Raport Zintegrowany 2021

Partnerstwa na rzecz klimatu

  • 102-12
  • 102-13

Bank, jako odpowiedzialna instytucja finansowa, działa na rzecz sprawiedliwości klimatycznej oraz podejmuje działania promujące ochronę środowiska. Eksperci Banku dzielą się wiedzą podczas konferencji i wydarzeń branżowych oraz promują zrównoważone podejście do finansowania inwestycji.

Sektor finansowy odgrywa znaczącą rolę w budowaniu gospodarki niskoemisyjnej – m.in. przez finansowanie nowych inwestycji i ograniczanie zaangażowania w sektorach o najwyższej emisyjności. Dlatego też Grupa BNP Paribas dołączyła do Net-zero Banking Alliance. Celem inicjatywy, pod egidą UNEP Finance Initiative, jest dostosowanie poziomu emisji gazów cieplarnianych z działalności kredytowej i inwestycyjnej do ścieżki niezbędnej do uzyskania neutralności klimatycznej w 2050 r. Jednym z podjętych przez Bank kroków jest zakończenie do 2030 r. współpracy z Klientami, którzy zajmują się wydobyciem i produkcją energii elektrycznej z węgla w UE i krajach OECD.

Poniżej opisaliśmy kluczowe z perspektywy środowiskowej partnerstwa i inicjatywy realizowane przez Bank w 2021 r.

Chapter Zero Poland, które jest częścią Climate Governance Initiative, to program rozwoju kompetencji organów nadzorczych i zarządczych spółek. Stworzyło go Światowe Forum Ekonomiczne. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Chapter Zero Poland został uruchomiony w maju 2021 r. z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu w partnerstwie merytorycznym z Deloitte Polska. Następnie do inicjatywy dołączył Bank – w roli opiekuna. Od grudnia 2021 r. UNEP/GRID Warszawa jest ekspercką organizacją partnerską tej inicjatywy. Partnerem medialnym Chapter Zero Poland jest dziennik „Rzeczpospolita”.

W ramach budowania inicjatywy powołano radę programową, której przewodniczy Lucyna Stańczak-Wuczyńska – przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku. Powołano także komitet sterujący, w którym uczestniczy Jarosław Rot, Chief Sustainability Officer.

W ramach partnerstwa z UN Global Compact Network Poland Bank dołączył do programu Climate Positive, by wspierać działania UN Global Compact, które promują ekologiczne postawy. Przemysław Gdański, prezes Banku,  jest członkiem Rady Programowej UNGC. Bierze także udział w dorocznej publikacji Yearbook, w której prezentuje działania Banku oraz nakłania konsumentów, firmy i instytucje do zaangażowania w inicjatywy w ramach 13. Celu Zrównoważonego Rozwoju – działań na rzecz klimatu.

W ramach partnerstwa Razem dla środowiska organizacja Centrum UNEP/GRID Warszawa wspiera merytorycznie działania środowiskowe Banku. Centrum i Bank realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz aktywnie wspierają kampanię Zielona Wstążka #DlaPlanety, której tematem przewodnim w 2021 r. była ochrona bioróżnorodności.

Bank był również uczestnikiem kolejnej edycji programu Climate Leadership, w ramach którego eksperci wypracowywali plany przeciwdziałania pogłębiającemu się kryzysowi klimatycznemu.

Bank był także partnerem strategicznym 8. edycji projektu Eco–Miasto, którą organizowała Ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa i dziennik „Teraz Środowisko”. Celem projektu jest wymiana doświadczeń między miastami, promowanie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań. W 2021 r. inicjatywa dotyczyła Zielonej Odbudowy. W ramach projektu promujemy efektywność energetyczną w odniesieniu do wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, popularyzujemy najlepsze praktyki środowiskowe oraz wspieramy zrównoważone miasta i społeczności. W listopadzie 2021 r. przeprowadziliśmy wraz z Urzędem Miasta Poznań warsztaty zatytułowane „Termomodernizacja w Europejskiej Fali Renowacji”.

W 2020 r. Bank przystąpił do międzynarodowego konsorcjum branżowego Cool Farm Alliance (CFA), które zrzesza podmioty pracujące na rzecz rozwoju zrównoważonego rolnictwa. Nasz Bank jest pierwszą instytucją finansową, która dołączyła do grona 60 firm w ramach CFA. Dzięki naszemu członkostwu w CFA Klienci Banku z sektora Food & Agro od 2021 r. mogą, za pośrednictwem prowadzonego przez nas portalu agronomist.pl, korzystać z nowatorskiego narzędzia Cool Farm Tool. Jest to internetowy kalkulator do wyliczania emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją rolną, oceny różnorodności biologicznej gospodarstw czy wymagań dla nawodnień roślin uprawnych.

Partnerstwa kontynuowane w 2021 r.

Od 2020 r. uczestniczymy w Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio. Organizacja wspiera branżę żywności ekologicznej – m.in. przez podnoszenie wiedzy konsumentów. Dzięki włączeniu się w tę inicjatywę jako lider w zakresie finansowania branży agro będziemy mogli wspierać rolników w rozwoju wspomnianego rynku. W 2019 r. Bank dołączył także do Partnerstwa dla Klimatu w Warszawie. Przemysław Gdański, prezes Banku, jako pierwszy CEO z Polski, poparł inicjatywę CEO Call to Action na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, powołaną w maju 2019 r. podczas SDG Summit w Brukseli.

Jesteśmy również partnerem organizacji i inicjatyw wspierających ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Od 2017 r. wspieramy Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Pasieki pod gwiazdami

Z pomocą ekspertów z Pszczelarium utrzymujemy małe „Pasieki pod gwiazdami” w trzech miejscach, które zostały wskazane, jako potencjalnie niedopszczelone. W dwóch lokalizacjach w Warszawie na tarasach biurowców przy ul. Kasprzaka 2 oraz Wroniej 31 funkcjonuje łącznie siedem uli. W Rudzie Śląskiej funkcjonuje również kilkuulowa pasieka, z czego część rodzin pszczelich zamieszkuje od 2021 r. domek do apiinhalacji, w którym pracownicy mogą wdychać „ulowe powietrze”.

Więcej informacji o partnerstwach Banku znajduje się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/csr/partnerstwa

Wyniki wyszukiwania