Raport roczny 2019

Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej

Segmentacja

 • Klientów Masowych;
 • Klientów Bankowości Premium tj. lokujących w Banku lub za jego pośrednictwem aktywa w wysokości minimum 100 tys. zł lub posiadających wpływy min. 7,5 tys. zł miesięcznie; od 2020 r. zmiana kryteriów segmentacji w zakresie wpływów, podniesienie do kwoty 10 tys, poziom aktywów pozostaje bez zmian;
 • Klientów Bankowości Prywatnej (Wealth Management), tj. lokujących za pośrednictwem Banku aktywa w wysokości minimum 1 mln zł. W ramach Bankowości Prywatnej w czerwcu 2019 r. został wyodrębniony subsegment „Family Fortunes” – tj. klienci, którzy lokują za pośrednictwem Banku aktywa w wysokości min. 10 mln zł.

Przedsiębiorców:

 • non-Agro, nieprowadzących pełnej sprawozdawczości finansowej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, spełniających kryterium rocznych przychodów netto za poprzedni rok obrotowy poniżej 2 mln euro;
 • non-Agro, prowadzących pełną sprawozdawczość finansową, których przychód netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy był mniejszy niż 4 mln zł oraz zaangażowanie kredytowe nie przekracza 1,2 mln zł;
 • Agro, nieprowadzących pełnej sprawozdawczości finansowej, spełniających kryterium rocznych przychodów netto za poprzedni rok obrotowy poniżej 2 mln euro, prowadzących działalność sklasyfikowaną według wybranych kodów PKD 2007;
 • Profesjonalistów: przedsiębiorców nieprowadzących pełnej sprawozdawczości finansowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i wykonujących zawody zdefiniowane w odrębnym dokumencie;
 • Rolników indywidualnych, dla których zaangażowanie kredytowe Banku wobec klienta wynosi mniej niż 3 mln zł;
 • Rolników indywidualnych, dla których zaangażowanie kredytowe Banku wobec klienta znajduje się w przedziale od 3 mln zł i poniżej 4 mln zł, gdy zabezpieczenie na użytkach rolnych pokrywa co najmniej 50% zaangażowania kredytowego;
 • Organizacje non-profit (np. fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, itp.);
 • Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości.

Główne osiągnięcia w 2019 r.

 • Nowa oferta kont osobistych „Konto Otwarte na Ciebie” wdrożona w kwietniu 2019: 184 tys. kont sprzedanych w ramach nowej oferty z wysoką penetracją kartą debetową (95%) połączone z kontynuacją wzrostu osadu na rachunkach bieżących z saldem na koniec 2019 na poziomie 18,9 mld zł (wzrost o 2,1 mld zł, tj. o 13% r/r)
 • Wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych – łączny wolumen sprzedaży w 2019 wyniósł rekordowe 4,3 mld zł, co w porównaniu do 2018 oznacza 139% wzrostu. Jednocześnie odnotowano wzrost penetracji ubezpieczeniami na życie Cardif do kredytów hipotecznych do 71% w 2019 (w porównaniu do średnio 31% w 2018)
 • Istotny wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych (fundusze inwestycyjne + certyfikaty inwestycyjne) do 4,3 mld zł w 2019, tj. o 33% r/r

Usprawnienia w procesach kredytowych, m.in.:

 • elektroniczny wniosek i automatyczny OCR (Optical Character Recognition)
 • uproszczenie, skrócenie oraz częściowa automatyzacja procesu wnioskowania o kredyt gotówkowy
 • skrócenie czasu decyzji kredytowej w procesie kredytu hipotecznego z 40 do 14 dni
 • automatyzacja procesów retencyjnych, skrócenie procesu z 14 do 2 dni, osiągnięcie stabilnego poziomu wskaźnika sukcesu (ok. 30%) w wyniku zmian w procesach retencyjnych
 • Liczne nagrody i wyróżnienia przyznane w 2019 r. (szerzej opisane w Rozdziale Nagrody i wyróżnienia)
 • Zainaugurowanie Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży, tj. samoregulacji branży finansowej, której inicjatorami są instytucje finansowe, m. in. BNP Paribas Bank Polska, a gospodarzem jest Federacja Konsumentów. Projekt powstał by podnosić i upowszechniać standardy etyczne w relacjach z klientem, edukować biznes i konsumentów, zwiększać zaufanie do branży finansowej oraz przeciwdziałać nieuczciwym praktykom
 • Wdrożenie GOonline i GOmobile 2.0
 • Wdrożenie nowoczesnej platformy GOone dla pracowników Banku do obsługi klientów w oddziałach i Call Center
 • Wdrożenie nowej platformy wymiany walut FX Pl@net dla klientów indywidualnych
 • Wdrożenie aplikacji mobilnej do rachunku maklerskiego

