Raport roczny 2019

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („BNPP TFI”, „Towarzystwo”) działa w sektorze usług finansowych od 1992 r., wcześniej funkcjonując na polskim rynku kapitałowym jako dom maklerski.

BNPP TFI prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, a także pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

W roku 2019 miały miejsce następujące, istotne zdarzenia korporacyjne:

 • połączenie spółek: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., polegające na przejęciu Riviera TFI S.A. przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A (jako spółką przejmującą) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku dokonania przez Sąd Rejestrowy, na podstawie postanowienia z dnia 29 marca 2019 r., wpisu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • podjęcie decyzji o uczestnictwie w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W tym celu został utworzony nowy fundusz – BNP Paribas PPK SFIO. Jednocześnie, zgodnie w wymogami prawnymi, zostały zwiększone kapitały własne Towarzystwa do kwoty ponad 25 mln zł. W pierwszym etapie akwizycji obejmującym podmioty zatrudniające ponad 250 pracowników Towarzystwo pozyskało 96 firm;
 • rejestracja w dniu 20 maja 2019 r. zmiany nazwy spółki z Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. na BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
 • z uwagi na małe zainteresowanie klientów Towarzystwo postanowiło zlikwidować fundusz BGŻ BNP Paribas Globalnej Alokacji FIZ, który został wykreślony z rejestru funduszy w dniu 17 grudnia 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Towarzystwo zarządzało następującymi funduszami:

 • BNP Paribas FIO (do 15.01.2020 r. fundusz działał pod nazwą BGŻ BNP Paribas FIO) – rozpoczął działalność w marcu 2016 r. W skład tego funduszu wchodzi 7 subfunduszy o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej, które umożliwiają klientom inwestowanie w różne klasy aktywów zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym. W ramach BNP Paribas FIO dostępne są również Indywidualne Konto Emerytalne: BNP Paribas – IKE oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego: BNP Paribas – IKZE. Wartość aktywów funduszu na koniec 2019 r. wyniosła 2 594,1 mln zł.
 • BNP Paribas Parasol SFIO (do 29.09.2019 r. fundusz działał pod nazwą BGŻ SFIO) – został przejęty od Ipopema TFI w styczniu 2016 r., po uzyskaniu stosownej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W skład tego funduszu wchodzą 4 subfundusze. Wartość aktywów funduszu na koniec 2019 r. wyniosła 426,9 mln zł.
 • BNPP FIO (do 29.09.2019 r. fundusz działał pod nazwą BNP Paribas FIO) – utworzony w 2005 r.; w skład tego funduszu wchodzą 3 subfundusze inwestujące głównie na rynku polskim. Wartość aktywów funduszu na koniec 2019 r. wyniosła 44,3 mln zł.
 • Avantage FIZ w likwidacji – utworzony w listopadzie 2015 r.; oferta skierowana przede wszystkim do klientów zamożnych z uwagi na wyższą minimalną kwotę inwestycji oraz złożoną strategię inwestycyjną. Otwarcie likwidacji funduszu nastąpiło 27 grudnia 2019 r. Wartość aktywów funduszu na koniec 2019 r. wyniosła 6,9 mln zł.
 • BNP Paribas Premium SFIO (do 3.02.2020 fundusz działał pod nazwą Spektrum SFIO) – utworzony w lipcu 2014 r., z wydzielonymi 4 subfunduszami. Zarządzanie funduszem zostało przejęte w wyniku połączenia z Riviera TFI. Wartość aktywów na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 106,1 mln zł.
 • FWR Selektywny FIZ – utworzony w maju 2014 r., zarządzanie funduszem zostało przejęte w wyniku połączenia z Riviera TFI. FWR Selektywny FIZ to portfel funduszy absolutnej stopy zwrotu, w tym zagranicznych, wspierany przez inwestycje w fundusze typowo akcyjne oraz przez fundusze aktywów alternatywnych (np. wierzytelności, nieruchomości). Wartość aktywów funduszu na koniec 2019 r. wyniosła 4,5 mln zł.
 • BNP Paribas PPK SFIO z wydzielonymi 8 subfunduszami (tzw. zdefiniowanej daty) utworzony w celu zaoferowania klientom Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wartość aktywów funduszu na koniec 2019 r. wyniosła 2,3 mln zł.

BNPP TFI współpracuje z Bankiem w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy oferowanych przez Towarzystwo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Biurem Maklerskim Banku a Towarzystwem.

Podstawowe dane finansowe BNP Paribas TFI S.A.
tys. zł 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Suma bilansowa 38 718 18 918 17 130
Inwestycje długoterminowe 327 608 650
Kapitał własny 29 114 12 887 12 592
w tym: wynik finansowy netto 102 2 584 2 821

BNPP TFI posiada kapitał zakładowy w wysokości 16 692,9 tys. zł podzielony na 695 538 akcji o wartości nominalnej 24 zł każda. Na 31 grudnia 2019 r. poziom kapitałów własnych wyniósł 29,1 mln zł i jest wystarczający dla bezpiecznego prowadzenia bieżącej działalności.

Na 31 grudnia 2019 r. TFI zarządzało aktywami o łącznej wartości ponad 3 185 mln zł (wobec 1 811 mln zł na koniec 2018 r.), co oznacza przyrost aktywów o 76% r/r – jeden z najwyższych na rynku funduszy inwestycyjnych. Na zwiększenie wartości aktywów pod zarządzaniem miały wpływ głównie dwa czynniki: dodatnia sprzedaż netto jednostek uczestnictwa (ponad 1 143 mln zł) oraz włączenie funduszy Riviera TFI.

Pomimo poniesienia jednorazowych kosztów związanych z połączeniem z Riviera TFI, jak też kosztów projektu PPK Towarzystwo zanotowało w roku 2019 pozytywny wynik finansowy w wysokości 0,1 mln zł.

Wyniki wyszukiwania