W związku z powyższym Bank rozpoznaje sekurytyzowane aktywa w pozycji Kredyty i pożyczki udzielone klientom na 31.12.2019 r. według wartości netto 2 247 024 tys. zł.

Zobowiązania i kapitał własny

Według stanu na koniec 2019 r. łączna wartość zobowiązań Grupy wynosiła 98 794 759 tys. zł i była o 332 053 tys. zł, tj. o 0,3% wyższa niż na koniec 2018 r. Udział zobowiązań w sumie zobowiązań i kapitału własnego Grupy wyniósł w analizowanym okresie 89,9% wobec 90,3% na koniec 2018 r. Najistotniejszą zmianą w strukturze zobowiązań w 2019 r. był spadek udziału zobowiązań wobec klientów, nieznaczny wzrost udziału zobowiązań wobec banków oraz wyodrębnienie, zgodnie z MSSF 16, zobowiązań z tytułu leasingu.

W strukturze zobowiązań dominują zobowiązania wobec klientów. Ich udział na koniec 2019 r. wyniósł 87,2% i spadł w porównaniu do końca 2018 r. o 1,4 p.p. W ujęciu wartościowym wolumen tych zobowiązań zmniejszył się o 1 056 724 tys. zł, tj. o 1,2% w porównaniu do grudnia 2018 r. i wyniósł 86 134 984 tys. zł. Spadek ten jest w głównej mierze rezultatem polityki optymalizacji pozycji płynnościowej Grupy.

Wzrost udziału w sumie zobowiązań o 0,5 p.p. do poziomu 4,5% odnotowały zobowiązania wobec banków. Ich wartość wyniosła 4 485 264 tys. zł i była o 508 795 tys. zł wyższa niż na koniec 2018 r. (tj. o 12,8%), głównie wskutek wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od banków.
Kapitały własne według stanu na 31 grudnia 2019 r. wyniosły 11 159 383 tys. zł i wzrosły w porównaniu do 31 grudnia 2018 r. o 5,7% tj. o 599 570 tys. zł. Udział kapitału własnego razem w sumie zobowiązań i kapitału własnego Banku wyniósł na koniec 2019 r. 10,1% (wobec 9,7% na koniec poprzedniego roku).

zmiana
w tys. zł 31.12.2019 31.12.2018 tys. zł %
Zobowiązania wobec banków 4 485 264 3 976 469 508 795 12,8%
Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej 224 218 123 600 100 618 81,4%
Pochodne instrumenty finansowe 815 637 783 818 31 819 4,1%
Zobowiązania wobec klientów 86 134 984 87 191 708 (1 056 724) (1,2%)
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2 179 052 2 179 424 (372) (0,0%)
Zobowiązania podporządkowane 1 882 064 1 875 769 6 295 0,3%
Zobowiązania z tyt. leasingu 602 192 0 602 192 x
Pozostałe zobowiązania 1 893 414 1 711 641 181 773 10,6%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 38 338 174 589 (136 251) (78,0%)
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 533 8 276 257 3,1%
Rezerwy 531 061 437 412 93 649 21,4%
Zobowiązania razem 98 794 759 98 462 706 332 053 0,3%
Kapitał akcyjny 147 419 147 419 0 0,0%
Kapitał zapasowy 9 110 976 9 111 033 (57) (0,0%)
Pozostałe kapitały rezerwowe 1 572 757 1 208 018 364 739 30,2%
Kapitał z aktualizacji wyceny 125 251 141 179 (15 928) (11,3%)
Zyski zatrzymane 202 980 (47 836) 250 816 (524,3%)
wynik z lat ubiegłych (411 714) (408 214) (3 500) 0,9%
wynik bieżącego okresu 614 694 360 378 254 316 70,6%
Kapitał własny razem 11 159 383 10 559 813 599 570 5,7%
Zobowiązania i kapitał własny razem 109 954 142 109 022 519  931 623 0,9%

Zobowiązania wobec klientów

Na koniec grudnia 2019 r. zobowiązania wobec klientów wynosiły 86 134 984 tys. zł i były niższe o 1 056 724 tys. zł, tj. o 1,2% w porównaniu do końca 2018 r., co jest głównie rezultatem realizacji polityki optymalizacji bazy depozytowej Grupy.