Bank świadczy usługi dla klientów indywidualnych z koncentracją na ofercie rachunków ROR, depozytów terminowych oraz produktów consumer finance (tj. kredyt gotówkowy, limit w rachunku, karta kredytowa, ubezpieczenia). Oferta obejmuje wszelkie formy bieżącej obsługi bankowej, oszczędzania, inwestowania i kredytowania.

W ofercie Banku w ramach konta osobistego dla klienta detalicznego na koniec grudnia 2019 r. funkcjonowały 2 plany taryfowe: Konto Otwarte na Ciebie – nowy rachunek bieżący, który zastąpił uprzednio oferowane Konto Optymalne i Maksymalne oraz Konto Bankowość Prywatna dla klientów segmentu bankowości prywatnej. W majowym rankingu kont osobistych Money.pl nowe Konto Otwarte na Ciebie uznane zostało za najlepszy rachunek osobisty.

W oddziałach i kanałach zdalnych Banku, przejętych w ramach transakcji nabycia Core RBPL, do dnia fuzji operacyjnej klientom oferowane były produkty: Wymarzone Konto Osobiste, Konto Osobiste Premium, Konto Aktywne oraz Konto Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

W obszarze zarządzania ofertą produktową bankowości detalicznej w całym 2019 r. Bank koncentrował się na poprawie efektywności działania i rentowności produktów. Dokonano dalszego ujednolicenia procesów biznesowych oraz standaryzacji regulacji i cenników.

W ramach nowego konta osobistego Konto Otwarte na Ciebie (wprowadzonego do oferty Banku od 8 kwietnia 2019 r.) istnieje możliwość wydania trzech kart debetowych: Karty Otwartej na Dzisiaj – dedykowanej osobom o niższych dochodach, szukających tanich i przejrzystych rozwiązań finansowych; Karty Otwartej na eŚwiat – dla osób często kupujących w Internecie, korzystających ze zdalnych kanałów dostępu do Banku i dbających o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni; karta posiada bezpłatne Ubezpieczenie Cyber Pomoc; Karty Otwartej na Świat – skierowanej do osób często podróżujących za granicę, ceniących sobie wygodę i niższe koszty związane z dokonywaniem transakcji w walutach obcych.

Karta Otwarta na Świat zdobyła 1. miejsce w Rankingu Kont dla podróżujących przeprowadzonym w czerwcu 2019 r. przez portal finansowy Money.pl.

Od momentu wprowadzenia nowej oferty pozyskano 184 tys. nowych rachunków osobistych – Konto Otwarte na Ciebie, z czego tylko 4% nie wybrało jednej z oferowanych kart do konta. Głównym kanałem sprzedaży Konta Otwartego na Ciebie były oddziały Banku (ok. 80% udziału w sprzedaży), pozostała część to klienci, którzy otworzyli rachunek poprzez wnioski internetowe na stronie Banku.

Oferta depozytowa Banku dla klientów detalicznych obejmowała rachunki oszczędnościowe (Konto Dobrze Oszczędnościowe, Rachunek Sejf, Rachunek oszczędnościowy Autooszczędzanie) oraz w ramach produktów przeniesionych z Core RBPL – do dnia fuzji operacyjnej – Konto Wymarzony Cel i Konto Lokacyjne Plus oraz lokaty terminowe (standardowe w PLN oraz walutach obcych, internetowe – dostępne za pośrednictwem bankowości internetowej, lokaty promocyjne, lokaty progresywne oraz specjalne – dostępne dla m.in. wybranych segmentów klientów Banku).

