Raport roczny 2019

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności jest definiowane jak ryzyko polegające na utraceniu przez Bank możliwości wywiązania się z zobowiązań finansowych, przy czym płynność definiowana jest jako zdolność do:

 • finansowania aktywów i terminowego wywiązywania się z zobowiązań w toku normalnej działalności Banku lub w innych warunkach, bez konieczności poniesienia straty, przy czym – z uwagi na fakt, że utrzymanie płynności ma dla Banku charakter priorytetowy – optymalizacja kosztów płynności jest czynnikiem rozważanym w ostatniej kolejności;
 • pozyskiwania funduszy alternatywnych i uzupełniających do aktualnie posiadanych, w przypadku braku ich odnowienia i/lub przedterminowego wycofania, aby sprostać obecnemu lub potencjalnemu zapotrzebowaniu na środki ze strony obecnych deponentów, pokrycia akcji kredytowej i innych potencjalnych zobowiązań związanych m.in. z rozliczaniem transakcji pochodnych, czy ustanowionymi przez Bank zabezpieczeniami;
 • generowania przez Bank pozytywnego salda przepływów gotówkowych w określonym horyzoncie czasowym, niezależnie od rozwoju sytuacji makroekonomicznej, realizacji planów biznesowych oraz zmian w otoczeniu regulacyjnym.

Bank działa w środowisku opartym na regułach wolnorynkowych będąc uczestnikiem rynku finansowego, w szczególności rynków klientów detalicznych, korporacyjnych oraz rynku międzybankowego, co oznacza istnienie dużego spektrum możliwości regulowania poziomu płynności, ale jednocześnie czyni Bank wrażliwym na występowanie kryzysów w każdym z tych środowisk. W Banku funkcjonuje jednolity system monitorowania ryzyka, obejmujący przejętą w 2018 r. Podstawową Działalność Raiffeisen Bank Polska S.A., co zapewnia aktualną informację nt. poziomu ryzyka płynności Banku.

 • płynność natychmiastową (śróddzienną) – w okresie bieżącego dnia,
 • płynność przyszłą – w okresie powyżej bieżącego dnia, z dodatkowym podziałem na:
  • płynność bieżącą – w okresie do 7 dni,
  • płynność krótkoterminową – w okresie powyżej 7 dni do 1 miesiąca,
  • płynność średnio i długoterminową – w okresie powyżej 1 miesiąca.
 • terminowego regulowania zobowiązań płatniczych,
 • pozyskiwania alternatywnych i uzupełniających do aktualnie posiadanych funduszy,
 • generowania pozytywnego salda przepływów gotówkowych w określonym horyzoncie czasowym.
 • zrównoważonym, organicznym wzroście bilansu (wzrost aktywów musi być powiązany z odpowiadającym wzrostem finansowania tych aktywów za pomocą stabilnych pasywów) oraz transakcji i zobowiązań pozabilansowych;
 • ograniczeniu zależności Banku od zmienności warunków zewnętrznych oraz zapewnieniu, że w sytuacji kryzysu – lokalnego, globalnego lub dotyczącego bezpośrednio Banku – Bank w krótkim okresie będzie w stanie realizować swoje zobowiązania bez ograniczania spektrum świadczonych usług i inicjowania zmian w zakresie podstawowego profilu działalności. W przypadku sytuacji kryzysowej występującej w dłuższym horyzoncie, polityka Banku zakłada utrzymanie płynności, dopuszczając jednak zmiany kierunków rozwoju i wprowadzenie kosztownych procesów zmiany profilu działalności;
 • aktywnym ograniczaniu prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych zdarzeń mogących wpłynąć na sytuację płynnościową Banku. W szczególności dotyczy to zdarzeń mogących wpłynąć na ryzyko reputacji. Bank podejmie w takim przypadku działania w celu jak najszybszego przywrócenia zaufania klientów i instytucji finansowych;
 • zapewnieniu wysokiej jakości standardów procesów dotyczących zarządzania płynnością. Działania zmierzające do poprawy jakości procesów dotyczących zarządzania płynnością mają w Banku najwyższy priorytet.

Głównym źródłem finansowania są zobowiązania wobec klientów uzupełnione średnio- i długoterminowymi otrzymanymi liniami kredytowymi oraz kapitałem. Średnio- i długoterminowe otrzymane linie kredytowe z uwzględnieniem pożyczek podporządkowanych oraz środków pozyskanych w procesie sekurytyzacji portfela kredytów pochodzą głównie z Grupy BNP Paribas, jak również Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz innych instytucji finansowych. Polityka Banku dopuszcza także inne źródła finansowania, takie jak emisja własnych dłużnych papierów wartościowych, czy też transakcje strukturyzowane.

Na koniec grudnia 2019 r. Bank finansował portfel kredytow hipotecznych w CHF środkami w EUR i USD zawierając średnio- i długoterminowe transakcje wymiany walut.

Struktura finansowania kredytów

Bank ogranicza ryzyko finansowania, które wiąże się z zagrożeniem posiadania niewystarczających stabilnych źródeł finansowania w perspektywie średnio i długoterminowej oraz koniecznością poniesienia niedopuszczalnego poziomu strat.

Bank finansuje kredyty głównie za pomocą środków zgromadzonych przez klientów w postaci depozytów bieżących i terminowych dążąc do utrzymania stabilnej relacji między tymi pozycjami, oraz środków zgromadzonych na rachunkach niebankowych instytucji finansowych, co prezentuje poniższa tabela:

Struktura finansowania portfela kredytowego
w mln zł 31.12.2019
Kredyty netto 70 625
Źródła finansowania razem 89 464
Depozyty klientów, w tym: 86 266
– klienci indywidualni 42 282
– podmioty gospodarcze 40 291
– instytucje finansowe niebankowe 2 691
– instytucje sektora budżetowego 1 002
Zobowiązania wobec banków 1 019
Emisja dłużnych papierów wartościowych 2 179

Na koniec grudnia 2019 r., w stosunku do końca 2018 r., kwota finansowania hurtowego, otrzymanego z grupy BNP Paribas pozostała na tym samym poziomie. Bank finansuje swoje kredyty w walutach obcych za pomocą depozytów przyjętych od klientów wykorzystując, o ile to konieczne, transakcje wymiany walut. W przypadku konieczności Bank może skorzystać ze środkow pochodzących z pożyczek średnio- i długoterminowych z grupy BNP Paribas, która zapewnia stabilne finansowanie do pokrycia niedoborów w walutach: EUR, USD, CHF.

Na 31 grudnia 2019 r. struktura uruchomionych długoterminowych linii kredytowych przedstawiała się następująco:

Struktura pożyczek z Grupy BNP Paribas
w mln 31.12.2019
CHF 150
EUR 200
PLN 560
Struktura pożyczek z EBOiR, EBI i CEB
w mln 31.12.2019
PLN 220

Wskaźnik pokrycia wypływów płynności netto (LCR) wyniósł na koniec 2019 r. 162% co stanowi wzrost o 10 p.p. w stosunku do końca 2018 r. (152%).

Dodatkowo w procesie sekurytyzacji portfela kredytów Bank otrzymał finansowanie o łącznej kwocie 2 179 mln zł.

Wyniki wyszukiwania