Raport roczny 2019

Indeks GRI

GRI: [ ]
  • 102-55
Lista wskaźników ujętych w raporcie
Numer wskaźnika Tytuł standardu GRI Nazwa wskaźnika Informacje dotyczące wskaźnika
GRI 101 Foundation 2016 Informacje podstawowe [Nie obejmuje żadnych wskaźników]
I. UJAWNIENIA PROFILOWE [General Disclosures 2016]
GRI 102-1 GRI 102. General Disclosures 2016 Nazwa organizacji link, link
GRI 102-2 GRI 102. General Disclosures 2016 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi link
GRI 102-3 GRI 102. General Disclosures 2016 Lokalizacja siedziby głównej organizacji link
GRI 102-4 GRI 102. General Disclosures 2016 Lokalizacja działalności operacyjnej link
GRI 102-5 GRI 102. General Disclosures 2016 Forma własności i struktura prawna organizacji link
GRI 102-6 GRI 102. General Disclosures 2016 Obsługiwane rynki link
GRI 102-7 GRI 102. General Disclosures 2016 Skala działalności link
GRI 102-8 GRI 102. General Disclosures 2016 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji link
GRI 102-9 GRI 102. General Disclosures 2016 Opis łańcucha dostaw link
GRI 102-10 GRI 102. General Disclosures 2016 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości link
GRI 102-11 GRI 102. General Disclosures 2016 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności link
GRI 102-12 GRI 102. General Disclosures 2016 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy link, link
GRI 102-13 GRI 102. General Disclosures 2016 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach link, link
GRI 102-14 GRI 102. General Disclosures 2016 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla link, link
GRI 102-15 GRI 102. General Disclosures 2016 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk link, link
GRI 102-16 GRI 102. General Disclosures 2016 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań link, link
GRI 102-17 GRI 102. General Disclosures 2016 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji link
GRI 102-18 GRI 102. General Disclosures 2016 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy link
GRI 102-40 GRI 102. General Disclosures 2016 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą link
GRI 102-41 GRI 102. General Disclosures 2016 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi link
GRI 102-42 GRI 102. General Disclosures 2016 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację link, link
GRI 102-43 GRI 102. General Disclosures 2016 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy link, link
GRI 102-44 GRI 102. General Disclosures 2016 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy link
GRI 102-45 GRI 102. General Disclosures 2016 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym link
GRI 102-46 GRI 102. General Disclosures 2016 Proces definiowania treści raportu link
GRI 102-47 GRI 102. General Disclosures 2016 Zidentyfikowane istotne tematy link
GRI 102-48 GRI 102. General Disclosures 2016 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu link
GRI 102-49 GRI 102. General Disclosures 2016 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie link
GRI 102-50 GRI 102. General Disclosures 2016 Okres raportowania link
GRI 102-51 GRI 102. General Disclosures 2016 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) link
GRI 102-52 GRI 102. General Disclosures 2016 Cykl raportowania link
GRI 102-53 GRI 102. General Disclosures 2016 Dane kontaktowe link
GRI 102-54 GRI 102. General Disclosures 2016 Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive link
GRI 102-55 GRI 102. General Disclosures 2016 Indeks treści GRI link
GRI 102-56 GRI 102. General Disclosures 2016 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu link
II. UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH TEMATÓW
GRI 201-1 GRI 201. Wyniki ekonomiczne 2016 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych). link, link, link, link
GRI 203-1 GRI 203. Pośredni wpływ ekonomiczny Wspierane inwestycje infrastrukturalne i usługi. link, link, link, link, link
GRI 202-1 GRI 202. Obecność na rynku 2016 Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej link
GRI 204-1 GRI 204. Praktyki zakupowe Udział wydatków na usługi/ produkty dostawców lokalnych link
Tematy raportowania: Etyka w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Odpowiedzialna sprzedaż produktów i usług oraz samoregulacje w tym zakresie. Prosta i transparentna komunikacja.
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń link, link, link,
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 205-1 GRI 205. Antykorupcja 2016 Działania organizacji/jednostki biznesowe oceniane pod kątem zagrożeń związanych z korupcją link, link
GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji link, link