W 2019 r. Bank koncentrował się na ujednoliceniu i pełnej harmonizacji oferty produktów depozytowych w całym Banku. Proces ten skupiający się na m.in. wyrównywaniu stawek oprocentowania depozytów, ich dostępności w poszczególnych kanałach oraz dla danych grup klientów, zakończył się w listopadzie 2019 r. wraz z fuzją operacyjną. Ponadto Bank koncentrował się stabilizacji portfela oszczędności klientów detalicznych oraz kontynuacji optymalizacji marży odsetkowej w kontekście utrzymującego się od 2015 r. niskiego poziomu stóp procentowych NBP.

Optymalizacja marży dotyczyła również portfela BGŻOptima – marki, będącej częścią Banku, specjalizującej się w oferowaniu produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych w modelu direct. Na przestrzeni 2019 r. średnie nominalne oprocentowanie portfela depozytów w tym segmencie obniżono do poziomu 1,07%. Wolumen depozytów zgromadzonych przez BGŻOptima na koniec 2019 r. wynosił 4,05 mld zł, co w porównaniu do końca 2018 r. oznacza spadek o 1,55 mld zł, tj. 27,7% r/r.

Bank systematycznie proponował Klientom Bankowości Premium oraz Bankowości Prywatnej atrakcyjne cenowo oferty dla wybranych terminów Lokaty Premium oraz promocyjne oprocentowania rachunku Autooszczędzanie.

Wraz z udostepnieniem klientom nowych serwisów bankowości mobilnej oraz internetowej – odpowiednio GOmobile oraz GOonline, Bank przygotował dedykowaną ofertę lokat terminowych, dostępnych od IV kwartału 2019 r. wyłącznie w tych kanałach. Klienci mogli skorzystać z całej rodziny internetowych Lokat GOonline oraz cieszącej się szczególnym zainteresowaniem Lokaty Mobilnej (z atrakcyjnym oprocentowaniem 1,50% na 3 miesiące).

Klientom oczekującym zysków wyższych od oprocentowania dla depozytów terminowych, w 2019 r. Bank oferował szeroką gamę produktów inwestycyjnych, w tym: ponad 500 funduszy inwestycyjnych 25 krajowych i zagranicznych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, dostępnych w serwisie Pl@net i Online (dotyczy funduszy inwestycyjnych otwartych); 5 Portfeli Inwestycyjnych – strategie oparte o subfundusze BNP Paribas FIO; Certyfikaty strukturyzowane emitowane przez BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii; Lokatę inwestycyjną; Indywidualne Konto Emerytalne (w wersji konta oszczędnościowego lub w formie funduszu emerytalnego) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w formie funduszu inwestycyjnego.

Ponadto w 2019 r. Bank:

 • kontynuował realizację programu partnerskiego „Bank at Work”. Program przeznaczony jest m.in. dla pracowników podmiotów będących klientami Banku w obszarach Bankowości Korporacyjnej, Bankowości MŚP, pracowników uczelni publicznych, uczelni niepublicznych, pracowników podmiotów prowadzących pośrednictwa finansowe, pracowników instytucji finansowych, służb mundurowych, pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego;
 • we współpracy z firmą Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. (spółką z grupy BNP Paribas) oferował dla klientów detalicznych i biznesowych długoterminowy wynajem pojazdów;
 • współpracował z pośrednikami finansowymi oraz z Agencjami Pośrednictwa Pracy w zakresie akwizycji produktów detalicznych (konto osobiste oraz kredyty gotówkowe). Na tej podstawie Bank rozwijał ofertę produktową skierowaną dla klientów z Ukrainy. Obsługę tych klientów wspiera strona internetowa, aplikacja mobilna GOmobile, Contact Center, materiały reklamowe opracowane w języku ukraińskim. Ponadto Bank udostępnił w swoich ofertach niższe opłaty za przelewy zagraniczne realizowane w bankowości internetowej z BNP Paribas Bank Polska do banków w grupie BNP Paribas, w tym do Ukrsibbank.

Dedykowana oferta kredytowa dla klienta detalicznego w 2019 r. obejmowała: kredyty i pożyczki hipoteczne w PLN, kredyty w koncie osobistym (kredyty odnawialne), produkty consumer finance (opisane szerzej w Rozdziale Obszar Bankowości Personal Finance niniejszego Sprawozdania).

