Raport roczny 2019

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Całkowite dochody Banku w 2019 r. wyniosły 612 797 tys. zł i były o 248 836 tys. zł wyższe niż w 2018 r.

Bezpośrednim powodem obserwowanego wzrostu była poprawa wypracowanego zysku netto r/r o 72,4%, częściowo pomniejszona o negatywną wycenę aktywów finansowych (negatywny wpływ na całkowite dochody 2019 r. w wysokości 18 745 tys. zł, w porównaniu do 831 tys. zł pozytywnego wpływu w 2018 r.)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów
zmiana r/r
w tys. zł 12 miesięcy do 31.12.2019 12 miesięcy do 31.12.2018 tys. zł %
Zysk (strata) netto 628 696 364 739 263 957 72,4%
Inne całkowite dochody
Pozycje, które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków (15 183) 122 (15 305) x
Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (18 745) 831 (19 576) x
Podatek odroczony 3 562 (709) 4 271 x
Pozycje, które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty (716) (900) 184 (20,4%)
Wycena metodą aktuarialną świadczeń pracowniczych (882) (1 111) 229 (20,6%)
Podatek odroczony 166 211 (45) (21,3%)
Inne całkowite dochody netto (15 899) (778) (15 121) x
Całkowite dochody ogółem 612 797 363 961 248 836 68,4%

Wyniki wyszukiwania