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania link
GRI 206-1 GRI 206. Działania antykonkurencyjne 2016 Kroki prawne podjęte wobec organizacji dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych link, link
GRI 417-3 GRI 417. Marketing i oznakowanie 2016 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w dotyczącymi komunikacji marketingowej. link, link
GRI 418-1 GRI 418. Prywatność klientów 2016 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych link, link
GRI 419-1 GRI 419. Zgodność społeczno – ekonomiczna 2016 Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi. link
Tematy środowiskowe
Tematy raportowania: Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Oferowanie produktów i usług odpowiadających na wyzwania społeczne i środowiskowe. Ograniczenie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń link, link, link, link, link, link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
Wskaźnik własny Nie dotyczy Opis polityk sektorowych BNP Paribas i/lub produktów prośrodowiskowych oferowanych klientom link
GRI 301-1 GRI 301. Surowce 2016 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości link, link
GRI 302-1 GRI 302. Energia 2016 Zużycie energii w organizacji link
GRI 302-4 Redukcja zużycia energii link
GRI 303-1 GRI 303. Woda 2016 Łączny pobór wody w podziale na źródła link
GRI 305-2 GRI 305. Emisje 2016 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych wg wagi link
GRI 305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych link
GRI 307-1 GRI 307. Zgodność środowiskowa 2016 Wartość pieniężna kari całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/ lub regulacji dotyczących ochrony środowiska. link, link
GRI 308-1 GRI 308. Ocena środowiskowa dostawców 2016 Nowi dostawcy, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych. link
Tematy społeczne
Tematy raportowania: Przyjazne miejsce pracy i odpowiedzialne zarządzanie zatrudnieniem. Edukacja i rozwój pracowników. Wspieranie różnorodności w miejscu pracy.
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń link, link, link, link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 401-1 GRI 401. Zatrudnienie 2016 Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania link
GRI 401-2 Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym link, link
GRI 401-3 Urlopy rodzicielskie link
GRI 402-1 GRI 402. Zarządzanie relacjami w miejscu pracy 2016 Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych, wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych link, link
GRI 405-1 GRI 405. Różnorodność i równość szans 2016 Pracownicy w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności link
GRI 406-1 GRI 406. Przeciwdziałanie dyskryminacji Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii link
GRI 403-1 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy link, link
GRI 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów link, link
GRI 403-3 Usługi medycyny pracy link, link
GRI 403-4 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w sprawie bezpieczeństwo i higiena pracy link
GRI 403-5 Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy link
GRI 403-6 Promocja zdrowia link
GRI 403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy bezpośrednio powiązane z relacjami biznesowymi link
GRI 403-9 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą link
GRI 404-1 GRI 404. Szkolenia i edukacja 2016 Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia link
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego link, link
GRI 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia link, link
GRI 414-1 GRI 414. Ocena społeczna dostawców 2016 Nowi dostawcy, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem kryteriów społecznych link
GRI 412-1 GRI 412. Poszanowanie praw człowieka 2016 Jednostki biznesowe organizacji poddane przeglądowi lub ocenie wpływu w zakresie poszanowania praw człowieka. link
GRI 412-2 Szkolenia pracowników w zakresie polityk i procedur poszanowania praw człowieka. link
GRI 412-3 Procent i całkowita liczba ważnych umów inwestycyjnych i kontraktów zawierających klauzule dotyczące praw człowieka, lub które zostały poddane kontroli pod tym kątem. link
Temat raportowania: Wolontariat pracowniczy i zaangażowanie społeczne
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń link, link, link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 413-1 GRI 413. Lokalne społeczności 2016 Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju link, link, link, link,
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba godzin przepracowanych w ramach wolontariatu link
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba pracowników-wolontariuszy zaangażowanych społecznie link

Wyniki wyszukiwania