W 2019 r. Bank osiągnął rekordowe wyniki w sprzedaży kredytów hipotecznych. Wolumen zawartych umów wyniósł prawie 4,3 mld zł. Nastąpił również wzrost penetracji ubezpieczeniami na życie zawartymi do kredytu hipotecznego. W ostatnich miesiącach roku penetracja sięgała 99%. Tak dobry wynik to efekt wprowadzonych licznych usprawnień systemowych i procesowych (np. uruchomienie tzw. Virtual Branch – klient podczas rozmowy telefonicznej z video ekspertem może dokonać wstępnej oceny swojej zdolności kredytowej, otrzymać spersonalizowaną listę wymaganych dokumentów i umówić się na złożenie wniosku w wybranym przez siebie oddziale), dobra oferta produktowa oraz sprzyjający, utrzymujący się na rynku wysoki popyt na kredyt hipoteczny.

W ramach wsparcia klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i posiadających kredyty mieszkaniowe Bank kontynuował program rządowego wsparcia finansowany z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

W ramach Bankowości Prywatnej obsługiwani są klienci z aktywami przekraczającymi 1 mln zł oraz dedykowany segment klientów z aktywami powyżej 10 mln zł – Family Fortunes. BNP Paribas Wealth Management oferuje indywidualne podejście do każdego klienta oraz dodatkowo podejście relacyjne tzw. „family approach”.

BNP Paribas Wealth Management korzysta z ponad stuletniego doświadczenia, pozycji rynkowej i najlepszych praktyk grupy BNP Paribas, która jest numerem 1. w dziedzinie Wealth Management w Strefie Euro i 7. co do wielkości graczem Wealth Management na świecie.

W lutym 2019 r. BNP Paribas Wealth Management w Polsce został wyróżniony w prestiżowym, corocznym konkursie nagrodą brytyjskiego magazynu finansowego Euromoney za najlepszą jakość świadczonych usług bankowości prywatnej w naszym kraju. Ponadto marka została nagrodzona w ramach kategorii „Private Banking Services Overall”, czyli za całokształt działalności.

Jednocześnie BNP Paribas Wealth Management uznano za najlepszy bank prywatny w Polsce także w czterech poniższych kategoriach:

 • Succession Planning Advice and Trusts – najlepszy bank prywatny w zakresie planowania majątkowego,
 • High Net Worth Clients (5 mln USD – 30 mln USD) – najlepszy bank prywatny dla klienta HNWI (High Net Worth Individuals),
 • Super Affluent Clients (1 mln USD – 5 mln USD) – najlepszy bank prywatny dla klienta Super Affluent,
 • Philanthropic Advice – najlepszy bank prywatny w zakresie doradztwa filantropijnego.

W rankingu prestiżowych kart kredytowych miesięcznika Forbes – karta kredytowa MasterCard World Elite BNP Paribas Wealth Management zajęła 3. miejsce, co oznaczało awans aż o dziewięć pozycji w stosunku do poprzedniego rankingu publikowanego przez ten miesięcznik.

Z kolei w ósmej edycji prestiżowego ratingu Forbesa usług bankowości prywatnej BNP Private Banking 4,5 gwiazdkową ocenę zawdzięcza głównie otwartej architekturze produktowej, sukcesywnemu stawianiu na innowacyjne rozwiązania nie tylko w sferze inwestycyjnej, ale również w zakresie planowania podatkowego i sukcesyjnego. Ocena w ratingu Forbes’a to także docenienie pośrednictwa w zakresie nieruchomości oraz dostępu do globalnych rynków.

W lipcu 2019 r. BNP Paribas Wealth Management w Polsce otrzymał tytuł Best Private Bank 2019 w prestiżowym rankingu magazynu World Finance Banking Awards 2019. Nagroda przyznawana jest przez brytyjski magazyn World Finance poświęcony branży finansowej, biznesowi i kluczowym zagadnieniom światowej gospodarki. Międzynarodowe jury wyłoniło zwycięzców na poszczególnych rynkach – na podstawie analiz rynkowych, opinii analityków i menedżerów oraz wskazań samych klientów. BNP Paribas Wealth Management w Polsce został doceniony w szczególności za najlepszą jakość świadczonych usług, a także za innowacyjne podejście do bankowości oraz wysoki poziom obsługi. Wyróżnienie World Finance Banking Awards jest szczególne, gdyż wpływ na wybór zwycięzców mieli nie tylko eksperci, ale także czytelnicy – czyli klienci, najważniejsi recenzenci pracy BNP Paribas Wealth Management.

