Raport Zintegrowany 2021

Etyka

Normy zachowań i standardy etyczne obowiązujące w Grupie BNP Paribas określa Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas. Wyraża to, do czego dążymy, aby być szanowanym europejskim Bankiem o światowym zasięgu i o czym powinien pamiętać każdy z pracowników Grupy BNP Paribas.

 • 102-16
 • 102-25
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • G-P2

Kodeks etyczny

Z treścią Kodeksu można zapoznać się na tej stronie.

 • Ochrony interesów Klientów,
 • Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • Przeciwdziałania korupcji,
 • Unikania konfliktów interesów i zarządzania nimi,
 • Zapobiegania nadużyciom rynkowym,
 • Przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji,
 • Ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu,
 • Odpowiedzialnego postępowania w życiu publicznym.

Każdy pracownik odbywa obowiązkowe szkolenie z zasad Kodeksu Postępowania. Szkolenia pomagają pracownikom w zapoznaniu się z dokumentem i w zrozumieniu priorytetów. Świadomość pracowników co do obowiązujących postaw jest również systematycznie zwiększana poprzez bieżącą komunikację wewnętrzną.

Bank aktywnie angażuje się w inicjatywy branżowe na rzecz etyki w biznesie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Perspektywa biznesowa.

W 2021 r., zgodnie z wymogami Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła oficjalnie Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas, który obowiązuje w Banku od 2016 r. i był wcześniej przyjęty przez Zarząd.

Pozostałe dokumenty regulujące kwestie etyczne na poziomie Grupy oraz Banku zostały wymienione w Podrozdziale Polityki i procedury należytej staranności.

Mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości

 • 102-17
 • G-P4

W Banku obowiązuje zasada „zero tolerancji” dla każdego rodzaju nadużyć lub prób ich popełnienia przez pracowników, Klientów, kontrahentów oraz osoby trzecie. Polityka w zakresie przeciwdziałania nadużyciom szczegółowo określa podział i zasady odpowiedzialności w tej sferze.

W Banku funkcjonują jednostki, które zapewniają wszystkim pracownikom porady dotyczące kwestii etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji. Tymi kwestiami zajmuje się w szczególności Pion Monitoringu Zgodności oraz Pion Prawny.

Od wszystkich pracowników oczekuje się zapoznania z międzynarodowymi standardami i przestrzegania odpowiednich przepisów prawa, zasad i regulacji we wszystkich obszarach, a także standardów zawodowych, które odnoszą się do ich działań.

Istotnym elementem realizacji polityki zgłaszania skarg i wniosków jest zakomunikowany wszystkim zatrudnionym – proces Whistleblowing, czyli proces zgłaszania naruszeń. Uruchomiony w Banku system jest wyrazem troski o pracowników i monitorowanie przestrzegania prawa. Określono w nim kanały komunikacji, dedykowane narzędzia, poprzez które można zgłaszać potencjalne naruszenia członków Zarządu i pozostałych pracowników.

BNPP_0147 BNPP_0147

Szczególną troską Banku jest zapewnienie anonimowości zgłoszeń, w tym celu Bank zapewnia:

 • Bezwzględną ochronę tożsamości osoby zgłaszającej oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, ich danych nie można udostępniać osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa,
 • Traktowanie zgłoszeń z należytą powagą, rzetelnie, sprawiedliwe i w pełnej dyskrecji,
 • Weryfikowanie zgłoszeń przez upoważnionych pracowników, co pozwala na rzetelne i bezstronne wyjaśnianie zastrzeżeń.

W przypadku zgłoszeń dotyczących incydentów w zakresie sankcji i embarg, poza standardowymi kanałami komunikacji, można skorzystać z  komunikacji bezpośredniej z dedykowaną jednostką Compliance (Group Financial Security US).

Inicjatywy na rzecz odpowiedzialności w branży

 • 102-12
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Aktywnie działamy na rzecz promowania dobrych praktyk w branży finansowej w Polsce. Poza wewnętrznymi działaniami i wdrażaniem polityk w tym zakresie, podnosimy na forum branżowym ważne dla nas i naszych Klientów tematy odpowiedzialności w branży finansowej.

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży

W relacjach z Klientem stawiamy na etykę, empatię i jeszcze lepsze zrozumienie ich potrzeb. Właśnie tego dotyczy Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży. Dokument zmienia podejście do codziennej relacji na linii Klient – instytucja finansowa.

Nasz Bank był jednym z inicjatorów tego projektu samoregulacji dla podmiotów z branży finansowej. Celem projektu jest podnoszenie i upowszechnianie standardów etycznych w relacjach z Klientem, edukowanie biznesu i konsumentów, zwiększanie zaufanie do branży finansowej oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom.

Tytuł Sygnatariusza Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży zobowiązuje nas do ciągłego ulepszania procesów i modelów obsługi. Podejmujemy wciąż nowe inicjatywy, które mają na celu poprawę doświadczeń Klienta.

Najważniejsze założenia projektu i działania

 • Proste i przejrzyste produkty.
 • Edukacja Klientów
 • Uczciwa cena.
 • Partnerskie relacje z Klientem.
 • Transparentny opis produktów.
 • Produkty dopasowane do potrzeb Klienta.
 • Równe traktowanie i wsparcie.
 • Łatwy proces reklamacyjny.
 • Głos Klienta motorem do działań.

Zaangażowanie w prace Komisji ds. Etyki w ramach Związku Banków Polskich

Eksperci Banku angażują się w inicjatywy branżowe służące podnoszeniu standardów etycznych w sektorze, między innymi aktywnie uczestniczą w pracach Komisji Etyki Bankowej w ramach Związku Banków Polskich.

Konkurs Etyka w finansach

W 2021 r. Bank po raz kolejny został jednym z sześciu sponsorów nagród w polskiej edycji Konkursu Etyka w finansach. Konkurs organizowany jest przez Komisję Etyki Bankowej we współpracy z Obserwatorium Finansowym w Genewie i stanowi część globalnego projektu Ethics & Trust in Finance Prize. Jego ideą jest promocja postaw etycznych w świecie finansów oraz wskazanie istotnej roli etyki w budowaniu sektora finansowego poprzez zaangażowanie młodych osób.

Konferencja Nienieodpowiedzialni

Od wielu lat wspieramy kolejne edycje konferencji Nienieodpowiedzialni poświęconej odpowiedzialności w branży finansowej i w świecie biznesu. Tematem IX konferencji, która odbyła się w formie hybrydowej w październiku 2021 r. była „Nieczystość. Za zasłoną biznesu. We wnętrzu człowieka”. W debacie na temat odpowiedzialnej sprzedaży udział wzięła Małgorzata Kamińska, Dyrektor Departamentu Transformacji i Rozwoju Doświadczeń Klienta.

Wyniki wyszukiwania