W układzie podmiotowym spadek dotyczył przede wszystkim zobowiązań wobec klientów indywidualnych (stan na koniec 2019 r.: 42 350 458 tys. zł), których wolumen zmniejszył się o -2 402 920 tys. zł, tj. o 5,4% r/r (w tym głównie w depozytach terminowych). Udział tego segmentu w strukturze zobowiązań wobec klientów ogółem obniżył się do 49,2% wobec 51,3% na koniec grudnia 2018 r.
Spadek został odnotowany również w depozytach niebankowych podmiotów finansowych o 1 608 334 tys. zł (tj. o 39,7% r/r, do poziomu 2 443 792 tys. zł) oraz wolumenu instytucji sektora budżetowego o 44 912 tys. zł (tj. o 4,3%, do poziomu 1 001 948 tys. zł).

Wolumen depozytów podmiotów gospodarczych wynosił 40 338 786 tys. zł i zwiększył się o 2 999 442 tys. zł, tj. o 8,0%. Jednocześnie ich udział w strukturze zobowiązań wobec klientów ogółem zwiększył się do poziomu 46,8% wobec 42,8% na koniec grudnia 2018 r.

Zobowiązania wobec klientów – struktura podmiotowa na 31.12.2019 r.

Zobowiązania wobec klientów – struktura podmiotowa na 31.12.2018 r.

Udział rachunków bieżących w strukturze zobowiązań wobec klientów ogółem wyniósł na koniec grudnia 2019 r. 67,0%, odnotowując wzrost o 3,4 p.p. w porównaniu do końca 2018 r. Środki zdeponowane na rachunkach bieżących wyniosły 57 678 417 tys. zł i zwiększyły się o 2 187 466 tys. zł, tj. o 3,9%. Było to głównie rezultatem wzrostu wolumenu w segmencie podmiotów gospodarczych (o 3 241 496 tys. zł, +12,5% wobec stanu na koniec 2018 r.), pokrywającego spadek poziomu wolumenów zgromadzonych na rachunkach klientów indywidualnych (odpowiednio o 346 991 tys. zł) oraz niebankowych podmiotów finansowych (o 773 927 tys. zł).

Udział depozytów terminowych w strukturze zobowiązań wobec klientów w analizowanym okresie wyniósł 31,8% i spadł o 2,9 p.p. w porównaniu do końca 2018 r. Wartościowo lokaty terminowe spadły o 2 867 339 tys. zł, tj. o 9,5% w porównaniu do grudnia 2018 r. i osiągnęły poziom 27 371 789 tys. zł. Spadek ten dotyczył przede wszystkim klientów indywidualnych oraz niebankowych podmiotów finansowych (zmniejszenie wolumenu odpowiednio o: 2 024 896 tys. zł, 821 999 tys. zł).

Udział innych zobowiązań w strukturze zobowiązań wobec klientów wyniósł 1,2% (spadek o 0,5 p.p. wobec grudnia 2018 r.). Ich wolumen wyniósł 1 084 778 tys. zł.

31.12.2019 31.12.2018
w tys. zł tys. zł udział % tys. zł udział %
Rachunki bieżące 57 678 417 67,0% 55 490 951 63,6%
Depozyty terminowe 27 371 789 31,8% 30 239 128 34,7%
Inne zobowiązania 1 084 778 1,2% 1 461 629 1,7%
Zobowiązania wobec klientów 86 134 984 100,0% 87 191 708 100,0%

Kapitał własny

Według stanu na koniec grudnia 2019 r. kapitał własny Grupy wyniósł 11 159 383 tys. zł i był o 599 570 tys. zł, tj. o 5,7% wyższy niż na koniec 2018 r.

Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. cały zysk netto Banku za rok 2018, w kwocie 364 739 tys. zł, został przeznaczony na kapitał rezerwowy.

Wyniki wyszukiwania