W zakresie oferty kierowanej do klientów biznesowych Bank posiada produkty umożliwiające komplementarną obsługę zarówno w zakresie finansowania prowadzonej działalności, jak również bankowości transakcyjnej oraz lokowania środków.

Od 1 kwietnia 2019 r. dla klientów biznesowych w ramach bankowości transakcyjnej wprowadzono do oferty Banku trzy nowe pakiety produktowe: Konto Otwarte na Biznes – przeznaczone dla klientów rozliczających się na zasadach uproszczonej księgowości, a także pełnej księgowości, jeśli przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 4 mln zł; Konto Otwarte na Biznes Non-profit – oferta skierowana do organizacji non-profit np. fundacji, stowarzyszeń oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych, zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych; Konto Otwarte na Agrobiznes – oferta skierowana do rolników indywidualnych.

W zależności od oferty nowe konta charakteryzują się dynamicznym sposobem pobierania opłat, w zależności od wysokości wpływów na rachunki klienta oraz utrzymywanego średniego salda na rachunku bieżącym. Od wprowadzenia pełnej oferty produkty te posiadają funkcjonalność zróżnicowanego pobierania opłat za wpłaty, wypłaty i przelewy elektroniczne, a poziom pobieranej prowizji jest uzależniony od liczby wykonanych transakcji oraz progu wpływów na jakim znajduje się klient.

Oferta depozytowa dla klientów biznesowych w 2019 r. została ujednolicona w ramach integracji zakończonej w listopadzie 2019 r. Oferta obejmuje zarówno rachunki oszczędnościowe – Rachunek pomocniczy lokacyjny w PLN oraz walutach obcych, jak i lokaty terminowe, dostępne w wielu okresach lokacyjnych oraz kanałach sprzedaży, w tym cieszące się dużą popularnością Lokaty Overnight.

Oferta kredytowa Banku dla klientów biznesowych przeznaczona na finansowanie bieżące i inwestycyjne adresowana jest zarówno do mikroprzedsiębiorstw, małych firm (rozliczających się na zasadach uproszczonych), jak również do rolników indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych.

W skład podstawowej oferty kredytowej wchodzą: kredyty w rachunku bieżącym (zabezpieczone i niezabezpieczone), kredyty obrotowe odnawialne/nieodnawialne, kredyty gotówkowe (fixed term), kredyty inwestycyjne oraz kredyty konsolidacyjne. Dodatkowo klienci biznesowi (mikro firmy oraz rolnicy indywidualni) mogli korzystać z kredytów unijnych, kredytów preferencyjnych, gwarancji oraz produktów pozwalających na zarządzanie ryzykiem walutowym.

Bank oferuje również produkty minimalizujące ryzyko prowadzonej działalności rolniczej – ubezpieczenia sezonowe upraw rolniczych. Zawierając umowę ubezpieczenia upraw rolnik zyskuje ochronę ubezpieczeniową i bezpieczeństwo finansowe. Ubezpieczenie przynajmniej 50% powierzchni upraw rolnych jest też warunkiem uzyskania nisko oprocentowanego kredytu klęskowego i pełnej pomocy finansowej w przypadku wystąpienia klęski.

Dbając o poprawę efektywności procesu kredytowego do obsługi mikroprzedsiębiorstw i rolników indywidualnych Bank podejmował szereg działań mających na celu jego znaczne usprawnienie. W ramach prac nad optymalizacją i automatyzacją procesu kredytowego skrócono czas podejmowania decyzji kredytowych w przypadku prostych, nieskomplikowanych i niezabezpieczonych transakcji kredytowych oraz wdrożono uproszczoną procedurę dla klientów z dobrą historią kredytową (aktualnie wykorzystywana dla blisko 40% wniosków składanych w segmencie mikroprzedsiębiorstw). Dodatkowo umożliwiono szybkie uruchomienie kredytów w oddziałach.

