Raport roczny 2019

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Całkowite dochody Grupy Kapitałowej w 2019 r. wyniosły 598 766 tys. zł i były o 239 197 tys. zł (tj. o 66,5%) wyższe niż w 2018 r.

Na odnotowany wzrost wpłynęła poprawa zysku netto wypracowanego w porównywanych okresach.

Bezpośrednim powodem obserwowanego wzrostu była poprawa wypracowanego zysku netto r/r o 70,6%, częściowo zneutralizowana negatywną wyceną aktywów finansowych (negatywny wpływ na całkowite dochody 2019 r. w wysokości 18 745 tys. zł, w porównaniu do 789 tys. zł pozytywnego wpływu w 2018 r.).

Sprawozdanie z całkowitych dochodów
zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2018 tys. zł %
Zysk (strata) netto 614 694 360 378 254 316 70,6%
Inne całkowite dochody
Pozycje, które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków (15 183) 88 (15 271) x
Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (18 745) 789 (19 534) x
Podatek odroczony 3 562 (701) 4 263 x
Pozycje, które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty (745) (897) 152 (16,9%)
Wycena metodą aktuarialną świadczeń pracowniczych (924) (1 107) 183 (16,5%)
Podatek odroczony 179 210 (31) (14,8%)
Inne całkowite dochody netto (15 928) (809) (15 119) 1 868,9%
Całkowite dochody ogółem 598 766 359 569 239 197 66,5%

Wyniki wyszukiwania