Pod koniec lutego 2019 r. do oferty produktowej segmentu Bankowości Biznesowej wprowadzono produkty faktoringowe oferowane we współpracy z BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. – podmiotem grupy BNP Paribas. Model sprzedaży faktoringu oparty został na ścieżce przekazywania klientów do spółki faktoringowej. W procesie udzielania limitu faktoringowego uczestniczy doradca biznesowy wraz ze specjalistą faktoringowym.

W II kwartale 2019 r. Bank wprowadził do oferty dla wspólnot mieszkaniowych program ELENA Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Środki pozyskane w ramach tej inicjatywy pozwolą na stworzenie dedykowanego programu finansowania efektywności energetycznej, którego beneficjenci uzyskają kompleksowe wsparcie techniczne oraz doradztwo niezbędne do przeprowadzenia inwestycji termomodernizacyjnej uzupełnione o preferencyjne finansowanie. Dodatkowo wspólnoty mieszkaniowe będą miały możliwość uzyskania 90% refundacji kosztów opracowania audytów energetycznych remontowych oraz projektów budowlanych. Projekt ELENA jako grant ze środków unijnych łączy się z dofinansowaniem ze środków krajowych w postaci 20% premii Banku Gospodarstwa Krajowego.

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych w II kwartale 2019 r. została również rozszerzona o finansowanie w ramach kredytu nieodnawialnego FTL – kredyt do 200 tys. zł ze skróconą listą dokumentów wymaganych do analizy. Bank w ramach finansowania nie przeprowadza kontroli inwestycji klienta i uruchamia środki na rachunek bieżący.

W I półroczu 2019 r. Bank rozszerzył w ramach długoterminowego najmu pojazdów dla mikroprzedsiębiorstw ofertę samochodów. W czerwcu 2019 r. dla całej sieci sprzedaży wprowadzono narzędzia usprawniające proces przekazywania zainteresowanych klientów do Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. – podmiotu grupy BNP Paribas.

W I półroczu 2019 r. Bank prowadził kampanie marketingowe „Biznes Ofensywa”, „Agro Ofensywa” oraz „Wspierajmy Sąsiedzki Biznes”. Ta ostatnia oprócz wymiaru biznesowego miała charakter akcji społecznej zachęcającej do korzystania z produktów i usług lokalnych firm oraz promująca ideę ważności sąsiedzkiego biznesu w lokalnych społecznościach.

W II półroczu 2019 r. Bank wprowadził ofertę specjalną dla niezabezpieczonego kredytu ratalnego w kwocie do 250 tys. zł pod nazwą „Mikro Kredyt”. Specjalne warunki cenowe polegają na przyznaniu kredytu z zerową marżą i prowizją za udzielenie kredytu w wysokości 2,99%.

Gwarancje bankowe

W 2019 r. Bank wystawił 43 gwarancje bankowe na zlecenia klientów Obszaru Bankowości Biznesowej na łączną kwotę 2,4 mln zł.

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. depozyty klientów segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej w ujęciu skonsolidowanym wyniosły 50 585 mln zł i były o 1 728 mln zł, tj. o 3% niższe niż na koniec 2018 r. Największy spadek odnotowano w depozytach terminowych o 2 318 mln zł. Struktura procentowa podstawowych kategorii produktowych uległa zmianie: wzrósł udział rachunków bieżących (o 5 p.p. do poziomu 38%) przy jednoczesnym spadku rachunków oszczędnościowych (o 2 p.p. do poziomu 32%) oraz depozytów terminowych (o 3 p.p., do poziomu 30%).

Depozyty i Kredyty Bankowości Detalicznej i Biznesowej*
zmiana r/r
w tys. zł  31.12.2019 31.12.2018 tys. zł %
Rachunki bieżące 19 046 485 16 826 610 2 219 875 13%
Rachunki oszczędnościowe 16 086 729 17 685 789 (1 599 060) (9%)
Depozyty terminowe 14 964 718 17 283 198 (2 318 480) (13%)
Lokaty overnight 486 622 517 352 (30 730) (6%)
Rachunki i depozyty 50 584 554 52 312 949 (1 728 396) (3%)
Kredyty konsumpcyjne 9 115 130 9 022 759 92 371 1%
Kredyty inwestycyjne 5 512 568 6 295 539 (782 971) (12%)
Kredyty w rachunku bieżącym 3 427 136 3 697 798 (270 661) (7%)
Kredyty mieszkaniowe 18 455 414 15 887 973 2 567 441 16%
Należności leasingowe 1 307 607 1 813 830 (506 223) (28%)
Karty kredytowe 1 104 413 971 628 132 785 14%
Inne kredyty 1 162 355 521 460 640 895 123%
Kredyty i pożyczki (netto) 40 084 624 38 210 987 1 873 637 5%
* Wolumeny depozytów i kredytów wybranych segmentów zostały zaprezentowane na podstawie danych z systemów informacji zarządczej, z uwagi na dostępność bardziej szczegółowych informacji produktowych. Dla zachowania porównywalności dane wg stanu na 31.12.2018 r. zostały zaprezentowane zgodnie z segmentacją obowiązującą w 2019 r.
Wolumen depozytów nie zawiera sald niektórych instytucji kredytowych, które w sprawozdawczości zarządczej traktowane są jako depozyty międzybankowe, natomiast w sprawozdawczości finansowej ujęte są w depozytach Klientów; ponadto salda nie zawierają odsetek naliczonych niezapadłych.

 

Wartość portfela kredytów i pożyczek segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej w ujęciu skonsolidowanym wyniosła na 31 grudnia 2019 r. 40 085 mln zł, co oznacza wzrost o 5% (+1 874 mln zł) w stosunku do końca 2018 r. Wzrost ten dotyczył przede wszystkim kredytów mieszkaniowych (+16%, +2 567 mln zł).

Wolumen mieszkaniowych kredytów walutowych (wycofanych z oferty w latach 2008-2009) w analizowanym okresie wyniósł 4 892 mln zł (na koniec 2018 r. 5 226 mln zł), w tym kredyty udzielone w CHF stanowiły prawie 99% tego portfela.

W 2019 r. segment Bankowości Detalicznej i Biznesowej zanotował ujemny wynik brutto w wysokości 22,1 mln zł (wobec 93,6 mln zł zysku w 2018 r.) m.in. w związku z utworzeniem w 2019 r. rezerw na proporcjonalny zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez klienta w łącznej kwocie 69,6 mln zł, rezerwy na ryzyko portfelowe dotyczące postępowań w sprawie kredytów mieszkaniowych w CHF w kwocie 29,5 mln zł (orzecznictwo TSUE) oraz wzrostem kosztów BFG będącym rezultatem podniesienia przez Radę BFG poziomu łącznej kwoty składek na fundusz restrukturyzacji banków w porównaniu do 2018 r.

Na porównywalność wyników z 2018 r. wpłynęła istotnie realizacja w dniu 31 października 2018 r. transakcji nabycia przez Bank Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”). Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Banku za 2018 r. zawiera dwa miesiące przychodów i kosztów RBPL.

Wynik z działalności bankowej Bankowości Detalicznej i Biznesowej w 2019 r. wyniósł 2 226 mln zł i był o 32% wyższy w porównaniu do 2018 r. Wynik ten stanowił 49,3% wyniku z działalności bankowej Grupy w analizowanym okresie. Obszar Personal Finance wypracował 31,9% wyniku z działalności bankowej segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej.

Wynik brutto segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej*
zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy
do 31.12.2019
12 miesięcy do 31.12.2018 tys. zł %
Wynik z tytułu odsetek 1 812 522 1 309 474 503 047 38%
Wynik z tytułu prowizji 418 889 333 211 85 678 26%
Wynik z działalności handlowej i pozostałej (5 726) 45 240 (50 966) x
Wynik z działalności bankowej 2 225 684 1 687 925 537 759 32%
Wynik odpisów z tyt. utraty wart. (321 477) (178 961) (142 516) 80%
Koszty działania i amortyzacja (1 211 818) (941 371) (270 447) 29%
Alokacja kosztów (573 069) (358 383) (214 686) 60%
Wynik na dział. operacyjnej 119 320 209 211 (89 891) (43%)
Podatek od inst. finansowych (141 437) (115 647) (25 791) 22%
Wynik brutto segmentu (22 118) 93 564 (115 682) x
* Dane w oparciu o notę segmentacyjną ujętą w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31.12.2019 r.

Wyniki wyszukiwania